Categories
လညာတ်ပါ်ပါဲ

လလိုန်လလောၚ်တြးပါန်သာန်ဂှ် UNFC အသိၚ်လျတ်အာ

ဂကောံရပ်လွဟ် ကောန်ဍုၚ်အရၚ် ဗော်ပရေၚ်ညဳသၟဟ်ဝ UWSP ၊ ဂကောံမာၚ်ဠာ NDAA ၊ဗော်သၠးပွးရးကချေၚ် KIO ၊ ဗော်ပရေၚ်တဴတက်ရးသေံ SSPP ၊ တအၚ်ပလံၚ် TNLA ၊ ကဝ်က MNDAA ၊ ဒပ်ပၞာန်ရခေၚ် AA တံ (၇) ဂကောံ ကၠောန်ကၠုၚ်ကောံဓရီုပါန်သာန် ပ္ဍဲတ္ၚဲလက္ကရဴအိုတ် ဂိတုဖေဖဝ်ဝါရဳ ၂၄ ဂှ် သ္ဂုတ်သွာတ် တးပါဲကၠေံ သွက်ဂွံထ္ပက်စၟတ်တဲ လိက်ကသုက်တုပ်စိုတ်ဒိုအ်ပန်ပှော်အလုံမွဲဍုၚ် NCA နကဵုပရေၚ်ပၠတရဴဗော်ပရေၚ်ညဳသၟဟ်ဝ UWSP ဒက်ပ္တန်ကမ္မတဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် သွက်ဂွံသဳကၠဳ ကုအလဵုအသဳ သာ်ဝွံပ္တိတ်ကၠုၚ်လဝ် လိက်လလောၚ်တြးဂှ် ညးညးအဲအဲ တီမိၚ်ကီုရောၚ်ထေၚ်ကေတ်ရ။

ဟိုတ်ဂှ်တုဲ UNFC ကံၚ်ဇြဳဖေဝ်ဒရေဝ် ကောန်ဍုၚ်အရၚ်ညဳသာသၟဟ်န် ရန်လဝ်သွက်ဂွံကၠောန် သ္ဘၚ်သဳကၠဳအလန်ဒုတိယဂှ်လေဝ် ဒးဖျုဲထောံတ္ၚဲ ဟွံမွဲကဵုအပိုၚ်အခြာ၊ အတိုၚ်လၟေၚ်မ္ဂး နူဝါဒိ သွက်ဂွံကၠောန်သ္ဘၚ်သဳကၠဳ အပ္ဍဲဂိတုဒဳဇြေန်ဗာ ကၞောတ်သၞာံ ၂၀၁၆ တုဲကၠုၚ်ကီုလေဝ် ဖျုဲထောံၜိုတ် ၃ ဂိတုတုဲ လၟုဟ် ရန်လဝ် သွက်ဂွံကၠောန် ပ္ဍဲဂိတုမာတ်ဖါအိုတ်ရ။

ဗီုဂွံဆဵုကေတ် က္ဍိုပ်သ္ကိုပ် KIO ပ္ဍဲကောံဓရီုပါန်သာန် (Internet)
ဗီုဂွံဆဵုကေတ် က္ဍိုပ်သ္ကိုပ် KIO ပ္ဍဲကောံဓရီုပါန်သာန် (Internet)
“သွက်ဂွံကၠောန် သ္ဘၚ်သဳကၠဳ ပ္ဍဲဂိတုမာတ် ၂၃ ဂှ် ကေၚ်ကာဗဟဵု သ္ပဒတန်ကဵု လိက်ဒုၚ်စဳရေၚ်ပိုဲရ။ ဆ္ဂး ဟိုတ်နူအကာဲအရာ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ပရေၚ်ပၞာန် က္တဵုဒှ်ဒၟံၚ်ဂတမတ်ဏံတုဲ အပ္ဍဲတ္ၚဲရန်လဝ်ဏံ သ္ပဟွံဂပ်ဝ်ဏီ၊ အကာဲအရာပြသၞာပရေၚ်ကွာန်ဂှ် ဇြိုၚ်ဒၟံၚ်ညိဏောၚ်” သာ်ဝွံ ပ္ဍဲဂိတုမာတ် ၁၄ မဒှ်တ္ၚဲလက္ကရဴအိုတ် ကောံဓရီုကာမံက်တိုန် ကေၚ်ကာဗဟဵု UNFC ကၠောန်ကၠုၚ် ပ္ဍဲဍုၚ်ဇၚ်မာဲ (ကၟိန်ဍုၚ်သေံ) တုဲအာတုဲ ဒုဥက္ကဌ နာဲဟံသာ သောၚ်က္လးကဵု အ္စာပရိုၚ်တံရ။

ကချေၚ် KIO/KIA ဂွံလဝ်ဒၞါဲဥက္ကဌ UNFC ဂှ် အာတိုန်လဝ် ကောံဓရီုပါန်ခါန်ကီုတုဲ ပ္ဍဲကိစ္စသ္ဂုတ်သွာတ် “ညံၚ်ဟဂွံထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA လိက်ကသုက်တုပ်စိုတ်ဒိုအ်ပန်ပှော် အလုံမွဲဍုၚ်၊ ပ္ဍဲကဏ္ဍပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂှ် ဗော်ပရေၚ်ညဳသၟဟ်ဝ/ဒပ်ပၞာန်ပရေၚ်ညဳသၟဟ်ဝ UWSP/ UWSA ပၠတရဴတုဲ သွက်ဂွံဆက်ကၠောန်အာ ကမၠောန်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံ” မပ္တံသာ်ဝွံ တုပ်စိုတ်သ္ဂုတ်သွာတ်လဝ် ကရောံဂကောံရပ်လွဟ် ကောန်ဍုၚ်အရၚ် ချဳဒရာၚ်ဒၟံၚ် ပ္ဍဲဒေသသၟဝ်ကျာတေံကီုရောၚ် ဂွံဆဵုကေတ်ပ္ဍဲလိက်လလောၚ်တြး ပါန်သာန်ဂှ်ကီုရ။

“လ္တူဒဒှ်အခက်ခုဲဏံ ဗီုလဵုဂွံတတ်ကၠောံ ၜိုဟ်ဟ်သြိုဟ်ဟ် ခိုဟ်ဟ်ဂေါဝ်ဝ်မာန်ရော သ္ဂောံဂၠာဲနဲကဲတုဲ ဖျုဲထောံသ္ဘၚ်သဳကၠဳ UNFC ဏံ။ အခက်ခုဲဟီုဂှ် သ္ဂုတ်သွာတ်ပါန်သာန်ဂှ်တှေ် ညးတံဟွံအာ အတိုၚ်ဂၠံၚ် NCA ပုဟ်၊ လ္ပာ်ဏံပၠန်လေဝ် ပ္ညဳဒၟံၚ် ဂၠံၚ် NCA ဂှ် ခိုဟ်တိုန်တၟာဂလိုၚ်ယျ၊ ဣဂှ်ရ ပ္ဍဲအကာဲအရာ လညာတ်ဒှ်အာၜါလွးဏံ ပိုဲရပ်စပ် ဂါံကွာ်ဟွံလေပ်တှေ် အကြာပိုဲကဵုပိုဲ လညာတ်ထ္ကးတိတ်မာန်မံၚ်၊ မွဲပၠန်ဂှ် ပရေၚ်ပၞာန်လေဝ် သွက်ဂွံဂၠိုၚ်တိုန် သ္ကာတ်တိုန်မာန်ဏောၚ် ပိုဲညာတ်လဝ်ဗီုဂှ် ဒၟါနူဂှ်ရ ဒးဖျုဲထောံအခိၚ်” နာဲဟံသာ ဂးရ။

ရန်ကဵုသွက်ဂွံပဠေဝ်စ ပရေၚ်သ္ဘၚ်သဳကၠဳ UNFC အလန်ဒုတိယတုဲ ကမ္မတဳရေၚ်တၠုၚ်ကေၚ်ကာဗဟဵု ကၠောန်ကၠုၚ် ကောံဓရီုကာမံက်တိုန် ပွိုၚ်ပိတ္ၚဲ ပ္ဍဲဂိတုမာတ် နူ ၁၂ ဒဵု ၁၄ တုဲအာကီုလေဝ် စပ်ကဵုကိစ္စ လိက်လလောၚ်တြးပါန်သာန် ဗော်ဝ UWSA အာဂတပၠတရဴဂှ်မ္ဂး မွဲမမွဲပါဒလေဝ် သဳကၠဳ ဖျေံသ္ဂုတ်သွာတ် ဟွံမာန်ရ။

အတိုၚ်မူ ၉ တၚ် UNFC ပ္တိုန်ထ္ၜးလဝ်ဂှ် ပ္ဍဲဂိတုမာတ် ၃ တုဲကၠုၚ်ဏံ လ္ပာ်အလဵုအသဳ ဒုၚ်တဲတုပ်စိုတ် နကဵုမူကီုရ။ ၉ တၚ်ဏံ လ္ပာ်အလဵုအသဳ ဒုၚ်ကေတ်ဗွဲမူဟီုကၠာရလေဝ် ညံၚ်ဂွံခိုၚ်ကၠိုက် ဗိုန်ကၟောန်ဂှ် အလဵုအသဳကဵု ဂကောံရပ်လွဟ် ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံ ဒးဆက်ပ္ညဳဏီဏောၚ် UNFC ဂးရ။ အပ္ဍဲကာလဏံ သွက်ဂွံထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA ဂှ် ယဝ်ပၠအ်အခိၚ်တှေ် ၜိုတ်ပၠအ်အခိၚ်ဂှ် ဍေံလအ်မာန်ဏောၚ်တုဲ ယဝ်မိက်ဂွံပတုဲပြဟ်ဟ်တှေ်လေဝ် ပ္တုဲမာန်မံၚ်ကီုဏောၚ် တၠုၚ်လအာနွံသာ်ဏံဂွံဆဵုကေတ်ရ။

