Categories
ပရိုၚ်

သၞေဟ်ကွဳစက်ဍုၚ်ရေဝ်ဂှ် ကၠောန်တုဲဒှ်ကီုလေဝ် ပံက်ဟွံမာန်ဏီ

သၞေဟ်ကွဳစက်တရဴသ္ၚောဲအဏ္ဏဝါဍုၚ်ရေဝ် ကၠောန်အာစိုပ်ဒတုဲတုဲ ရန်လဝ်သွက်ဂွံပံက် ပ္ဍဲဂိတုနဝ်ဝေမ်ဗာ ဖါမံက်ဏံကီုလေဝ် အရှာံကွဳစက်ကီု ဗ္ဒံဖျာတံကီု ကၠောန်လဝ် ဍာ်သကေဝ်ဍိုန်လျမံၚ် ညးဆေၚ်စပ်တံ ပ္တိုန်ထ္ၜးလဝ်တုဲ ဒးကလေၚ်ပဠေဝ်ဏီရောၚ် ဒှ်သာ်ဂှ်ရ ပြဟ်ဟ်ဏံ အတိုၚ်ချိၚ်လဝ်ဂှ် ပံက်ဟွံမာန်ဏီ ဂွံတီကေတ်ရ။

ပ္ဍဲဂိတုအံက်တဝ်ဗာ ၂၄ ဂှ် ဥူတေန်ညောံ သ္ကိုပ်ပရေၚ်အုပ်ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ် ကော်ဆဵုကဵု ဂကောံ (စည်ပၚ်) ပွိုၚ်ဍုၚ်၊ ညးစၞးလာၚ်ကွဳစက်တံတုဲ ပေါဲပံက်သၞေဟ်ကွဳစက်ဂှ် လ္ပကၠောန်ဏီ ဟီုဗဒေါံလဝ်ရ။

သၞေဟ်ကွဳစက်အဏ္ဏဝါ ဍုၚ်ရေဝ်(MNA)
သၞေဟ်ကွဳစက်အဏ္ဏဝါ ဍုၚ်ရေဝ်(MNA)
ဥူတေန်ညောံဂှ် “ဇြဳဗေန်ပွိုၚ်ဍုၚ်၊ ညးစၞးကၠတ်ထဝ်၊ ရဲကာန်ထရာ်၊ တၠဗ္ဒံဖျာတံ ဂွံဂွံသွဟ် ၜိုတ်ထေက်ကြိုက်ဂှ် ဒးကလေၚ်ပ္ညဳညးသ္ကံဏီဏောၚ်” ညးတေံဂးရ။

ပ္ဍဲအံက်တံဗာ ၂၉ ဂှ် ကမ္ပဏဳ (ကောၚ်းစုအေး) ကၠောန်နှေဟ်ကွဳစက်ဂှ်ကီု၊ ရဲဇြဳဗေန်ပွိုၚ်ဍုၚ်၊ ညးစၞးကၠတ်ထဝ်၊ တၠဗ္ဒံဖျာတံကီု ဆဵုဂဗ ဟီုပ္ညဳညးသ္ကံတုဲ ၜိုတ်ထေက်ကဵု ဒးပဠေဝ်ဂှ် ကလေၚ်ပဠေဝ်ကဵုဏောၚ် နူကမ္ပဏဳ ကဵုလဝ်ကတိပါၚ်ရ ဂွံတီကေတ်။

“1 square တှေ် ၚုဟ်တေန်ဍာ နွံအနှေန်မွဲဠက်ဓဝ်ရ။ နကဵုၜိုတ်ဂှ် ညံၚ်ဂွံဒှ်ဂှ် သိုၚ်ကၠုၚ်ရ” သာ်ဝွံ ဥူဇြဝ်ဝ်နေဝေန် မာန်နေဂျေန်ဒါရာ်တာ ကမ္ပဏဳ (ကောၚ်းစုအေး) ဂးရ။

