Categories
ပရိုၚ် လ္ၚတ်မၚ်ရံၚ်ပရေၚ်အုပ်ဓုပ်တွဵုရးမန်

ဂလာန်ပ္တိုန်လဝ် သွက်ဂွံစုတ်ယၟု “ဒဒန်သ္ကိုပ်ပၞာန်အံၚ်သာန်” ဂှ် က္လေၚ်ရုပ်ကဵုညိ ကောန်ဒေသတံ အာတ်မိက်

ပၠောပ်လဝ်ဂလာန် သွက်ဂွံကဵုယၟု “ဒဒန်သ္ကိုပ်ပၞာန်အံၚ်သာန်” ကုဒဒန်ဆက်စၠောံၜဳသြၚ်လောန် မတ်မလီုကဵုတ္ကံခၟိုၚ်ဂှ် ဟိုတ်နူကေတ်လဝ်လညာတ်ဆန္ဒကောန်ဒေသတံ ဟွံသေၚ်ဂှ်ရ နူကၠတ်ထဝ်ညးဍုၚ်ကွာန် က္လေၚ်ရုပ်ကဵု ဂလာန်ဂှ်ညိ ရဴဝွံ ပ္ဍဲဂိတုမာတ် (၂) မံက်ဂှ် ကောန်ဒေသတ္ကံခၟိုၚ် လၟိဟ် (၃၀၀၀) ပြၚ်တံ အာတ်မိက်ထ္ၜးလဝ်ဆန္ဒ ဂွံတီကေတ်ရ။

ပ္ဍဲကောံဓရီုကၠတ်ထဝ်ညးဍုၚ်ကွာန် အလန်ဒုတိယ ကၠောန်သ္ပလဝ် ပ္ဍဲဖေဖဝ်ဝါရဳ ၂၈ ဂှ် မိကောန်ဆာန် အမာတ်ကၠတ်ထဝ်ညးဍုၚ်ကွာန် နူဒေသမာဲ ပွိုၚ်ဍုၚ်ပံၚ် ပ္တိုန်လဝ်ဂလာန်မ္ဂး “ယၟုဒဒန်ၜဳသြၚ်လောန် ကၠောန်စၠောံလဝ် နူမတ်မလီုကဵုတ္ကံခၟိုၚ် ညံၚ်ဂွံစၟတ်သမ္တီ ပ္တိုန်ဂုန်စရာဲ နကဵုယၟု ‘သ္ကိုပ်ပၞာန်အံၚ်သာန်’ ဂှ်ကီု၊ နူကၠတ်ထဝ်ညးဍုၚ်ကွာန်လေဝ် သ္ဂုတ်သွာတ် သွက်ဂွံသဳကၠဳဂှ်ကီု” ကောန်ဒေသတ္ကံခၟိုၚ် ဟွံဒးဂၞပ်တုဲ ဒ္စဵုဒ္စးထ္ၜးကၠုၚ် ဆန္ဒရ။

ထ္ၜးဆန္ဒဒ္စဵူဒ္စး ဂလာန်ပ္တိုန်ထ္ၜး “ဒဒန်သ္ကိုပ်ပၞာန်အံၚ်သာန်” (MNA)
ထ္ၜးဆန္ဒဒ္စဵူဒ္စး ဂလာန်ပ္တိုန်ထ္ၜး “ဒဒန်သ္ကိုပ်ပၞာန်အံၚ်သာန်” (MNA)
ထ္ၜးဆန္ဒဒ္စဵူဒ္စး ဂလာန်ပ္တိုန်ထ္ၜး “ဒဒန်သ္ကိုပ်ပၞာန်အံၚ်သာန်” (MNA)
ထ္ၜးဆန္ဒဒ္စဵူဒ္စး ဂလာန်ပ္တိုန်ထ္ၜး “ဒဒန်သ္ကိုပ်ပၞာန်အံၚ်သာန်” (MNA)