ပ္ဍဲတၚ် UNFC အာတ်မိက်လဝ်ဂှ် ယဝ်ဒးဓမံက်ထ္ၜး တၚ်ပၟိက်ဇၞော်လ္ၚဵုလ္ၚဵုမ္ဂး အကာဲအရာလၟုဟ်ဏံ ယဝ်ထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA မွဲဒမြိပ်ဓဝ်မ္ဂး ဂကောံရပ်လွဟ်ကောန်အရၚ် EAOs မသှေ်ဒၟံၚ်ဏီတံ ညံၚ်ဂွံဒှ် All Inclusive ညံၚ်ဂွံပါလုပ်ကၠုၚ်သီုဖအိုတ်ဂှ် ဒှ်ဟွံမာန်။ ဒပ်ပၞာန် သွက်ဂွံလလောၚ်ကဵု ပရေၚ်ဒိုအ်ပန်ပှော် အလုံဍုၚ်ဟီုဂှ်လေဝ် ရံၚ်ကေတ်အကာဲအရာပေါဲဗ္တိုက် ဒေသသၟဝ်ကျာ ကာလလၟုဟ်ဏံဂှ်မ္ဂး ဟွံဒှ်လးလး။ ဆ္ဂး ဆၜိုတ်ဂကောံထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA တုဲကဵု ဒပ်ပၞာန်ဗၟာတံရ ယဝ်လလောၚ် ဒိုအ်ပန်ပှော်တှေ်လေဝ် လလောၚ်ဂွံ။ ဆ္ဂး ဍေံဟွံဒှ်အလုံမွဲဍုၚ်။

စပ်ကဵုကိစ္စ သက်သဳနူဍုၚ်နာနာဟီုဂှ်လေဝ် ပ္ဍဲကမ္မတဳပံၚ်တောဲမၚ်မွဲရံၚ်စံၚ် ဆေၚ်ကဵုပရေၚ်ဒိုအ်ပန်ပှော် JMC ဂှ်လေဝ် သွက်ဂွံစုတ် UN Platfprm ကုလသမဂ္ဂဂှ် ဘိုအ်ဂွံပါလုပ်ကၠုၚ်နွံချိုတ်ပပၠိုတ်။ ဆ္ဂး ပ္ဍဲကိစ္စပေါဲသဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ညံၚ်ဂွံဒှ် ၃ က္ဍိုပ်တက်ကျာဟီုဂှ် ဒးသဳကၠဳတၟာကလှေ်ဏီဏောၚ်။ ကိစ္စချူဓဇက် မူပၞောန် ဆေၚ်ကဵုပေါဲသဳကၠဳ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂှ် ဒှ်ကဏ္ဍကမ္မတဳပံၚ်တောဲ ဓမံက်ရုပ်ရဴပေါဲသဳကၠဳပရေၚ်ၜိုဟ်လလံ ကၟိန်ဍုၚ် UPDJC ဏောၚ်ဒှ်တုဲ ဂကောံရပ်လွဟ် ၈ ဂကောံထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA တုဲကၠုၚ်တေံကီု၊ ဗော်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံကီု ပါလုပ်မံၚ်ဏောၚ်ဂှ် နကဵု UNFC ဒးညာတ်လဝ်ထေက်ရ။

ကမ္မယှေန်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံလ္ပာ်အလဵုအသဳ ဒုၚ်ကေတ်တဲ တၚ်အာတ်မိက် ၉ တၚ် နဒဒှ်ဗွဲမူတုဲဂှ် ဆက်သ္ပဒတန် ပ္ဍဲသ္ဘၚ်သဳကၠဳ UNFC ဂှ်ဏောၚ်၊ ဆက်တုဲ ကၠောန်ပေါဲဒ္စးဒုၚ် ထ္ပက်စၟတ်တဲ ကေုာံက္ဍိုပ်သ္ကိုပ် မဆေၚ်စပ်တံဏောၚ်၊ တုဲတှေ် ပ္ဍဲတ္ၚဲကၠောန်အသေအဟာန် သ္ဘၚ်သဳကၠဳပေန်လုၚ် အလန်ဒုတိယဂှ်ရ ကၠာဟွံစအသေအဟာန်က္ဍၚ်ဂှ် ထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA ဏောၚ် ရဴဝွံ နကဵု DPN ဂကောံမၞိဟ်စၞး ပ္ညဳပ္ညပ်သဳကၠဳ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် (နူ UNFC) ချပ်ရေၚ်လဝ် သာ်ဂှ်ကီုလေဝ် လၟုဟ်မ္ဂး သွက် UNFC သ္ဂောံဖျေံသ္ဂုတ်သွာတ် ဟိုတ်နူသ္ဘၚ်သဳကၠဳဟွံဒှ်လောဲလောဲဏီဂှ်ရ အရာတုပ်စိုတ် ဗွဲမူတအ်ဂှ်လေဝ် ဗီုပြၚ်ခက်ခိုအ်ဒေါအ်ဒေၚ်အာ ဒှ်မံၚ်ဏောၚ်။