နဝ်ဝေမ်ဗာ ၄ မံက်ဏံတှေ် ကွဳစက်ဖ္ဍိုက်ရဲအာတရဴကီု ကွဳစက်ဗၞိက်ဇၞော်ဇၞော်တံကီု လုပ်နှေဟ်ကွဳစက်အိုတ်ညိ နူဇြဳဗေန် ကဵုလဝ်ပရိုၚ်သာ်ဂှ်ကီုလေဝ် ညးစၞးဂကောံကွဳစက်တံကီု၊ တၠဗ္ဒံကဵု ရဲရာန်လဝ်ဗ္ဒံတံကီု ဟီုဂးကၠုၚ် သိုၚ်ကၠောန်လဝ်ဂှ် ဍာ်သကေဝ်ဟွံစိုပ် ဒၟါနူဂှ်ရ မၞိဟ်လုပ်မံၚ် ဟွံထေက်ဏီ ပါ်ပါဲကၠုၚ်ဗီုဂှ်အိုတ်တုဲ သွက်ဂွံလုပ်ပ္ဍဲနှေဟ်ကွဳစက်ဂှ် ဒှ်ဟွံမာန်ဏီ ဂးအိုတ်ရ။

“ဗ္ဒံမၞိဟ်မံၚ်ဂှ် အဆံၚ်သၠုၚ်ၚ်ဏောၚ် ဟီုလဝ်ဗီုဂှ်တှေ် သၠုၚ်အိုတ်အစောံဟွံသေၚ်ခဍေံ၊ အဆံၚ်ခိုဟ်ၜိုတ်ဓမ္မတာလေဝ် ဂွံမံၚ်ရ၊ လၟုဟ်ဗီုဂှ်လေဝ်ဟွံသေၚ် ဟီုတပ်ပ်တှေ် မၞိဟ်ဂွံမံၚ်ဂှ်လ္ပဟီုဏီ၊ နူကၠာဂွိုအ်သိုၚ်ဂှ် စိုပ်မံၚ်အဆံၚ်ဒးပလီုသရိုဟ်ဖျေံဣရ ဟီုဗီုဏံတှေ် ခိုဟ်ဂၠိုၚ်ဏောၚ်” သာ်ဝွံ ဥူကျဝ်ဝေန် တၠကမၠောန် (ထိဏ်လၚ်း ကူးသန်းရောၚ်းဝယ်ရေးနှၚ့် ကုန်စည်ပို႔ဆောၚ်ရေးလုပ်ၚန်း) ဂးရ။

ဆဂှ်သၟးဟွံသေၚ် ကွဳစက်ဇၞော် ခဠာ ၁၂ နွံလျိုၚ် ၂၇ တာန် ယဝ်လုပ်ဒေါံဇူ ပ္ဍဲနှေဟ်ဂှ်မ္ဂး ဗီုစဝ်လးလဝ် ကန်ကရေတ်ဏံရမ္ဂး ဒုၚ်လျိုၚ်ဟွံမာန်၊ ပြောပ်ထ္ကးအာအိုတ်ဏောၚ် ညးတေံ ဟီုရ။

“ကန်ကရေတ် လးလဝ်လၟုဟ်ဏံ တမြံၚ်ဍေံနွံၜိုတ်လဵု ဒုၚ်ၜိုတ်လဵုမာန် တ္ၚဲဏံဟာ၊ တ္ၚဲယးဟာ၊ ဟွံသေၚ်တှေ် ၃ သၞာံဟာ၊ ၅ သၞာံဟာ တၚ်ဒုၚ်လျိုၚ် တၚ်ကေတ်တာလျိုၚ် မမိက်ကဵုမွဲမွဲ ဒးနွံဏောၚ်” ညးတေံ ဂးရ။

အတိုၚ် ညးစၞး ဂကောံကွဳစက်တံ၊ တၠဗ္ဒံကဵု ညးရာန်လဝ်ဗ္ဒံတံ ပ္တိုန်ထ္ၜးလဝ်ဂှ် ဗက်စၟဳစၟတ်ကဵုဏောၚ်၊ စိုပ်အခိၚ် လုပ်ဂွံမ္ဂး ကွဳစက်တံ ညံၚ်ဂွံလုပ်နှေဟ်ကွဳစက်ဂှ် ဆဝ်မ္ၚုဟ်အာပၠန်ဏောၚ် သာ်ဝွံ ဥူမျဵုလွေန် နူဇြဳဗေန် ပွိုၚ်ဍုၚ် ဟီုရ။

