Categories
ပရိုင်ပတောံ: Fact-Checking ပရိုၚ်

အိန်ထံၚ်သၟာကမၠောန်ဗၟာၜါတၠ လှုဲနူတနးမာဲသေံညးတအ်ပိုက်လဝ်ဂှ် နူကဵုAACဂှ်မွဲကဆံၚ် ဒးရာန်ထောံလှုဲတိုက်NUGအဓမ္မဂှ် ဒှ်မံၚ်ပရိုၚ်ပတောံ

ကမၠောန်ဆုဲပြံၚ် ဍုၚ်ဗၟာၜါတၠ ပိုက်အာမာဲဂှ်တုဲ ပရိုၚ်တိတ်ကၠုၚ်ရ။ ပရိုၚ်ဂှ် မံက်တိတ်ကၠုၚ်တုဲ မွဲဓမြိပ်ဓရ် ဇျာန္နဝါရဳ ၁၉ဂှ် ’’အိန်ထံၚ်သၟာကမၠောန်ဗၟာၜါတၠ လှုဲနူတနးမာဲသေံညးတအ်ပိုက်လဝ်ဂှ် နူကဵုဂကောံAACမွဲကဆံၚ် ညးတအ် ဒးရာန်ထောံ လှုဲတိုက်NUGအဓမ္မ’’ဂးတုဲပရိုၚ်ပတောံ ပြးတိတ်ကၠုၚ်ပၠန်ရ။

ဂိတုဇျာန္နဝါရဳ စၟတ်တ္ရဲ ၁၇ ဂှ် မာဲအလဵုသဳကၟိန်ဍုၚ်သေံတအ် တိတ်လဝ်တုဲ လာဘ်ပထမတှေ် သြန်ၝာတ်သေံ(ဘတ်၆တာန်)ဂှ် နူကဵုအိန်ထံၚ်သၟာကမၠောန်ဆုဲပြံၚ် ဍုၚ်ဗၟာၜါတၠ ပိုက်အာမာဲဂှ်တုဲ ပရိုၚ်တိတ်ကၠုၚ်ရ။ ပရိုၚ်ဂှ် မံက်တိတ်ကၠုၚ်တုဲ မွဲဓမြိပ်ဓရ် ဇျာန္နဝါရဳ ၁၉ဂှ် ’’အိန်ထံၚ်သၟာကမၠောန်ဗၟာၜါတၠ လှုဲနူတနးမာဲသေံညးတအ်ပိုက်လဝ်ဂှ် နူကဵုဂကောံAACမွဲကဆံၚ် ညးတအ် ဒးရာန်ထောံ လှုဲတိုက်NUGအဓမ္မ’’ဂးတုဲပရိုၚ်ပတောံ ပြးတိတ်ကၠုၚ်ပၠန်ရ။

ဗီုပြၚ်ချူပတိုန်လဝ်တအ်ဂှ်တှေ် ဂိတုဇျာန္နဝါရဳ စၟတ်တ္ရဲ၁၇ဂှ် အိန်ထံၚ်ကမၠောန်ဗၟာၜါတၠ ပိုက်လဝ်မာဲပထမသြန်ၝာတ်(ဘတ်၆တာန်) နူအလဵုသဳသေံတုဲ ဟီုအရေဝ်သေံလေဝ် ဟွံလေပ်ခိုဟ်ဟ်ဏီ၊ ဂွံအာကဵုဌာနတအ်ပၠန်လေဝ် အာကၠုၚ်ဟွံဒးဏီရ။ ဟိုတ်ဒှ်သာ်ဂှ်ရ အာကေတ်လဝ်အဆက်ရီုဗၚ် နူဂကောံရီုဗၚ်သၟာကမၠောန်(AAC)တအ်ရ။ စၞးဂကောံAACတအ် ဒးရေၚ်တၠုၚ်လဝ်ကဵု အိန်ထံၚ်ၜါတၠဂှ်တှေ် ဒးရာန်ကဵုသြန်တိုက်နူNUGတအ်ဏောၚ်။ တုဲပၠန် NUGတအ် အာတ်ကဵုရာန်လဝ် အဓမ္မရဏောၚ်။ ဟိုတ်နူ ဟွံတီ၊ ဟွံကၠိုဟ်တုဲ ဒးရာန်ထောံ သြန်ဒဝ်ဠာ(ဒေါ်လာ)အမေရိကန် လ္ရီု၁၀၀၀ ဂးတုဲနူကဵုအကံက် U Thone Dara ဂှ်မွဲကဆံၚ် ချူပတိုန်လဝ် ပရိုၚ်ပတောံဂှ် ဂွံဆဵုကေတ်ရ။

