Categories
ပရိုၚ် လိက်ပရေၚ်

ကၟိန်ဍုၚ်ပိုဲကဵု အလဵုအသဳပံၚ်ကောံ

အံက်သာ (တံၚ်ပရၚ်)

ပေဲါရုဲမာဲ၂၀၂၀ ခြာဟွံလအ်ဏံ ကၠောန်ဗဒှ်အာရောၚ်၊ ကောန်ဍုၚ်တံလေဝ် မသုန်သၞာံမွဲဝါ ဂွံအခေါၚ်ရုဲစှ် ညးအာဂတပၠတရဴ ကၟိန်ဍုၚ်ဇကုရောၚ်၊ ပေဲါရုဲမာဲ၂၀၂၀ တုဲ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ကၟိန်ဍုၚ်ပိုဲ ဗီုလဵုဒှ်အာမာန်ရော? ပိုဲထေက်ကဵု သ္ဒးသ္ၚဳဂၠိပ်ပါ်ပဲါရံၚ်ရ၊ ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ရုဲမာဲအလန်ဏံ ဗော်လုပ်ဒုၚ်ရုဲမာဲဒ္စိတ်စှော်ဗော်ပြၚ်ရ၊ လောန်ကၠုၚ်၂၀၁၅ တေံ ဗော်ဇၞော်(NLD) သီဗၜေါဝ်ဏာမာဲ အလုံကၟိန်ဍုၚ်မွဲတုဲ အဝဵု ၂၀၀၈ မၞုံပ္ဍဲသ္ကေမ်တဲ ဗော်ဇာဒိသိုၚ်ဂှ် စိုပ်အာပ္ဍဲသ္ကေမ်တဲဗော်မြာ်တံရ၊ ဗော်ဇၞော်မြာ်(NLD)လေဝ် အတိုၚ်ဟီုကြီုလဝ် မာန်မာဲကလိဂွံအဝဵုမ္ဂး ပြံၚ်လှာဲပလေဝ်ကဵုသၞောဝ် ၂၀၀၈ ဏောၚ်ဂှ် မုလေဝ်ဒှ်ကၠုၚ်ဟွံမာန် အလုံဂၠးတိမွဲ ဂွံဆဵုကေတ်တုဲရ။
ပေဲါရုဲမာဲ ၂၀၂၀ ဏံ ဗီု ၂၀၁၅ တေံပၠန် ဗော်ဇၞော်မြာ်(NLD)ကလိဂွံမာဲ မာန်/ဟွံမာန် ညးဂမၠိုၚ်အာရီုစၚ်မံၚ်အိုတ်ရ၊ ညးထံက်ဂလာန်ကဵု ဗော်ဇၞော်မြာ်(NLD)တံဂှ် ဗော်ဇၞော်မြာ်(NLD)ညးတံ ကလေၚ်ဂွံမာဲ(၅၀)%လ္ပာ်လ္တူဏောၚ်ဂှ် စှေ်မံၚ်စိုတ် တော်လဝ်ကိုန်ဂစိုတ်ဒတုဲရ၊ ဗီုတၠုၚ်လအာသာ်ဂှ်ကီု သအာၚ်နူညးထံက်ဂလာန်ဗော်(NLD)တံဂှ် ပေဲါရုဲမာဲ ၂၀၂၀ ဏံ ဗီု ၂၀၁၅ တေံ ဗီုလဵုလေဝ် ဗော်(NLD)ဂွံဇၞးမာဲဂှ် ဒှ်ဟွံမာန်ရ သာ်ဏံ တော်လဝ်ကိုန်ဂစိုတ်သာ်ဏံကီုရ၊ ယဝ်ဗော်မြာ်ဟွံဇၞးမာဲမ္ဂး ဗော်ဇၞော်အဆံၚ်ဒုတိယ ဗော်ဇာဒိသိုၚ်ဇၞးမာန်ဟာ? ဗီုဏံလေဝ် ဒှ်မာန်ဟွံသေၚ် မၞိဟ်ဗွဲမဂၠိုၚ် ပါ်ပဲါမံၚ်အိုတ်ရ။
