Categories
လိက်ပရေၚ်

ဗီုလဵုသဳကၠဳ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်အဆံၚ်ကောန်ဂကူရော

ပ္ဍဲပေါဲကောံဓရီုက္လေၚ်သ္ၚဳဂၠိပ် မူပၞောန်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် Political Frame Work အလန်စတုတ္ထ ဗၞတ် ၄ တ္ၚဲ နူအံက်တဝ်ဗာ ၁၈ ဒဵုကဵု ၂၁ ဂှ် အလုံမူပၞောန်မွဲစုံက္လေၚ်သ္ၚဳဂၠိပ်လဝ်သီုဖအိုတ်တုဲ အတိုၚ်က္လေၚ်သ္ၚဳဂၠိပ်ဂွံလဝ်ဂှ် က္လေၚ်သ္ပဒ္တန် ပ္ဍဲကောံဓရီု ကမ္မတဳပံၚ်တောဲ ဓမံက်ရုပ်ရဴပရေၚ်ၜိုဟ်လလံကၟိန်ဍုၚ် UPDJC ကၠောန်ဂတဏံဂှ်ပၠန်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

ပ္ဍဲကောံဓရီုက္လေၚ်သ္ၚဳဂၠိပ် မူပၞောန်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂှ် ညးစၞးဂမၠိုၚ် နူအလဵုအသဳ၊ ကၠတ်ထဝ်၊ ဒပ်ပၞာန်၊ ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဗွိုၚ်သၞောဝ်၊ ဂကောံရပ်လွဟ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ် ထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA တုဲ ကေုာံ ဂကောံ DPN (ဂကောံညးစၞးပ္ညဳပ္ညပ်သဳကၠဳ ဆေၚ်ကဵုပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်) နူဒပ်ပံၚ်ကောံ UNFC ဟွံဂွံထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA ဏီတံ တိုန်စိုပ်သဳကၠဳလဝ်တုဲ အရာဒးကဵုတီ ကုညးဍုၚ်ကွာန်တံဂှ်လေဝ် ပ္ဍဲပေါဲသောၚ်က္လးလိက်ပရိုၚ် အံက်တဝ်ဗာ ၂၂ ဂှ် နူကဵုပရိုၚ်မဳဒဳယာ မွဲကဆံၚ် ကဵုလဝ်သမ္တီတုဲရ။

ကောံဓရီု ကလေၚ်သ္ၚဳဂၠိပ် Political Frame Work (NRPC)
ကောံဓရီု ကလေၚ်သ္ၚဳဂၠိပ် Political Frame Work (NRPC)
“မူပၞောန်က္လေၚ်သ္ၚဳဂၠိပ်လဝ်ဂှ် တ္ၚဲဏံပိုဲက္လေၚ်ဒါန်ပ္တုဲထောံတုဲ သီုကဵုတၚ်စၞောန်ပ္ညုၚ်ကမၠောန် ToR အလုံဖအိုတ်ဂှ် ပိုဲတံ ပ္တိုန်ထ္ၜး ကေတ်တၚ်သ္ပဒ္တန် ပ္ဍဲကောံဓရီု UPDJC နေပျဳဒဝ် ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ အံက်တဝ်ဗာ ၂၈ တေံဂှ်ရောၚ်။ နူကောံဓရီုဂှ် သ္ပဒ္တန်တုဲမ္ဂး ပေါဲသဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် အဆံၚ်ကောန်ဂကူဂှ် အတိုၚ်လၟေၚ်ဒးကၠောန်ဂှ်ရ ဆက်ကၠောန်အာရောၚ်။ ပူဂဵုကဵုကသပ်ဂၞန်ကၟိန်ဍုၚ်ဂှ် ဥက္ကဌ ဂကောံ UPDJC ဏံရ” သာ်ဝွံ ဥူလှမောၚ်ယှိုဲ ညးအုပ်ကာ UPDJC ဂးရ။