“အဓိကဂှ် ဒးဇြိုဟ်နက်ကဵု ပၟိက်စိုတ်ဆန္ဒကောန်ဒေသတံဏောၚ်၊ ပ္ဍဲအခိၚ်ကာလ ဒက်ပ္တန်မံၚ် ပရေၚ်ဆာန်ကၟိန် ကောန်ဍုၚ်အရၚ်ဏံ ကမၠောန်ဇီုကပိုက်ကဵုကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံဂှ် ဒးဝေၚ်ပါဲရ၊ ကောန်ဒေသဏံ လၟိဟ်ဗွဲမဂၠိုၚ်ဂှ် ဟွံဒးစိုတ် ယၟုကဵုလၟုဟ်ဏံရ။ မူဟိုတ်ရောမ္ဂး ယၟုဏံဂှ် ပလီုပလာ်ပရေၚ်ညဳသၟဟ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်ဏောၚ်၊ ဂလာန်ဒှ်ဟိုတ် ပလီုပလာ်ပရေၚ်ညဳသၟဟ်ဂကူဂှ် ကၠတ်ထဝ်ညးဍုၚ်ကွာန် ဒးဗ္စာရဏာဏောၚ်၊ ဂလာန်ပၠောပ်လဝ်ဂှ် အံၚ်ဇၞးအာကဵုဒှ်ကၠာရ ပ္ဍဲဝၚ်ဂှ် ပရေၚ်ဒုၚ်စသိုၚ် ပွမဒးဒုၚ်သ္ပမာန် နကဵုပရေၚ်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳဂှ် သှေ်အာပ္ဍဲဂၠံသြိုဟ်ဏောၚ်၊ ဒှ်သာ်ဂှ်ရ နကဵုကၠတ်ထဝ် ဆက်ကၠောန်ဟွံဂပ်ဝ်ပုဟ် အာတ်မိက်ဏာ” သာ်ဝွံ ဒံက်တာအံၚ်နာၚ်ဥူ ညးစၞးကၠတ်ထဝ်တွဵုရး နူဒေသမာဲ လၟိဟ် (၁) ပွိုၚ်ဍုၚ်တ္ကံခၟိုၚ် ဟီုရ။

ကြက်ရှ်သာဖေဝ်ဒရေဝ်ဂှ် ဒးနွံကဵု ပွမသ္ပရှေ်သှေ်အဲပရဲကေုာံရၚ်သ္ကံ ဗွဲမဆာန်ကၟိန်၊ ပွမဒးသ္ပသမ္တီကေုာံရၚ်သ္ကံရောၚ်၊ ဒှ်သာ်ဂှ်ရ ကမၠောန်ပလီုပလာ်ဓဝ်ဆာန်ကၟိန်ဂှ် ဟွံမိက်ကဵုဆက်ကၠောန်ရ၊ သ္ပဇြိုဟ်နက်ကဵုပရေၚ်ဆာန်ကၟိန်တုဲ ဗဗွဲဗက်ကဵုပၟိက်စိုတ်ဆန္ဒကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံညိ အာတ်မိက်ဏာလဝ်နွံ ညးဆက်ဟီုရ။

ပိုဲတံထ္ၜးဆန္ဒဒ္စဵုဒ္စး ကုကိစ္စကဵုယၟု “ဒဒန်သ္ကိုပ်ပၞာန်အံၚ်သာန်” ဂှ် ဟွံစှေ်စိုတ် ဟွံရှေ်သှေ် ဟွံမိက်သ္ပအဲပရဲ ကုက္ဍိုပ်သ္ကိုပ်သၠးပွး သ္ကိုပ်ပၞာန်အံၚ်သာန်တုဲ ဒ္စဵုဒ္စးထ္ၜးဆန္ဒ ဟွံသေၚ်ရ။ ပ္ဍဲကာလ ဇက်အာဒၟံၚ် သွက်ဂွံဒက်ပ္တန် ကၟိန်ဍုၚ်ပံၚ်ကောံဖေဝ်ဒရေဝ် ဒဳမဝ်ကရေဇြဳဍာံဍာံဏံ ဒ္ဂေတ်လၟေတ် သွက်ဂွံသ္ပသမ္တီ လညာတ်ဆန္ဒ ကောန်ဍုၚ်အရၚ် ကေုာံပရေၚ်ညဳသာသၟဟ်န်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်ဂှ် ဒှ်ကမၠောန်ပၟိက်ဇၞော်ဇၞော် မွဲကီုဏောၚ်၊ ကာလဂတမတ်ဏံ ကောန်ဍုၚ်အရၚ်ပိုဲတံ ဂစာန်ပ္တန်ဒၟံၚ်ပယျဵုဓနက် သ္ကိုပ်ပၞာန်အံၚ်သာန် ဟွံသေၚ်ရ။ ဒှ်ကာလ ဂစာန်ပ္တန်ဒၟံၚ် ကၟိန်ဍုၚ်ပံၚ်ကောံ သၞောတ်ဖေဝ်ဒရေဝ်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳဏောၚ် ကောန်ဒေသထ္ၜးဆန္ဒတံ ဟီုရ။

