Categories
ပရိုၚ် လိက်ပရေၚ်

SMEs ကမၠောန်ပိုန်ဂြပ် အဇာဍောတ် အဇာဒေါဝ် ပ္ဍဲတွဵုရးမန် လမျီုဟွံလုပ်ဏီ

ဌာနဗဟဵုပရေၚ်ဖေါအ်ဗြေဝ် ကမၠောန်ပိုန်ဂြပ်အဇာဍောတ် အဇာဒေါဝ် နွံသၟဝ်ဌာနဝန်ဇၞော်ကွတ်စက်ဂှ် စပံက်ကၠုၚ်လဝ် နူဂိတုအေဗရဴ (၄) သၞာံ ၂၀၁၂ တေံတုဲ ဌာနပရေၚ်ဖေါအ်ဗြေဝ် ကမၠောန်ပိုန်ဂြပ် အဇာဍောတ် အဇာဒေါဝ် ပ္ဍဲရးဒေသဇၞော် ကေုာံတွဵုရးတံဂှ် စပံက်ကၠုၚ်လဝ် နူဂိတုမေ သၞာံ ၂၀၁၄ တေံရ။

“ဥပဒေ သွက်ပရေၚ်ဖေါအ်ဗြေဝ် ကမၠောန်ပိုန်ဂြပ် အဇာဍောတ် အဇာဒေါဝ်” ဏံဂှ်လေဝ် နူကဵုကၠတ်ထဝ်ကၟိန်ဍုၚ်တေံ သ္ပကၠုၚ်လဝ်ဒ္တန် ပ္ဍဲဂိတုအေဗရဴ (၉)၊ သၞာံ ၂၀၁၅ တေံကီုရ။

ဝါကၠောန်ၜဵုမွဲဒၞါဲ ပ္ဍဲတွဵုရးမန် (Soe Moe)
ဝါကၠောန်ၜဵုမွဲဒၞါဲ ပ္ဍဲတွဵုရးမန် (Soe Moe)

နနဲဂှ်ကီု ကၠတ်ထဝ်တွဵုရးမန်လေဝ် ခၞံပ္တိတ်ကၠုၚ်လဝ် “ဥပဒေကွတ်စက်ကွတ်တဲအပ္ဍဲသ္ၚိ တွဵုရးမန်” ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ (၉) ဂိတုအေဗရဴ၊ သၞာံ ၂၀၁၅ ဂှ်ကီုတုဲ ကမၠောန်ကွတ်စက်ကွတ်တဲအပ္ဍဲသ္ၚိ ဂှ် စွံလဝ် သၟဝ်ဌာနက္ဍိုက်ပ်ကွတ်စက်ကွတ်တဲ အဇာဍောတ် တွဵုရးမန်ရ။

ၜိုန်ဂှ်လေဝ် ကမၠောန်ပိုန်ဂြပ်အဇာဍောတ် အဇာဒေါဝ် Small and Medium Enterprises-SME မကၠောန်ဒၟံၚ် ပ္ဍဲတွဵုရးမန်ဂှ် အခါရ ဆက်ဗစုက်ကဵု စက်ယန်ကမၠောန်အလဵုအသဳ အတိုၚ်လၟေၚ် ဥပဒေဂတမတ်ဏံမ္ဂး ဂွံလုပ်ကဵုအဝေါၚ်သၞောဝ်ဂှ် အခက်ခုဲနွံဗွဲမဂၠိုၚ်ဏီဏောၚ် ဒံက်တာအံၚ်နာၚ်ဥူ ဒုဥက္ကဌကၠတ်ထဝ် တွဵုရးမန် ဂးရ။

