Categories
ပရိုၚ်

ဂိတုဂျောန် ၁၃ ဏံ စရၚ်အံၚ်ကွးဘာ အဆံၚ်သ္ဇိုၚ်တံ တိတ်ဏောၚ်

“ပြဟ်ပြဟ်ဏံတှေ် စၟဳစၟတ်လဝ်ပ္ဍဲဘာတအ်ဂှ် ဂိတုဂျောန် စၟတ်တ္ၚဲ ၁၃ ဏံ ပတိတ်ဏာစရၚ်အံၚ်ဏောၚ်။ ဂတဂှ် မွဲအလန်ပၠန်တှေ် တန်စတုထ္တ၊ တန်အဋ္ဌမ စၟဳစၟတ်လဝ်ကဆံၚ်ခရိုၚ် ပတိတ်အာစရၚ်အံၚ်ပၠန်ဏောၚ်” သာ်ဝွံ ဒံက်တာချိုဝ်ချိုဝ်မျာတ်အံၚ် ဟီုရ။
ဟိုတ်နူကဵုယဲကဝ်ဗေတ်ဏံ ကိစ္စရေၚ်တၠုၚ်ပရေၚ်ပညာတံ လဇုဲလဇကၠုၚ်တုဲ ဂိတုဂျောန် ၅ဂှ်မှ ဂွံစၟဳစၟတ်ဒၟံၚ်တၞးသွဟ် ကွးဘာ (၁၀) တန်၂၀၁၉ – ၂၀၂၀ တအ်ဂှ်ရ စရၚ်အံၚ်ဂှ် ဟွံဂွံတိတ်ဏီ ဒံက်တာချိုဝ်ချိုဝ်မျာတ်အံၚ် ဟီုကလးလဝ်ရ။
အခိၚ်ဒှ်မံၚ်ယဲ ကိုဝ်ဗေတ်ဏံ စရၚ်အံၚ်ဘာတန်သၠုၚ် ဟွံတိတ်ကီုလေဝ် ဂိတုဂျူလာၚ် ၂၁ ဂှ် စပံက်အာဘာတန်သၠုၚ်သဇိုၚ်ရောၚ်ဂှ် နူကဵုဌာနဝန်ဇၞော်ပရေၚ်ပညာတအ် လလောၚ်းတြလဝ်ရ။

ပ္ဍဲကဵုတွဵုရးဍုၚ်မန် စရၚ်အံၚ်ကွးဘာအဆံၚ်သ္ဇိုၚ် စၟဳစၟတ်လဝ်ပ္ဍဲဘာတအ်ဂှ် ဂိတုဂျောန် စၟတ်တ္ၚဲ ၁၃ ဏံ သွက်ဂွံတိတ်ဏောၚ်ဂှ် သ္ကိုပ်ပရေၚ်ပညာတွဵုရး ဒံက်တာချိုဝ်ချိုဝ်မျာတ်အံၚ် ဟီုကၠုၚ်လဝ်ရ။

“ပြဟ်ပြဟ်ဏံတှေ် စၟဳစၟတ်လဝ်ပ္ဍဲဘာတအ်ဂှ် ဂိတုဂျောန် စၟတ်တ္ၚဲ ၁၃ ဏံ ပတိတ်ဏာစရၚ်အံၚ်ဏောၚ်။ ဂတဂှ် မွဲအလန်ပၠန်တှေ် တန်စတုထ္တ၊ တန်အဋ္ဌမ စၟဳစၟတ်လဝ်ကဆံၚ်ခရိုၚ် ပတိတ်အာစရၚ်အံၚ်ပၠန်ဏောၚ်” သာ်ဝွံ ဒံက်တာချိုဝ်ချိုဝ်မျာတ်အံၚ် ဟီုရ။

ဟိုတ်နူကဵုယဲကဝ်ဗေတ်ဏံ ကိစ္စရေၚ်တၠုၚ်ပရေၚ်ပညာတံ လဇုဲလဇကၠုၚ်တုဲ ဂိတုဂျောန် ၅ဂှ်မှ ဂွံစၟဳစၟတ်ဒၟံၚ်တၞးသွဟ် ကွးဘာ (၁၀) တန်၂၀၁၉ – ၂၀၂၀ တအ်ဂှ်ရ စရၚ်အံၚ်ဂှ် ဟွံဂွံတိတ်ဏီ ဒံက်တာချိုဝ်ချိုဝ်မျာတ်အံၚ် ဟီုကလးလဝ်ရ။

အခိၚ်ဒှ်မံၚ်ယဲ ကိုဝ်ဗေတ်ဏံ စရၚ်အံၚ်ဘာတန်သၠုၚ် ဟွံတိတ်ကီုလေဝ် ဂိတုဂျူလာၚ် ၂၁ ဂှ် စပံက်အာဘာတန်သၠုၚ်သဇိုၚ်ရောၚ်ဂှ် နူကဵုဌာနဝန်ဇၞော်ပရေၚ်ပညာတအ် လလောၚ်းတြလဝ်ရ။

“ဘာလေဝ်မိက်ဂွံကဵုပံက်မံၚ်ရ၊ ယဲဏံလေဝ် ဖေက်မံၚ်ညိကီု၊ ကောန်ၚာ်တအ်လေဝ် စုတ်မံၚ်ယာတ်ကၟာတ်ပါၚ် ကၠိုဟ်တ္ၚဲဂှ်လေဝ် ဒှ်ဟွံမာန်ပုဟ်။ ကောန်ၚာ်တအ် စုတ်ဟွံမာန်ပုဟ်လေဝ်” သာ်ဝွံ မိမကွးဘာ မိဝေမာ ဟီုကၠုၚ်လဝ်ရ။

ပ္ဍဲကဵုကၟိန်ဍုၚ်ပိုဲဂှ် မၞိဟ်ယဲသ္ပဒတန် ဂၠိုၚ်တိုန်မံၚ်လၟေၚ်ၚ်တ္ၚဲတုဲ လၟုဟ်ပံက်အာဘာပၠန်ဂှ် ကွးဘာမိကောန်ၚာ်တအ် ဒှ်မံၚ်ဓဝိၚ်ရ။

ကွးဘာစှ်တန်တံ လုပ်သွဟ်မံၚ်လိက်တန်လုပ်တက္ကသိုလ်

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.