အရာစိုတ်လုပ်စနွံမွဲဂှ် အစဳဇန် ပေါဲသဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် အဆံၚ်ကောန်ဂကူ ရန်လဝ်သွက်ဂွံကၠောန်အာ ပ္ဍဲဂိတုနဝ်ဝေမ်ဗာ ဂတဏံဂှ်ဟေၚ်ရ။ ပေါဲသဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် အဆံၚ်ကောန်ဂကူဂှ် နကဵုကဏ္ဍပရူပရာ၊ နကဵုကဏ္ဍဂကူ၊ နကဵုကဏ္ဍဒေသ ဂးတုဲ ကၠောန်အာ ၁၅ ဒၞါဲဟီုးမ္ဂး ဒၞာဲ ရ တွဵုရး၊ ရ ရးဒေသဇၞော် ကေုာံ ကံၚ်ဇြဳနေပျဳဒဝ် တံဂှ်ရောၚ်၊ ကိုပ်ကၠာအိုတ် နကဵုပဏာမ ရန်လဝ် သွက်ဂွံကၠောန် ဒၞါဲဟွံမွဲကဵုပဋိပက္ခ ပ္ဍဲတွဵုရးမန်၊ တွဵုရးကရေၚ် ကေုာံ ရးတၞၚ်သဳတံရောၚ် ဂွံတီကေတ်။

အခါရပံက်ကမ္မတဳ ကောပ်ကာဲ ပေါဲသဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် အဆံၚ်ကောန်ဂကူ ပ္ဍဲတွဵုရး ကေုာံ ရးဒေသဇၞော် တံဂှ်မ္ဂး ညးစၞး သ္ပစၞးကဵု အလဵုအသဳ, ကၠတ်ထဝ်, ဒပ်ပၞာန်ဂှ် ၃ တၠ၊ ညးစၞးနူဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂှ် ၃ တၠ၊ နူဂကောံရပ်လွဟ် ကောန်ဍုၚ်အရၚ်ဂှ် ၃ တၠ ပံၚ်ဖအိုတ် နကဵုညးစၞး ၉ တၠ ဒးပံက်စွံ ကမ္မတဳကောပ်ကာဲရောၚ် ဂးရ။

“စပ်ကဵုကိစ္စကၠောန်ပေါဲသဳကၠဳ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ကောန်ဂကူဏံတုဲ ပိုဲမိက်ဂွံလဴစမွဲသာ်ဂှ် ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ပ္တိုန်လဝ်စရၚ်တံလေဝ် အခေါၚ်ပါလုပ် အခေါၚ်က္ဍိုက်ပ် ကၠောန်ဗဒှ် ပေါဲသဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် အဆံၚ်ကောန်ဂကူ နွံကီုရောၚ်ဂှ် ပေါဲသဳကၠဳ (ကောံဓရီုက္လေၚ်သ္ၚဳဂၠိပ်မူပၞောန်) ဏံ ဖျေံလဝ်သ္ဂုတ်သွာတ်ကီုရ။ သွက်ဂွံသ္ပဒ္တန် ပ္ဍဲကောံဓရီု UPDJC ရ သှေ်မံၚ်” သာ်ဝွံ ညးပါလုပ်ဂကောံ UPDJC နူဗော်ကောန်ဂကူမန် MNP မာံကျဝ်ဇေယျဥူ ဟီုထ္ၜး ပ္ဍဲပေါဲသောၚ်က္လးလိက်ပရိုၚ်ဂှ်ကီုရ။

အခါရကၠောန်ပေါဲသဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် အဆံၚ်ကေါန်ဂကူမ္ဂး ပ္ဍဲသၟဝ်ကဏ္ဍဇၞော် (၅) ဟီုမ္ဂး ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်၊ ပရေၚ်စဵုဒၞာ၊ ပရေၚ်ဂီုကၠီု၊ ပရေၚ်မၞိဟ်၊ ပရေၚ်စပ်ကဵုတိဗ္ၚကဵုသယံဇာတတံဂှ် ပရူပရာဒးသဳကၠဳ နွံ ၁၀ ပရူကီုလေဝ် ပ္ဍဲအဆံၚ်ကောန်ဂကူဏံဂှ် သဳကၠဳ ဆၜိုတ် (၇) ပရူဟေၚ်ရ ဂွံတီကေတ်။

