Categories
ပရိုၚ် လိက်ပရေၚ်

သၟတ်မန်ကဵု ပရေၚ်ဗၠးၜးဂကူမန်

မာံသၞံၚ်ထဝ်၊ ဂိတုဂျာန္နဝါရဳ ၁၂၊ ၂၀၂၁

ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဟီုဂှ် ဆက်စပ်မံၚ်ကဵု ညးဂှ်ရော? ညးဂှ်ဂှ် ဒှ်တာလျိုၚ်ဒးကၠောန် ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ရော? ဗီုဏံ ယဝ်ဒးဟီုတှေ် ဇၟာပ်မၞိဟ်အဝဲစုၚ် ဇၟာပ်မၞိဟ်ကွပ်စုၚ် ဇၟာပ်ကွပ်မၞိဟ် ဟွံဆက်စပ်ကဵု ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂှ် ဟွံမွဲ သာ်ဏံ ညာတ်ကေတ်ရ။ ပရေၚ်မံၚ်စံၚ် ပရေၚ်စသုၚ် ပရေၚ်အာကၠုၚ် ဗွိုက်လ္တက် အရာအိုဿီုဂှ် ဇၟာပ်ညးအဲ ပါဲဟွံဗၠး ဒးဒုၚ်ဇီုကပိုက် တတ်ကၠောံမံၚ် ဇၟာပ်တ္ၚဲဂှ်ရ ဇၟာပ်မၞိဟ်ဂှ် ဆက်စပ်မံၚ်ကဵု ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ရ။
ပ္ဍဲပ္ၚံက်ဆက်စပ်မံၚ်ကဵု ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တအ်သီုဖအိုတ်ဂှ် ပ္ဍဲဏံ သၟတ်ပိုဲတအ်လေဝ် ကဏ္ဍပရေၚ်ပရေၚ်ကွာန် သွာၚ်ဇဳ ဟွံပါဟွံတုဲ အဓိကဆက်စပ်ပါလုပ်မံၚ် မွဲကွပ်ဇၞော်ဇၞော်ကီုရ၊ ဒၞာဲလဵု ဒးပါလုပ်ထေက်ရောဂှ် တန်တဴကဵုစရာဲဍာ်ဒ္ကေဝ် ပရေၚ်စိစောန်ဇကုတုဲ မွဲမွဲခန် မွဲမွဲဒၞာဲ ဒးလုပ်ယိုက်ဂၠေၚ်ကေတ်တာလျိုၚ် သွက်ဂကူ ပ္ဍဲဗွိုၚ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ထေက်ရ။
ဟိုတ်နူပရေၚ်စသုၚ် ဟွံပေၚ်ဗုၚ်ဂၞဴ၊ ဟိုတ်နူပရေၚ်မံၚ်စံၚ် ဟွံဂီုကၠီု ဟိုတ်နူပရေၚ်အာကၠုၚ် ဟွံသၠဲလး၊ ဟိုတ်နူပရေၚ်ဟီုဂး ဟွံဗၠးၜး၊ ဟိုတ်နူဟိုတ်တအ်ဏံတုဲ မွဲဂကူကဵုမွဲဂကူ မွဲဍုၚ်ကဵုမွဲဍုၚ် ဒးဝေၚ်ကၠုၚ် ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် နကဵုပၞာန် နကဵုဗွိုၚ်သၞောဝ် ဗီုပြၚ်စုၚ်နွံကၠုၚ်ရ။
ပ္ဍဲပ္ၚံက်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် လုပ်မံၚ်ပေါဲဗ္တိုက် သွက်ဗၠးၜးဂကူညးကဵုညးဂှ် ပ္ဍဲဏံ ယဝ်ဒးက္လေၚ်ရံၚ်အာမ္ဂး ဂကူမန်ပိုဲလေဝ် သၞာံဗွဲမလအ်လ လုပ်ကၠုၚ်မံၚ်ဗ္တိုက် သွက်ဗၠးၜးဂကူပိုဲကီုဖိုဟ်ရ။ ဒဵုလၟုဟ် မုဟိုတ် ဍုၚ်မန်တၟိမွဲဝါပၠန် က္လေၚ်ပ္တန်ကၠုၚ်ဟွံမာန်ဏီရော ယဝ်က္လေၚ်သ္ၚဳရံၚ်မ္ဂး ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂှ် ညံၚ်ရဴဟွံဆက်စပ်ကဵု ဇၟာပ်ကွပ်မၞိဟ် ဗွဲမဂၠိုၚ် ဟိုတ်နူမိမဂကူမန် သၟတ်မန်ပိုဲတအ် ကၠိုဟ်ကေတ်လဝ် ဗီုဏံဂၠိုၚ်တုဲ ဗၠးၜးမန် ဍုၚ်မန် ၜိုန်ရက္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဂကူမန်ပိုဲတအ် ရုန်ဂ္စာန်မံၚ် သၞာံလအ်လကီုလေဝ်ဂှ် လအ်အာ သ္ၚောဲအာမံၚ် ဒဵုလၟုဟ် မံက်ကၠုၚ်ဟွံမာန်ဏီ ညာတ်ကေတ်ရ။ ဒၞာဲဏံ မုမိက်ဂွံဟီုမွဲဂှ် တီဝၚ်မှ ယိုက်ဂၠေၚ်ပရေၚ်ဂကူမာန် တီဝၚ်မှ ရေၚ်တၠုၚ်ကၠောန်သွက်ဂကူမာန် သၟတ်ပိုဲတအ် လ္ၚတ်ဝၚ်ညိ၊ ဝၚ်ဍာံဍာံဂှ် ဂၠိုက်ဂၠာဲညိ၊ တုဲကၠုၚ်တေံ ဂကူပိုဲဂှ် ဂကူက္ဆံၚ်လဵုရော၊ ဂကူပိုဲ မုဟိုတ် ဂွံဒှ်ကၠုၚ်ဍိက်ရော? ညးဂှ်ဂှ် ကၠောန်သ္ပကၠုၚ် ညံၚ်ဂကူပိုဲ ဂွံဒှ်ကၠုၚ်ဍိက်ရော? မုဟိုတ် ပၠန်ဂတးဂွံဒှ်ကၠုၚ်ရော? ညးဂှ်ဂှ် စကၠောန်ကၠုၚ် ပၠန်ဂတးရော? မုဟိုတ် ဒးပၠန်ဂတးရော? ဗီုဗီုဏံ တီကေတ်ချိုတ်တ်ပၠိုတ်တ်မှ စိုတ်ဓါတ်မိက်ဂွံလုပ်ကေတ်လျိုၚ် ပ္ဍဲဂကူဂှ် နွံကၠုၚ်မာန်ရ။ သၟတ်ပိုဲတအ် လ္ၚတ်ဝၚ်တုဲ လုပ်ယိုက်ဂၠေၚ် သွက်ဂကူအိုတ်ညိ။
ပ္ဍဲအဝဲသတီု လၟိဟ်ဂကူမန်မ္ဂး အဝဲသၟတ်ဂှ် နွံသတီုလၟိဟ်မၞိဟ်ဂၠိုၚ်အိုတ်ရ။ ဆက်တုဲ အနာဂတ်ဗၠးၜးမန် ကၟိန်ဍုၚ်မန်တၟိ ဂွံမံက်ဂတဝ်တိုန်ကၠုၚ်မာန်ဂှ် ဒှ်တာလျိုၚ်သၟတ်မန်ပိုဲတအ် ဒးဆက်ကၠောန် ဒးဆက်ယိုက်ဂၠေၚ်ဂှ် စိုပ်မံၚ်အခိၚ်ယျ။ အခိၚ်ကေတ်ဗၠးၜးမန် အခိၚ်ကေတ်အခေါၚ်အရာမန် စိုပ်မံၚ် ပ္ဍဲသ္ကေံတဲသၟတ်ပိုဲတအ် တ္ၚဲဏံယျ။

