Categories
ပရိုၚ်

ပ္ဍဲတ္ၚဲအ္စာကဝိမန် မရနုက်ကဵု (၆) ဝါဂှ် သီုကၠောန်အာ ကောံဓရီုဇၞော် ဂကောံအ္စာကၞေဟ်မန် အလန်တတိယတုဲ ရုဲစှ်အာ ညးတာလျိုၚ်တၟိရောၚ်

ဝဏ္ဏမာန်၊ ဂျာန္နဝါရဳ ၁၂၊ ၂၀၂၂

ပ္ဍဲကဵုတ္ၚဲအ္စာကဝိမန် (မာ် ၃) မံက်ဂှ် သီုကဵုကၠောန်အာ ကောံဓရီုဇၞော် ဂကောံအ္စာကၞေဟ်မန် အလန်တတိယတုဲ ကလေၚ်ရုဲစှ်အာ ညးတာလျိုၚ်ဂကောံအ္စာကၞေဟ်တၟိရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။
ဂကောံအ္စာကၞေဟ်မန်ဝွံ လၟေၚ်ၜါသၞာံမွဲဝါ ကၠောန်ဗဒှ်ဒၟံၚ် ကောံဓရီုဇၞော်တုဲ ပ္ဍဲသၞာံ (၂၀၂၂) ဏံမ္ဂး ဒးကလေၚ်ရုဲစှ်အာ ညးတာလျိုၚ်ဂကောံအ္စာကၞေဟ်တၟိရ။
“ညးကေတ်လဝ်တာလျိုၚ် ကမ္မတဳကေၚ်ကာ (၁၅) တၠတံဂှ် တာလျိုၚ်ပေၚ်အာဣရ၊ ပေၚ်အာတှေ် ဒးကလေၚ်ရုဲစှ်တၟိဂှ် အခိၚ်စိုပ်ဣရ၊ ဟိုတ်ဂှ်ရ ပ္ဍဲကောံဓရီုဇၞော်အ္စာကၞေဟ် အလန်တတိယဏံတှေ် ဒးကလေၚ်ရုဲစှ်ညးတာလျိုၚ်တၟိ နွံ” ဥက္ကဌဂကောံအ္စာကၞေဟ် နာဲအံၚ်ဇၞး ဟီုရ။
ဂကောံအ္စာကၞေဟ်မန်ဝွံ လၟေၚ်သၞာံ မွဲသၞာံမွဲကၞပ် တက်ပတိတ်ဒၟံၚ် လိက်မဂ္ဂဇြေန်ဂကောံအ္စာကၞေဟ်မန်ကီု၊ ဇၟာပ်စိုပ် မာ် (၃) မံက်ဂှ် သ္ပအစာံကဵု ကျာ်ဇၞော်အစွောံ ခၞံလဝ်လိက်ပြကိုဟ်သဒ္ဓိ သက္ကရာဇ်ဍုၚ် (၁၁၀၂) ဂိတုမာ် (၃) မံက်မ္ဂး ကၠောန်ကၠုၚ်တ္ၚဲအ္စာကဝိမန်ကီု၊ ဗ္တောန်တဴလိက်ကဆံၚ်သၠုၚ် ကုအ္စာဘာဥတုကညၚ်တံကီု၊ ချဳဓရာၚ်စန်ဒက် ဂကောံအ္စာကၞေဟ်ကီု၊ ချဳဓရာၚ်စပ်ကဵုပရေၚ်လိက်ပတ်မန် မူသ္ပအစာံ သ္ဂောံမံက်ဂတဝ်ကၠုၚ်ကီု ရေၚ်တၠုၚ်ကၠုၚ်ရ။
ဂကောံအ္စာကၞေဟ်မန်ဂှ် သ္ပပတံနူအသေအဟာန် တ္ၚဲအ္စာကဝိမန် ကၠောန်ပ္ဍဲဘာဓာတ်ကျာ် ဍုၚ်ကၟာဝက် (၁၃၇၈) သၞာံ၊ ဂိတုမာ် (၃) မံက်၊ ဂိတုဂျာန္နဝါရဳ (၃၀)၊ သၞာံ (၂၀၁၇) ဂှ် စဒက်ပ္တန်ကၠုၚ် ‘ဂကောံအ္စာကၞေဟ်မန် (ယာယဳ)’ မွဲဂကောံရ။
နူဂှ်တုဲ ပ္ဍဲသၞာံ (၁၃၇၉) သၞာံ၊ ဂိတုမာ် (၂) မံက်၊ ဂျာန္နဝါရဳ (၁၈၊ ၂၀၁၈) ဂှ် ကၠောန်သ္ပကောံဓရီုဇၞော် ဂကောံအ္စာကၞေဟ်မန် အလန်ပထမ ပ္ဍဲတိုက်ဗှ်လိက်မှာထေရ်ပါလိတ ကေုာံ တိုက်ထ္ၜးပျးလိက်ပတ်မန် ဘာဓါတ်ကျာ်၊ ဍုၚ်ကၟာဝက် ရးဇြာတုဲ ဒက်ပတန်လဝ် ဂကောံအ္စာကၞေဟ် နကဵုကမ္မတဳရေၚ်တၠုၚ်ကေၚ်ကာ (၁၅) တၠရ။
ဂကောံအ္စာကၞေဟ်မန်ဝွံ အတိုၚ်သၞောဝ်ဂကောံဂှ် လၟေၚ် (၂) သၞာံမွဲဝါ ကၠောန်ဗဒှ်ကောံဓရီုဇၞော် ဂကောံအ္စာကၞေဟ်မန်တုဲ ရုဲစှ်ကၠုၚ် ညးတာလျိုၚ်ဂကောံအ္စာကၞေဟ်မန် သီုအလန်ဏံမ္ဂး ပေၚ်ကၠုၚ်မရနုက်ကဵု အလန်တတိယရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.