“ဒဒန်မွဲတၞုၚ် ထေက်ကဵုဒှ်စရာဲ သွက်ဒေသကောန်ဂကူမန်ဂှ် ယဝ်ကဵုယၟု သ္ကိုပ်ပၞာန်အံၚ်သာန်မ္ဂး ယၟုက္ဍိုပ်သ္ကိုပ် အပါအံက်ကောန်ဂကူမန်တံဂှ် ဂွံစွံဒၞါဲလဵုဏီရော၊ကညာၚ်ဒၟံၚ် ‘တိုၚ်းရၚ်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေး၊ ပြည်ထောၚ်စု မပြိုကွဲရေး၊ အမျိုးသားရၚ်ကြားစေ့ရေး’ တုဲ မုဂလာန်လေဝ်ဟွံသေၚ်မွဲသာ် အာပ္တိုန်ပ္ဍဲကၠတ်ထဝ်တုဲ သ္ပမာန်ကေတ်ဇၞး နကဵုလၟိဟ်မၞိဟ်ဂၠိုၚ်ဂှ် ညိလေဝ်ဟွံတုပ်စိုတ်” သာ်ဝွံ ဘဒ္ဒန္တ ဝရဝံသ ကျာ်ဇၞော်ဘာဇေယျဝံသ ကွာန်ၝောံနက် မြော်ကၠုၚ်ရ။

ပေါဲထ္ၜးဆန္ဒဝွံ ဇက်တိုန် နကဵုမလိက်ရမျှာၚ်ကမြေဲ မပ္တံ “နယ်မြေတိုၚ်းရၚ်းသားဆန္ဒ အသိအမှတ်ပြုရေး၊ တိုၚ်းရၚ်းသားချစ်ကြည်ရၚ်းနှီးရေး၊ တိုၚ်းရၚ်းသားဆန္ဒနှၚ့် မညီတဲ့လုပ်ရပ် ချက်ချၚ်းရပ်” တံတုဲ အတိုၚ်အာတ်မိက် ဟွံက္လိဂွံမ္ဂး ကြဴတေံလေဝ် ဆက်ထ္ၜးဆန္ဒပၠန်ရောၚ် ဂွံတီလဝ်ရ။

“နူကဵုစသိုၚ်ဒဒန်တေံရ ကဵုလဝ်ယၟု ‘တံလွၚ်တံတား (ချောၚ်းဆုံ)’ နွံမံၚ်ဖိုဟ် ပညံၚ်ဟွံညာတ်တုဲ ကာလဒဒန်ကြပ်တုဲ ခုတ်စုတ်ယၟု ‘ဗိုလ်ချုပ်အောၚ်ဆန်းတံတား’ ဂှ် ဍေံဟွံစှေ်သဘာဝ၊ ဟွံဒှ်ဗဗွဲဓဝ်ရ၊ ဣဏံဂှ် ပလီုပဠေအ်ကောန်ဂကူမန်ပိုဲ နကဵုနဲဍိုဟ်ကေက်ဍိုန်ၜတ်မွဲဏောၚ်” သာ်ဝွံ မာံတေန်ညောအ် ညးက္ဍိုက်ပ်ပေါဲဆန္ဒ ဟီုရ။

လ္တူကိစ္စပ္တိုန်လဝ်ဂလာန် ညံၚ်ဂွံကဵုယၟု “ဒဒန်သ္ကိုပ်ပၞာန်အံၚ်သာန်” ကုဒဒန်တ္ကံခၟိုၚ်ဂှ်တုဲ ကောန်ဒေသတံ ဟွံပေၚ်စိုတ်တုဲ ဒ္စဵုဒ္စးရောၚ် သာ်ဝွံ ကောန်ဒေသတ္ကံခၟိုၚ်တံ ပ္တိတ်လဝ်လိက်လလောၚ်တြးမွဲတၞး နစၟတ်တ္ၚဲ ဂိတုမာတ် ၂ ဂှ်ကီုရ။

ဒဒန်ကၠောံ မတ်မလီုကဵုတ္ကံခၟိုၚ်ဝွံ ဇမၠိၚ်ၝောံဒဒန် နွံ ၁၇၅၉ ပေ၊သမၠဲ ၆၄ ပေ၊ဂၠံၚ်ပြာပ်တိုန်ကဵုဒဒန် လ္ပာ်သြၚ်မုဟ်ပန်ဏံ နွံ ၆၈၉ ပေ၊ ဂၠံၚ်ပြာပ်တိုန်ကဵုဒဒန် လ္ပာ်သြၚ်မဟေဲဂှ် နွံ ၂၇၅၆ ပေတုဲ သိုၚ်ကၠောန်ကၠုၚ်လဝ် နူသၞာံ ၂၀၁၅၊ ဂိတုဖေဖဝ်ဝါရဳ ၈ လက်ထက်အလဵုအသဳ သမ္မတတိၚ်သိၚ်တေံရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.