“ပ္ဍဲပေါဲသဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် အဆံၚ်ကောန်ဂကူဂှ် ကဏ္ဍဇၞော် နွံ (၅) ၊ ပ္ဍဲမွဲမွဲကဏ္ဍဂှ် ပရူပရာ နွံၜါၜါပရူတုဲ က္ဍိုပ်လိက် ၂ ပရူ နွံသၟဝ်ကဏ္ဍဇၞော်ပရေၚ်ဂီုကၠီုဂှ် ဟွံသဳကၠဳ ပ္ဍဲအဆံၚ်ကောန်ဂကူရ။ ဣလဵုရောဟီုမ္ဂး မွဲဂှ်ကိစ္စဆေၚ်ကဵုပရေၚ်စဵုဒၞါဍုၚ်၊ မွဲဂှ်ပရေၚ်ပံၚ်ဗ္စပ်ဆေၚ်ကဵုပရေၚ်ဂီုကၠီုရ၊ ၜါဏံ လုပ်အဝေါၚ်ပရေၚ်ဂီုကၠီုတုဲ ကဏ္ဍပရေၚ်ဂီုကၠီုဏံ ယဝ်စှေ်သဳကၠဳ ပ္ဍဲအဆံၚ်ကောန်ဂကူဏံမ္ဂး ပ္ဍဲအခိၚ်ပ္တန်ဒၟံၚ်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံဍုၚ်ဏံ ဂွိၚ်ဖေက်ထုဲဂၠိုၚ်အာတုဲ ပ္ဍဲအဆံၚ်ကောန်ဂကူဏံ ဟွံသဳကၠဳရ၊ သဳကၠဳပ္ဍဲအဆံၚ်ကၟိန်ဍုၚ်တေံဏောၚ်ဂှ် ဖျေံလဝ်သ္ဂုတ်သွာတ်နွံ။ ပ္ဍဲကဵုသှေ်မံၚ် ဒ္စါံပရူပၠန်ဂှ် ချပ်လဝ်ဂှ် ကိစ္စပရေၚ်ရှေ်သှေ်ဘာသာရ။ ပ္ဍဲဍုၚ်ပိုဲဏံ ဘာသာရှေ်သှေ် နွံဂၠိုၚ်ဒၟံၚ်တုဲ ကိစ္စဏံ သဳကၠဳပ္ဍဲအဆံၚ်လ္တူတေံတုဲ ဖျေံထ္ၜးကဵုအဆံၚ်သၟဝ်ဏံဟာ၊ ဟွံသေၚ်သာ်ဂှ် ပ္ဍဲအဆံၚ်လ္တူတေံရ စွံနဒဒှ်ကာပၞုက်ကၟိန်ဍုၚ်တုဲ သဳကၠဳဟာ” သာ်ဝွံ သာၚ်ကျဝ်ညောအ် ညးအုပ်ကာ UPDJC သွာၚ်ဂကောံဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ဟီုရ။

တုဲပၠန် ရံၚ်ကေတ် အတိုၚ်ပိုဒ် ၂၁ ပွမဆဵုဂဗသဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ကေုာံ ပိုဒ် ၂၂ ပွမကၠောန်ပေါဲသဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် မပါလုပ်အလုံညးဖအိုတ် ခၞံလဝ်ပ္ဍဲလိက်ကသုက် NCA ဂှ်မ္ဂး ဂကောံရပ်လွဟ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ် ဟွံဂွံထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA ဏီတံ အခေါၚ်ဂွံလုပ် “ပ္ဍဲပေါဲသဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် အဆံၚ်ကောန်ဂကူ”ဏံ ဟွံမွဲဂးရ။

“ကိစ္စဏံ ဒုၚ်သဇိုၚ်ကဵု NCA တုဲမှ ကၠောန်ဂွံဏောၚ်တှေ် ယဝ်ရ ညးတံဟွံထ္ပက်စၟတ်တဲတှေ် နကဵုညးတံ ပါလုပ်ဂွံဟွံသေၚ်ရ။ ဒၟါနူဂှ်ရ ဇၟာပ်ပ်ဒၞါဲ ညးတံညံၚ်ဂွံပါလုပ်မာန်ကီုဂှ် ပိုဲတံဂစာန်ဂၠာဲနဲကဲတုဲ ပ္ဍဲသ္ဘၚ်သဳကၠဳပေန်လုၚ် ၂၁ ဂှ် ညးတံ ၜိုန်ဂွိုအ်ထ္ပက်စၟတ်တဲကီုလေဝ် ကဵုညးတံပါလုပ်။ ပ္ဍဲအရာသ္ပ Review ဏံဂှ်လေဝ် ၜိုန်ဂွိုအ်ထ္ပက်စၟတ်တဲဏီလေဝ် ပိုဲကဵုပါလုပ်။မူဒှ် ကဵုပါလုပ်ရောဟီုတှေ် ပ္ဍဲအရာဒးပဠေဝ်ပဠေတ် ဒးသ္ပ Review ဂှ် ညးတံဖအိုတ်ပါလုပ်မ္ဂး ညးတံထ္ပက်စၟတ်တဲတုဲဗက် ပ္ဍဲပေါဲသဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် အဆံၚ်ကောန်ဂကူဏံ ညးတံပါလုပ်ဂွံလွာဲလွာဲဂှ်ရ။ ညးတံလုပ်ဆက်စပ်ဂွံရ။ ဆ္ဂး ဒဵုကဵုစိုပ်အခိၚ်ကၠောန်ပေါဲဏံ ညးတံဟွံထ္ပက်စၟတ်တဲဏီတှေ် သီုကဵုဗွဲမအောန်စိုတ်ဟေၚ် ပိုဲတံ ဒးပသှေ်စွံလဝ်ညးတံရ” သာ်ဝွံ ဒံက်တာ သလာၚ်လျာန်မုန်သာခံၚ် ဒုဥက္ကဌ မုက်ဒပ်ကောန်ဂကူချေၚ် CNF ထ္ပက်လဝ်စၟတ်တဲ NCA ဂှ် ဟီုရ။

ထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA မ္ဂး ဂွံအခေါၚ်က္ဍိုက်ပ်ကၠောန်သ္ပ ပေါဲသဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် အဆံၚ်ကေါန်ဂကူဂွံရောၚ် ဟိုတ်နူဂးလဝ်သာ်ဂှ်ရ ပ္ဍဲဒေသတိဍာ် ဂကောံဟွံဂွံထ္ပက်လဝ်စၟတ်တဲတံဂှ်မ္ဂး ညးလဵုမွဲ က္ဍိုက်ပ်ပၠတရဴရောဂှ် ဆဵုဂဗအခက်ခုဲမာန်ရောၚ် ခူဥူရာ ညးက္ဍိုပ် DPN ဟီုလဝ်ကဵုဌာန်ပရိုၚ်ဂမၠိုၚ်ရ။

“ဒးဟီုပ္ဍဲဒၞါဲဏံတှေ် စပ်ကဵုအကာဲအရာအလုံဖအိုတ်တုဲ ညးက္ဍိုက်ပ် ပါလုပ်ချိုတ်တ်ပၠိုတ်တ် ပ္ဍဲလၟေၚ်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ်ဟီုဂှ် နူဂကောံရပ်လွဟ်ပိုဲဏံ ပါလုပ်ဂၠိုၚ်မံၚ်၊ ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်လ္ၚဵုလ္ၚဵုတံ ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တံ ပါလုပ်လဝ်ချိုတ်တ်ပၠိုတ်တ် ပ္ဍဲကိစ္စပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ်ဏံဂှ် အောန်မံၚ်၊ ဒၟါနူဂှ်ရ ပရေၚ်အာက္ဍိုပ်ညးတံဂှ် အောန်ကဵုဂၠိုၚ် ဒးဆဵုအခက်ခုဲမာန်မံၚ်၊ ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂှ် အခေါၚ်အာက္ဍိုပ်နွံမံၚ်ရ၊ ဂကောံ ပရေၚ်မၞိဟ်တံလေဝ် နွံဇၟာပ်ဂကူရ၊ ဆ္ဂး ပ္ဍဲဒေသ နွံကဵုဂကောံ ဟွံဂွံထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA ဏီဂှ် အခေါၚ်အာက္ဍိုပ်ဟွံမွဲ၊ အခေါၚ်ကၠောန်ဟွံမွဲရမ္ဂး အဲထေၚ်တှေ် သွက်ရဲဒးသဳကၠဳ နကဏ္ဍဂကူ၊ နကဏ္ဍပရူပရာ ပ္ဍဲဒေသတံဂှ်မ္ဂး နွံခက်ခုဲမာန်ဟာဟွံတီ” သာ်ဝွံ ခူဥူရာ ဂးရ။