ပေဲါရုဲမာဲ ၂၀၂၀ဏံ ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်လဵုလေဝ် ဇၞးမာဲဟွံၜက်နူ(၅၀)%မ္ဂး ဗော်ကလိဂွံလၟိဟ်မာဲဂၠိုၚ်အိုတ်ဂှ် မ္ဒးဆိုက်ဗ္ဒက် မ္ဒးပံၚ်ကောံကဵု ဗော်တၞဟ်သအာၚ်တံ လၟိဟ်မာဲညံၚ်သ္ဂောံၜက်နူ(၅၀)%ရ၊ ကာလဂှ်မှ ဂွံဒက် အလဵုအသဳမာန်ရောၚ်၊ သာ်ဂှ်ဟွံသေၚ်မ္ဂး ဗော်မာန်မာဲအဆံၚ်ဒုတိယဂှ် ဆိုက်ဗ္ဒက်ပံၚ်ကောံကဵု ဗော်တၞဟ်သအာၚ်တံ လၟိဟ်မာဲညံၚ်သ္ဂောံၜက်နူ(၅၀)%မ္ဂး သာ်ဏံလေဝ် အခေါၚ်ဒက်ပတန် အလဵုအသဳနွံရ၊ ဟိုတ်ဂှ်ရ အကာဲအရာကၟိန်ဍုၚ်ပိုဲဏံ ယဝ်ဒှ်အလဵုအသဳပံၚ်ကောံမ္ဂး ဂၠိုၚ်ကဵုအောန် အကာဲအရာပြံၚ်အာမာန်ရ၊ ယဝ်ခါရ ဗော်မွဲမွဲ ဇၞးအာမာဲ စဵုကဵုဒက်ပတန် အလဵုအသဳမာန်အာမ္ဂး အတိုၚ်လညာတ်ဗော်ဂှ် အတိုၚ်မူဝါဒဗော်ဂှ်ဟေၚ် ကၠောန်အာတုဲ အကာဲအရာ ဂွံတၟေၚ်တၞဟ်ခြာတိုန်ဂှ် ဒှ်စဝါတ်ရ၊ ဆဂး တန်တဴကဵု စေတနာဗော်ဂွံအဝဵုဂှ်ရောၚ်။
ဗော်မြာ်(NLD)ဂှ် ဟိုတ်နူဗော်ညးတံ အံၚ်ဇၞးဗီု ၂၀၁၅ ဏောၚ် စှေ်စိုတ်တုဲ ဌာန်ပရိုၚ်မဳဒဳယာတံ သၟာန်ညးတံတုဲ ညးတံဟီုသှ်ဏာ သွက်ညးတံ ဂွံပံက်အလဵုအသဳပံၚ်ကောံဂှ် ချပ်လဝ်ဟၟဲရောၚ်ဂှ် ညးတံဟီုပတိတ်လဝ်ရ၊ ဗော်သအာၚ် ဗော်ဇာဒိသိုၚ်ကီု ဗော်ရေၚ်တၠုၚ်ကၟိန်ဍုၚ်(UBP)ကီု ဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳတၞောဝ်ဒတောဝ် ၈၈ တံကီု ချဳဓရာၚ်ဗက်ကေတ်မံၚ်အဆက်ကဵု ဗော်ဇြဟတ်ဍောတ်တ် သီုကဵုဗော်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံနွံရ၊ သွက်ဂွံပမဟာမိတ် ပ္ဍဲပ္ၚံက်ပေဲါရုဲမာဲဏံကီု ပေဲါရုဲမာဲတုဲ သွက်ဂွံပံက်အလဵုအသဳပံၚ်ကောံကီု ဗက်တက်လဝ်ကျာနွံရ၊ ၜိုန်ရတက်လဝ်ကျာနွံကီုလေဝ် ဂွံဖျေံလဝ်သ္ဂုတ်သွာတ် ကေတ်လဝ်တၚ်တုပ်စိုတ် ချိုတ်တ်ပၠိုတ်တ် မုလေဝ်ဟၟဲဏီရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ၊ ဗော်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံဂှ် အဓိကဟီုပရေၚ်မဟာမိတ်ဗက် ဒးကျောဝ်အာ ကောန်ဍုၚ်အရၚ်ဘဝဂကူတုပ်တံဂှ်ကၠာရောၚ်၊ ဍံၚ်ဗက်အာဗော်ဗၟာတံ နကဵုဗော်ဇကုမွဲဓဝ်ဂှ် ဗီုလဵုပလေဝ် ဒှ်ဟွံထေက်ရောၚ်။