စပ်ကဵုကိစ္စပရိုၚ်ဏံတုဲ နူဌာန စၟဳစၟတ်ပရိုၚ် ဒး၊ ဟွံဒး ၊ ဒးချပ်ပိုဲတအ် ကလေၚ်စၟဳစၟတ်၊ သ္ရဳဂၠိပ်ရံၚ်တုဲ ဒှ်မံၚ် ပရိုၚ်ပတောံမွဲဂှ် ပိုဲစၟတ်သ္တီရ။ မုဟိုတ်ရောဟီုတှေ်ပ္ဍဲဂိတုဇျာန္နဝါရဳ စၟတ်တ္ရဲ ၁၉ဂှ်လေဝ် အိန်ထံၚ်သၟာကမၠောန် ဍုၚ်ဗၟာၜါတၠဂှ် ရာန်လဝ်သြန်တိုက် နူNUGတအ် ဒဝ်ဠာ(ဒေါ်လာ) (၁၀၀၀)ဂှ် နူဌာနပရိုၚ် DVBလေဝ် ချူပတိုန်လဝ်နွံရ။ ဒဒှ်ရ ဒးရာန်ထောံသြန်တိုက် နူNUGတအ် အဓမ္မဏောၚ်ဂှ် ဌာနပရိုၚ် လုပ်ကဵုသၞောဝ်လဵုလေဝ် ဟွံဂွံပတိုန်ထ္ၜးလဝ်ဏီရ။ တုဲပၠန် နကဵုဆန္ဒညးတအ်ဟေၚ် ကဵုလဝ်ဒါန်ကဵုဂကောံ ညးရီုဗၚ်သၟာကမၠောန်AACတအ် ၜိုတ်သြန်ၝာတ်၅၀၀၀၀ဂှ် ထမံက်ထ္ၜးလဝ်နွံရ။

ကလေၚ်စၟဳစၟတ်ရံၚ် အကံက်ညးပတိုန်လဝ် ပရိုၚ်ပတောံတအ်ဂှ်တှေ် ဒှ်မံၚ်ညးထံက်ဂလာန်ကဵု ဂံၚ်ဇဳပၞာန်တအ်တုဲ  တမ်ရိုဟ်ပရိုၚ်လေဝ်ဟွံမွဲ၊ တၚ်နၚ်လေဝ်ဟွံမွဲမွဲသာ် ညံၚ်ညးဍုၚ်ကွာန်တအ် စိုတ်ဂွံလုပ်စမာန်ဂှ် ဖန်ဇန်ပတောံပတိုန်ဒၟံၚ်တုဲ တြးမံၚ်သြဝါဒ ပရိုၚ်ပတောံတအ်ဂှ် ဂွံဆဵုကေတ်ရ။

ဟိုတ်ဒှ်သာ်ဂှ်ရ ဆဵုတမ်ရိုဟ်ပရိုၚ်မွဲမွဲမ္ဂး ဆေၚ်စပ်ကဵုပရိုၚ်ဂှ်တုဲ ဗက်အဂၠာဲဗှ်ရံၚ် နူဌာနပရိုၚ် လုပ်ကဵုသၞောဝ်တအ် ကၠာညိ။ ပရိုၚ်ဂှ် ပရိုၚ်ဍာံဍာံရဟာ၊ ပရိုၚ်ပတောံမွဲဟာဂှ် သ္ရဳဂၠိပ် စၟဳစၟတ်ရံၚ် ချိုတ်တ်ဗၠိုတ်တ်တုဲမှ ပတှေ်စှေ်စိုတ်ညိဂှ် မိက်ဂွံပတိုက်ဖ္ဍောဝ်ဏာကီုရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.