ဂစာန်ဒၟံၚ်ကိစ္စပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ်ဍုၚ်လၟုဟ်ဏံဂှ် အဓိက သွက်ဂွံလလမ်ကၠေံပေါဲပၞာန်ပ္ဍဲဍုၚ်က္တဵုဒှ်ကၠုၚ် လုကဴ ဗ္ဒါဲ ရ၀ သၞာံ ပ္ဍဲအကြာဒပ်အလဵုအသဳဗၟာကဵု ဂကောံရပ်လွဟ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ် (EAO’s) တံရဏောၚ်၊ ပ္ဍဲပဋိပက္ခပၞာန်ဏံ ညးဒှ်တၠဇါတ်အဓိကဂှ် ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တံ၊ ဂကောံ CBO , CSO တံဟွံသေၚ်ရ။ ဒှ်သာ်ဂှ်ရ ဂကောံရပ်လွဟ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ် ဆက်စပ်မံၚ်ကဵုပေါဲပၞာန်တံ ဟွံပါမွဲသာ် နညးမွဲလ္ပာ်သက်က် ပ္တန်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံဟီုဂှ် ကာလလဵုမွဲအံၚ်ဇၞးဟွံသေၚ်ရ ဂှ်လေဝ် မိက်ဂွံထံက်ထ္ၜးရ။

နာဲဟံသာ ဒုဥက္ကဌ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိလေဝ် “ပ္ဍဲကိစ္စကၠောန်ပေါဲသဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် အဆံၚ်ကောန်ဂကူဏံ ဟွံထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA တှေ် အခေါၚ်ပါလုပ်ဟွံမွဲရဟီုဂှ် ပြသၞာအဓိကဟွံသေၚ်ရ၊ အဓိကဂှ် ဒးက္လေၚ်ပ္ညဳမူပၞောန် ပေါဲသဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် Political Frame Work ဏောၚ်၊ ပ္ဍဲကာလ NCCT ကေုာံ UPWC တံသဳကၠဳကၠုၚ်လဝ် အလုံမွဲဒမြိပ်ဂှ် အလဵုအသဳ, ဒပ်ပၞာန်,ကၠတ်ထဝ် တံဂှ် မွဲက္ဍိုပ်၊ဂကောံရပ်လွဟ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံဂှ် မွဲက္ဍိုပ်၊ ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တံဂှ် မွဲက္ဍိုပ် သာ်ဝွံ ကၠောန်အာ နဗီုပြၚ်ပိက္ဍိုပ်ဏံဏောၚ် တုပ်စိုတ်ညးသ္ကံရ။ CBO , CSO ကဵု တၠပညာ သွာၚ်နာနာသှေ်ဒၟံၚ်တံဂှ်တှေ် နကဵုအလိုက်ဒေသ ညးကဵုညး ဗွိုၚ်ညးကဵုညးဂှ် ညးတံပါလုပ်အာ ပ္ဍဲပေါဲသဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် အဆံၚ်ကောန်ဂကူ တံဂှ်ဏောၚ်၊ ပ္ဍဲသ္ဘၚ်သဳကၠဳဇၞော်အိုတ်တေံဂှ်မ္ဂး ပိက္ဍိုပ်နူကၠၚ်ဏံဂှ်ရ ကဵုသ္ဂုတ်သွာတ်ဏောၚ် ဟီုကၠုၚ်လဝ်အိုတ်ရ၊ အေအခိၚ်ဂှ်ရ လိက်ကသုက် NCA ဂှ် ထ္ပက်ထောံစၟတ်တဲ နကဵု (၈) ဂကောံဓဝ်တုဲ ဂစာန်ချူထောံ မူပၞောန်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် Political Frame Work နကဵု (၈) ဂကောံဂှ် ဃရေက်အာညိဏောၚ်ထေၚ်ရ၊ ဒၟါနူဂှ်ရ ၈ ဂကောံဓဝ်တှေ် ဒြဟတ်ဍိုန်အာတုဲ ဟွံဂံၚ်သဳကၠဳဟာ ၅ က္ဍိုပ်ညံၚ်ၚ် ရ က္ဍိုပ်ညံၚ်ၚ် ဣဏံလေဝ်ဟွံချိုတ်ပၠိုတ်ပုဟ်၊ အောန်အိုတ် ဒှ်အာ ၅ က္ဍိုပ်တုဲ အလဵုအသဳ ၊ ကၠတ်ထဝ်၊ ဒပ်ပၞာန် ဗီုဏံ လ္ပာ်ဍေံတံ ကေတ်ထောံ ၃ က္ဍိုပ်၊ သ္ဂုတ်သွာတ်မွဲမွဲတှေ် မာဲဍေံတံ ဂွံအာ ၃ မာဲ၊ ဂကောံရပ်လွဟ်တံဂှ် ဒှ်မွဲမာဲ၊ ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တံလေဝ် ဒှ်မွဲမာဲ၊ ရံၚ်ကေတ်အစဳရေၚ်ဏံတှေ် ဍေံတံညံၚ်သ္ဂောံဂွံစေဝ်လ္တူဂှ် ဍေံတံဖန်လဝ်တုဲတုဲရ၊ ပ္ဍဲနဲကဲ ဗီုကၠောန် ဗီုပ ဟွံတပ်တးဏံ ပိုဲတံလုပ်အာကီုဏောၚ်တှေ် ပိုဲရ ဒးဂိဏောၚ်” သာ်ဝွံ ကြဴနူ သ္ဘၚ်သဳကၠဳပရေၚ်ၜိုဟ်လလံဍုၚ် ပေန်လုၚ် ၂၁ ဗွဝ်ကၠံ အလန်ပထမ ပ္ဍဲနေပျဳဒဝ် တုဲအာတုဲဂှ် ညးသောၚ်ထ္ၜးကဵု အ္စာပရိုၚ်တံ သာ်ဂှ်ရ။