ပရေၚ်ဒက်ပတန် အလဵုအသဳပံၚ်ကောံဟီုဂှ် ညးက္ဍိုက်ပ်ဒက်အလဵုအသဳဟီုဂှ် တန်ဒှ်ဗော်ဇၞော် ဗော်ဗၟာတံ ချိုတ်ပၠိုတ်ရ၊ ပိုဲဒးရံၚ်ကျောဝ်မံၚ် ဗော်ကော်ကသေအ်ပိုဲဂှ်ဏီ၊ ဇၟာပ်ဗော် ကသေအ်ကဵုပိုဲခုၚ်ဂှ် ပိုဲဂ္ဇအ် ပိုဲပံၚ်ဖအိုတ် ဟွံထေက်ရ၊ ပိုဲဒးရံၚ်မံၚ်ဏီ ကိတ်ညဳကဵု မူဝါဒဗော်ပိုဲတံဟာ၊ မူဝါဒဗော်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်ပိုဲတံဂှ် ပရေၚ်အဆံၚ်တုပ်သၟဟ်ကောန်ဂကူ ဒးနွံရောၚ်၊ ပရေၚ်ဒဳမဵုကရေဇြဳ ဒးဍိုက်ပေၚ်ရောၚ်၊ ပတဝ်လဝ်ဂၠံၚ်တရဴ ကၟိန်ဍုၚ်ဖေတ်ဒရာ ဒးဒှ်ရောၚ်၊ မူဝါဒနွံဗီုဂှ်ကီုမှ ဂွံပံၚ်ဂွံရောၚ်၊ ညာတ်ခုၚ်သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော်ဗက် ဍံၚ်ဗက်အာဟဂှ် ဒှ်ဟွံထေက်ရ၊ မွဲသာ်ပၠန်ဂှ် ဝၚ်ဗော်၊ ဝၚ်က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဗော်တံဂှ်လေဝ် ကိစ္စဇၞော်မံၚ်၊ ညးတံကၠုၚ်နူလဵုရော? ကၠုၚ်နူတၠအဝဵုဟာ၊ ဆဆဵု ဆပံၚ်ဂှ် ဒှ်ဟွံထေက်ရ၊ ပရေၚ်ကဵုကေတ်ညးသ္ကံ မ္ဒးတက်ကျာသဳကၠဳ ချိုတ်ပၠိုတ်တုဲမှ မ္ဒးချပ် ပရေၚ်ပံၚ်ကောံရောၚ်။
စပ်ကဵုပရေၚ်ဖောအ်ဗြဳဟီုဂှ် သွက်ဗော်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံ အဓိကေဇၞာ်အိုတ်အစောန်ဟွံသေၚ်၊ ဗော်လဵုဟွံဟီု ဒှ်အလဵုအသဳတှေ် ဒးကၠောန်ဖအိုတ်ရ၊ ကၠောန်လေဝ် ကၠောန်ဒှ်မံၚ်ဖအိုတ်ရ၊ သုၚ်စောဲသြန်ဘဏ္ဍာကၟိန်ဍုၚ်ရ၊ တုဲ အဲညးချူလိက်ဏံ ညာတ်စတၟေၚ် တၞဟ်ခြာနူညးတၞဟ်မွဲသာ်ဂှ် ပရေၚ်ဖောအ်ဗြဳဏံဂှ် ခိုဟ်မံၚ်ဖအိုတ်ဟွံသေၚ်၊ ပရေၚ်ဖောအ်ဗြဳလ္ၚဵုဂှ် ဒှ်မံၚ်အန္တရာဲ သွက်အခေါၚ်အရာ ကောန်ဂကူကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံ ဟွံသာလးလးရ၊ သောဲသောဲဗြောဲဗြောဲ ဒးရိုဟ်ရေၚ်တှေ် ဒးရိုဟ်ရေၚ်ဟွံအောန်ရ၊ သရုပ်တုဲသ္ဒးဟီုတှေ် ပရေၚ်ဖောအ်ဗြဳလ္ၚဵုဂှ် ဒှ်အန္တရာဲ စဵုကဵုဂကူကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံ ကၠေံကၠက်အာ ပ္ဍဲလိုက်ဏံ အန္တရာဲဇၞော်လောန်ရ၊ ၚိတ်ကမၠက်ထောံ ဂကူဍောတ်တ်တံ နကဵုနဲကဲ ပရေၚ်ဖောအ်ဗြဳ မာန်မံၚ်ပေၚ်ၚ်ရောၚ်ဂှ် မိက်ဂွံကဵု သၟာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ကောန်ဂကူတံ ကျောဝ်ညာတ်ရ။