ဟိုတ်ဂှ်ရ သၟတ်မန်ပိုဲတအ် ဂ္ဇံၚုဟ်မံၚ်ဟွံဂွံရ။ မွဲခေတ်ကဵုမွဲခေတ် မွဲသၞောတ်ကဵုသၞောတ် ပရေၚ်အုပ်ဓုပ်ကောပ်ကာဲ ပရေၚ်ဒက်ပ္တန် အလဵုအသဳ ပရေၚ်အုပ်ဓုပ်နာနာ ဗီုပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် က္တဵူဒှ်မံၚ်ပ္ဍဲဂၠးတိ ဗီုပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်က္တဵူဒှ်မံၚ် ပ္ဍဲကၟိန်ဍုၚ်ဇကု ဗီုပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်က္တဵူဒှ်မံၚ် ပ္ဍဲကဵုဂကူပိုဲကီုဂှ် ဒးကတ်လ္ၚတ် ဒးဂၠိုက်ဂၠာဲတုဲ နဲကဲလဵု ဂၠံၚ်တရဴဗီုလဵု ပိုဲ ဆက်ကွာ်အာ သွက်ဗၠးၜးဂကူပိုဲဂှ် သ္ၚဳဂၠိပ်ပံၚ်ဗွိုပ်တုဲ နတဲ ဗီုလဵုဂွံဆက်တတ်ထပါ် ဓမံက်အာရုပ်ရဴဂှ်လေဝ် နကဵုစိုတ်ဓါတ်နွံနွံ နကဵုတၚ်ရန်တၟအ်နွံနွံဂှ် ဒးဂံၚ်လုပ်ကၠောန် ပ္ဍဲဗွိုၚ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန်ထေက်ရ။
ပြဟ်ပြဟ်ဏံ သၟတ်မန်ပိုဲတအ်ဗွဲမဂၠိုၚ်ဂှ် ခန္ဓကြပ်မံၚ်ကဵု ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ကီုလေဝ် စိုတ်ဂှ် သ္ၚောဲမံၚ်ကဵု ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဏီညာတ်ရ။
၁။ သၟတ်ဗၠာဲမန် အရီုစိုပ်မံၚ်ကဵု ဂဥုဲၜူမာဲဂၠိုၚ်။
၂။ သၟတ်ဗၠာဲမန် အရီုစိုပ်မံၚ်ကဵု ဝေၚ် Game ဂၠိုၚ်။
၃။ သၟတ်ဝုတ်မန် အရီုလောန်ကာဲမံၚ်ကဵု ပွမကျိုၚ်ကျဝ်တက်ဗီုဂၠိုၚ်။
ဟိုတ်နူအရီုတအ်ဏံ စၚ်စူထပက်ဂွံလဝ် ပ္ဍဲကၠေၚ်က္ဍဟ် ပ္ဍဲဂၠံစိုတ် သၟတ်မန်ပိုဲတအ်ဂၠိုၚ် လောန်အာတုဲ သၟတ်မန်ပိုဲ ဂွံ လုပ်ယိုက်ဂၠေၚ် ကေတ်တာလျိုၚ် ကၠောန်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ပ္ဍဲဗွိုၚ်ဗော်ပၠန်ဂတး ပ္ဍဲဗွိုၚ်ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ဗွိုၚ် သၞောဝ်ဂှ် စွံလဝ်ကၠာ ဆအယာမာတ် ကၠောန်စဒတုဲဖဵု ဂကောံသၟတ်ပ္ဍဲကွာန်ညိ ပ္ဍဲဒေသဇကုညိဓဝ်ဂှ် ကဵုကၠုၚ်အခိၚ်ဟွံမာန် စိုတ်ဟွံပါကၠုၚ်အိုတ်ရ။ ဗီုဏံမ္ဂး သွက်အနာဂတ်ဗၠးၜးမန်ဂှ် စၟဳစဟွံဂွံဏီရ။ တ္ၚဲဏံ ပ္ဍဲဂကူပိုဲ သွာၚ်ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဗွိုၚ်သၞောဝ် ရန်ကဵုတုဲကၠုၚ်ပေဲါရုဲမာဲ (၂၀၂၀) ဏံမ္ဂး ဇြဟ်သၟတ်မန်ပိုဲ ဘိုၚ်ပူဗိုၚ်ကီု ဘိုၚ်လုပ်ကေတ်တာလျိုၚ် ဒုၚ်ရုဲစှ်ညးစၞး ၜိုတ်ထေက်ကြိုက် နွံကၠုၚ်ဟီုကၠာလေဝ် သွာၚ်ဗော်ပၠန်ဂတးရပ်လွဟ်ဂှ် တုဲကၠုၚ်တ္ၚဲသၟတ်မန် အလန်သတ္တမ ဒဵုခရီုဂှ် နူညးလျိုၚ်ဗော်ဍုၚ်တၟိဆဝ်မ္ၚုဟ် သၟတ်မန်ပိုဲ ညံၚ်ဂွံလုပ်ကေတ် လျိုၚ် ပ္ဍဲဗော်ပၠန်ဂတးကီုနွံတုဲ ပ္ဍဲတ္ၚဲသၟတ်မန် အလန်နဝမ ဍုၚ်ရေဝ် တုဲကၠုၚ်ဏံလေဝ် ထပ်တုဲ သၟတ်တအ်ဆတ်ကၠုၚ် ဂလာန် ညံၚ်ဂွံလုပ်ကေတ်လျိုၚ် ပ္ဍဲဗော်ပၠန်ဂတးနွံပၠန်ရ။ ဂလာန်ဆဝ်မ္ၚုဟ် ၜိုန်နွံကၠုၚ်မံၚ် အဆက်ဆက်ကီုလေဝ် ဆဂး နဇိုၚ်နတဲဂှ် သၟတ်တအ် ဇွောဝ်ပါလုပ် ပ္ဍဲဗော်ပၠန်ဂတးရပ်လွဟ် ဇြဟတ်ဍိုန်မံၚ်ဏီဖိုဟ်ဂှ် ညာတ်ကေတ်ရ။
ညးဂၠးတိတအ်ဟီုလဝ် သၟတ်ဟီုဂှ် မြက်ဇက်မံၚ်ဏောၚ်၊ ကေက်သ္ကာမံၚ်ဏောၚ်၊ ဂံၚ်သ္ကာမံၚ်ဏောၚ်၊ ဂံၚ်ကၠောန်ဏောၚ်၊ ဂံၚ်ဟီုဏောၚ်၊ အရာအိုတ်သီုဂှ် ဂံၚ်တတ်ထပါ်ဏောၚ်၊ ပရေၚ်ပြံၚ်လှာဲဂှ် နွံပ္ဍဲတဲသၟတ်တအ်ရဏောၚ်၊ အရာဏံ ပ္ဍဲကၟိန်ဍုၚ်ပိုဲကီု ပ္ဍဲဂကူမန်ပိုဲလေဝ် ဒုၚ်ကၠုၚ်လဝ်တဲကီုရ။ ဆဂး တရဴမွဲမွဲ ဟွံကွာ်မ္ဂး ဟွံမြက်ရ၊ ကမၠောန်မွဲမွဲ ဟွံချဳမ္ဂး ဟွံဒှ်ကမၠောန်ရ၊ ဟွံကၠောန်မ္ဂး ဟွံပြံၚ်လှာဲရ၊ အရာပြံၚ်လှာဲဂှ် ကၠုၚ်နူကဵု ဒးကၠောန်ဟေၚ်ရ။

