Categories
ပရိုင်ပတောံ: Fact-Checking ပရိုၚ်

လှုဲအတာန်မသုန်လ္ရီဂှ် နူကဵုဗေန်ဗဟိုတအ် လလောၚ်တြးထောံလှုဲဗစံက်ဂှ် ဒှ်မံၚ်ပရိုၚ်ပတောံ

လှုဲအတာန်မသုန်လ္ရီ နူကဵုဌာနဗေန်ဗဟိုတအ် လလောၚ်တြးထောံလှုဲဗစံက်ဂးတုဲ ပတိုန်ထ္ၜးလဝ်နကဵု က္ဍိုပ်လိက်ပတောံ ပ္ဍဲReal News Of Myanmar YouTube Channelဂှ်တုဲ နူဂှ်မွဲကဆံၚ် ပရိုၚ်ပ​တောံ မံက်တိတ်ကၠုၚ်ရ။ ပရိုၚ်ဂှ် ဂိတုဒဳဇြေန်ဗာ စၟတ်တ္ရဲ ၁၈ဂှ် စပတိုန်လဝ်တုဲ နူဂှ်မွဲကဆံၚ် ဒဳဇြေန်ဗာ စၟတ်တ္ရဲ ၂၀ဂှ်လေဝ် ပ္ဍဲWebsite realnews-24.comဂှ်လေဝ် ကေတ်လဝ်link နူကဵုReal News Of Myanmar YouTube Channelဂှ်တုဲ ကလေၚ်ပတိုန်လဝ် ပ္ဍဲwebsiteပၠန်ရ။

လှုဲအတာန်မသုန်လ္ရီ နူကဵုဌာနဗေန်ဗဟိုတအ် လလောၚ်တြးထောံလှုဲဗစံက်ဂးတုဲ ပတိုန်ထ္ၜးလဝ်နကဵု က္ဍိုပ်လိက်ပတောံ ပ္ဍဲReal News Of Myanmar YouTube Channelဂှ်တုဲ နူဂှ်မွဲကဆံၚ် ပရိုၚ်ပ​တောံ မံက်တိတ်ကၠုၚ်ရ။ ပရိုၚ်ဂှ် ဂိတုဒဳဇြေန်ဗာ စၟတ်တ္ရဲ ၁၈ဂှ် စပတိုန်လဝ်တုဲ နူဂှ်မွဲကဆံၚ် ဒဳဇြေန်ဗာ စၟတ်တ္ရဲ ၂၀ဂှ်လေဝ် ပ္ဍဲWebsite realnews-24.comဂှ်လေဝ် ကေတ်လဝ်link နူကဵုReal News Of Myanmar YouTube Channelဂှ်တုဲ ကလေၚ်ပတိုန်လဝ် ပ္ဍဲwebsiteပၠန်ရ။

နူကဵုReal News Of Channel YouTube Channelပတိုန်ထ္ၜးလဝ် လှုဲအတာန်မသုန်လ္ရီ နူကဵုဌာနဗေန်ဗဟိုတအ် လလောၚ်တြးထောံလှုဲဗစံက်ဂှ် ဒှ်မံၚ်ပရိုၚ်ပတောံမွဲရ။ ပရိုၚ်ဂှ် နူဂကောံစၟဳစၟတ်ပရိုၚ် ဒး ၊ ဟွံဒး၊ ဒချပ် ပိုဲတအ် ကလေၚ်စၟဳစၟတ်ရံၚ်တုဲ ဒှ်မံၚ်ပရိုၚ်ပတောံမွဲဂှ် ပိုဲစၟတ်သ္တီလဝ်ရ။ မုဟိုတ်ဂွံဟီု ပရိုၚ်ပတောံမွဲရောဟီုတှေ် နူကဵုဌာန​ဗေန်ဗဟိုကၟိန်ဍုၚ်ပိုဲတအ်လေဝ် စပ်ကဵုလှုဲအတာန်မသုန်လ္ရီဂှ်တုဲ လလောၚ်တြးထောံလှုဲဗစံက်ဂှ် ညးတအ် လလောၚ်တြးလဝ်ဂှ် ဟွံဆဵုဏီရ။ တုဲပၠန် နူဌာနပရိုၚ် လုပ်ကဵုသၞောဝ်တအ်လေဝ် စပ်ကဵုပရေၚ် လှုဲတာန်မသုန်လ္ရီဏံဂှ်တုဲ ချူပတိုန်ထ္ၜးလဝ် ဟွံမွဲဏီရ။

 တုဲပၠန် ပ္ဍဲReal News Of Myanmar YouTube Channelဂှ် စုတ်လဝ်နကဵုက္ဍိုပ်လိက် လှုဲအတာန်မသုန်လ္ရီ နူကဵုဗေန်ဗဟိုတအ် လလောၚ်တြးထောံ လှုဲပစံက်ဂှ် မုလေဝ်ဟွံဆေၚ်ကဵု ပတိုန်ထ္ၜးလဝ်ပရိုၚ်တအ်ဂှ်ရ။ ဥပမာတှေ် စကိုပ်ပၞာန်ဒးဒုၚ်ရပ်လဝ်တအ်ဂှ်ကီု ချိုတ်အာတအ်ဂှ်ကီု၊ ဒးဒုၚ်ဗတိုက်လဝ်ဗေန်တအ်ဂှ်ကီု မုလေဝ်ဟွံဆေၚ်ကဵုက္ဍိုပ်လိက်ချူလဝ်ဂှ်တုဲ ပတိုန်ထ္ၜးမံၚ်ပရိုၚ်ဗဳဒဳယဳုဂှ် ဂွံဆဵုကေတ်ရ။

တၚ်နၚ်တအ်သီုဖအိုတ်ဂှ် ကလေၚ်စၟဳစၟတ်ရံၚ်တုဲ ပရိုၚ်နူ Real News Of Myanmar YouTube Channel ကဵု realnews-24.comတအ်ဂှ် ဒှ်မံၚ်ပရိုၚ်ပတောံမွဲဂှ် ပိုဲစၟတ်သတီလဝ်ရ။

ဟိုတ်ဒှ်သာ်ဂှ်ရ ညးမဗှ်မံၚ်လိက်ပရိုၚ်တအ်ဂမၠိုၚ်လေဝ် ဆဵုတၚ်နၚ်ပရိုၚ်မွဲမွဲကဵုဒှ် ဆဵုပရိုၚ်ပ္ဍဲYouTubeကီု ပ္ဍဲwebsiteကီုကဵုဒှ် လ္ပပတှေ်ပြဟ်ဏီညိ။ ဗက်ဂၠာဲစၟဳစၟတ်ရံၚ် နူဌာနပရိုၚ် လုပ်ကဵုသၞောဝ်တအ် ချိုတ်ချိုတ်ဗၠိုတ်တ်တုဲမှ ပတှေ်စှေ်စိုတ်ညိဂှ် မိက်ဂွံဗတိုက်ဖ္ဍောဝ်ဏာကီုရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.