“ကုမၞိဟ်ဇၞော်ဇၞော် ဌာနက္ဍိုက်ပ် SME နွံသၟဝ်ဝန်ဇၞော် ကွတ်စက်ဂှ်လေဝ် အဲကေၚ်သဳကၠဳလဝ် မွဲဏှေံ မွဲဏှေံကီုရ။ ဗက်ကဵုဥပဒေမ္ဂး အရာဓမံက်ရုပ်ရဴဟွံဂွံဂှ် နွံတၟာဂလိုၚ်ဏောၚ် ဂးရ။ ပ္ဍဲတွဵုရးမန်ပိုဲဏံ ကမၠောန် နွံတၟာဂလိုၚ်ဏောၚ်။ ၜိုန်ဂှ်လေဝ် ဣလဵုဂှ်အဇာဍောတ် ဣလဵုဂှ်အဇာဒေါဝ် ဂွံပါ်ဖန် အတိုၚ်သၞောတ်အလဵုအသဳဂှ် စကၠောန်ဗက် နွံကၠုၚ်ကဵုတၚ်ဍိုန်လျဣရ” ဂှ်လေဝ် ဒံက်တာအံၚ်နာၚ်ဥူ ဂးရ။

တၠကမၠောန်လ္ၚဵုတံပၠန်လေဝ် စပ်ကဵုပရူကမၠောန် SMEs အဇာဍောတ် အဇာဒေါဝ်ဏံမ္ဂး ဆၜိုတ်ကေၚ်မိၚ်လဝ်ညိညဟေၚ်ရနွံကၠုၚ်။ ပ္ဍဲပွဳပွူပိုဲဏံလေဝ် ကမၠောန် SMEs အဇာဍောတ် အဇာဒေါဝ်တံ ဟွံမွဲဏီ။ စပ်ကမၠောန်ဏံတုဲ နူအလဵုအသဳလေဝ် ဂွံပါ်ပရအ် ကဵုလညာတ်ညာဏ် ပညာဗဟုသုတဂှ် အောန်ဗွဲမလောန်။ ဒှ်ဒၟံၚ် ညံၚ်ကမၠောန်တၟိမွဲ ဒးဓလိုက်တံဏီဂှ်ရ တၠကမၠောန်တံ ဂွံစကၠောန်ထ္ၜးကၠာဂှ် ညးလဵုလေဝ်တဲဟွံဂံၚ်ဏီ။

“ပရေၚ် SME ဏံ မၞိဟ်တံ တီလေဝ်ဟွံတီ၊ ကၠိုဟ်လေဝ် ဟွံကၠိုဟ်တှေ် စိုတ်ဂွံလုပ်စဂှ်လေဝ် ဟွံမွဲရ၊ လ္ပာ်အလဵုအသဳလေဝ် ဂွံကဵုပညာ ဂွံသောၚ်ထ္ၜးဂှ် အောန်မံၚ်ကွေံကွေံပၠန်၊ ဣဂှ်ရ မၞိဟ်တံ ဟွံတီပရူဏံတှေ် ဗီုလဵုစိုတ်ဂွံလုပ်စရော” သာ်ဝွံ ဥူတိၚ်လှာၚ် ဥက္ကဌဂကောံအ္စာလိက်ပရိုၚ် တွဵုရးမန် ဂးရ။

ပရူ SMEs ဏံ ညးဍုၚ်ကွာန်ဓမ္မတာမွဲ လ္ပဟီုဏီ၊ မၞိဟ်ပ္ဍဲဗွိုၚ် ပရိုၚ်မဳဒဳယာရဂှ် တီကၠိုဟ် အောန်ကွေံကွေံဏီ၊ သွက်ဂွံတီကၠိုဟ်ပရေၚ်ဏံ ဆၜိုတ်ကဵုပညာဗဟုသုတသၟးဟွံတုဲ ညံၚ်ဂွံတီညာတ်ချိုတ်တ်ပၠိုတ်တ်ဂှ် ပ္ဍဲဗွိုၚ်ကမၠောန် SMEs တေံလေဝ် ဒးအာလ္ၚတ်စုက်က်ကီုဏောၚ်၊ တၠကမၠောန် မကၠောန်ဒၟံၚ် ပရေၚ်ပိုန်ဂြပ်တံ ညံၚ်ဂွံကၠိုဟ်ခၠၚ်ဂှ်လေဝ် ဒးပကတ်ကၠောန်ကဵု Workshop ထေက်ဏောၚ်။

