Categories
ပရိုၚ်

စပ်ကဵုယဲ Covid-19 တုဲ သွက်ဂွံစဵုဒၞာ ကၠောန်ၜိုတ်အာမာန် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ကဵုစၞောန်

သၟဟ်သၟန်၊ ဂိတုမာတ် ၂၅၊ သၞာံ ၂၀၂၀

ပ္ဍဲကဵုဒေသဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ သြဇာတဴမံၚ်တံဂှ် စပ်ကဵုယဲကပ် ကိုဝ်ရိုဝ်နာ Covid-19 ကၠောံထၞာန်မံၚ် အလုံဂၠးကဝ်တုဲ သွက်ဂွံစဵုဒၞာကၠောန်ၜိုတ် ရေၚ်တၠုၚ်အာမာန်ဂှ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ကဵုစၞောန်ခရိုၚ် ဌာနဆေၚ်စပ်နာနာတံရောၚ် ပ္ဍဲကဵုဂိတုမာတ် (၂၅) ဂှ် ပတိတ်လဝ်လိက်လလောၚ်ပၟိၚ်ရ။
လိက်စၞောန်ဂှ် ဗစိုပ်လဝ်ကဵု ခရိုၚ်၊ ထတ်ယုက်ဗဟဵု၊ ထတ်ယုက်မတ်မလီု၊ ထတ်ယုက်ခရိုၚ်၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်မဆေၚ်စပ်၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်ပိ၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်ကၞောတ်ၜဳရေဝ်၊ ဌာနဇၞော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဗဟဵု၊ ဌာနပရေၚ်အုပ်ဓုပ်ဗဟဵု၊ ဌာန်ဂအုပ်ပၞာန်ဗဟဵု၊ ပွိုၚ်အပ္ဍဲဍုၚ် ကေုာံ ပွိုၚ်ဍုၚ်နာနာတံရောၚ် ဂအုပ်ရုၚ်ဗဟဵု နာဲသူရဌေ ထပက်စၟတ်တဲ ပ္ဍဲလိက်လလောၚ်ပၟိၚ်ဂှ်ရ။
“လ္တူယဲဏံ မိက်ဂွံကဵုစွံ အာရီုလေဝ်။ ပ္ဍဲကဵုဍုၚ်တဴတက်မံၚ်တံမှ ဒးဂွိၚ်မံၚ် တၟာဟလိုၚ်ဏောၚ်။ ပိုဲတံဂှ် ဂွံဒစးဒုၚ်ပလေဝ်ပလေတ်လဝ်လေဝ် အောန်မံၚ်ဏီ၊ ဒှ်ကၠုၚ်တှေ် ဂွိၚ်ဖေက်ထိၚ်ဟွံမာန်လေဝ်။ ကၠာဟွံဂွံဒှ် မိက်ဂွံကဵုကၠောန်လဝ် ပရေၚ်စဵုဒၞာတံရ” သာ်ဝွံ နာဲသူရဌေ ဟီုရ။
ပ္ဍဲအကြာဏံ ဆဵုညာတ်ကၠုၚ်မၞိဟ်ယဲသံသယတံမ္ဂး သွက်ဂွံမၚ်ရံၚ်အာမာန်ဂှ် ပလေဝ်ပလေတ်လဝ် ရုၚ်ဂဥုဲပၞၚ်ဗိုန် ကေုာံ ရုၚ်ဂဥုဲကွာန်ဝါဇြေန်တံရောၚ် ဂွံတီကေတ် နူကဵုဌာနထတ်ယုက်ဗဟဵုရ။
“ပြဟ်ဟ်ဏံ သွက်ဂွံကၠောန်အာ ပရေၚ်စဵုဒၞာယဲဂှ် နွံဏောၚ်။ တုဲတှေ် တၚ်နၚ်ပရိုၚ်တံလေဝ် ညံၚ်ဂွံပတိတ်အာ ဗွဲမဂတာပ်အခိၚ်မာန်ဂှ်လေဝ် ချပ်လဝ်နွံမံၚ်ရ။ သွက်ဂွံစဵုဒၞာယဲမာန်ဂှ် ပရေၚ်ကဵုပညာလေဝ် သွက်ဂွံကၠောန် အာနွံဏောၚ်။ ပကောံမၞိဟ်တုဲ ဟီုတွံဟွံသေၚ်ပုဟ်။ သွက်ဂွံတြးအာ ဗဳနာၚ်၊ ပါန်ဖလေတ်တံ နွံဏောၚ်။ ကွာန်လ္ၚဵုဂှ်တှေ် ပိုဲတံဂေတ်ကွာန်တုဲ သွက်ဂွံကရေဲအာ နွံဏောၚ်” သာ်ဝွံ ဒုလျိုၚ်ပရေၚ်ထတ်ယုက် နာဲသိုက်ရတ် ဟီုရ။
အကာဲအရာလၟုဟ်ဝွံ သွက်ဂွံလွဳလွတ်ဂှ် ကပေါတ်ဆက်စပ်တံ အောန်မံၚ်ဏီတုဲ ယဝ်ရဆဵုဂဗ မၞိဟ်ယဲသံသယတံဂှ် ဆက်စၠောံကဵု ဌာနပရေၚ်ထတ်ယုက် အလဵုအသဳတုဲ သွက်ဂွံလွဳလွတ်အာဂှ် ပညဳလဝ်တုဲရောၚ် ညးဆက်ဟီုရ။
ပ္ဍဲကဵုတိဍာ်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဖျေံမံၚ်သ္ဇိုၚ်တံဂှ် ပရေၚ်စဵုဒၞာယဲ Covid-19 ဏံ ဂွံဓမံက်အာရုပ်ရဴမာန်ဂှ် အဆံၚ်ခရိုၚ်တံလေဝ် ဖျေံမံၚ်အစဳဇန်ယျရောၚ် ကေၚ်ကာခရိုၚ်မတ်မလီု နာဲမန်ဆာန်ဍုၚ် ဟီုရ။
“ညံၚ်ဟွံအာကောံ ဒၞာဲမၞိဟ်ဟလိုၚ်၊ ညံၚ်ဟွံဂွံတိတ်နူသ္ၚိ၊ တုဲတှေ် ညံၚ်ဟွံဂွံလကိုတ်၊ ညံၚ်ဟွံဂွံဖေက်ဂှ် ဇကုဇကု ဒးလွဳဏောၚ်။ ဒးဗပေၚ်ဇြဟတ်ဇကုဇကုဏောၚ်” သာ်ဝွံ ညးဟီုရ။
တုဲကၠုၚ်ဂိတုမာတ် (၁၈) တေံလေဝ် ကိစ္စပေါဲသဘၚ် ကေုာံ ပေဲါဒးပကောံမၞိဟ်တံ ညံၚ်ဂွံပဆုဲလဝ်အခိၚ်ဂှ်လေဝ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ကဵုလဝ်စၞောန်ပၟိၚ်တုဲမံၚ်ယျရောၚ် ဂွံတီကေတ် နူကဵုရုၚ်ဗဟဵုရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.