Categories
ပရိုၚ် လိက်ပရေၚ်

ခပေဲါ

အစေဝ်ဍောတ်၊ ဍုၚ်ကၟာဝက် (ရးဇြာ)

မွဲဟူ စဲကြပ်အိုတ်ကဵု ပသာ်မံက် ပွိုၜိုတ်စှ်သုန်တ္ၚဲဏံ ဓါတ်ဂမ္တဴ သၠာန်ကြံၚ်တိုန်ဒၟံၚ် အကြာဒဳဂရဳ သေဝ်သဳယာတ် ၃၇/၄၀ ဒှ်ဏောၚ် ထေၚ်ရ။ အကြာလ္ပာ်နူဂယး AM ၁၀ နာဍဳကဵု လ္ပာ်တ္ၚဲစေၚ်လောန် PM ၂/၃ နာဍဳဂှ် ကိစ္စေဇၞာ်ဇၞော် ဟွံမွဲမ္ဂး မံၚ်ပ္ဍဲသ္ၚိ မံၚ်သၟဝ်သၞိၚ် ညိၚ်ၚ်တှေ် ဒှ်အထံက်ကဵု ပရေၚ်ထတ်ယုက် မာန်ရ။ ဟိုတ်ဂှ်တုဲ အဃောပံက်ဗ္တၚ် သၠၚ်ဒုၚ်ဒၟံၚ်ကျာဂှ် ညာတ်အာ ဂစေမ်မၚ်သ္ၚိ ဒက်ဒၟံၚ်ခပေါဲဍေံတံ သၟဝ်ဒယူသ္ၚိ ကၠအ်လ္ပာ်တေံ မွဲလ္စုတ်ရ။ မၞိဟ်ကၠာတေံတှေ် သွက်ဂစေမ်မၚ်သ္ၚိဂှ် ညးတံ ကွက်စွံလဝ် ခၞော်သတ်ဗြဴ အရၚ်ဍေံတံ ဂွံသ္ပခပေါဲရ။ ကာလ ကရေက်သတ်ဗြဴတှေ် ဗောန်ကေတ်ခၞော်ဍေံ ညံၚ်ဍုတ် ဂွိုအ်ထ္ကးတိတ်အာတုဲ ၜေါတ်ဂၠံက်ကေတ် ခ္ဍန်ဍေံသိုက်က်မ္ဂး ခၞော်သတ်ဗြဴဂှ် ဗီုဟွံလီုမွဲသာ် သှေ်ဒၟံၚ် ဆၜိုတ်ခၞော်မ္ၚးဂှ်ဟေၚ်ရ။ ခၞော်ဗောန်လဝ်ဂှ် ကလေၚ်ကၞောတ် ဇိၚ်ထောံ နကဵုဇုက်ပၠန်မ္ဂး ခၞော်သတ်ဗြဴဂှ် ကလေၚ်ကၟောန်အာရ။ အရၚ်ဍေံတံ ဂွံလုပ်တိတ်ဂှ် ကုတ်ထပိုတ်လဝ်ခၞော် မွဲဗောမ်တုဲ ကွက်စွံလဝ် ပ္ဍဲဒယူသ္ၚိမ္ဂး ဍေံတံကၠုၚ်ကောံမံၚ် သေဲသေဲရ။ ဂစေမ်ဂကူဏံဂှ် မံၚ်အကြာသ္ၚိ အကြာမၞိဟ်တုဲ ဂစေံလေဝ် မိပ်ကဵုမၞိဟ်၊ မၞိဟ်လေဝ် လဟိၚ်ဝေၚ်စိုတ်ကဵု ရမျှာၚ်ဂစေမ် စေက်က် စက်က်ဂှ်တုဲ ပညပ်လဝ်ယၟု ဂစေမ်မၚ်သ္ၚိ (မံၚ်သ္ၚိ) ဒှ်မာန်ရ။ အခိၚ်လၟုဟ် သ္ၚိဖန်လဝ် အရၚ်ခပေါဲဍေံတံ ဟွံမွဲကၠာလေဝ် ဒဴတိတ်အာ သ္ၚောဲကဵုမၞိဟ်တံ ဟွံမာန်ဏီတုဲ ခပေါဲဇကု ဇကုဒးဂစာန်ဒက်ကေတ်ရ။ ဍေံတံဗက်ဂၠာဲဃိုၚ်နၚ် ချောဲကှ်ကှ် နကဵုခၟဴ၊ လဆောၚ် ဒှ်ဒၟံၚ်ချောဲထုဲထုဲမွဲစိုက်မ္ဂး ယဵုနၚ်ကဵုက္ဍိုပ်တုဲ ယိုက်ပၠောပ်ဏာ ပ္ဍဲခပေါဲဇကုတံရ။ ခပေါဲ ဂစေမ်ဟီုတှေ် အဃောဍေံတံဒက်ဒၟံၚ်ဂှ် ခပေါဲဂစေမ်မၚ်သ္ၚိမွဲဟေၚ် ကေၚ်ဆဵုနမတ်တုဲ ခပေါဲတၞဟ်ဟ်တံဂှ် ဟွံကေၚ်ဆဵုလဝ်ရ။ ရံၚ်ကေတ်ဟဏံတှေ် ခၟိက်ဂၠာဲနၚ်တံဂှ် ဆၜိုတ်ကၠုၚ်ထောံဖျေံ ထပ်ကဵုထပ်ဟေၚ်ရ။ ဆ္ဂး ကာလဒှ်ခပေါဲတုဲ ယဝ်အာရပ်စမ်ရံၚ်မ္ဂး ဆက်တောဲထုဲၜန်၊ စန်ဒက်လဝ်ညးသ္ကံ ညံၚ်ဂွံကၟောန် ဗွဲမခိုၚ်ကၠိုက်ရောၚ်ဂှ် ဂွံဆဵုကေတ်ရ။ ဗဴကဵုလၜါဂှ် ဂစာန်ဒက်ဒၟံၚ် ခပေါဲညးတံ ၜိုတ်ပိပန်တ္ၚဲတုဲ ဆက်ဃိုၚ်နၚ်ချောဲပၠန်ဂှ် ဟွံထပ်ဆဵုရ။ ကိစ္စညးတံ တုဲဒှ်အာရောၚ် ထေၚ်ရ။
ၜိုတ်ကေၚ်ဆဵုကၠုၚ်ခပေါဲဟီုတှေ် ပေါဲဂစေမ်တာမွဲ တၟေၚ်အိုတ်ရ။ ခပေါဲတၞဟ်ဟ်တံမ္ဂး ဗက်ဒုၚ် ခိုအ်လဝ်သ္ဇိုၚ် ကဵုကၞာၚ်ဆု၊ ဂါပ်ဆု၊ ဂွိုၚ်ဆု ခၟော်ဆု မွဲမွဲဒၞါဲတုဲမှ ဒက်ခပေါဲရ။ ဖ္ဍုန်လ္တူကၞာၚ်ဆုတုဲမှ ဂွံခပေါဲ ၜိုဟ်ဟ်သိုဟ်ဟ်ရ။ ဂစေမ်တာတံ ဒက်ခပေါဲဂှ် ဟွံကေၚ်ဆဵု၊ ဆ္ဂး ရံၚ်ကေတ် ခပေါဲညးတံမ္ဂး ဒက်တကဲဖျေံ နူထာၚ်တာတေံတုဲ ဍံၚ်ဍုဲဒၟံၚ်လ္တူကျာဂှ် ဒးအမ်သဝ်ထေက်ကွေံရ။ အခိၚ်ဒက်တေံမ္ဂး နကဵုဒၟံၚ်မပဝ်မံၚ် ဂှ်ဟေၚ် ဒးဂစာန်ဒက်ဒၟံၚ် နကဵုခၟဴတန်ဒှ်ရ။ ဍေံတံ ဂစာန်ဒက်လဝ် လဒေါဝ်ဂၞဴ ဒဒိုက်လမျီုတၞုၚ်သော် ဇၞော်ကဵုဇြဟတ်လေဝ် ခပေါဲညးတံ မွဲဂကူဓဝ်ဟေၚ် ခိုၚ်အိုတ် ကျေဝ်အိုတ် သိပ်အိုတ်ဂှ် ဂွံဆဵုရ။ ခပေါဲလ္ၚဵုတံဂှ် ဒက်လဝ် စၚ်ဝၚ် စၚ်ဝုဲ သော်ဗြော်ဒၟံၚ် ဆၜိုတ်မံၚ်ဂွံသၟးရ။ အရေဝ်တၠပညာ “ဒုၚ်ဒဒိုက်မှ ဂွံတသိုက်” ဟီုဂှ် ဒဵုလိုက်တိရစ္ဆာန်တေံလေဝ် ထ္ပက်ဏာပယျး အာမံက်ကၠးဒၟံၚ်ကီုဏောၚ်။ တိရစ္ဆာန် ဒက်ခပေါဲဟီုဂှ် ရန်တၟံလဝ် သွက်မံၚ်သၟးဟွံသေၚ်၊ ပရေၚ်ဂီုကၠီု နူဘဲကျာ၊ ဘဲဗြဲ၊ ဘဲတ္ၚဲ တံလေဝ် နွံဒၟံၚ်ကီုတုဲ ကွတ်ဒက်ခပေါဲဍေံတံ အဆံၚ်ဟွံသဝ်ရောၚ် ဒးဟီုရ။ ခၟိက်ခၟန် ချောဲချံက် တၞးဆု တၞးဒုန် မပြံက်နှဴဒၟံၚ် ဂကူဗွဲမဂၠိုၚ်တံ ညံၚ်ဂွံဒှ် မွဲပ္ၚပ် မွဲဖျုန် ကၟောန်န်မာန်ဂှ် ပ္ဍဲဍေံတံလေဝ် ကွတ်သုခုမ ဝဍ္ဎကဳ သိုၚ်ခၞံ ဗွဲမစိစောန် နွံဒၟံၚ်ကီုဏောၚ်။ ကွတ်စိုပ်တရဴတှေ် ဒးစကာအပေါတ် ပြံက်က်နှဴနှဴ ဂကူဟွံတုပ်လေဝ် လဇံက်စွံ ပၠုပ်ဒၞါဲဒးမ္ဂး ဍာ်ဒကေဝ်အပေါတ် အဆံၚ်သၠုၚ်တိုန်တုဲ စကာမာန်ဖအိုတ် ဒးဟီုရ။ ဟိုတ်နူပြံက်ဖနှဴ ဖက်ဆော ဒးသၞောတ်တုဲ အရာပြံၚ်လှာဲတိုန် လ္ပာ်ဆာဲ လ္ပာ်ခိုဟ်ဂှ် ဂွံဆဵုညာတ်ဒၟံၚ် ပ္ဍဲလောကဏံ ဟွံအောန်ဒၞါဲရ။ ဗွိုက်လ္တက် သွက်ကျိုၚ်ကျဝ်ဂှ် အရံၚ်ယဝ်နွံမွဲသာ်ဓဝ်မ္ဂး ညးကျိုၚ်လဝ်တံ နွံအဆံၚ် ဆၜိုတ် ယေန်ဒၟံၚ်အပ္ဍဲအရီုမတ် ညးဂမၠိုၚ်ရ။ ယဝ်ကျိုၚ်လဝ် ဗွိုက်လ္တက် မၞုံကဵုသာ် ပြံက်နှဴမ္ဂး ၜက်တိုန်အာ နူအဆံၚ်မယေန်ကဵုမတ်သၟးဂှ်တုဲ စိုပ်အာအဆံၚ် ကျေဝ်လှေဝ် ဂွံအထိုၚ်အသး ညးဂမၠိုၚ် မာန်ရောၚ်။ ဟိုတ်ဂှ်ရ ဗွိုက်လ္တက် သွက်မၞိဟ်တံကျိုၚ်မ္ဂး ရဲတုတ်တ်တံ မ္ဒးပြံက်ဖနှဴ ဒးဖက်လဝ်သာ် မပ္တံ အရံၚ်သာ် တ္ၚေက်၊ အရံၚ်ဍာဲ၊ အရံၚ်ဍီု နာနာသာ်ဂှ် ဂွံဆဵုကေတ်ရ။