သ္ဂောံဂွံလာၚ်ဇြေန်ကမၠောန် သွက်ဂွံလုပ်ဂကောံကမၠောန်အဇာဍောတ်အဇာဒေါဝ် SMEs ဂှ် ကမၠောန် ဒးပၠောပ်သြန် နကဵုက္ဍိုပ်အခေါန် နာနာသာ်ဂှ်လေဝ် နွံအဆံၚ်ကဵုအဆံၚ်ပၠန်တုဲ ကမၠောန် SMEs ဏံ ညးမွဲလေဝ် စိုတ်ဟွံလုပ်စ ရဴဝွံ တၠကမၠောန်ၜဵုလ္ၚဵုလ္ၚဵုတံ ဂးရ။
“စပ်ကဵုပရေၚ် SME ဏံ ကၠောန်ကၠုၚ်လဝ်ကောံဓရီုကီု၊ သွက်ကမၠောန်ပိုဲဂှ် ပိုဲဒးပ္တိုန်လာၚ်ဇြေန်ကၠာ ပ္ဍဲဌာနဗဂဵုလဟဵုဍုၚ်ကွာန် (စည်ပၚ်) ရ၊ ၚုဟ်လာၚ်ဇြေန် ဒတုံ ၜိုတ် ၄ ဠက်ဘာ်ဏောၚ် ဂးရ။ စိုပ်ကၞောတ်သၞာံတေံပၠန်လေဝ် ဒးထပ်ပၠောပ်သြန်ပၠန်၊ တုဲတှေ် အခေါန်လေဝ် နွံမံၚ်ဏီ၊ လၟေၚ်ဒးကၠောန်ဂှ် နွံမံၚ် အဆံၚ်ကဵုအဆံၚ်ဗီုဏံတှေ် ကဵုအခိၚ်ဟွံမာန်ပုဟ်၊ ဣဂှ်ရ ပြဟ်ဟ်ဏံ စိုတ်ဟွံလုပ်စ ပ္ဍဲ SME ဏီပုဟ်” နာဲဟုတ် နူဂကောံကမၠောန်ၜဵု တွဵုရးမန် ဟီုရ။

တုဲပၠန် ကိစ္စကမၠောန်ပ္တိတ်ၜဵု တဆေတ်စှေ်မံၚ်လၟုဟ်ဂှ်လေဝ် ဍေံဒှ်ကၠုၚ် ဟိုတ်နူဗွဝ်ဖျာဏောၚ်၊ သြန်သွက်ဂွံသ္ပတံရိုဟ်ဂှ်လေဝ် ဒးကေတ်မံၚ်ရိုဟ်သၞာံ၊ သွက်ဂွံပသောၚ်ခရိတ်ကမၠောန် သီုကဵု ခရိတ်အိုတ်တၞဟ်ဟ်ဂှ် ပၟိက်နွံကၠုၚ်ကဵုသြန်ဣရတှေ် ဍေံဍဵုၚုဟ်တီမံၚ်ဖိုဟ်လေဝ် ဒးသွံဏာ ၚုဟ်အောန်န်ဂှ် သွက်ဇကုကျအာယျ၊ ယဝ်ဒမၠေံသြန်ဗာန် ဂွံၚုဟ်ဒးဒးတှေ် ကမၠောန်ၜဵုတွဵုရးမန်ဏံ ယိုတ်တိုန်မာန်ပၠန်ဏောၚ် ဂးရ။

“နူဗာန် ညံၚ်ဂွံဂၠေံပ္တိတ်ကဵုသြန်ဂွံဂှ် နကဵုအလဵုအသဳ ဒးဆက်ခၞံပ္တိတ်ကဵု ဥပဒေ၊ ဥပဒေသ (နဲဥပဒေ) ဏောၚ်၊ ဥပမာ ဖဴၜဵုအဲ နွံကဵုၚုဟ်ၜိုတ်မွဲလ္ၚီကိုဋ်ဂှ် ဂၠေံပ္တိတ်ကဵုသြန် ၂ ကၠံကိုဋ်ဂွံမ္ဂး နကဵုဗာန် ဟွံဒးဒှ်ဓဝိၚ်ပုဟ်၊၊ ဣဏံဂှ် တဴရဴအလဵုအသဳရ၊ အဓိကဂှ် သွက်ဂွံပြေပြံၚ်ကဵု ဗာန်တံဟေၚ်ရ၊ ယဝ်ရ လ္ပာ်အလဵုအသဳဂှ် နကဵုကမၠောန် SME ဒှ်ဒှ်၊ နကဵုအစဳဇန် ဂၠေံပ္တိတ်ကဵုသြန်ဗာန် ဟွံမွဲကဵု Process ယှုက်က်ယှုဲယှုဲဒှ်ဒှ် ယဝ်ဖန်ကဵုမာန်တှေ် ကမၠောန်ပြေပြံၚ်တၟာဂလိုၚ်ဏောၚ်” နာဲဟုတ် ဂးရ။