ဗီုဂှ်ကီု ပေါဲသဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် အဆံၚ်ကောန်ဂကူဏံ ကောန်ဂကူမန်ပိုဲ ယဝ်မိက်ဂွံကၠောန် သောၚ်ၚ်ၜးၜးမ္ဂး ပ္ဍဲတိဍာ်ဗၠးၜးဇကုလေဝ် ကၠောန်သ္ပမာန်၊ ဟွံသေၚ်သာ်ဂှ်မ္ဂး ဟိုတ်နူမူ NCA အခေါၚ်တိုန်ဟွံမွဲမ္ဂး နကဵုကောန်ဂကူမန်ပိုဲ ဗကပ်ဗဗေၚ်ကဵု ပေါဲသဳကၠဳဏံလေဝ်ဂွံ သာ်ဝွံ နာဲဟံသာဆက်ဟီုရ။

လိက်ကသုက် တုပ်စိုတ်ဒေါံပန်ပှော်အလုံမွဲဍုၚ် NCA ဂှ် ပ္ဍဲသၞာံ ၂၀၁၅၊ ဂိတုအံက်တဝ်ဗာ ၁၅ တေံ က္ဍိုပ်သ္ကိုပ် နူအလဵုအသဳ,ဒပ်ပၞာန်,ကၠတ်ထဝ် ကေုာံ ဂကောံရပ်လွဟ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ် EAO’s ဒ္စါံဂကောံတံဟေၚ်ရ ထ္ပက်စၟတ်တဲတုဲ ဂကောံရပ်လွဟ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ် ၁၃ ဂကောံ မသှေ်ဒၟံၚ်ဏီတံဂှ် ဟိုတ်နူဟိုတ် မမိက်ကဵုမွဲမွဲတုဲ ဟွံထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA ဏီရ။