ဒက်ပတန် အလဵုအသဳပံၚ်ကောံဂှ် ဂုဏ်ဖဵုဗီုလဵုနွံရောမ္ဂး ပ္ဍဲအလဵုအသဳပံၚ်ကောံဂှ် လညာတ်ပံၚ်ကောံ ဒှ်ကၠုၚ်မာန်ရ၊ ဟိုတ်နူမွဲဗော်ဓဝ်ဟွံသေၚ်တုဲ ယဝ်ဒှ်ဗော် မသုန်ဗော်မ္ဂး မူဝါဒ/လညာတ် မသုန် ဒှ်ကၠုၚ်ရ၊ ဂွံဒက်အလဵုအသဳမာန် ဂွံပံၚ်ကောံညးသ္ကံဂွံဂှ် သ္ဒးသ္ပသမ္တီ လ္တူမူဝါဒညးသ္ကံရ၊ ပရေၚ်ပသမ္တီညးသ္ကံ နွံကၠုၚ်မ္ဂး ပရေၚ်ဓဝ်ပတှေ် နွံကၠုၚ်ညးသ္ကံရ၊ ပရေၚ်ဓဝ်ပတှေ်ဒှ်ကၠုၚ်မှ ပရၜေိုဟ်လလမ် မဂိုတ်ဂစာန်မံၚ်ဂှ် ဒှ်ကၠုၚ်အထံက်ပၚ်မာန်ရ၊ သွပ်လ္ပအ်ဏံဟီုဂှ် ဗော်မြာ်(NLD)တံ ကျမာဲမှ ဂွံထမံက်ရုပ်ရဴမာန်ရ၊ ဗော်မြာ်(NLD) ယဝ်ဆက်ဂွံအာအဝဵုပၠန်မ္ဂး ဂၠံၚ်တရဴမူဝါဒဍေံ လ္တူကောန်ဂကူကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံဂှ် အတိုၚ်ဍေံဟီုဂး လလောၚ်တြးမံၚ်ဂှ်ရ ကောန်ဂကူကောန်ဍုၚ်အရၚ်မလုပ်နွံမံၚ် ပ္ဍဲဗော်ဍေံတံဂှ်ဟေၚ် ဍေံတံပသမ္တီရ၊ အဓိပ္ပဲါဍေံတှေ် ဂကူမန်လုပ်နွံပ္ဍဲဗော်ဍေံဂှ် ဓညိက်က္ဍိုပ်ဒုၚ်တဲတုပ်စိုတ်မ္ဂး အလုံဂကူမန်တံ ဒုၚ်တဲတုပ်မံၚ်စိုတ်ယျရောၚ်ဂှ် ကေတ်အဓိပ္ပဲါဂှ်ရ၊ ဟိုတ်ဂှ်ရ ကောန်ဂကူကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံ လုပ်လဝ်ဗော်မြာ်(NLD)တံဂှ် ဒှ်မံၚ်အန္တရာဲ သွက်ကောန်ဂကူကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံ ဇၞော်ကဵုဇြဟတ်ရောၚ်။
လောန်ကၠုၚ်မွဲအခိၚ်တေံ ဗော်မြာ်(NLD)ဂှ် ဗော်ကောန်ဂကူကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံ ပတှေ်ကၠုၚ် စၟဳကၠုၚ် ပံၚ်ဖက်ဆက်ဆောံကၠုၚ် နဒဒှ်မဟာမိတ်ပေၚ်ၚ်ရ၊ ဆဂး အခိၚ်လၟုဟ်ဏံ ဗော်မြာ်(NLD)ဂှ် ဒဒှ်ရပတှေ်စဟွံဂွံ ဟွံကဵုအခေါၚ်အရာကဵု ကောန်ဂကူကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံဂှ် အခိၚ်ဗော်ဍေံတံ ဂွံအဝဵုပွိုၚ်မသုန်သၞာံဏံ ဍေံထ္ၜးဏာသက်သဳတုဲရ၊ ဗော်မြာ်(NLD)ဂှ် ၜိုန်ဒှ်ဗော်ဒဳမဵုကရေတေတ်မွဲကီုလေဝ် ပတှေ်စဟွံဂွံမ္ဂး ဗော်ဇြဟတ်ဇၞော်အဆံၚ်ဒုတိယ ဗော်ဇာဒိသိုၚ်ဂှ် ပတှေ်စဂွံဟာ? ဗော်ဇာဒိသိုၚ်လေဝ် ယဝ်ရံၚ်ဝၚ်မ္ဂး ဒးဖေက်ပဵုနူဗော်မြာ်ဏီရ၊ ဗော်ဇာဒိသိုၚ်ဂှ် ဒှ်ဗော်တၠသ္ဇိုၚ်သၞောဝ် ၂၀၀၈ ရောၚ်၊ ဒှ်ဗော်လစှေ်နူတၠအဝဵုပၞာန် ဓဇန်ကြမ်ကြကၠုၚ်လဝ်ကဵု ညးဍုၚ်ကွာန်တံ သၞာံဗွဲမလအ်လရ၊ ဆဂး ညးလ္ၚဵုတံ ဟီုဂးပါ်ပဲါမံၚ် လ္တူဗော်ဇာဒိသိုၚ်ဏံ “သ္ဇိုၚ်သၞောဝ် ၂၀၀၈ ဏံ ဒှ်သၞောဝ်ဍေံတံရချူဓဇက်လဝ်တုဲ ညးတၞဟ်ပြံၚ်လှာဲမ္ဂး ဍေံတံၜိုန်ဟွံဒုၚ်တဲကီုလေဝ် နကဵုဍေံတံ ကေတ်ယၟုတုဲ ဍေံတံပြံၚ်လှာဲကေတ်တ် ဒှ်စလောဲ ဒှ်စမာန်ဏောၚ်” ဂှ်လေဝ် ညးချူလိက်ဏံ ဂွံမိၚ်ကေတ်မံၚ်ကီုရ။
ရံၚ်ကေတ်ဗီုအကာဲအရာ အခိၚ်ကာလဏံမ္ဂး ဗော်ဇၞော်ဗၟာၜါဗော်ဂှ် ဗော်လဵုလေဝ် ပတှေ်စ စၟဳစဟွံဂွံရ၊ ဗော်ဗၟာသှေ်မံၚ်တံဂှ် ယၟုနွံညိ ဗီုကဵုဗော်(ကိုကိုကြီး၊ မၚ်းဇေယျာ)တံ ဗီုကဵုဗော်(PPP)(Dr.သက်သက်ခိုၚ်)တံ ဗီုကဵုဗော်(သူရရေႊမန်း)တံဂှ်မ္ဂး အခိၚ်လၟုဟ် အကြီုဍေံတံ ဟွံပရေံ ဟီုစဂွံရ၊ ဗော်တံဏံ ဒှ်မံၚ်ဗော်တၟိ ဇြဟတ်ဍေံဟၟဲကွေံကွေံဏီတုဲ ဍေံဂၠာဲမံၚ်ဇြဟတ်ပံၚ်ကောံရ၊ ဟိုတ်ဂှ်ရ နကဵုလညာတ်အဲညးချူလိက်ဏံ ယဝ်ခါရ ဗော်ဇၞော်ၜါဗော် ဗော်မြာ်ကဵု ဗော်ဇာဒိသိုၚ် ကလိဂွံမာဲ ဟွံၜက်နူ(၅၀%)မ္ဂး ဗော်ကောန်ဂကူကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံ ပံၚ်ကဵုဗော်ဗၟာဍောတ်တ်တံဂှ်မ္ဂး ပံက်အလဵုအသဳပံၚ်ကောံမာန်မံၚ်ရောၚ် ထေၚ်ခယျရ၊ ကာလလၟုဟ်ဏံ ဗော်ကောန်ဂကူကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံသၟး ပံၚ်ကောံတုဲ ဂွံပံက်အလဵုအသဳမာန်ဂှ် ဇြိုၚ်တဴရောၚ်ညာတ်ရ၊ အကာဲအရာကၟိန်ဍုၚ်ပိုဲဏံ ဗော်ကောန်ဂကူကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံ ယဝ်ညဳသာသၟဟ်သၟန် ဒှ်မွဲပဠောပ် ပံၚ်ကောံဒက်အလဵုအသဳမာန်ဏောၚ် ယဝ်သဒှ်မ္ဂး ခိုဟ်သွက်ဂွံဒးဟီုဟၟဲရ။
