Categories
ပရိုၚ် လိက်ပရေၚ်

ဂွံအခေါၚ် တၚ်ယၟုမန်ဟီုဂှ် ၜိုတ်ဆ နာဲ၊ ဣစဳ၊ မာံ၊ မိ တံဓဝ်ရဂှ် ဟွံတၟေၚ်

ဗညာဂဇံ (ပ္ၚ) (၁၆၊ ၆၊ ၂၀၂၀)

ဂွံမိၚ်ကေတ်ပရိုၚ် နူဗလံၚ်ဓါတ်ရမျှာၚ်ဗၟာ (မြန်မာအသံရေဒီယို) ကောန်ဂကူကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံ ဂွံအခေါၚ်တၚ်ယၟု ကောန်ဍုၚ်တံရောၚ်ဂှ် ဒှ်အံသဝ်စိုတ် က္တဵုဒှ်ဓရ်ပဳတိ ဗွဲမလောန်တုဲ ဂွံအာသတိ (နိုၚ်ၚံတော် အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောၚ်ဆန်းစုကြည်) ကၠုၚ်စိုပ် တွဵုရးဍုၚ်မန်တုဲ ဆဵုဂဗကဵု သၟတ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ် မတန်တဴ ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန် အပ္ဍဲၝောံခန်တက္ကသဵု ဍုၚ်မတ်မလီုတေံရ။
ပ္ဍဲမဆဵုဂဗကဵု ကောန်ဍုၚ်အရၚ် မတန်တဴ ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန်တံဂှ် သၟတ်ဗြဴမန် မိၚိုဲလေဝ် တိုန်စိုပ်ဂရီုတက်ကျာကဵု (ဒေါ်အောၚ်ဆန်းစုကြည်) ကီုရဂှ် ဂွံဆဵုကေတ် ပ္ဍဲဗီုရုပ်ဓါတ်ရ။
အပ္ဍဲကဵုဝိုၚ်တက်ကျာ ကောန်ဂကူတအ်တံ ယၟုညးတံဂှ် လ္ပစုတ် (ဦး/ဒေါ်/မောၚ်/မ) ညိ။ အၚ်္ဂလက္ချန် ဂကူညးကဵုညး မိက်ဂွံကဵုစုတ် (ဥပမာ) ဂကူမန်တှေ် စုတ် (နာဲ/ ဣစဳ/ မာံ/ မိ) ဂကူကရေၚ်တှေ် စုတ် (သဝ်/ နဝ်) တံညိ ပ္တိုန်ထ္ၜးကဵု (ဒေါ်အောၚ်ဆန်းစုကြည်) ဂှ် ဂွံဆဵုကေတ် အပ္ဍဲလိက်ပရိုၚ်သၞံၚ်တိုၚ်ရ။ ဟိုတ်နူဏံတုဲ ညးတံ ကဵုကၠုၚ်အခေါၚ်ရောၚ် ထေၚ်ခယျကေတ်ရ။
အခေါၚ်ဏံဂှ် အခေါၚ်နူဂဝ်ပိုဲရရ၊ ပိုဲဒးကေတ်အခေါၚ်တုဲမှ ပိုဲဂွံခုတ်တၚ်ဟွံသေၚ် ဟီုမွဲသာ်ပၠန်ဂှ် ညးတံ ကဵုအခေါၚ်မှ ပိုဲဂွံတၚ်ယၟုပိုဲဟွံသေၚ် နကဵုညးတံလေဝ် ကၟာတ်လဒဵုလဝ် နကဵုသၞောဝ်၊ တဝ်ဝ် (တိုက်ရိုက်) ဂှ် ဟွံမွဲကၠုၚ်ရ။ ဆဂး နကဵုနဲကဲပဲါရ ညးကၠောန်ကၠုၚ်ဂှ် ဂွံဆဵုကေတ်ရ။
မိက်ဂွံကဵုဒှ်မွဲဂှ် ပိုဲဂွံအခေါၚ်တၚ်ယၟုပိုဲရတှေ် ၜိုတ်ဆ နာဲ၊ ဣစဳ၊ မာံ၊ မိ ဓဝ်ဂှ် ပိုဲလ္ပပေၚ်တြိုပ်စိုတ်ညိ၊ ယၟုရမျှာၚ်မန်ပေၚ်ၚ်ဂှ် တၚ်စုတ်မှလေဝ် ဂလာန်သြဝါဒ “ကျာ်ဇၞော်အ္စာတၠ ပါလိတ မဟာထေရ်၊ ဘာဓါတ်ကျာ် ဍုၚ်ကၟာဝက် မမြော်လဝ်” မိၚ်ယၟု ဒးတီဂကူ” ဂှ် ဍိုက်ပေၚ်ရောၚ်ကလောတံ။