ပ္ဍဲဘုံတိရစ္ဆာန်တေံတှေ် ၜိုန်ဟွံဒးကေတ် ဗွိုက်လ္တက်ကီုလေဝ် သွက်ဂွံမံၚ်မ္ဂး ခပေါဲ ၊သွက်ဂွံစမ္ဂး မ္ဒးဂၠာဲဒၟံၚ် ညံၚ်ဘုံမၞိဟ်ဏံကီုရ။ ဆ္ဂး ဗီုမၞိဟ်တံ ပကောံစွံဇွောံမဂှ် ဟွံမွဲပ္ဍဲဍေံတံတုဲ တ္ၚဲတၟးဗက်ဟွံဂတာပ် သွက်မွဲဖျေဲ မွဲဗုၚ်ဂၞဴ ဂွံပေၚ်ဂှ် ဒး ဂ္ၚေၚ်ဂၠာဲစၞအိုတ်ရ။ ခၟောတ်တံ၊ ကၞိတံ ယိုက်ပလုၚ်ဒၟံၚ်သ္ၚု၊မသြောံဝွံ ဒှ်အခိုက်ဍေံတံရဟာ? ရန်တၟံပကောံဇွောံရဟာဂှ် အဃောဍောတ်တ်တေံ ၜိုန်ဂွံဗှ်လဝ် ပရောခၟောတ် ကဵု စၟတက်ဗာတ် (ခတပ်) တံကီုလေဝ် ဟွံကၠးစိုတ်ဏီရ။ ဗောဓိသတ်ပိုဲ အဃောဒှ်ဒၟံၚ် ဘဝဂစေမ် သာလိကာ တေံ ဃိုၚ်ဖျဴဒၟံၚ် ဒကောၚ်သြောံဂှ် ညးလေဲဒၟံၚ်ဂတှ် သွက်ဗ္စ မိဗျု မဗျုတံရောၚ် ဟီုလဝ်ရ။ ဗီုလဵုဟီုဟီု ဘဝဍေံတံမ္ဂး ဂၠာဲဆဵုမှ ဂွံစ၊ ညာတ်ဒၟံၚ်ဖိုဟ်လေဝ် ဟွံဂံၚ်လုပ်စလေဝ် နွံမံၚ်ကီုတုဲ ဂွံပေၚ်ဖျေဲ အရိုဟ်တ္ၚဲဂှ် ဒှ်ဟွံမာန်ရ။ အခိၚ်ကၞုဲ (မှေန်) ဂၚ် မံၚ်ဒၟံၚ် ပ္ဍဲဂြိုပ်ဒဵုကျာ်တၟံပိုဲဏီဂှ် ကေၚ်ဆဵုကၠုၚ်လဝ် အခိုက်ဍေံတံ စစၞညိညကီုရ။ သတ်ဆု ကြံၚ်ဍုဟ်တိုန် မွဲမွဲတၞံမ္ဂး ဂၠောဲကၠုၚ်သီုသ္ကံရ၊ ၜိုန်ဂှ်လေဝ် သွက်ဂွံမၚ်ကျောဝ်သၞ ဒးစွံလဝ် ညးမၚ်ကၚ် ပိပန်လၟိုန်တုဲ ဒးဂစာန်စဒၟံၚ် သီုဓဝိၚ် အလုံဖအိုတ်ရ။ အကြာ အကြာ စွံဒၟံၚ်သတိဂှ် လဆောဝ်မ္ဂး ဒးအာဘဲ လၟမၚ်ဟဝ်တံ ဟွံအောန်ရ။ ဇြဲမွဲမွဲတၞံ ဍုဟ်ကၠုၚ်မ္ဂး ဂစေမ်ကၞေမ်ဂမၠိုၚ် ကသေအ်ကၟဝ် ညးသ္ကံတုဲ ကၠုၚ်စအိုတ်ရ။ ဆ္ဂး