ချုက်လိက်ကသုက် NCA တုဲမ္ဂး ကြဴနူဂှ် ၉၀ တ္ၚဲ ဒးကၠောန်ပေါဲသဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဏောၚ် ဂးလဝ်သာ်ဂှ်ရ၊ ဒၟါနူဂှ်ရ ကၠာအယုက်အဝဵု သမ္မတဥူတိၚ်သိၚ် ဟွံအိုတ်က္ဍၚ် ပ္ဍဲဂိတုဂျာန်နဝါရဳ ၁၂-၁၆၊ သၞာံ ၂၀၁၆ ကၠောန်ကၠုၚ်လဝ် သ္ဘၚ်သဳကၠဳပရေၚ်ၜိုဟ်လလံကၟိန်ဍုၚ် အလန်ပထမ ပ္ဍဲ MICC2 (မြန်မာအပြည်ပြည်ဆိုၚ်ရာကွန်ဗၚ်းရှၚ်းဗဟိုဌာန-၂) နေပျဳဒဝ်ဂှ် သတီဒးဏောၚ်ထေၚ်ရ။ ဗီုဂှ်ကီု လက်ထက်သမ္မတ ဥူထေန်ကျဝ် ဏံဂှ်လေဝ် ပ္ဍဲဂိတုသေပ်တေမ်ဗာ ဖါအိုတ်ကဵု ဂိတုအံက်တဝ်ဗာဖါမံက်ဂှ် ကၠောန်ကၠုၚ်လဝ် သ္ဘၚ်သဳကၠဳပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ်ကၟိန်ဍုၚ် ပေန်လုၚ် ၂၁ ဗွဝ်ကၠံ အလန်ပထမ ပ္ဍဲ MICC2 (မြန်မာအပြည်ပြည်ဆိုၚ်ရာကွန်ဗၚ်းရှၚ်းဗဟိုဌာန-၂) နေပျဳဒဝ်ဂှ်ကီုရ။

ပ္ဍဲလက်ထက် အလဵုအသဳ ၜါအဆက် သမ္မတ ဥူတိၚ်သိၚ် ကဵု သမ္မတ ဥူထေန်ကျဝ်တံ ၜိုန်ကၠောန်ကၠုၚ် သ္ဘၚ်သဳကၠဳ ပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ်ကၟိန်ဍုၚ် ဗၞတ် ၂ ဝါ တုဲကၠုၚ်ကီုရလေဝ် ပေါဲသဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် နွံကဵုကြက်ရှ်သာဍာံဍာံဂှ် ကၠောန်ကဵုဟွံမာန်ဏီ ဂွံဆဵုကေတ်ရ။

တော်ကဵုလၟိဟ်မၞိဟ်အတိုၚ်မွဲအလုံဍုၚ်မ္ဂး ပ္ဍဲဒေသဂမၠိုၚ်နွံကဵုလၟိဟ်မၞိဟ် ၜိုတ် ၄၀% ဂှ် ဒှ်ဒေသပဋိပက္ခပၞာန်က္တဵုဒှ် (ဝါ) ဒှ်ဒၞါဲဝါဲ မဆက်စပ်ကဵု ဒေသပဋိပက္ခပၞာန်ရ။ ပ္ဍဲကၟိန်ဍုၚ်ပိုဲဏံ ဒြဟတ်ရပ်လွဟ် ကောန်ဍုၚ်အရၚ် နွံမွဲကိုဋ်ပြၚ်တုဲ ဟိုတ်နူပေါဲပၞာန် ညးဒးထောံသ္ၚိဌာန် ဒဴအာဌာန်တၞဟ် နွံၜိုတ်တြဴကိုဋ်ဘာ်ပြၚ် (၆၅၀,၀၀၀+) ရ သာ်ဝွံ ဓမံက်ထ္ၜးလဝ် ပ္ဍဲလိက်အုပ် ၚြိမ်းချမ်းရေးနှၚ့် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေးသဘောတူစာချုပ် Peace & NCA နူကဵု (မြန်မာနိုၚ်ၚံၚြိမ်းချမ်းရေး ပြန်လည်ထူထောၚ်ရေးလုပ်ၚန်းဗဟိုဌာန-Myanmar Peace Center ) တက်ပ္တိလဝ်ပ္ဍဲဂိတုနဝ်ဝေမ်ဗာ ၊ သၞာံ ၂၀၁၅ တေံရ။

တၚ်နိဿဲဂမၠိုၚ်
-ပရိုၚ်နူအေန်တာနေတ်
-ဌာန်ပရိုၚ်မန်
-ကြေးမုံသတၚ်းစာ (အောက်တိုဘာ ၂၁-၂၂)
– ၚြိမ်းချမ်းရေးနှၚ့် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေးသဘောတူစာချုပ် Peace & NCA
-ဂလာန်ဆဵုဂဗသၟာန်သၟုက်

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.