Categories
ပရိုၚ် လ္ၚတ်မၚ်ရံၚ်ပရေၚ်အုပ်ဓုပ်တွဵုရးမန်

ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန် ထပ်ပံက်သမၠုၚ်ကဵုအဆံၚ်ဘာဗ္တောန်လိက် ၆၉ ဘာ

ပ္ဍဲသၞာံဗ္တောန်ပညာ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ တွဵုရးမန်ဏံ ထပ်ပံက်သမၠုၚ်လဝ်ဘာဗ္တောန်လိက် ၆၉ ဘာရောၚ် ဥူမျဵုတေအ်အံၚ် သ္ကိုပ်စၞောန်ပ္ညုၚ် နူဌာနသ္ကိုပ်ပရေၚ်ပညာ တွဵုရးဍုၚ်မန် ဂးရ။

ပံက်သမၠုၚ်လဝ်ဘာဗ္တောန်လိက်လၟုဟ်ဂှ် ဗွဲမဂၠိုၚ်တှေ် ဘာဗ္တောန်လိက်ပညာသဇိုၚ် ပ္ဍဲဒေသနွံကဵုဂၠံၚ်ဍာန် အာကၠုၚ်ဝါတ်ဂါတ်တံဂှ်ရ စွံအဓိကတုဲ ဗက်သမၠုၚ်ကဵုအဆံၚ်ဘာရောၚ် ညးတေံ ဆက်ဟီုရ။

ဘာဗ္တောန်လိက်မွဲမ ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန် (MNA)
ဘာဗ္တောန်လိက်မွဲမ ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန် (MNA)
“ဗွဲမဂၠိုၚ်တှေ် ဘာဗ္တောန်လိက် နွံပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်မြဟ်၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်ၜဳက္လေၚ်တံဂှ် ပံက်သမၠုၚ်ထောံအဆံၚ်ဘာရ၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်တံဏံဂှ် ပရေၚ်ဆက်စၠောံဂၠံၚ်ဍာန် ဟွံခိုဟ် အာကၠုၚ်ဝါတ်မံၚ်ဏောၚ်လေဝ်” သာ်ဝွံ ဥူမျဵုတေအ်အံၚ် ဂးရ။

အပ္ဍဲတွဵုရးမန်ဏံ ဘာဒးပံက်သမၠုၚ်ပ္တိုန်အဆံၚ်ဂှ် ဘာတန်သၠုၚ် ၁၁ ဘာ၊ တန်ဒေါဝ် ၂၂ ဘာ၊ တန်မူလ ရ ဘာ၊ ဘာတန်သၠုၚ်ပါ် (အထက်တန်းခွဲ) ၅ ဘာ၊ ဘာတန်ဒေါဝ်ပါ် (အလယ်တန်းခွဲ) ၁၀ ဘာ၊ မူလလောန် ၁၂ ဘာ၊ တန်မူလပါ် (အမကခွဲ) ၂ ဘာရ။

ဘာတံဂှ် ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ် ၁၅ ဘာ၊ ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်မြဟ် ၁၄ ဘာ၊ ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ၜဳက္လေၚ် ၁၁ ဘာ၊ ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်သဓီု ၉ ဘာ၊ ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ပံၚ် ရ ဘာ၊ ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်ထဝ် ၆ ဘာ၊ ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗု ၄ ဘာ၊ ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်မတ်မလီု ၂ ဘာ၊ ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ၜါသွာၚ် နွံ ၁ ဘာရ။

ပ္ဍဲသၞာံဗ္တောန်ပညာ သၞာံဏံ အ္စာ၊ အ္စာၝောံဟွံပေၚ်လေဝ် နွံကၠုၚ်တုဲ သွက်ဘာပံက်သမၠုၚ်လဝ်အဆံၚ် လၟုဟ်ဂှ်လေဝ် ဒးဗပေၚ်ဒၟံၚ်အ္စာ အ္စာၝောံဏီတုဲ သွက်ဒးဗပေၚ်နွံဂှ် ခါန်ဗပေၚ်စုတ်ကဵုပၠန်ဏောၚ် ညးဆက်ဟီုရ။

ပ္ဍဲဘာတန်သၠုၚ်ဂှ် ဒးစွံ အ္စာ၊ အ္စာၝောံ ၁၂ တၠ၊ ပ္ဍဲဘာပါ်တန်သၠုၚ် (အထက်တန်းခွဲ)ဂှ် ရ တၠ၊ ပ္ဍဲဘာတန်ဒေါဝ်ဂှ် ၈ တၠ၊ ပ္ဍဲဘာပါ်တန်ဒေါဝ်ဂှ် ၅ တၠ၊ ပ္ဍဲဘာမူလလောန်ဂှ် ၃ တၠ၊ ပ္ဍဲဘာမူလဂှ် ၄ တၠ၊ ပ္ဍဲဘာပါ် တန်မူလဂှ် ၂ တၠ ဒးစွံအာဏောၚ်တုဲ ဘာ အ္စာ၊ အ္စာၝောံ ဟွံပေၚ်ဂှ် ခါန်ဗပေၚ်အာပၠန်ဏောၚ် ဥူမျဵုတေအ်အံၚ် ဂးရ။

“ပရေၚ်ပညာသၞာံဏံ အ္စာ၊ အ္စာၝောံ ဟွံပေၚ် နွံမံၚ်၊ လၟုဟ်လေဝ် သွက်ဘာပံက်သမၠုၚ်လဝ်အဆံၚ်တံ ဒးဗပေၚ်အ္စာဘာပၠန်ဏောၚ်တှေ် ဂၠာဲတုဲခါန်စုတ်အာဏောၚ်” ညး ဂးရ။

ပ္ဍဲသၞာံဗ္တောန်ပညာ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ တုဲကၠုၚ်ဏံ ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန် ဘာတန်သၠုၚ် နွံ ၁၀၃ ဘာ၊ တန်ဒေါဝ် နွံ ၅၀ ဘာ၊ တန်မူလ ၈၈၇ ဘာတုဲ သီုပ္ဍဲဘာအလဵုအသဳ၊ ဘာပုဂ္ဂလိက၊ ဘာလကျာ်တံဂှ်မ္ဂး ကွးဘာ တြုံတြုံဗြဴဗြဴ နွံ ၜိုတ် ၄ ကိုဋ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ် အတိုၚ်စရၚ် ရုၚ်သ္ကိုပ်ပရေၚ်ပညာရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.