အန္တရာယ်ကြပ်ပ် မပ္တံဘဲပၞောဟ်တံ ဘဲလွဟ်ကျာ(သေနာတ်ကျာ) တံကီု၊ ညံၚ်ဂွိုအ်ဍုန်ဒး ကၞာၚ်ဆု၊ဆုတ်ဒကုတ်၊ ဒုန်ဒကုတ် မလံက်လဝ် ထ္ၜိုတ်ဂှ်ကီု ဒးစွံဒၟံၚ်သတိဏီရ။ စိုပ်အခိၚ်မုဟ်ကျာ သၟာဗ္ၚတံ သီသြောံတေံတှေ် ကၞိတံလေဝ် ဒးမံၚ်ကဵုလမျီု အကြာတၞုၚ်သော်ကီုရ။ အခိၚ်တၚဲမ္ဂး ညးကၠုၜံက် ကသိုၚ်ဇကု နကဵုအရီုဗၚ်ကၠဵုလေဝ်နွံ၊ ဗ္တံမ္ဂး အန္တရာယ်ဒၞက်၊တီု တံဂှ်လေဝ် ဒးပါဲဓလေတ်ပၠန်ရ။ ဟီုပရောကၞိတှေ် ချပ်စိုပ်အာ ပရောတေပ် ပါံကၞိတေံရ။ ကၞိမွဲ သၟဵုသၟာ်လောန်တုဲ မဂဳကဵုလဓဳတၠသ္ၚိဂှ် အာရာန်နၚ်တေပ်မွဲ ကြတ်ပါမ်လဝ် ပ္ဍဲဂၠံၚ်ကၞိကၠုၚ်ရ။ ကၞိတီတုဲ ဟွံဂံၚ်တိတ်ဂၠာဲစၞ၊ ဂွိၚ်ဖေက်မိဿဟာဲတံ အာဒးဂၠံၚ်တေပ်နွံဂှ်တုဲ အရၚ်လမျီုဇကု ၜိုန်ဟွံဂံၚ်ဂၠာဲစၞလေဝ် ယောန်အာကဵုပရိုၚ် ကုသ္ကံရဲတံရ၊ မိဿဟာဲတံဂှ် ကၞိဟွံသေၚ်တုဲ ဟွံသ္ပဂရု၊ တ္ၚဲဂၠုမိၚ်ဗရုတေပ်တလိုဟ်တုဲ မဂဳအာကျောဝ်၊ တေပ် တ္ၚေတ်ဂွံလဝ်ဂှ် ကၞိဟွံသေၚ်၊ ဒှ်ဒၟံၚ်ဇြုံဂျိတုဲ ၜံက်(ဒွအ်)ဒးမဂဳ၊ ရဲအရာပ်တံ ကၠုၚ်ကျောဝ်ယဲ၊ သွက်ဒုၚ်ကၟုဲဂးတုဲ လဓဳတောမ်ကဵု သွစာၚ်၊ ဂျိသ္ကာတ်လောန်တုဲ မဂဳဂှ်ချိုတ်၊ တ္ၚဲဗ္စာရဏာ ကမ္မဋ္ဌာန်ဂှ်ကၠောန်ကၠိက်၊ တ္ၚဲကၠောန်ကုသိုလ်ဂှ် ဂၠေဟ်ဂၠဴ၊ ရဴသာ်ဝွံ စာၚ် ကၠိက် ဂၠဴ မဒှ်မိဿဟာဲကၞိဂှ် ချိုတ်အိုတ်တုဲ ကၞိမွဲဟေၚ် ဆက်ဂျိုၚ်အာရ။ အ္စာ ချူပရောဒဒှ် တေပ်ကဵုကၞိဏံ ကၠာအိုတ်ဂှ် ဒဵုအခိၚ်လၟုဟ် ၜိုန်ဟွံတီကီုလေဝ် ဥပမာ ညးထ္ၜးလဝ်တံ ဒးသၞောတ် ဇပ်ဍပ်ဒၟံၚ်ကဵု ပရောဒဒှ် ခေတ်ကာလလၟုဟ်တုဲ အ္စာကၞေဟ်ဗွဲကြဴဏံ စကာဗက်၊ ချူဗက် ဟွံအောန်ဒၞါဲရ။ ရဲထပ်ချူတံဂှ် ဟွံဓမံက်ထ္ၜး ယၟုအ္စာတၠတဲ တမ်မူလတေံမ္ဂး ဒှ်အာ ညံၚ်ညးတံရ ချူကေတ်လဝ်ရောၚ် အဓိပ္ပါဲအာစိုပ်သာ်ဏံမာန်တုဲ ညႇာစိုတ် ကုအ္စာကၠာတဲတေံ ဗွဲမလောန်ရ။ နကဵုလိက်ပရေၚ်ဏံလေဝ် ပ္တိုန်ဏာဂုန်စရာဲ ဗွဲမဇြိုဟ်နက် ကုညးကီုရ။
တိရစ္ဆာန်လ္ၚဵု ညံၚ်ဂကူကၠန်တံဂှ်မ္ဂး သ္ဂောံဂွံစၞဂှ် ဒးစကာပညာဖျေံဗွိုၚ်၊ ယြဴသတ်မွဲ လုပ်ဒးဗွိုၚ်ဍေံမ္ဂး တၠိၚ်အာဂၠံၚ်တုဲ ဂေတ်ဒၟံၚ်ပ္ဍဲဗွိုၚ်ဍေံဂှ်ရ၊ ဍောၜိုတ်အာမ္ဂး ကၠန်ရပ် တ္ၚေတ် ၚိတ်ဖျေံဂျိုၚ်ၚ်ရောၚ်ဂှ် ဂွံမိၚ် ဂွံဆဵုလဝ်ရ၊ ၚိတ်ဖျေံ အတိုၚ်ထ်ၜောမ်ဏောၚ်တှေ် ဂွံသ္ၚာဲစ ညံၚ်ပိုဲမၞိဟ်တံ စစၞဟွံသေၚ်တုဲ ဂွိုအ်တီ ရှ်သာရောၚ်ထေၚ်ရ၊ ကၠဵုကၠိၚ်တံ ဆဵုသတ် မဒှ်စၞဇကုရောၚ်မ္ဂး ဘိုၚ်ခ္ဍိုၚ်စုတ်ပဿဴ (ဏမ်) ဍေံတံ ပ္ဍဲမတ် သတ်တေံဂှ်တုဲ အဃောကတဴသ္ပာဒၟံၚ်မတ်ဂှ် လုပ်ဘိုၚ်ကိတ်လေဝ် ဟီုတဴအိုတ်ရ။ လ္ၚဵုတံမ္ဂး ကၠုၚ်မံၚ် နဒဒှ် ကောန်ရဲတဝ်ဝှါ သတ်ဇၞော်ဇၞော် မပ္တံ ကၠ၊ဗြန်၊ ဇာဒိသိုၚ်တံတုဲ ခစ၊ ခ္ဍာတ်စ ညံၚ်ညးဂွိုအ်ထေဲ၊ ဂွိုအ်လၞၚ်အာမတ် လ္တူဇကု ဂးတုဲ မၚ်စဖျုန် မေသှ်ဇးတံလေဝ် နွံကီုရ။ လမျီုဇကု ဘဝဇကု ညံၚ်ဂွံမံၚ်စံၚ်အာ ၜိုဟ်ဟ်မာန်ဂှ် သတ်တှေ်တုဲ မ္ဒးဖန်မံၚ်အာ အကြာဒဏ်လောကဟေၚ်ရ။
အဃောဍောတ်တ်တေံ မိမတံ မိၚ်ပရိုၚ်ဗာဲသကုက် ယှိုဲဗ (ရေႊဘ) မ္ဂး ၜိုတ်လဵုယှုက်က် ညံၚ်ဂွံဂတာပ်ဂှ် ဂစာန်အာဗဵုလၟိုန်ရ။ ကောန်သၟိၚ်က္ဍိုပ်ဇာတ် ယှိုဲဗဝွံ ပ္ဍဲဇာတ်ညးမ္ဂး မံၚ်ဒၞါဲညးဝါတ်၊ ဒးဒုၚ်လဳဠာန် ဍဵုဍိုက်ကဵုသေဋ္ဌဳ၊ တၠအဝဵုတံတုဲ ကၞောတ်တဲ နကဵုအစောန် ညးမွဲဓဝ် တဝ်စၞေဟ် ကေတ်ဇၞး မာန်မံၚ်တွဵုဂှ် ဒှ်ကတေၚ် သွက်ပုရိသာတ် ညးကၠုၚ်ဗဵုတံ ဆာန်သ္ဍိုက် စောဲစပ် လ္တူညးမွဲ ဍာံဍာံရ။ ဇာတ်ညး ကြပ်တ္ၚဲ ကာလစိုပ်အခန် ညးကေတ်ဇၞးမ္ဂး ညးပရမ် မဒှ်ကောန်သေဋ္ဌဳတံ ၜိုတ်စှ်တၠ ၜိုန်ဗိုၚ်လဝ်ကီုလေဝ် ညးမွဲဓဝ်ဟေၚ် ကေတ်ဇၞး နကဵုအစောန်သတ်တဲညးမာန်ရ။ အဃောညးပရမ်တံ ဂြဲဓဇက်ဒၟံၚ် ကောန်သၟိၚ်ဗြဴဂှ် ပူရိသာတ်တံ ညာတ်အာယှိုဲဗ ဍိုက်ကၠုၚ်ချေံ နူဇ မ္ၚောဲမ္ဂး တက်တိုန်တဲဖၠၚ်ၚ် အလုံမွဲရုၚ်ရ၊ ယှိုဲဗဆၚ်စှေ်နူချေံ၊ လုပ်ပၠံၚ်ကေတ် ကောန်သၟိၚ်ဗြဴ၊ ညးပရမ်တံ လုပ်ကၠုၚ်မွဲတှေ် စာဲဏာကဵု သတ်တဲ ဒေါမ်စှေ်မွဲမှ လုပ်ကၠုၚ်မွဲပၠန်၊ ညးပရမ်တံ လောတ်လောအိုတ်တှေ် ယှိုဲဗ ထ္ၜၚ်ပ္တိုန် ကောန်သၟိၚ်ဗြဴ လ္တူချေံ၊ ဍိုက်စဴချေံ သီုညးၜါ၊ ယှိုဲဗ ဟံၚ်ပြာ်ဖျဴ ကောန်သၟိၚ်ဗြဴမာန်ဂှ် ဒှ်ပွဗပေၚ်ကဵုပၟိက် ဟဒယ ပုရိသာတ်တံရ၊ မၞိဟ်ဇၞော်တံ ၜိုန်ဟီုထိုၚ်သးဒၟံၚ် ပရောသတ္တိယှိုဲဗ ဟွံဖဲကီုလေဝ် မၞိဟ်ပရမ်တံ သီုဖအိုတ် ဟွံဂေၚ်ညးသ္ကံမွဲသာ် မွဲဝါဓဝ် ယဝ်ကောံဗိုၚ်လုပ် ရပ် တ္ၚေတ် ကၠေၚ်ဇိုၚ် ကၠေၚ်တဲ ယှိုဲဗမ္ဂး ဇၞးဟွံမာန်ဟာ? ဂှ် နကဵုကသပ်ညာဏ် ကောန်ၚာ် အခိၚ်တေံ ချပ်ဒၟံၚ်ကီုလေဝ် သွဟ်ဍေံ ဟွံတိတ်ကၠုၚ်ရ။
