Categories
ပရိုၚ်

ကွးဘာတန်သၠုၚ်ကောန်ဂကူမန် တန်လုပ်တက္ကသိုလ်စှ်တန်သၞာံဏံ လုပ်သှ် ရ၀ တၠပြၚ်

အပ္ဍဲကဵုသၞာံဗ္တောန်ပညာ (၂၀၁၆-၂၀၁၇) ဝွံ ကွးဘာတန်လုပ်တက္ကသိုလ် (၁၀) တန် နူကဵုဘာတန်သၠုၚ်ကောန် ဂကူမန် ဝၚ်သ္ပဝ်၊ အၚ်ဒၚ် ကေုာံ ညဳသာတအ် လုပ်သှ်လိက် လၟိဟ် ရ၄ တၠတုဲ တၟော်ကဵုသၞာံတုဲကၠုၚ်တေံမ္ဂး လၟိဟ်အောန်ကွးဘာသှ်လိက်အောန်စှေ်ရောၚ် အတိုၚ်ညးတာလျိုၚ် ဘာကောန်ဂကူမန် တန်သၠုၚ်ပိဘာတအ် ဟီုထ္ၜးလဝ်ဂှ် ဂွံတီကေတ်ရ။

ပပ္တံနူဂိတုမာတ် စၟတ်တ္ၚဲ (၈) ဒဵုကဵုစိုပ် (၁၇)၊ သၞာံ (၂၀၁၇) ဂှ် ကၠောန်သ္ပအာပေဲါသှ်လိက်တန်လုပ်တက္ကသိုလ် အလုံကၟိန်ဍုၚ်ရောၚ်တုဲ ကွးဘာစှ်တန် နူကဵုဘာတန်သၠုၚ်ကောန်ဂကူမန်ညဳသာဂှ် (၃၅) တၠ၊ အၚ်ဒၚ် (၂၃) တၠ ကေုာံ ဝၚ်သ္ပဝ် (၁၆) တၠ ပါလုပ်သှ်အာရောၚ်။

ကောန်ကွးဘာလုပ်သှ်စှ်တန်ဂမၠိုၚ် (MNA)
ကောန်ကွးဘာလုပ်သှ်စှ်တန်ဂမၠိုၚ် (MNA)

ဂအုပ်ဘာတန်သၠုၚ် အၚ်ဒၚ် နာဲမဇဲဂှ် “သၞာံတုဲကၠုၚ်ဏံ လုပ်သှ် ၄၀ ဂှ် အံၚ်အာ ၅ တၠ၊ သၞာံဏံဂှ် ကွးဘာလ္ၚဵု ရဲဍေံ ကျအာတုဲတအ်ဂှ် ဍေံတံ ဟွံက္လေၚ်မံၚ်၊ ဆဂး ကာလပ္တိုန်လဝ် Form တေံဂှ် လၟိဟ်နွံ ၂၉၊ အကြာဂှ် တိတ်ထောံ ဘာလေဝ် နွံတုဲ သွက်သၞာံဏံဂှ် သှေ် ၂၃ ရ” သာ်ဝွံ ဟီုထ္ၜးရ။

ကွးဘာတန်လုပ်တက္ကသိုလ် တန်သၠုၚ်ဘာကောန်ဂကူမန်ညဳသာကဵု တန်သၠုၚ်အၚ်ဒၚ်တံဂှ် လုပ်သှ်အာ ပ္ဍဲကဵုဍုၚ် ရေဝ်တုဲ တန်သၠုၚ်ဝၚ်သ္ပဝ်ဂှ် လုပ်သှ်အာ ပ္ဍဲဍုၚ်လှာဒကှ် တွဵုရးကရေၚ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

တုဲကၠုၚ်သၞာံဗ္တောန်ပညာ ၂၀၁၅-၁၆ ဂှ် ကွးဘာတန်လုပ်တက္ကသိုလ် နူဘာတန်သၠုၚ်ကောန်ဂကူမန်ဝၚ်သ္ပဝ် လုပ် သှ် (၁၇) တၠ၊ အံၚ် (၂) တၠ၊ တန်သၠုၚ်အၚ်ဒၚ်ဂှ် လုပ်သှ် (၄၀) တၠ အံၚ် (၅) တၠ ကေုာံ တန်သၠုၚ်ညဳသာဂှ် လုပ်သှ် (၃၆) တၠ အံၚ် (၄) တၠ၊ အပံၚ်သီုဖၟိုတ်လုပ်သှ် (၉၃) တၠ အံၚ် (၁၁) တၠရ။

နာဲရတ်ဂကူ (အ္စာဇြေ) ဂှ် “သၞာံအာဏံ အဆံၚ်အံၚ်ပရေံကွေံ၊ အံၚ် ၂ ဓဝ်၊ ရံၚ်ကေတ်အကာဲအရာကွးဘာသၞာံဏံ တှေ် အဲခယျကေတ် အဆံၚ်အံၚ် ဍေံခိုဟ်တိုန်ညိဏောၚ်” သာ်ဝွံ ညးဟီုရ။

သၟဝ်ကောပ်ကာဲဌာနပရေၚ်ပညာကောန်ဂကူမန်ဂှ် ဘာစှ်တန်လောန် (Post-Ten) မွဲဘာ၊ တန်သၠုၚ် (၃) ဘာ၊ တန်ဒေါဝ် (၁၆) ဘာ၊ တန်မူလလောန် (၂၉) ဘာ ကေုာံ တန်မူလ (၈၉) ဘာနွံမံၚ်ရ။

ဌာနပရေၚ်ပညာကောန်ဂကူမန်ဂှ် စပ္တန်ကၠုၚ်လဝ်နူကဵုသၞာံ ၁၉၇၂-၇၃ တေံတုဲ ပပ္တံနူသၞာံဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဒေံါပန်ပှော် ကဵုအလဵုအသဳ (၁၉၉၅) တေံ ကွးဘာတန်လုပ်တက္ကသိုလ် နူဘာတန်သၠုၚ်ကောန်ဂကူမန်တအ် လုပ်သှ်မံၚ်လိက် အပ္ဍဲဘာအလဵုအသဳရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

အပ္ဍဲသၞာံဗ္တောန်ပညာ ၂၀၁၆-၁၇ ဝွံ အလုံကၟိန်ဍုၚ်ဂှ် ကွးဘာစှ်တန် နွံမံၚ် (၇၆၀၀၀၀) တၠပြၚ်တုဲ ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် ကွးဘာ (၁၀) တန် (၂၄၀၀၀) တၠပြၚ် လုပ်သှ်မံၚ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.