လစွံစိုတ်ဗော်မြာ်(NLD)ဂှ် ဒုၚ်သ္ဇိုၚ်ကဵု ဌာန်ပရိုၚ်သၟာန်သှ်လဝ် (မုံရွာအောၚ်ရှၚ်)ဟီုသှ်လဝ် “မုဟိုတ်ဗော်ပိုဲ ဟွံချပ် ပရေၚ်ဒက်ပတန် အလဵုအသဳပံၚ်ကောံဏီရောမ္ဂး သွဟ်ပေဲါရုဲမာဲ ဟွံတီဏီပုဟ်၊ ဗော်မွဲမွဲ ဇၞးအာမာဲ ဒက်အလဵုအသဳမာန်မံၚ်ရမ္ဂး သွက်ဂွံဒးချပ် ပရေၚ်ဒက်အလဵုအသဳပံၚ်ကောံဟၟဲပုဟ်” ရံၚ်ကဵုသွဟ်ဏံမ္ဂး ညးတံမာန်မံၚ်မာဲရမ္ဂး သွက်ကောန်ဂကူကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံ သွက်ဂွံဒးချပ်ဟၟဲ၊ ကာလဟွံမာန်မာဲမှ သွက်ကောန်ဂကူကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံ ကာလဒးချပ်တှေ် ချပ်ဏောၚ်၊ အဓိပ္ပဲါဍေံ မံက်ပြာကတ်မံၚ်သာ်ဏံရ၊ ဟီုကၠးနူဂှ်ညိပၠန်တှေ် စေတနာလ္တူကောန်ဂကူကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံဟၟဲ ညာတ်ကေတ်သာ်ဏံရ၊ ယဝ်စေတနာနွံမ္ဂး ဗော်ဇကုမာန်လဝ်မာဲလေဝ် ဒက်အလဵုအသဳပံၚ်ကောံ ဂွံမံၚ်ရရောၚ်၊ ဍုၚ်ဏံဂှ် ဒှ်ဍုၚ်ကောန်ဂကူဗွဲမဂၠိုၚ် တန်တဴမံၚ်စံၚ်မံၚ်တုဲ ပ္ဍဲအလဵုအသဳဂှ် ကောန်ဂကူစုၚ်ပါလုပ်မာန်မှ ဍုၚ်ဏံၜိုဟ်သြိုဟ်သာယာ ဇၞော်မောဝ်တဴတက်မာန်ရောၚ်။
နူကဵုဂကောံညးအုပ်ကာ ဗော်(PPP)မွဲတၠဟီုဂှ် “အခိၚ်ဒက်ပတန်မံၚ် ဓဝ်ညဳသာ ကောန်ဂကူကောန်ဍုၚ်အရၚ်ဏံဂှ် မုဟိုတ်စေတနာလှဲလးဟွံမာန်ရော? ဗော်ဇကုဇြဟတ်ဇၞော်ဇၞးမာဲတုဲ ဇကုမွဲဓဝ် ဖန်ဖက်ကၟိန်ဍုၚ်ဏံဟာ? ဗော်ဇကုဇၞးမာဲလေဝ် ဇကုပါ်ပရအ် အခေါၚ်အရာကဵုညးတၞဟ် ဟွံဂွံဟာ? ဆေၚ်စပ်ကဵုကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံ ကဵုဒၞဲါကဵုကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံ ဟွံမာန်ဟာ? ဆေၚ်စပ်ကဵုပရေၚ်ပိုန်ဒြပ် မၞိဟ်စိစောန်ကဵု