ပ္ဍဲသၟတ်ပိုဲ ဂလာန်မ္ဂး သၟတ်ဟီုဂှ် သွက်ဂွံဒှ် က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်အနာဂတ်၊ ဂလာန်ဏံဍာံမံၚ်၊ ဆဂး ဟွံကၠောန်မ္ဂး ဒှ်ကၠုၚ် က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်မာန်ကီုဟာ? အနာဂတ်ဂွံကျေဝ်ဂှ် ဒးပဠေဝ်လဝ် နူပစ္စုပ္ပန်ဏံရ၊ ပစ္စုပ္ပန်ဏံဟွံပဠေဝ် အနာတ်ဂတ်ဂွံကျေဝ်ဂှ် ဒှ်ကၠုၚ်ဟွံမာန်၊ ဟိုတ်ဂှ်ရ အနာဂတ်တေံ သၟတ်မန်ပိုဲတအ် ဗီုလဵု မိက်ဂွံညာတ် အကာဲအရာ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန်ရောဂှ် တန်တဴမံၚ် ပ္ဍဲကဵုသၟတ်မန်ပိုဲတအ်တ္ၚဲဏံ လုပ်ကၠောန်ဓမံက်ရုပ်ရဴ ကမၠောန်ဟေၚ်ရ။
ဖေက်ကျာံတုဲ ဟွံဂံၚ်ၜိၚ် ညိၚ်ဝတ်မံၚ် ပ္ဍဲလ္ဒောဝ်ဍာ်ၜဳ ဗၠးဘဲကျာံမာန်ဟွံသေၚ်၊ ညံၚ်ဂွံစိုပ်ဩၚ်ဂှ် ဟွံချဳဓရာၚ် ဖန်ဗဒှ်မွဲမွဲသာ်ပုဟ်တှေ် ဟွံလအ် ကျာံဂှ် ဂၠာံစိုပ်ကၠုၚ် စးပိုဲဏောၚ်၊ ဇြဟတ်ပြံၚ်လှာဲ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန် ဇြဟတ်ကေတ် အခေါၚ်အရာဗၠးၜးမန်ဂှ် နွံပ္ဍဲသၟတ်ပိုဲတုဲ နွံလ္တူသၟတ်မန်ပိုဲတအ် ကၠောန်ၜိုတ်လဵုမာန်ရ။ ညံၚ်ဂွံပြံၚ်လှာဲ သၟတ်ပိုဲတ္ၚဲဏံ ဟွံကၟောန် ညံၚ်ဂွံဗၠးၜး သၟတ်မန်ပိုဲတအ် ဟွံဂ္စါန်တှေ် ညးဂှ် ကၠောန်ကဵုပိုဲ ညးဂှ် ဂ္စါန်ကဵုပိုဲရော။
ဗော်ပၠန်ဂတးခိုၚ်မှ ဟီုဂလာန်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ပ္ဍဲဝိုၚ်ပေၚ်ပါၚ်၊ ပ္ဍဲလ္တူကၠတ်ထဝ် အမာတ်စၞးဂကူမန်ဂၠိုၚ်မှ အရာပတိုန်ထ္ၜးအာတ်မိက် ချူဓဇက်သၞောဝ် ဖျေံသ္ဂုတ်သွာတ် ဒှ်ဖဵုသွက်ဂကူမန်မာန်ရ။
ဗော်ပၠန်ဂတးဂွံခိုၚ် ညံၚ်ဟွံဂွံဒေါမ်ကၟိုၚ် သ္ဇိုၚ်ရိုဟ်ကၞက်ဍေံ နွံဒၞာဲလဵုရော? အမာတ်မန် ပ္ဍဲကၠတ်ထဝ်ဂွံဂၠိုၚ် သ္ဇိုၚ်ရိုဟ်ကၞက်ဍေံ နွံဒၞာဲလဵုရောဂှ် နွံပ္ဍဲသၟတ်ပိုဲတအ်တုဲ အလဵုဇကုသၟတ်ပိုဲတအ်ဂှ် ဒးလုပ်ကၠောန် ဒးလုပ်တတ်ထပါ်ရ။ ဂကူမန်ပိုဲ ဟိုတ်ဒှ်ဂကူ ကေၚ်နွံ ကေၚ်ပိုၚ်ပြဳကၠုၚ်လဝ် တိဍာ်ကၟိန်ဍုၚ်နန်ထဝ် နကဵုဝၚ်ခိုၚ်ၚ်ကၠိုက်က်နွံတုဲ ဂကူညးတၞဟ်ရံၚ်ကေတ်ဗီုဏံတုဲ ဇြဟတ်မန်ဂှ် ဍေံတအ် ဟွံဂံၚ်ထေၚ်သောဲရ။ ဆဂး အရာဲအရာဇြဟတ်ဂကူမန်ပိုဲတ္ၚဲဏံဂှ် ဇၟာပ်ဂကူမန် သၟတ်မန်ပိုဲတအ် ဗွဲမဂၠိုၚ် တီအိုတ်ရ။ ဇြဟတ်ပၠန်ဂတးခိုဟ်ခိုဟ် ဇြဟတ်အမာတ် ပ္ဍဲကၠတ်ထဝ်ခိုဟ်ဟ် ဂွံနွံကၠုၚ်ဂှ် ဇၟာပ်သၟတ်ပိုဲ နွံမံၚ်ပၟိက် သီုဖအိုတ်ဏောၚ်ထေၚ်ရ။
လ္တူဏံ နဲကဲလဵု သၟတ်တအ် ဒးသ္ပရော? ကဵုကသပ်ဟာ ပူဗိုၚ်ဟာ လုပ်ကၠောန်နတဲဟာ ဗီုပိုဲနွံပၟိက် ဗီုပိုဲမိက်ဂွံဒှ် နအလဵုပိုဲချပ် နအလဵုပိုဲကၠောန် နအလဵုပိုဲ ဓမံက်ရုက်ရဴမှလေဝ် ပရေၚ်အံၚ်ဇၞး တၚ်ရန်တၟအ်ပိုဲဂှ် စိုပ်တရဴဍိုက် ပေၚ်မာန်ရ။
က္လေၚ်ရံၚ်အာ ဝၚ်ပၠန်ဂတးမန်တှေ် ဂွံဒှ်ကၠုၚ်ပၠန်ဂတး ကုတၠဝါဒဳမဟာဂကူဂှ် သၟတ်တအ်ရ စကၠုၚ်လဝ်။ ဟိုတ်ဂှ်ရ ဝၚ်ဏံ သၟတ်ပိုဲတအ် ကေတ်ဂုဏ်စရာဲတုဲ ညံၚ်ဝၚ်ဏံ ဂွံဆက်အာဂှ်လေဝ် သၟတ်ပိုဲတအ် ဒးဆက်ကၠောန်အာ ထေက်ရ။
၁။ ပိုဲခံၚ် သွာၚ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ပၠန်ဂတးဟာ?
၂။ ပိုဲခံၚ် သွာၚ်ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ဗွိုၚ်သၞောဝ်ဟာ?
၃။ ပိုဲခံၚ် သွာၚ်မဟာဇန်ဟာ?
ပ္ဍဲကဵုပ္ၚံက်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ပိသွာၚ်ဏံ သွက်ဂကူပိုဲ ဟွံမွဲဟွံတုဲ ဒးနွံဟေၚ်။ သွာၚ်လဵု ဇြဟတ်ညံၚ်ဟွံဂွံယအ်အာ သၟတ်ပိုဲတအ် နကဵုလညာတ်သမ္တီ ပရေၚ်ဍုၚ်နွံနွံ လုပ်ကၠောန် ပရေၚ်ဍုၚ်ဂံၚ်ဂံၚ်ညိ၊ လ္ပဖအိုတ်မံၚ်အခိၚ်ကဵု ဂဥုဲၜူမာဲ၊ လ္ပဖအိုတ်မံၚ်အခိၚ်ကဵု ဍဵု Game၊ လ္ပဖအိုတ်မံၚ်အခိၚ်ကဵု အရာကျိုၚ်ကျဝ် ဆတက်ဝေၚ်ဗီုတအ်ဓဝ်ညိ။ အဓိကလမျီုမန် တ္ၚဲဏံ ဂွံဆက်ဂျိုၚ်အာအနာဂတ်ဂှ် ဒှ်တာလျိုၚ်သၟတ်မန်တ္ၚဲဏံ ဒးယိုက်ဂၠေၚ်ညဳညဳဖအိုတ်ဏောၚ် မိက်ဂွံဖ္တိုက်ဖၟောဝ်ဏာရ။
(တၚ်သမ္တီ – လိက်ပရေၚ်ဝွံ ဒှ်လညာတ်ညးချူလိက်ဟေၚ်ရောၚ်။)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.