Categories
ပရိုၚ်

ပ္ဍဲကဵုဒေသရခေၚ် မၞိဟ်ယဲကဝ်ဝေဒ် မံက်ဂၠိုၚ်တိုန်မံၚ်တုဲ အလဵုအသဳတွဵုရးဍုၚ်မန် ပ္တိတ်လိက်အမိၚ် စပ်ကဵုပရေၚ်ထတ်ယုက်

ပ္ဍဲကဵုဒေသ တွဵုရးရခေၚ်တေံ ပွိုၚ်သတ္တာဟဏံ မၞိဟ်ယဲဂၠိုၚ်တိုန် လၟိဟ်ကဵုစှော်ကီု မၞိဟ်ယဲလ္ၚဵုဂှ် ဟွံဂွံအာဍုၚ်သၟာၚ် ဟွံဂွံလုက်စုက်လဝ်ကဵု မၞိဟ်ယဲကဝ်ဝေဒ်ကီုလေဝ် စၟယဲမံက်တိုန်ကီုရ ဒှ်ပရေၚ်ကၠောံထၞာန် အပ္ဍဲဍုၚ်တၟော်ကေတ်တုဲ နကဵုအလဵုအသဳတွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် ပ္ဍဲကဵုဂိတုအဝ်ဂါတ် ၂၃ ဂှ် ပ္တိတ်လဝ်လိက်အမိၚ် စပ်ကဵုပရေၚ်ထတ်ယုက်မွဲရ။
ပ္ဍဲကဵုလိက်အမိၚ်ဂှ် ညးမဆဵုဂဗ လုက်စုက်ကၠုၚ်လဝ်ကဵု မၞိဟ်ယဲကဝ်ဝေဒ်ကီု မၞိဟ်ယဲဂမ္တဴတိုန်၊ ခဍက်၊ ဟွံဂွံသၟူအမြာဲ၊ ပွမယီုဝါတ်တံ လက်သန်ယဲ ကဝ်ဝေဒ် မံက်ကၠုၚ်မ္ဂး ဒးကဵုပရိုၚ်ကုဌာနပရေၚ်ထတ်ယုက် (ဝါ) သ္ကိုပ်အုပ်ဓုပ်တံ လွာဲဂှ်ရောၚ် ချူဓမံက်လဝ်နွံရ။
မွဲသာ်ပၠန်ဂှ် ညးမကၠုၚ်နူကဵုတွဵုရးရခေၚ် ပွိုၚ်ဍုၚ်အလဵုအသဳတံ စၟတ်သမ္တီလဝ် Stay at Home တံဂှ် အခေါၚ်ဟွံမွဲမွဲသာ် လုပ်ကၠုၚ်တွဵုရးဍုၚ်မန်ကဵုဒှ် ဟွံကော်ဘိက်လဝ်မွဲသာ် စိုပ်ကၠုၚ်မ္ဂး ဒးလုပ် Quarantine ပွိုၚ် (၁၄) တ္ၚဲရောၚ်။ အတိုၚ်အလဵုအသဳဖန်ဇန်လဝ် ဒၞာဲ Community Base Facility Quarantine (FBCQ) ဂှ် ဒးမံၚ်အာတုဲ အောန်အိုတ် ဒးစမ်ၜတ် စၟယဲ (၂) ဝါရောၚ်။ စမ်ၜတ်ၜါဝါတုဲ ဟွံဆဵုစၟယဲမ္ဂး ဒးမံၚ် Home Quarantine ပွိုၚ် (၇) တ္ၚဲပၠန်ရောၚ် အလဵုအသဳတွဵုရးဍုၚ်မန် ပတိတ်နၚ်လိက်အမိၚ်ရ။
ပြဟ်ဟ်ဏံ ပ္ဍဲကဵုတွဵုရးရခေၚ်ဂှ် နူကဵုဂိတုအဝ်ဂါတ် (၁၆) စဵုကဵု (၂၄) ဏံ မၞိဟ်ယဲသ္ပဒတန်ယဲကဝ်ဝေဒ်ဂှ် ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ် သေတ်တွေဂှ် (၆၇) တၠ၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်မျံက်ဥု (၃) တၠကဵု ပွိုၚ်ဍုၚ်တာန်တောဲ (၂) တၠ ပံၚ်ဖအိုတ် မၞိဟ်ယဲနွံမံၚ် (၇၂) တၠရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။
အလုံကၟိန်ဍုၚ်ပိုဲဂှ် စဵုကဵုဂိတုအဝ်ဂါတ် (၂၄) အခိၚ်နူဂယး (၈) နာဍဳဏံ မၞိဟ်ယဲကဝ်ဝေဒ်သ္ပဒတန် (၄၆၃) တၠနွံတုဲ မၞိဟ်ချိုတ်အာကဵုယဲဏံ (၆) တၠရ။ မၞိဟ်ယဲဗၠးသက်သာ ဂွံစှ်ေအာနူကဵုရုၚ်ဂဥုဲဂှ် (၃၄၁) တၠ နွံရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

ပ္ဍဲကဵုဒေသရခေၚ် မၞိဟ်ယဲကဝ်ဝေဒ် မံက်ဂၠိုၚ်တိုန်မံၚ်တုဲ အလဵုအသဳတွဵုရးဍုၚ်မန် ပ္တိတ်လိက်အမိၚ် စပ်ကဵုပရေၚ်ထတ်ယုက်

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.