ခြာဟွံလံဏံ သွက်ဂွံပံက်ဘာဂှ် ပလေဝ်ပလေတ်စမံၚ်ဣယျ၊ ဒၞာဲဏံ မိမကောန်ၚာ်ဂကူမန်တံ မိက်ဂွံကဵုစွံသတိဇၞော်ဇၞော်မွဲဂှ် ၜိုန်ဂွံအခေါၚ် နူကဵုကဆံၚ်လ္တူတေံကီုလေဝ် ကဆံၚ်သၟဝ်ဝ်ဏံ ကၟာတ်မတ်ပိုဲဂှ် ဒှ်စလေပ်မံၚ်ရောၚ် ဒှ်လေဝ် ကေၚ်ဒှ်ကၠုၚ် နွံမံၚ်ရောၚ်။
ကောန်ပိုဲ ဇာတ်ပိုဲ ပ္တိုန်လဝ် (မှတ်ပုံတၚ်) ပၟပ်ဘာ ဒှ်မံၚ်ယၟုဗၟာတံဂှ် ဒးပလေဝ်ထောံယၟုမန်ကီုဟာ၊ ဟီု်သာ်ဏံဟွံသေၚ် အခိၚ်အပ်ဘာတေံ ဒှ်မံၚ် (မောၚ်မြၚ့်ဝေ၊ မဝေဝေလွၚ်) ဏောၚ်မ္ဂး ပြံၚ်စုတ် (မၚ်းမြၚ့်ဝေ၊ မိဝေဝေလွၚ်) တံမ္ဂး ဍေံတုဲဒှ်မံၚ်ကီုရ၊ မိက်ဂွံပြံၚ်ယၟုမန်ပေၚ်ၚ်လေဝ် ဂွံမံၚ်ကီုရ။ တန်တဴကဵု စိုတ်ဇကုဇကုရ။ ဆဂး ကောန်ၚာ်ပၟပ်ဘာတၟိတၟိတံဂှ် ညံၚ်ဂွံတၚ်စုတ်ယၟုမန်ပိုဲ ဇေတ်တ်ဍာံဍာံအိုတ်ညိ ကလောမန်တံ။
ယွံကလောဂကူမန်ပိုဲတံညးဂမၠိုၚ် ယၟုပိုဲ ဟွံဒှ်ယၟုမန်ပုဟ်မ္ဂး ဟွံသေၚ်သာ်ဂှ် တံယၟုပိုဲဂှ် ဟွံဒှ် (နာဲ၊ ဣစဳ၊ မာံ၊ မိ) မ္ဂး ဂကူပိုဲလုပ်စမံၚ် စရၚ်မာဲဂကူဗၟာ ဒှ်စလေပ်မံၚ်ရောၚ်၊ ဒှ်လေဝ် ဒၟံၚ်ရရဏောၚ်။ ဟိုတ်ဂှ်ရ လၟိဟ်ဂကူမန် ဂွံအောန်အာဂှ် ဒၟာနူယၟုလေဝ် ပါလုပ်မံၚ်ကီုရောၚ် မိက်ဂွံထံက်ထ္ၜးကဵု ကလောမန်ပိုဲတံရ။
ယၟုရ မုယၟုတၚ်ၚ်၊ အရေဝ်ရ မုအရေဝ်ဟီုဟီု၊ လိက်ရ မုလိက်ဗ္တောန်န်၊ ကယျိုၚ်ရ မုကယျိုၚ်ကျိုၚ်ၚ်၊ ယဝ်ရ လဝ်လဝ်စိုတ်ဗီုဏံမ္ဂး ဂွံလဝ် (ဘွဲ႕ဒီကရီ) ကၠံ (ဘွဲ႕) သောၚ်ဍေံ ပူဂဵုဂှ် တၠပညာဟွံသေၚ် ပူဂဵုသမ္ဒိုဟ်မွဲဟေၚ်ရောၚ် မိက်ဂွံဟီုစသာ်ဏံရ။
ပိုဲမိက်ဂွံဒက်ပ္တန် ဍုၚ်မန် မဍိုက်ပေၚ်ကဵု အဝဵုအာဏာမ္ဂး ယၟုမန်ပေၚ်ၚ်ဂှ် ပိုဲဒးဒက်ပ္တန်ကၠာရောၚ်ဂှ်တုဲ ဂွံအခေါၚ်တၚ်ယၟုမန်ဟီုဂှ် ၜိုတ်ဆ နာဲ၊ ဣစဳ၊ မာံ၊ မိ ဓဝ်ရဂှ် ဟွံတၟေၚ် မိက်ဂွံသ္ဂးသာ်ဏံရ။ ကလောမန်တံဟိုဲ။
ယၟုမန်ခိုဟ်ဟ် ကျေဝ်ဝ်တံဂှ် ဂၠာဲတၚ်ခုတ်ကဵု ကောန်ပိုဲစိုအ်။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.