Categories
ပရိုၚ် လိက်ပရေၚ်

ပိုဲမ္ဒးထိၚ်အာ အရေဝ်၊ လိက်ပတ်၊ ယေန်သၞာၚ် ကပေါတ်လုပ်ဝၚ်ဂကူဇကုရောၚ်

ၜိုပ်ဍာဲ

ဂကူမွဲမွဲ ညးဂမၠိုၚ် ဂွံသ္ပသမ္တီမာန်ဂှ် မ္ဒးနွံကုအရေဝ်၊ လိက်ပတ်၊ ယေန်သၞာၚ်၊ ဝၚ်တၞဟ်ခြာရောၚ်။ ဂကူဟီုဂှ် ဒှ်ပရေၚ်ဆက်စပ် ဂကောံမၞိဟ်တအ် ဗိုန်ခိုၚ်ဇြိုဟ်နက် ပၟိက်ဇၞော်အိုတ်ရရောၚ်၊ ဘာသာရှေ်သှေ် ကဆံၚ်မၞိဟ်တအ်ဂှ် မံက်ဂတဝ်ကၠုၚ် လက်ကြဴဂကူဏီရောၚ်၊ ကောန်ဂကူမွဲမွဲဟီုဂှ် ဗက်တံရိုဟ်ဇြိုဟ်ဟ်မ္ဂး ဆီဇာတိ ဆက်စပ်မံၚ်ညး သ္ကအ်ရောၚ်တုဲ ဒှ်မံၚ်မသကောဒေံရောၚ်၊ ကံကုသဵုလေဝ် ဆက်စပ်မံၚ်ညးသ္ကအ်ရောၚ်၊ အခိၚ်ဂကူမန် နွံကုဍုၚ်နန် တေံဂှ် စရာဲကျာ်သြဳဂကူပိုယ် ဇၞော်သၠုၚ်ကၠုၚ်တုဲ အခိၚ်ဂကူမန် ဒှ်ဍိက် အလုံဂကူမန် ဒးဒုၚ်ဇိက် ဒးဒုၚ်ဍဵု ဍိုက် ဘဝမန်ဗၠိုက်တၞီ ကၠေံကၠက်စှေ်မံၚ်ဂှ် ရံၚ်ကေတ်မ္ဂး တော်ဆဒးရောၚ်၊ ဟိုတ်ဂှ်ဟေၚ် မၞိဟ်တအ်ဂှ် ဂကူညး ညးမ္ဒးဆာန် ညးမ္ဒးမၚ်မွဲတုဲ မ္ဒးဂစာန်ဒက်ပတန် ဓဝ်ညဳသာ ပကောံမံၚ်ဇြဟတ်ရောၚ်၊ ဂကောံမၞိဟ်စိုတ်ဓါတ် ဆာန်ဂကူ ဟွံဇြိုဟ်နက် ပရေၚ်မၚ်မွဲဂကူ ဍိုန်လျ ဓဝ်ညဳသာအောန် ပကောံဇြဟတ် ဟွံမာန်တအ်ဂှ် ဒးဒုၚ်ဒှ်မံၚ်ဍိက် ဍာ်ဇမၠိၚ်တုဲ ဒၞာဲလဵုအာအာ မုက်မတ်မ္ဒးဍောတ်မံၚ်တုဲ ဒးဆဵုဒဒိုက်၊ ဂကောံမၞိဟ်ဝွံ ဗၠိုက်တၞီကၠေံကၠက်အာသိုက်က်ရောၚ်၊ သဘာဝမၞိဟ်တအ်ဂှ် မံၚ်ကဵုဂကောံ ပြိုၚ်ပကာန်မံၚ်ညးသ္ကအ် နကဵုဂကောံ ဂကောံညးဇြဟတ်ဇၞော် ညးဂွံစေဝ်လ္တူရောၚ်၊ ဟိုတ်ဂှ်တုဲ ဘဝပိုယ်ကဵု သ္ကအ်ရဲကောဒေံပိုယ်ကီု ကောန်ဇာတ်ပိုယ် ကီု ညံၚ်ဂွံဗၠးတိတ်နူဘဝဍိက် လုပ်အကြာမၞိဟ်ဂမၠိုၚ် သ္ဂောံနွံကဵု