ပရေၚ်ပိုန်ဒြပ် နူဗော်တၞဟ်ဟ်တံ ကဵုဒၞဲါဟွံဂွံပုဟ်ဟာ? အခိၚ်ပြံၚ်လှာဲဒဳမဵုကရေဇြဳဏံ ထေက်ကဵုဒးဒက်ပတန် အလဵုအသဳပံၚ်ကောံရ၊ ဇကုဇြဟတ်ဇၞော်တုဲ ဇကုရဒးဖန် ယဝ်စိုတ်ဓာတ်နွံသာ်ဏံမ္ဂး ဍုၚ်မၞုံကဵုကောန်ဂကူမစုၚ် ဗီုဍုၚ်ပိုဲဏံ ဂွံၜိုဟ်သြိုဟ်ဇၞော်မောဝ်တဴတက်ဂှ် ဒှ်ဟွံလောဲသွာရ” သာ်ဏံ ညးတေံဟီုဂးဏာ ဂွံဆဵုကေတ် ပ္ဍဲပေဲါသၟာန်သှ်မွဲပေဲါရ၊ ဇေတ်တ်တေံ ညးတေံပတိတ်ဏာသၟာန် ကုဗော်မြာ်(NLD)ရ၊ လဟီုဏံ ဍာံပြတဴဗွဲမလောန်ရ၊ အဓိကဍေံ ဍုၚ်ဏံပရေၚ်ပြံၚ်လှာဲ ဟွံအံၚ်ဇၞးတဴဂှ် ဟိုတ်နူစိုတ်ဓာတ်စေတနာ ညးဂွံလဝ်အဝဵုအဆက်က်လောန်ကၠုၚ်တေံ ဟၟဲတဴလ္တူကောန်ဂကူကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံဂှ် ကၠးတၟးမံၚ် ဗီုတ္ၚဲဒၚ်ၚ်ရ။
သရုပ်ကၠေံမ္ဂး အကာဲအရာဍုၚ်ပိုဲဏံ ဒက်ပတန်အလဵုအသဳ နကဵုပရေၚ်ပံၚ်ကောံမ္ဂး ကိတ်ညဳတဴဗွဲမလောန်ရောၚ်ဂှ် မိက်ဂွံထံက်ထ္ၜးဏာကဵု လိက်ပရေၚ်ဏံရ၊ ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံလေဝ် မိပ်မံၚ်ကဵုပရေၚ်ဖောအ်ဗြဳသၟး ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ကောန်ဂကူ ဟွံစွံဇြိုဟ်နက်မ္ဂး ခြာဟွံလအ် ဘဝကောန်ဂကူကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံ ပၠိုတ်ဗၠိုက်စှေ်သိုက်က်တုဲ ကၠေံကၠက်အာ ပ္ဍဲဂၠးတိဏံရောၚ်၊ ပရေၚ်ဒက်ပတန် အလဵုအသဳ ယဝ်ခါရ ဗော်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံ ပါလုပ်ဟၟဲမ္ဂး ဒှ်မံၚ်အလဵုအသဳဗော်ဗၟာ(အလဵုအသဳဗၟာ)တံသၟးတုဲ ဓဝ်ပတှေ်လ္တူကောန်ဂကူကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံ ဆလအ်လေဝ် ဒက်ပတန်မာန်ဟွံသေၚ်တုဲ ကၟိန်ဍုၚ်ပိုဲဏံ ဗီုလဵုကၠောန်န် ဗီုလဵုကြီုကြီု ဂွံဇၞော်မောဝ်တဴတက်တိုန်ဂှ် လ္ပစၟဳရဂှ် မိက်ဂွံဖျေံဏာမိဂ္ဂးရောၚ်။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.