အစဳဇန် Capacity Building သမၠုၚ်ပ္တိုန်အသိၚ်ကမၠောန် ကေုာံကိစ္စဒမၠေံသြန် သွက်ကမၠောန် ပရေၚ်ပိုန်ဂြပ် အဇာဍောတ် အဇာဒေါဝ် SMEs ပ္ဍဲတွဵုရးမန်ဂှ် ပပ္တံနူဂိတုမေဏံတုဲ ကၠောန်ဓမံက်အာရုပ်ရဴရောၚ် ဒဝ်အေအေဝေန် သ္ကိုပ်စၞောန်ပ္ညုၚ် နူဌာနဝန်ဇၞော်ကွတ်စက် ဂးရ။

ပ္ဍဲအစဳဇန် Capacity Building သမၠုၚ်ပ္တိုန်အသိၚ်ကမၠောန်ဝွံ ဗ္တောန်ထ္ၜးကဵု ဗီုပြၚ်ဒက်ပ္တန် ကမၠောန်ပိုန်ဂြပ် အဇာဍောတ် အဇာဒေါဝ်၊ ဗီုထိၚ်ရပ်စပ် စရၚ်အၚ်သြန်၊ ကမၠောန်ဆေၚ်ကဵု ၚုဟ်အခေါန်(အခွန်အခ)၊ ဗီုဂွံဆန်ၜန် ဖန်ဖက်ဗွဝ်ဖျာ (Marketing Management)၊ ဗီုဂွံဖန်ဖက်စကာဇြဟတ်မၞိဟ် (HR Management)၊ ဗီုဂွံဖန်ဖက် ပရေၚ်လှုဲလှာ် (Financial Management) ၊ သွက်ဂွံဇၞော်သမၠဲပ္တိတ်ကမၠောန် ဗီုဂွံဒမၠေံသြန်ဗာန်၊ ဗီုဂွံစကာကါဒ် သြန်ခတှ်တံ ကီုရောၚ် ဂးရ။

“ဍုၚ်သေံကဵုဍုၚ်ဗၟာဂှ် စုက်မံၚ်ညးသ္ကံတှေ် ကမၠောန်ဗၞိက်ပယျဵု ဒှ်မံၚ်အဓိကကီုရ၊ ဒၟါနူဂှ်ရ အစဳဇန် ဏံ ဒးစနူ ဍုၚ်မတ်မလီု ကဵု ဍုၚ်ဗိက် မကြပ်ကဵုပယျဵုတံဂှ်ကၠာဏောၚ်၊ ဒၟါနူဂှ်ရ ပ္ဍဲဂိတုမေဏံ ဒးစနူ SMEs ဍုၚ်မတ်မလီု တွဵုရးမန်ဏံကၠာဏောၚ်” သ္ကိုပ်စၞောန်ပ္ညုၚ်ဂှ် ဂးရ။

ကမၠောန်ပရေၚ်ပိုန်ဂြပ် အဇာဍောတ် အဇာဒေါဝ် သ္ဂောံဇၞော်မောဝ်တိုန်အာ အဓာန်ဂတတေံဂှ်လေဝ် အရာကော်ဆော ၜိုတ်လဵုနွံနွံ ညံၚ်ဂွံတတ်ထပါ်မာန်ကီု၊ ပၞော်ပိုန်ဂြပ်လေဝ် ညံၚ်ဂွံဂၠာဲပ္တန်ကေတ်မာန်ကီု၊ ညံၚ်ဂွံဂွံ စမြိုၚ်သဇိုၚ်ကီု၊ သွက်ဂွံသမၠုၚ်ပ္တိုန်အသိၚ်ဗွဝ်ဖျာကီု၊ သွက်ဂွံသမၠုၚ်ပ္တိုန် နဲပညာကၠောန်ပ္တိတ် ကပေါတ်ကီု၊ ညံၚ်ဂွံဇနော်သမၠဲပ္တိုန်ကမၠောန်မာန်ကီု၊ ညံၚ်ဂွံမာန် ကမၠောန်သၠုဲသၠာ်ကီုဂှ် ဒးကတ်လ္ၚတ် ဒးဖ္ဍိုက်ဗပေၚ် စရာဲဍာ်ဒကေဝ် အသဝ်ဂုန်တံကီုရောၚ် ဒဝ်အေအေဝေန် ဂးရ။

