Categories
ပရိုၚ်

သၞောဝ်မူဝါဒဂဥုဲၜူမာဲ အာဂတဏံ သ္ဂောံပြံၚ်လှာဲအာဗီုပြၚ် ကုညးစကာလၟိဟ်အောန်န်တံ ညံၚ်ဟွံဂွံဖျေံဒဏ်ထံၚ်ဂှ် ညးတအ်ဟီုကၠုၚ်

သ္ဍဴနန်၊ အဝ်ဂါတ် ၅၊ ၂၀၂၀

ပ္ဍဲကဵုတွဵုရးဍုၚ်မန် မၞိဟ်သုၚ်စောဲဂဥုဲၜူမာဲ ညံၚ်ဂွံအောန်စှေ်အာဂှ် အာဂတဏံ ညံၚ်ဂွံပြံၚ်လှာဲအာကဵု သၞောဝ်မူဝါဒဂှ် ညးချဳဓရာၚ် ပရေၚ်ဂဥုဲၜူမာဲဂွံအောန်စှေ်ကၠုၚ်တံ ဟီုဂးကၠုၚ် သာ်ဝွံရ။
“ဂဥုဲချေံမွဲမၜါဂှ် ဖျေံထောံထံၚ် သၞာံဂၠိုၚ်ကွေံကွေံ ညံၚ်ဟွံဂွံဒှ်၊ ဥပမာ ( ၃ မ ၄ မ ) ဂှ်တှေ် ညံၚ်ဟွံဂွံစုတ်ထံၚ်၊ သၞောတ်သုၚ်စောဲကဵု အကာဲအရာဖျေံထံၚ်ဂှ် ညံၚ်ဟွံဂွံဒှ်၊ ကာလပြံၚ်လှာဲသၞောဝ်တှေ် ညံၚ်ဂှ်ဒှ်ဗွဲမတုပ်သၟဟ်ကဵု ရဲသုၚ်စောဲဂဥုဲၜူမာဲဂှ်ကီု” သာ်ဝွံ နူကဵုဂကောံသၟတ်မန်လညာတ်တၟိ ပရောဂျက်မန်နေဂျာ နာဲဇြဲထဝ် ဟီုလဝ်ရ။
မၞိဟ်သုၚ်စောဲအာညိညိဂှ် ဒးဒုၚ်ဖျေံထံၚ်ဂၠိုၚ်ၚ်ကီု ဒးဖအိုတ်ထောံ အခိၚ်ပ္ဍဲထံၚ် (၅) သၞာံ (၈) သၞာံတံဂှ် ဖံက်မံၚ်အခေါၚ်အရာညးတအ်ကီု ညးတအ်ဖျေံလဝ်သၞောဝ်ဂှ် ကဵုမၞိဟ်ဒးဒုၚ်တအ်ဂှ်လေဝ် ဟွံထေက်တန်ကဵုဒုဟ်ဒဏ်ရောၚ် ညးဆက်ဟီုရ။
ရဲသုၚ်စောဲဂဥုဲၜူမာဲ ယဝ်ခါရ ရပ်ဒးနကဵုတဲဇကုတှေ် ဒးဒုၚ်ဖျေံထံၚ် အောန်အိုတ် (၃) သၞာံဂှ်လေဝ်နွံ ၊ အတိုၚ်သၞောဝ်ဥပဒေဂဥုဲၜူမာဲ ၝောံပိုဒ် ၁၆ (ဂ) ဂှ် ရပ်ဂွံမၞိဟ်သီုဂဥုဲမ္ဂး ဒးဒုၚ်ဖျေံထံၚ် အကြာ (၅) သၞာံကဵု (၁၀) သၞာံလေဝ် နွံမံၚ်ကီုရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။
“အကာဲအရာစဏံ ဂွံအောန်စှေ်အာတှေ် ညးဍုၚ်ကွာန်တအ် မၞိဟ်သုၚ်စောဲမံၚ်ဂဥုဲၜူမာဲတအ်ဂှ် ညံၚ်ဂွံဒုၚ်တဲမာန်၊ မိမ၊ အိန်ထံၚ်၊ မသကောဒေံတအ် ဍေံတအ်သုၚ်မံၚ်ယျ ညံၚ်ဂွံဒုၚ်တဲမာန်၊ တုဲပၠန် နူကဵုအလဵုအသဳတအ် ရဲသုၚ်စောဲမံၚ်စဏံ ညံၚ်ဟွံရပ်ဂှ်မွဲ၊ ဂကောံရပ်လွဟ်တအ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိကီု၊ KNU တအ် ညံၚ်ဟွံရပ်စပ်ကဵုဒုဟ်ဂှ်” သာ်ဝွံ နူကဵုဂကောံဒပတန် အခေါၚ်အရာမၞိဟ် ပ္ဍဲဍုၚ်မန် (HURFOM) နာဲချောန် ဟီုလဝ်ရ။
စပ်ပရေၚ်ကဵုပညာပရေၚ်ဂဥုဲၜူမာဲဏံဂှ် သၟတ်တံကီု မိမတံကီု ဒးကၠောန်အာဍာ်ဇမၠိၚ်တုဲ အလဵုအသဳ၊ ညးဍုၚ်ကွာန်၊ ဂကောံရပ်လွဟ်တံကီု ဗၠာဲသၟိၚ်ဂကောံအလဵုအသဳတအ်ကီု ဘိုၚ်ရီုဗၚ်ကဵုမ္ဂး စိုပ်တရဴမာန်ဂှ်လေဝ် ညးထပ်ဟီုလဝ်ရ။
ပ္ဍဲဒေသမန်ဏံ သွက်သ္ဂောံထိၚ်ဒဝ် လွဳလွတ်စပ်ကဵု ပရေၚ်ဂဥုဲမာဲတုဲ နူကဵုဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ပံၚ်ကောံကဵု ခမဳသၚ် ညးဍုၚ်ကွာန်တံတုဲ ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ် သိုၚ်ပတန်လဝ် ဌာနထိၚ်ဒဝ်လွဳလွတ် ကဵုကွတ်ညးစောဲလာမ်ဂဥုဲၜူမာဲနွံရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.