Categories
ပရိုၚ်

ပ္ဍဲအခိၚ်ကာလယဲကဝ်ဗေတ်နာၚ်တဳဏံ သွက်ညးအဝဲဟွံခံၚ် ဒိုက်ဝါတ်မံၚ်တံ ကဵုအာထံက်ပၚ်သြန်ဏောၚ်

ပ္ဍဲကဵုအခိၚ်ကာလ ယဲ Covid-19 ကတဵုဒှ်မံၚ်ဏံ သွက်ညးအဝဲဟွံခံၚ် ဒိုက်ဝါတ်မံၚ်တံဂှ် နူကဵုဌာနဝန်ဇၞော်အဆံၚ်ကၟိန်ဍုၚ်ဂှ် သွက်ဂွံထံက်ပၚ်ကဵုအာ နွံမံၚ်ရောၚ် ဥက္ကဋ္ဌ ဂကောံညးအဝဲဟွံခံၚ် တွဵုရးဍုၚ်မန် သဝ်အံၚ်တုၚ်တေန် ဟီုရ။

ပ္ဍဲကဵုကၟိန်ဍုၚ်ဗၟာဝွံ ပၞောဝ်ကဵုမၞိဟ်အဝဲဟွံခံၚ် နွံမံၚ် (၂၃) ကိုတ်တုဲ သွက်ဂွံထံက်ပၚ်အာကဵု မၞိဟ် (၆၀၀) တၠဂှ် ဖန်ဇန်မံၚ်ရောၚ် ညးထပ်ဟီုလဝ်ရ။

“ပ္ဍဲကဵုတွဵုရးဍုၚ်မန်ပိုဲဂှ် နွံမံၚ် (၁၀) ပွိုၚ်ဍုၚ်တှေ် မွဲပွိုၚ်ဍုၚ်ဂှ် ပ္တိုန်လဝ်စရၚ် မၞိဟ် (၄) တၠလေဝ်။ ညးအဝဲဟွံခံၚ် လပါ်ညာဏဂှ်မွဲတၠ၊ လပါ်ခန္ဓကာယဂှ်မွဲတၠ၊ လပါ်မတ်ဂှ်မွဲတၠ၊ လပါ်ကတောဝ်ဍိုၚ်ဂှ်မွဲတၠ မွဲပွိုၚ်ဍုၚ်တှေ် (၄) တၠ ပိုဲပ္တိုန်လဝ်ကဵုဏောၚ်” သာ်ဝွံ သဝ်အံၚ်တုၚ်တေန် ဂးရ။

ပ္ဍဲကဵုအခိၚ်ကာလကာမံက်တိုန်ဏံ အစဳဇန်ထံက်ပၚ်ကဵု ညးအဝဲဟွံခံၚ်တံဂှ် နွံမံၚ် (၄) ဗီုပြၚ်ရောၚ် ညးထပ်သောၚ်ကလးလဝ်ရ။

“ဗီုပြၚ် (၁) ဂှ် သွက်ညးဒိုက်ဝါတ်ဂှ် ထံက်ပၚ်ကဵု မသုန်လက်ဏောၚ်။ ဗီုပြၚ် (၂) ဂှ်တှေ် ပ္ဍဲကဵုဒေသဒးဒုၚ်ဖျေံ Lockdown တုဲ ညးလ္ၚဵုတိတ်မ္ၚးဟွံဂွံတံ သွက်ညးအဝဲဟွံခံၚ်ဂှ် ညးကဵုဒ္စာံလက်ဏောၚ်။ ဗီုပြၚ် (၃) ဂှ်တှေ် Facility Quarantine တံကဵု ညးစဴနူကဵုဍုၚ်သၟာၚ် ဒးလုပ် Quarantine တံဂှ်တှေ် မွဲကိုတ်ဘာ်ကဵုဂှ် ဒးပၠောပ်ကဵု Form တံဏောၚ်။ ဗီုပြၚ် (၄) ဂှ် ယဝ်ဒှ်အာ Positive တံဂှ် ကဵုထံက်ပၚ် (၂) ကိုတ်ဏောၚ်။ ပ္ဍဲကဵုမတ်မလီုဂှ် မၞိဟ်လုပ်မံၚ် Quarantine (၂) တၠဂှ် အရၚ်ဂွံထံက်ပၚ်ကဵုမာန် ပ္တိုန်ထ္ၜးလဝ်ရ” သာ်ဝွံ သဝ်အံၚ်တုၚ်တေန် ဂးရ။

ညးအဝဲဟွံခံၚ်တံဂှ် ဂွံဂွံကမၠောန်ကၟိတ်ဝါတ်မံၚ်တုဲ သြန်လုပ်တံလေဝ် အောန်မံၚ်ဂှ်ရ စပ်ကဵုပရေၚ်ကမၠောန်ကဵုထံက်ပၚ်ဏံဂှ် မိပ်စိုတ်ဒုၚ်မံၚ်တၠုၚ်ရောၚ် ညးအဝဲဟွံခံၚ်မွဲတၠ နာဲမေန်န် ဟီုရ။
ပ္ဍဲကဵုဂိတုမေ ပထမသတ္တာဟဂှ် စကံက်စရၚ် ပ္တိုန်ထ္ၜးလဝ်တုဲ သြန်ထံက်ပၚ် နူကဵုအလဵုအသဳကၟိန်ဍုၚ်တေံ စိုပ်ကၠုၚ်မ္ဂး နူကဵုဌာနယိုက်ဝန်ပရေၚ်မၞိဟ် ညးလျိုၚ်အဆံၚ်ပွိုၚ်တံ ကေတ်လျိုၚ်ပါ်ပရအ်ကဵုရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

“ပ္ဍဲကဵုတွဵုရးဍုၚ်မန်ပိုဲဂှ် နွံမံၚ် (၁၀) ပွိုၚ်ဍုၚ်တှေ် မွဲပွိုၚ်ဍုၚ်ဂှ် ပ္တိုန်လဝ်စရၚ် မၞိဟ် (၄) တၠလေဝ်။ ညးအဝဲဟွံခံၚ် လပါ်ညာဏဂှ်မွဲတၠ၊ လပါ်ခန္ဓကာယဂှ်မွဲတၠ၊ လပါ်မတ်ဂှ်မွဲတၠ၊ လပါ်ကတောဝ်ဍိုၚ်ဂှ်မွဲတၠ မွဲပွိုၚ်ဍုၚ်တှေ် (၄) တၠ ပိုဲပ္တိုန်လဝ်ကဵုဏောၚ်” သာ်ဝွံ သဝ်အံၚ်တုၚ်တေန် ဂးရ။
ညးအဝဲဟွံခံၚ်မွဲတၠ အဃောစုတ်မံၚ်ဒၞပ် ပ္ဍဲဇိုၚ်ပတောံ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.