Categories
ပရိုၚ်

ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ဍာ်ဗုတေံ ဒပ်ပၞာန်ကေအေန်ယူ ကဵုဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဒှ်ခ္ဍိုၚ်ပန်ညးသ္ကံကဵုလွဟ်ပၠန်

ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ဍာ်ဗု ဒေသရးတၞၚ်သဳတေံ ဒပ်ပၞာန်ကရေၚ် ကေအေန်ယူ ကဵု ဒပ်ပၞာန်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိတံ ကေၚ်ပန်ကၠုၚ်ညးသ္ကံမွဲဝါ ပ္ဍဲဂိတုသေပ်တေမ်ဗာတေံတုဲဂှ် လၟုဟ် ပ္ဍဲဂိတုအံက်တဝ်ဗာ ၂၄ ပယာံတ္ၚဲစေၚ် အခိၚ် (၁၅း၃၅) နာဍဳဂှ် ဒှ်ပန်ညးသ္ကံ ၜိုတ်မွဲလ္စုတ်ဍောတ်ပၠန် သာ်ဝွံ နူကဵုရုၚ်ခရိုၚ်ထဝါဲ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဟီုလဴကဵုဌာန်ပရိုၚ်မန်ရ။

ဗ္ဒိုပ်ဒပ်ပါ် ပွိုၚ်ဍုၚ်ဍာ်ဗု (ခရိုၚ်ထဝါဲဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ) နွံဒၟံၚ်ပ္ဍဲကွာန်ကၞောတ်ကြုၚ်ဗ္တဳ ပွိုၚ်ဍုၚ်ဍာ်ဗုဂှ် ဒပ်နူ KNU ကၠုၚ်ကၠတ်ပန်ဗ္ဒိုပ်တုဲ က္လေၚ်ဒှ်ပန်ညးသ္ကံ ဗၞတ်မွဲလ္စုတ်ဍောတ် သာ်ဝွံ ညးတာလျိုၚ်မွဲတၠ နူခရိုၚ်ထဝါဲ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဟီုရ။

မာန်ညိၚ်မိုၚ် ကမ္မတဳဗဟဵုဗော် KNU ကၠုၚ်ဆဵုဂဗသောၚ်က္လး ကုညးတာလျိုၚ်ခရိုၚ်ထဝါဲ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ အဃောဂိတုသေပ်တေမ်ဗာတေံ (MNA)
မာန်ညိၚ်မိုၚ် ကမ္မတဳဗဟဵုဗော် KNU ကၠုၚ်ဆဵုဂဗသောၚ်က္လး ကုညးတာလျိုၚ်ခရိုၚ်ထဝါဲ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ အဃောဂိတုသေပ်တေမ်ဗာတေံ (MNA)
“နူဏေံ တ္ၚဲစေၚ် အခိၚ် ၜိုတ် ၃ နာဍဳ ၃၅ မိဏေတ်ဂှ် ဂတမုက်ရုၚ်ပိုဲဂှ် ကၠအ်ထ္ၜိုတ်နွံမံၚ်၊ နူကဵုကၠအ်ထ္ၜိုတ်ဂှ် ဍေံပန်ပၠောပ်နၚ်ရုၚ်ပိုဲ၊ တုဲတှေ် သ္ကဲရုၚ်ပိုဲမွဲလ္ပာ်ပၠန်ဂှ် ကၠအ်ထ္ၜိုတ်နွံမံၚ်၊ အဵုနူကၠအ်ထ္ၜိုတ်ဂှ်လေဝ် ဍေံခ္ဍိုၚ် ပန်နၚ်ကဵုလွဟ်ဍောတ်တ်၊ ရုၚ်ပိုဲထောၚ်အာ၊ ကၟဳသောတ်ထောၚ်အာ၊ မၞိဟ်ဒးဂှ် ဟၟဲပုဟ်၊ ဍေံတံပန်နၚ် ၜိုတ် ၁၀ တဲပြၚ်ၚ်တုဲ လ္ပာ်ရဲပိုဲက္လေၚ်ခ္ဍိုၚ်ပန်ဏာ ၜိုတ် (၈) တဲ၊ တုဲဂှ် ဍေံသ္ၚိတ်အာ၊ ဍေံဂြိပ်ပြးအာ၊ ဒှ်ညးသ္ကံမွဲစုတ်ဓဝ်ရ” သာ်ဝွံ ညးတာလျိုၚ်ဂှ် ဟီုဂးလဝ် ပ္ဋဲအံက်တဝ်ဗါ (၂၅) ရ။

စပ်ကဵုပရေၚ်ပန်ညးသ္ကံဏံဂှ်တုဲ ညးတာလျိုၚ် နူခရိုၚ်ထဝါဲ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိတံ ကဵုလဝ်ပရိုၚ် ကုညးတာလျိုၚ် ရုၚ်ဆက်ဆောံ ခရိုၚ်ဗိက်-ထဝါဲ ကေအေန်ယူတံကီုရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။
“ကိစ္စဏံ အဲလေဝ် ဗက်ကေတ်မံၚ်အဆက် ဟွံဂွံဏီဖိုဟ်၊ အတိုၚ်ဂွံလဝ်ပရိုၚ်တှေ် ဒှ်ကွေံဏောၚ် နူဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဟီုသ္ပလဝ်ဒ္တန်ရ။ ပလံၚ်လဝ်ပရိုၚ် ကဵုဌာန်ဂအုပ်ဗဟဵုပိုဲတေံရ၊ ကိစ္စဏံ နူဌာန်ဂအုပ်တေံ က္လေၚ်စၟဳစၟတ်ဏောၚ်လေဝ်” သာ်ဝွံ သဝ်ဝေန်ခါၚ် ညးလျိုၚ်ရုၚ်ဆက်ဆောံ ခရိုၚ်ဗိက်-ထဝါဲ ဟီုလဴကဵုဌာန်ပရိုၚ်မန်ရ။

ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ဍာ်ဗု ဒေသရးတၞၚ်သဳဂှ်ဝွံ ဒပ်ပါ် ပွိုၚ်ဍုၚ် သၟဝ်တံဒပ်လၟိဟ် (၂) ခရိုၚ်ထဝါဲ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ကေုာံ ဒပ် တံဒပ်လၟိဟ် (၁၀) သၟဝ်မဟာဒပ် (၄) ကေအေန်ယူတံ ချဳဒရာၚ်အာကၠုၚ်ဒၟံၚ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

ပ္ဍဲသေပ်တေမ်ဗာ ၈ တုဲကၠုၚ်တေံလေဝ် ပ္ဍဲကရပ်ကွာန်ကြုၚ်ဗ္တဳဂှ် ဒပ် ကေအေန်ယူ ကဵု ဒပ်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိတံ ဒှ်ပန်ညးသ္ကံ ဗၞတ် ၄၀ မိဏေတ်ကီုလေဝ် ရန်တၟံနွံတုဲ ဒှ်ပန်ညးသ္ကအ် ဟွံသေၚ်ရဂှ်လေဝ် ညးတာလျိုၚ် သီုၜါလ္ပာ်တံ ဟီုဂးလဝ်တုဲရ။ နကဵုအဆံၚ်ခရိုၚ်လေဝ် ဆဵုဂဗသဳကၠဳညးသ္ကံ တုဲကၠုၚ်ကီုရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.