“နကဵုမူတှေ် ဒုၚ်တဲဟီုဂှ် အခါဓမံက်ရုပ်ရဴ (အခါကၠောန်နတဲနဇိုၚ်) တှေ် နွံကဵုအခက်ခုဲဏောၚ် အဲညာတ်။ ပၞောန်လိက်ဍေံတံ တုပ်စိုတ်ဗွဲမူဂှ် ယဝ်ရံၚ်ချိုတ်ပၠိုတ်မ္ဂး ဍေံၜေဲဗၠေၚ်အာ နူလိက်တမ်မူလ ပိုဲပ္တိုန်လဝ်တေံ တၟာဂလိုၚ်ဂှ် ဂွံဆဵုကေတ်ရ။ ဒှ်သာ်ဂှ်ရ ကိစ္စဒုၚ်တဲဗွဲမူ ဟီုဂှ် ပိုဲဒးမၚ်ရံၚ်ညိဏီဏောၚ် အဲညာတ်” သာ်ဝွံ ဒုသ္ကိုပ်ဗိုလ်ဇၞော် နဝ်ဘူ ညးတာလျိုၚ် ဌာနလလောၚ်ပရိုၚ် KIO ဟီုဂးလဝ်ကဵု ဌာန်ပရိုၚ်ဂမၠိုၚ်ရ။

နုက်တိတ် နူဂကောံ UNFC ရောၚ်ဂှ် လ္ပာ်ဂကောံပရေၚ်ဗၠးၜးရးကချေၚ် KIO ဖျေံလဝ်သ္ဂုတ်သွာတ် ဟွံမွဲဏီတုဲ UNFC ဂှ် ဆက်ကွာ်အာ အတိုၚ်ဂၠံၚ်ပေါဲသဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် အလဵုအသဳရဏောၚ် ဒုသ္ကိုပ်ဗိုလ်ဇၞော် နဝ်ဘူ ဟီုလဝ်ရ။

ဒပ်ပံၚ်ကောံ UNFC ကံၚ်ဇြဳဖေဝ်ဒရေဝ် ကောန်ဍုၚ်ရၚ်မညဳသာသၟဟ်န်ဝွံ ဒက်ပ္တန်လဝ် နကဵုဂကောံ ရပ်လွဟ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ် EAO’s ၁၂ ဂကောံ ပ္ဍဲဂိတု ဖေဖဝ်ဝါရဳ ၁၆ ၊ သၞာံ ၂၀၁၁ တေံတုဲ လၟုဟ်မ္ဂး ပ္ဍဲ UNFC ဂှ် ဂကောံ ဟဂွံထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA ဏီ “ဂကောံပရေၚ်ဗၠးၜးရးကချေၚ် KIO၊ ဗော်ပရေၚ်တောတက် ရးသေံ SSPP ၊ ဗော်ပရေၚ်တောတက် ကရေၚ်ဍာဲ KNPP၊ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိNMSP ၊ ကံၚ်ဇြဳကောန်ဂကူရခေၚ် ANC ၊ သမဂ္ဂဒဳမဝ်ကရေတ်တေတ် ဠာဟူ LDU၊ ဂကောံဇၞော်ကောန်ဂကူဝ WNO” တံ (၇) ဂကောံဟေၚ်ရ သှေ်မံၚ်။

ဒှ်သာ်ဂှ်ရ နကဵု KIO ဟွံဗက်ဂၠံၚ် UNFC တုဲ ယဝ်ကွာ်ဗက်ဂၠံၚ်ကောံဓရီုပါန်သာန် (ပါန်ခါမ်) တေံဏောၚ်မ္ဂး လဂါံပရေၚ်ၜိုဟ်လလံ UNFC ဂှ်လေဝ် ခက်ခုဲဇြိုၚ်ဇြုဲအာမာန်ဏောၚ် သ္ၚဳဂၠိပ်ညာတ်ကေတ်သာ်ဏံရအဴ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.