ပ္ဍဲ “ဥပဒေကမၠောန်ကွတ်စက်ကွတ်တဲအပ္ဍဲသ္ၚိ တွဵုရးမန်”နူကၠတ်ထဝ်တွဵုရးမန်ပ္တိတ်လဝ်ဂှ်မ္ဂး ကမၠောန်ကွတ်စက် ကွတ်တဲအပ္ဍဲသ္ၚိမ္ဂးဂှ် နကဵုဂြောဝ်တာ သ္ၚိကၟိန်ညးကဵုညးကီုဒှ်၊ လိက်ကေတ် ကောန်လိၚ်နူမ္ၚးကီုဒှ်၊ သီုရဲမ္ၚး သီုရဲပ္ဍဲသ္ၚိကီုဒှ် ရန်ကဵုသွက်ဂွံကၠောန်ပ္တိတ်ကပေါတ်ဗၞိက်၊ သွက်ဂွံပဠေဝ်ပယျေဝ် လဟဵုပ္တိုန်တၟိတုဲ နကဵုစက်ပၟတ် သၟဝ်ဇြဟတ်ချေံ ၅ ကၠောန်အာကမၠောန်ကွတ်စက် အပ္ဍဲသ္ၚိ ဟွံၜက်နူကောန်ကလောန် ၉ တၠကီု၊ ဟွံသေၚ်သာ်ဂှ် ကမၠောန်ကွတ်တဲအပ္ဍဲသ္ၚိ ဟွံဒးတော် လၟိဟ်ကောန်ကလောန်ကီုဂှ် ကော်စ ကမၠောန်ကွတ်စက် ကွတ်တဲအပ္ဍဲသ္ၚိ ရ။

ဗီုဂှ်ကီု ပ္ဍဲ “ဥပဒေပရေၚ်ဖေါအ်ဗြေဝ် ကမၠောန်ပိုန်ဂြပ်အဇာဍောတ် အဇာဒေါဝ်”နူကၠတ်ထဝ်ကၟိန်ဍုၚ် သ္ပလဝ်ဒ္တန်ဂှ်လေဝ် ကမၠောန်ပိုန်ဂြပ်အဇာဍောတ်မ္ဂးဂှ် ညးယိုက်ဂၠေၚ်တာလျိုၚ်လၟိုန် ဟွံၜက်တိုန်အာ လ္တူ ၃၀၀ တၠ၊ ဟွံသေၚ်သာ်ဂှ် သြန်ဖျေံတမ်ဂြပ် ဟွံကဵုၜက်နူ ၅၀၀ ပြကောဋိကိုဋ်ဒကေဝ်မ္ဂး ကော်စ ကမၠောန်ပိုန်ဂြပ်အဇာဍောတ်။ ကမၠောန်ပိုန်ဂြပ် အဇာဒေါဝ်မ္ဂးဂှ် လၟိဟ်ညးယိုက်ဂၠေၚ်တာလျိုၚ် ဟွံၜက်တိုန်အာ လ္တူနူ ၆၀၀ တၠ၊ဟွံသေၚ်သာ်ဂှ် သြန်ဖျေံတမ်ဂြပ် ဟွံၜက်တိုန်အာ လ္တူနူ ၁၀၀၀ ပြကောဋိကိုဋ်ဒကေဝ် (ၚုဟ်တိဟွံပါ) ဂှ် ကော်စကမၠောန်ပိုန်ဂြပ်အဇာဒေါဝ် ဂးလဝ်သာ်ဏံရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.