စရာဲကျာ်သြဳမာန်ဂှ် ဂကူမန်ပိုယ် ညံၚ်ဟွံဂွံဗၠိုက်တၞီ ကၠေံကၠက်အာကီု သ္ဂောံကလေၚ်မံက်ဂတဝ် သၠဲလးတောတက်တိုန်ကီုဂှ် ပိုယ်ဂကူမန်သီုညးဖအိုတ် တာလျိုၚ်ဇၞော် ဇၞော် နွံမံၚ်ရောၚ်ဂှ် လ္ပဝိုတ်သတိညိ။
အပ္ဍဲလိုက်ပိုယ်ဏံ ဂကူဓဝ်ညဳသာခိုၚ်ဗိုန် ဇြဟတ်ဇၞော်တအ်ဂှ် သွက်ဂွံဒှ်ဂုဏ်ဖဵု ဂကူဍေံတအ် ဗတိုက်ပၠံၚ်သီကေတ် ကၟိန်ဍုၚ်တိဍာ်ညးတၞဟ်တုဲ ဂကူညးတၞဟ် ညံၚ်ဂွံကၠေံကၠက်အာဂှ် ၚိတ်ကလက်ဖန်က်မံၚ်နာနာသာ်ရောၚ်၊ နဲၚိတ်ကလက်တအ်ဝွံ ကၟာတ်လဒဵုလဝ် အခေါၚ်စကာ အရေဝ်၊ လိက်ပတ်၊ ယေန်သၞာၚ်တအ်ကီု ပလီုကလက်ဝၚ် ကပေါတ်လုပ်ဝၚ်တအ်ကီု ကၠောန်သ္ပနာနာသာ်ရ။ ဟိုတ်ဂှ်တုဲ ဂကူကျပၞာန် ဒှ်အာသၟဝ်တဲဂကူတၞဟ်တအ်ဂှ် အရေဝ်လိက်ယေန်သၞာၚ် ဗၠိုက်တၞီစှေ်ကၠုၚ် စိုတ်ဓါတ်ဆာန်ဂကူဍိုန်လျ ဓဝ်ညဳသာလီုလာ်တုဲ လၟိဟ်မၞိဟ်အောန်စှေ် ကၠုၚ်မံၚ်သိုက်က်ရောၚ်၊ နတဲဂကူမန်ပိုယ် ရးဖါသီ၊ ရးဟံသာဝတဳတအ် ကၠေံကၠက်အာအိုတ်တုဲ ရးမုတ္တမတံလေဝ် ကွာန်မန်ဒှ်အာကွာန်ဗၟာ ဟီုမံၚ်အရေဝ်ဗၟာတအ်ဂှ် ဆဵုမံၚ်ဗွဲမဂၠိုၚ်ရောၚ်။ ရံၚ်အာအပ္ဍဲကၟိန်ဍုၚ်သေံမ္ဂး ဂကူမန်ပိုယ် လၟိဟ်အောန်အာဗွဲမလောန်ရတုဲ မၞိဟ်ဍောတ်တ်တအ်ဂှ် ဟွံဟီုအရေဝ်မန် ဟွံဗတောန်လိက်မန် စိုတ်ဓါတ်ဆာန်ဂကူမန်လေဝ် အောန်စှေ်အာကွေံကွေံရ။ သ္ဂောံဒှ်ကၠုၚ်သာ်ဝွံဂှ် ဍိုန်လျဂကူပိုယ်သၟးဟွံသေၚ် ဂကူညးမဂွံလဝ်အဝဵုတအ် ဖန်ဇန်ၚိတ်ကလက်မံၚ်နာနာသာ်တုဲ ဒးဒှ်ကၠုၚ်သာ်ဝွံရောၚ်။ ဂကူမဂွံလဝ်အဝဵုတအ်ဂှ် အလုံကၟိန်ဍုၚ် အရေဝ်လိက်ညးတအ်ဟေၚ် စကာပ္ဍဲရုၚ် ဖျေံကၠုၚ်သၞောဝ်တုဲ အရေဝ်၊ လိက် ဂကူသၟဝ်တဲတအ်ဂှ် ဒၞာဲစကာအောန် ၚုဟ်မးအောန် ဒှ်ကၠုၚ်ရ။ အခေါၚ်ဂွံဗတောန်လိက် ဂကူသၟဝ်တဲတအ်လေဝ် ကၟာတ်ဒၞာကၠုၚ်တုဲ ဂကူဟွံမွဲ ကုအဝဵုတအ်ဂှ် ဗၠိုက်တၞီကၠုၚ်မြက်က်ရ။ ယေန်သၞာၚ်ညးတအ်သၟး ညးတအ် တြးဗၟံက်ပတိုန် ဗတောန် ကုကွးဘာတအ်တုဲ ကပေါတ်လုပ်ဝၚ်ညးတအ်ဂှ် ညးတအ် ထိၚ်ဒဝ်မၚ်လဝ်ရ။ ဒၞာဲလ္ၚဵု ကပေါတ်လုပ်ဝၚ် ဂကူသၟဝ်တဲတအ်ဂှ် ညးတအ် ပလီုပလာ်ထောံရ။ ဟိုတ်ဂှ်ရ ဂကူမွဲမွဲ ဟွံမွဲကုဍုၚ် ဟွံမွဲကုအဝဵု ဗီုညးတၞဟ်ဖန်ဂှ် ဒးဒုၚ်အာတုဲ ဗၠိုက်တၞီကၠေံကၠက်စှေ်မံၚ်လၟိုန်ရောၚ်။
ဂကူမန်ပိုယ်ဂှ် ဂကူဇၞော်မောဝ်ပြာကတ်ကၠုၚ်ပ္ဍဲဝၚ် နွံကၠုၚ်ကဵုက္ဍိုၚ်ဗ္တာၚ် နန်ထၚ်ရောၚ်၊ စိုပ်ကၠုၚ်ခေတ်ကာလပိုယ် ကတဵုဒှ်ဂကူမန်ဏံ အာဲကၟာဲဂကူပိုယ် လေၚ်ဆောံအာ ကြပ်အိုတ်၊ အရေဝ်၊ လိက်ပတ်၊ ယေန်သၞာၚ်၊ ဝၚ်ပိုယ်လေဝ် ကၠေံကၠက်ဗၠိုက်တၞီကၠုၚ် ဗွဲမဂၠိုၚ်ရဂှ် အလုံဂကူမန်ပိုယ် တီမံၚ်သီုညးဖအိုတ်ရ။ လ္တူအကာဲအရာဒှ်မံၚ် သာ်ဏံ မန်ပိုယ် ဟွံသ္ပဂရုဇြိုဟ်ဟ်နက်က် ဟွံရုန်ဂစာန်ထိၚ်ဒဝ်မ္ဂး ခြာဟွံလအ် ကၠေံကၠက်အာရောၚ်၊ ဟိုတ်ဂှ်တုဲ ညံၚ်ဂွံဗၠးတိတ်နူဘဝ ဗီုဂကူတၞဟ်ဖန် ဒးဒုၚ်မံၚ်ဏံ နဲရုန်ဂစာန်ရပ်လွဟ်ပၠန်ဂတးဂှ် စိုပ်တရဴဂၠိုၚ်အိုတ်ရ။ မူဟိုတ်ရောတှေ် ညးမဂွံလဝ်အဝဵုတအ်ဂှ် လွဳပကောံလဝ် ဒပ်ရပ်လွဟ်ညးတအ်တုဲ ကေမ်ဇျှာပ်လဝ်အဝဵု ပ္ဍဵုပ္ဍိုက်ၚိတ်ကလက်မံၚ် ဂကူတၞဟ်ဟ်တအ်ရောၚ်၊ ၜိုန်ဂှ်လေဝ် ကမၠောန်ပၠန်ဂတးရပ်လွဟ်ဝွံ ဒးထောံဍုၚ်ကွာန် မိမကောဒေံ ဒးမံၚ်ပ္ဍဲဂြိုပ် ဒးဒုၚ်ဒဒိုက်နာနာသာ် ဒးသၠာဲကဵုလမျီုဆီပလက်ရောၚ်တုဲ မၞိဟ်ဗွဲမဂၠိုၚ်တအ် ကၠောန်ဟွံမာန်ရ။ မၞိဟ်စိုတ်ဓါတ်ဆာန်ဂကူဇြိုဟ်နက် ကၠောန်မာန်တအ်ဂှ် ဆက်ကၠောန်အာရောၚ် မၞိဟ်ကၠောန်ဟွံမာန်တအ်ဂှ် ထေက်ကဵုဒးရီုဗၚ်ထံက်ပၚ် ဗပေၚ်ဇြဟတ် ကုညးတအ်ရောၚ်၊ ပိုယ်ဒှ်ဂကူမန်တုဲ ကဆံၚ်ပၠန်ဂတးရပ်လွဟ်ဂှ် ကၠောန်ဟွံမာန်ကၠာလေဝ် ကဆံၚ်သဝ်အိုတ် ပရေၚ်ထိၚ်ဒဝ် အရေဝ် လိက်ပတ် ယေန်သၞာၚ် ဝၚ်ဂကူဇကုဂှ် ညးညးအဲအဲ ဒးကေတ်လျိုၚ် ဂစာန်ကၠောန်အာထေက်ရောၚ်၊ ပရေၚ်ထိၚ်ဒဝ် အရေဝ် လိက်ပတ် ယေန်သၞာၚ် ဝၚ်ဂကူဇကုဟီုဂှ် ဟီုကဵုအရေဝ်ပၞာန်မ္ဂး ဒှ်ကဆံၚ်ပၞာန်ဒုၚ်ရ။ ပၞာန်ဒုၚ်ဇကုခိုၚ်ဗိုန်မံၚ်မ္ဂး သၞလုပ်သီဗ္ဒိုပ် ဒၞာဲတိဍာ်ဇကုဟွံမာန် ပလီုပလာ်ဇကုဟွံမာန်တုဲ ဇကုတန်တဴအာဍာ်ဇမၠိၚ်မာန်ရ။ စပ်ကဵုပရေၚ်ဂကူလေဝ် ပၞာန်ဒုၚ်ပိုဲယ်ခိုၚ်မ္ဂး ဍေံၚိတ်ကလက်ဂကူဇကုဟွံမာန် ဂကူမန်ပိုယ်တန်တဴအာ ဍာ်ဇမၠိၚ်မာန်ရောၚ်၊ စပ်ကဵုပရေၚ်သွက်ဂွံထိၚ်ဒဝ်အာ အရေဝ် လိက်ပတ် ယေန်သၞာၚ် ဝၚ်ဂကူဇကုတုဲ ဗီုလဵုပၟိက်ဇၞော်မံၚ်ဂှ် ဗွဲတြးပတိုန်ထ္ၜးကဵုဏာလညာတ်ညိရ။
ဂကူမွဲမွဲ ညးဂမၠိုၚ်ဂွံသ္ပသမ္တီမာန်ဂှ် မ္ဒးနွံကုလက်သဏ် ပၟိက်ဇၞော် (၄) သာ်ရောၚ်။ လက်သဏ်ဂကူမ္ဂးဂှ် အရေဝ်၊ လိက်ပတ်၊ ယေန်သၞာၚ်အခိုက်ကၞာ ဝၚ် – တၞဟ်ခြာ ဟွံတုပ်ကုဂကူတၞဟ်ဟ် မ္ဒးနွံရောၚ်။ ပ္ဍဲကဵုလက်သဏ်တအ်ဏံ ဝွံ အရေဝ်ဂှ် ဒှ်လက်သဏ်ပၟိက်ဇၞော်အိုတ်ရောၚ်၊ ဂကောံမၞိဟ်ဟွံမွဲ ကုအရေဝ်ဇကုတၞဟ်ခြာတအ်ဂှ် ဂကူမွဲမွဲ ညးဂမၠိုၚ် ဟွံသ္ပသမ္တီရ၊ ဇာတိကၠုၚ်နူဂကူမန် ဆီမန်ဇေတ်တ် နွံမံၚ်ပ္ဍဲဒေသရးဖါသီ ရးဟံသာဝတဳဗွဲမဂၠိုၚ်တအ်ဂှ် အရေဝ်မန်လေဝ် ဟီုဟွံလေပ်ရတုဲ ဂကူမန်ရောၚ်ဂှ် မၞိဟ်သ္ပသမ္တီဟွံမွဲရ၊ သၟတ်ကွးဘာဂကူမန် မိမလေပ်မံၚ်အရေဝ် မန် မံၚ်ဒၟံၚ်လ္တူဍုၚ်ဇၞော် မပ္တံကဵုလ္ဂုၚ် မတ်မလီုဗွဲမဂၠိုၚ်တအ် ဟွံဟီုအရေဝ်မန်လေဝ် အရေဝ်မန် ဆၜိုတ်စပုၚ်၊ သုၚ်ဍာ်ညိညဓဝ် နွံမံၚ်ဗွဲမဂၠိုၚ်ဂှ် တီညာတ်မံၚ်သၟးရ။ ပ္ဍဲဍုၚ်သေံ သၟတ်ဂကူမန် (၉၀%) ပြၚ်ၚ်တအ် ဟွံလေပ်အရေဝ် မန်ရ၊ သၟတ်ကွးဘာ မံၚ်ပ္ဍဲဍုၚ်၊ ဇိုၚ်ဍုၚ်၊ မံၚ်ကွာန်ဇၞော်ဇၞော်ဗွဲမဂၠိုၚ် ကေုာံ ရဲကွာန်မံၚ်ကရပ်ဍုၚ် ကရပ်ကွာန်ဗၟာတအ် ဟီုမံၚ်အရေဝ်မန်ကီုလဝ် ကလေၚ်ရံၚ်အရေဝ်ညးတအ်မ္ဂး အကြာအရေဝ်မန်ဂှ် မအရေဝ်ဗၟာထုဲနှဴလုပ်မံၚ် ဂၠိုၚ်ကဵု တၟအ်ကၠံဂှ် ဂွံဆဵုကေတ်ရ။ မန်ပိုယ် မၞိဟ်ဍောတ်တ် ဇၞော်ဇၞော်ဗွဲမဂၠိုၚ်တအ် ဟီုအရေဝ်မန်ဂှ် ပ္ဍဲအရေဝ်ညးတအ် မအရေဝ်ဗၟာ ထုဲနှဴလုပ်မံၚ်ဗွဲမဂၠိုၚ်ဂှ် သ္ပသတိမ္ဂး ဆဵုမာန်ရောၚ်။ ဒးထံက်ထ္ၜးကဵုညိမ္ဂး အရေဝ်ဝေါဟာ ယာဲ အပါ ကော ၝဲတအ်ကီု ဒေသလ္ၚဵု အမူ ဣစဳတအ်ကီုဂှ် ဝေါဟာမန် နွံမံၚ်တီကၠးမံၚ်ဂှ်လေဝ် စကာမံၚ် ဝေါဟာဗၟာသၟးရ။ ဖျာဇၞော်၊ ရုၚ်ဂဥုဲ၊ သၞေဟ်ကွဳပၟတ်တအ်ကီု ထုဲထံၚ်၊ ကြေပ်ဂြတ်တအ်ဂှ်လေဝ် စကာမံၚ်အရေဝ်ဗၟာသၟးပၠန်ရ။ မအရေဝ်မန်ဇကု နွံမံၚ်ရ။ တီလေဝ်တီမံၚ်ရဂှ် ဟွံစကာတုဲ စကာမံၚ်အရေဝ်ညးတၞဟ်ဂှ် လအ်ညိ မအရေဝ်ဇကု ကၠေံအိုတ်ရောၚ်၊ ကောန်ၚာ်ဍောတ်တ်တအ် မိၚ်မံၚ်ဝေါဟာဗၟာသၟးတုဲ ဝေါဟာမန်ဂှ် ဟွံကေၚ်မိၚ်မ္ဂး ဆက်တုဲ ဗက်စကာအာရောၚ်၊ ပွဏံဂှ် ပတဝ်အာကဵု အရေဝ်ဇကုကၠေံကၠက်ရောၚ်၊ စပ်ကဵုပရေၚ်ဏံ စွံသတိဇၞော်ဇၞော်ညိ၊ ညးလ္ၚတ်ပရေၚ်ကောန်ဂကူနာနာ နူဍုၚ်သွေတ်သာလာန်မွဲ ကၠုၚ်ဖျေံသ္ဇိုၚ်ပ္ဍဲကွာန်ဝၚ်က (သြၚ်မန်) (ကရပ်ကျာ်ပိ ပယျဵုဍုၚ်သေံ ကုဍုၚ်ပိုယ်) ၜိုတ်မွဲသၞာံပြၚ်ၚ်တုဲ လ္ၚတ်မံၚ် အရေဝ်ဂကူမန်ရ။ ဍေံဂှ် အရေဝ်မန်ကီု အရေဝ်ဗၟာကီု၊ အရေဝ်သေံကီု၊ လေပ်မံၚ်ၜိုတ်ဒးရးရောၚ်၊ ကြဴဏံ ဍေံဟီုကုရဲပိုယ် ဂကူမန်နာဲတအ် ယဝ်နာဲတအ် ဟွံထိၚ်ဒဝ် ဗလးလဝ်အတိုၚ်ဏံမ္ဂး ကၠေံကၠက်အာရောၚ်။ ရဲပိုယ်ကလေၚ်သၟာန်ဍေံ နာဲညာတ်ဟိုတ်သာ်လဵုနွံရောဂှ် ဍေံဟီု မန် နာဲတအ် ဟီုအရေဝ်မန် အရေဝ်တၞဟ် သၞဴလုပ်မံၚ် ဗွဲမဂၠိုၚ်ရောၚ်၊ မန်ကၠုၚ်နူပ္ဍဲဍုၚ်သေံတေံ ဟီုဂးမံၚ်အရေဝ်မန်ဂှ် မအရေဝ်ဝေါဟာသေံ သၞဴလုပ်မံၚ် ၜိုတ် (၄၀%) ပြၚ်မံၚ်တုဲ မန်ကၠုၚ်နူလ္ပာ်ဍုၚ်မန်တအ်ဂှ် ဟီုဂးအရေဝ်မန် မအရေဝ် ဗၟာ သၞဴလုပ်မံၚ် ၜိုတ် (၂၀%) ပြၚ်မံၚ်ရောၚ်၊ ယဝ်ခါရ မၞိဟ်ဟွံလေပ်လဝ် အရေဝ်ဗၟာ အရေဝ်သေံ ၜိုတ်ဒးရးမ္ဂး တက်ကျာညးသ္ကအ် ကၠိုဟ်ကေတ်ဟွံမာန်ရ၊ မန်မံၚ်ဍုၚ်သေံ ဟွံလေပ်အရေဝ်ဗၟာ ကုမန်နူဍုၚ်မန် ဟွံလေပ် အရေဝ်သေံတအ် ဆဵုညးသ္ကအ်မ္ဂး ဟီုဂးတက်ကျာညးသ္ကအ် ကၠိုဟ်ဖအိုတ်မာန်ဟွံသေၚ်၊ အရေဝ်ဂကူမွဲမွဲ ကၠေံကၠက်အာဟီုဂှ် ပွိုၚ်အခိၚ်ဂၠေံဂၠေံ ကၠက်အာဟွံသေၚ်၊ မအရေဝ်ဂကူညးတၞဟ် သၞဴလုပ်ကၠုၚ်သိုက်က်တုဲ သၞာံအခါလအ်ကၠုၚ်မ္ဂး အရေဝ်ဇကု ကၠေံကၠက်အာရောၚ်၊ ဟိုတ်ဂှ်ရ အရေဝ်ဇကု ညံၚ်ဟွံဂွံလီု ညံၚ်ဟွံဂွံကၠေံဂှ် မ္ဒးစွံ သတိထိၚ်ဒဝ်အာ အရေဝ်ဇကုရောၚ်တုဲ ဒးဟီုအရေဝ်ဇကုဍက်က်ရောၚ်၊ ပရေၚ်ဏံဂှ် ဝါတ်ဂါတ်ခက်ခုဲမံၚ်ကွေံကွေံလေဝ် ဟွံသေၚ်တုဲ ညးညးအဲအဲ စွံသတိ ညံၚ်ဂွံပလေဝ်အာမာန် ဒးကဵုသတိ ကု ကောန်ဂကူပိုယ်ရောၚ်။

သြဝ်မၚ်စၟဳဗှ် လၟေၚ်ဂတတေံပၠန်ညိ —

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.