“ ကမ္မတဳဂှ် ဂကောံဗက်စၟဳစၟတ်ဍာဲသကေဝ်နွံဏောၚ်၊ အတိုၚ်ပ္တိုန်ထ္ၜးလဝ် မွဲဗ္ဒံတုဲ မွဲဗ္ဒံ ဖန်ကဵုဏောၚ်” ညးဂးရ။

အဃောကာလ ကော်တေန်ဍာ သွက်ဂွံသမၠုၚ်ပ္တိုန်အဆံၚ် နှေဟ်ကွဳစက်တရဴသ္ၚောဲအဏ္ဏဝါ ဍုၚ်ရေဝ်ဂှ် နူကမ္ပဏဳရာမညဂှ် (၉၈၃၀.၂) ကိုဋ်ဒကေဝ်၊ ကမ္ပဏဳ (ကောၚ်းစုအေး) ဂှ် (၆၄၅၀) ကိုဋ်ဒကေဝ် ပ္တိုန်လဝ်တေန်ဍာတုဲ ပ္ဍဲသၞာံ ၂၀၁၅ ဂိတုသေပ်တေမ်ဗာ ၁၉ ဂှ် ဂကောံရုဲစှ်တေန်ဍာ မပါလုပ်နကဵု သ္ကိုပ်ပရေၚ်အုပ်ဓုပ် ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်၊ ကောန်ကမ္မတဳ ရီုဗၚ်ပရေၚ်ဖေါအ်ဗြေဝ်ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်၊ ကောန်ကမ္မတဳ ဇြဳဗေန်ကဵုဌာနဆေၚ်စပ်တံဂှ် ရုဲစှ် ဖျေံကဵုတေန်ဍာ ကုကမ္ပဏဳ (ကောၚ်းစုအေး) ဍုၚ်ရေဝ်ရ။

အဃောသိုၚ်ကၠောန် နှေဟ်ကွဳစက်တရဴသ္ၚောဲ ဇြပ်ဗုတေံဂှ်လေဝ် ကမ္ပဏဳ (ကောၚ်းစုအေး) ဏံရ အံၚ်တေန်ဍာတုဲ ကၠောန်လဝ်၊ စပ်ကဵုပရေၚ်သိုၚ်ခၞံ ဗီုဏံမ္ဂး ကမ္ပဏဳ (ကောၚ်းစုအေး) ဒးဒုၚ်ဟီုပါ်ပါဲ အောန်ကွေံကွေံ ဂွံတီကေတ်ရ။

သၞေဟ်ကွဳစက်တရဴသ္ၚောဲအဏ္ဏဝါဝွံ သမၠဲဍေံ နွံ ၄.၃ ဨက တုဲ လၟိဟ်ဗ္ဒံ နွံ ၅၄ ဗ္ဒံရ။ အတိုၚ်ၚုဟ်လၟုဟ်ဏံ သွက်တၠဗ္ဒံ နှေဟ်ကွဳစက်တြေံတေံတှေ် အနှေန် ၅၀ ကိုဋ်ဒကေဝ်ကီု၊ သွက်ဗ္ဒံသှေ်မံၚ်တံဂှ် ရံၚ်လ္တူ ဗြိုဟ်ဒၞါဲတုဲ သၠုၚ်အိုတ် စွံလဝ်ၚုဟ် ဒဵုကဵု ၃၀၀ ကိုဋ်ဒကေဝ်ရ။ ဂကောံကွဳစက်ဗၞိက်လ္ၚဵုလ္ၚဵု ကဵု လာၚ်ကွဳစက် လ္ၚဵုလ္ၚဵုတံ သ္ဂောံရာန်ဂှ် ဝါတ်မံၚ်ဏောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.