Categories
ပရိုၚ်

စၟဳစၟတ်မံၚ်မၞိဟ်အာကၠုၚ် ပ္ဍဲကဵုက္ဍိုပ်ဒဒန်ၜဳသတိုၚ်ဂှ် ဆဵုအာစၟယဲမၞိဟ် (၄) တၠ

လၟုဟ်ဝွံ ရဲဒဳကွဳစက်ကဵု မၞိဟ်ဗက်သ္ကံတံဂှ် နကဵု COVID-19 Test Kit ဂှ် စၟဳစၟတ်မံၚ်ကဵုစၟယဲဂှ် ပွိုၚ် (၃) တ္ၚဲဂှ် မၞိဟ် (၇၀၀) တၠကြပ်ပေၚ်တုဲ အပ္ဍဲဂှ် ဆဵုညာတ်အာစၟယဲမၞိဟ် (၄) တၠရောၚ် ဌာနပရေၚ်ထတ်ယုက်တံ လလောၚ်တြးလဝ်ရ။

ပါၚ်လုပ်တိတ်တွဵုရးဍုၚ်မန် ပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်ထဝ် က္ဍိုပ်ဒဒန်ၜဳသတိုၚ်ဂှ် စၟဳစၟတ်ဒၟံၚ်စၟယဲကဝ်ဝေဒ် သွက်ရဲဒဳကွဳစက်၊ ရဲဗက်သ္ကံကွဳစက်တံ နကဵု COVID-19 Test Kit ဂှ် ပွိုၚ် (၂) တ္ၚဲဏံ ဆဵုညာတ်အာစၟယဲ မၞိဟ် (၄) တၠရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

လၟုဟ်ဝွံ ရဲဒဳကွဳစက်ကဵု မၞိဟ်ဗက်သ္ကံတံဂှ် နကဵု COVID-19 Test Kit ဂှ် စၟဳစၟတ်မံၚ်ကဵုစၟယဲဂှ် ပွိုၚ် (၃) တ္ၚဲဂှ် မၞိဟ် (၇၀၀) တၠကြပ်ပေၚ်တုဲ အပ္ဍဲဂှ် ဆဵုညာတ်အာစၟယဲမၞိဟ် (၄) တၠရောၚ် ဌာနပရေၚ်ထတ်ယုက်တံ လလောၚ်တြးလဝ်ရ။

“ပြဟ်ဟ်ဏံ နူကဵုလ္ဂုၚ်တံကီု နူကဵုတွဵုရးတၞဟ်ဟ်တံဂှ် ကၠုၚ်စိုပ်တွဵုရးဍုၚ်မန်ကဵုဒှ်၊ အာတွဵုရးဍုၚ်ကရေၚ်ကဵုဒှ် တတ်အာရးတၞၚ်သဳဒှ်ဒှ် ကိစ္စဏံဂှ် ဟွံကဵုလုပ်တိတ်သီုဖအိုတ်ရပုဟ်” သာ်ဝွံ ညးအုပ်ကာ ဂကောံအလဵုအသဳတွဵုရးဍုၚ်မန် ဥုမျေအ်တာန်ဝေန် ဟီုဂးလဝ်ကဵုဌာန်ပရိုၚ်တံရ။

ပ္ဍဲကဵုတွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် အသိၚ်ကၠောံထၞာန်ယဲကဝ်ဝေဒ် သၠုၚ်တိုန်မံၚ်ဂှ်ရ ညးလုပ်တိတ် တတ်ကၠောံအာကၠုၚ် တွဵုရးဍုၚ်မန်တံဂှ် နကဵုကွဳစက်ဖ္ဍိုက်လဝ်ကပေါတ်တံဟေၚ် ကဵုအခေါၚ်အာကၠုၚ်တုဲ ကွဳစက်စကာအပ္ဍဲသ္ၚိတံဂှ် ကၟာတ်လဒဵုထောံယျရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

“ကွဳစက်လုပ်ကၠုၚ်သီုဖအိုတ်ဂှ် စၟဳစၟတ်မံၚ်အဆက်က်ရ။ ဆဂး မၞိဟ်မွဲတၠတှ်ေ ဒးကေတ်အခိၚ် အောန်အိုတ် ၜိုတ် (၁၅) မိနေတ်ဏောၚ်။ လၟုဟ်ပိုဲစၟဳစၟတ်မံၚ် ဂွံအာကြပ် (၃) တ္ၚဲရ။ သွက်ညးဍုၚ်ကွာန်တံ ယဲကဝ်ဝေဒ် ညံၚ်ဟွံဂွံကၠောံထၞာန်လဝ် နကဵုပရေၚ်ကမၠောန်ဒစးဒုၚ်ဂှ် ပိုဲတံဘိုၚ်ကၠောန်အာဏောၚ်” သာ်ဝွံ နူကဵုဌာနက္ဍိုက်ပ်ပရေၚ်ထတ်ယုက် ပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်ထဝ် ဒံက်တာသဝ်ကလျာ ဟီုရ။

လၟုဟ်ဝွံ ပ္ဍဲကဵုက္ဍိုပ်ဒဒန်ၜဳသတိုၚ်ဂှ် ဌာနက္ဍိုက်ပ်ပရေၚ်ထတ်ယုက်၊ ဌာနပရေၚ်အုပ်ဓုပ်နာနာပွိုၚ်ဍုၚ်၊ ဒပ်ပၠိုတ်ပၟတ်၊ ဒပ်ဗၠာဲသၟိၚ်၊ ဂကောံ Red cross၊ ဂကောံရီုဗၚ်ဟံၚ်ပြာ်တံ ပံၚ်တောဲတုဲ ပါ်လဝ် ၜါက္ဍိုပ် ရေၚ်တၠုၚ်ကဵုမံၚ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.