ဇေတ်တ်တေံ ညးမဆေၚ်စပ် ဆက်တောဲဒၟံၚ်ကဵု ယှိုဲဗ ဖအိုတ်ဝွံ လုပ်ဇူတဴ ဗ္ဒဗ္ဒာဲဒၟံၚ် သၟဝ်သၞိၚ် ယှိုဲဗ မဒယှ်တှ်ဂှ် ဖအိုတ်ရောၚ်။ ပ္ဍဲမတ်ပုရိသာတ်တံ ယဝ်ဆဵုယှိုဲဗ ကျအာ ညးပရမ်တံမ္ဂး အရာဒယှ်တှ် ယှိုဲဗ ဇၞးဒၟံၚ်တွဵုဂှ် ပိုတ်၊ ဘဝယှိုဲဗချိုတ်၊ ပုရိသာတ်တံ ဟွံကဵုဇြဟတ်တုဲ ယှိုဲဗ ဂွိုအ်ထ္ၜးဇာတ် ပွိုၚ်မွဲအယုက်မ္ဂး ညးပရမ် ညးဗျံက် ညးအရန် ကောန်ကေမၠာန် ဘိုၚ်ကၠောန်၊ အ္စာဇာတ်၊အ္စာစက်၊ အ္စာချူ ကေုာံ ကောန်အိန်ထံၚ် ညးတံ လၟိဟ္ၜိုတ်ပိပန်ကၠံဂှ် ထၟာဲပုၚ်ထ္ကးအိုတ်အာမာန်ရောၚ်။ ဟိုတ်ဂှ်ရ အ္စာချူလိက်လေဝ် ဒးချူ ညံၚ်ယှိုဲဗ ဂွံဇၞး၊ အ္စာဇာတ်လေဝ် ပုရိသာတ်တံ ညံၚ်ဂွံစၟဳဗဵုပၠန်ဂှ် ဒးဇန်ဇာတ်၊ အ္စာစက်လေဝ် ဒးတက်ထ္ၜး ညံၚ်ဂွံကၠး၊ သၟာဇာတ်အရန် မပူဗိုၚ်ဒၟံၚ်တံလေဝ် ယှိုဲဗမွဲ ဒယှ်လ္တူဒယှ် ညံၚ်ဂွံဒယှ်ဂှ်ဟေၚ် ဒးဘိုၚ်ထ္ၜးဒၟံၚ် ကဏ္ဍညးကဵုညး ဖအိုတ်ရောၚ်။
သတ်တံအိုဿီု သ္ဂောံဂျိုၚ်အာမွဲဘဝဂှ် အရၚ်စၞစသုၚ် အာဟာရ ကေုာံ ဒၞါဲမံၚ်ဇကု ညံၚ်ဂွံတန်ကြန် ဂီုကၠီုဂှ် ဒးပ္တိတ်လဝ်အစောန် သီုဖအိုတ်ရ။ မၞိဟ်တှေ်သ္ၚိ၊ ခစေမ်တှေ် ခပေါဲ၊ ကၠန်တှေ်ဂွေၚ် ၊ ကၠတှေ်ထီု၊ ကၞိတှေ်ကသိုၚ်၊ ကေတှ်ခၠိုၚ် ရဴဝွံ မၞိဟ်တံပ်ညပ်လဝ်ယၟု ၜိုန်ဟွံတုပ်ကၠာလေဝ် အဓိကဂှ် ဒၞါဲမံၚ်သီုဖအိုတ်ရ။ တ္ၚဲတၟး တိတ်အာ နူဒၞါဲမံၚ်တုဲ သဝ်တ္ၚဲ ဗုၚ်ညံၚ်ဂွံပေၚ်၊ ညံၚ်ဂွံဃိုၚ်ဖျဴနၚ်စၞ အရၚ်ကောန်ဇာတ် ညးမမၚ်စဒၟံၚ် ပ္ဍဲခပေါဲဏံမာန်ဂှ် ဒးစကာလဝ် ညာဏ်ပညာ၊ ဥပါယ်၊ ပြယာဲ နာနာသာ်တုဲ လဆောဝ်လဆောဝ်မ္ဂး မ္ဒးဒုၚ်ထ္ၜုတ် နဒဒှ်ဂကူတ္ၚံက်စၞာဲ ဗီုကၠဵုကၠိၚ်တံနွံကီုဂှ် သဘာဝ ဓမ္မတာ လောကပိုဲရရောၚ်သွံ။ ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.