Categories
ပရိုင်ပတောံ: Fact-Checking ပရိုၚ်

CDMဒးဟောံဗြီုအာယျဂးတုဲ ဥုမေန်ကိုနာင်ဟီုလဝ်ဂှ် ဒှ်မံင်ပရိုင်ပတောံ

ကွးဘာဒ္စာံပန်မ(၈၈၈၈)တြေံ ဥုမေန်ကိုနာင်ဝွံ ဒဒှ်ရ CDMတအ်ဂှ် ဒးဒုၚ်ဟောံဗြီုအာယျဂးတုဲ ပရိုင်ပတောံဂှ် မံက်ပြးတိတ်ကၠုင်မံင်အကြာညးသုင်စောဲ မုက်လိက်facebookတအ်ဂှ် ဂွံဆဵုကေတ်ရ။ အရေဝ်ဏံဂှ် ဥုမေန်ကိုနာင်ဟီုလဝ် ပ္ဍဲကဵုကောံဓရီု Spring Flowers Internationalဂးတုဲ ထမံက်ထ္ၜးလဝ် ပရိုင်ပတောံဏံဂှ်ရ။ ဍာံဍာံဂှ်တှေ် ဥုမေန်ကိုနာင်ဝွံ စပ်ကဵုပရိုင်ပတောံဏံဂှ်တုဲ ညးလေဝ်ဟွံဟီုလဝ်မွဲသာ်ဏီရ။

ကွးဘာဒ္စာံပန်မ(၈၈၈၈)တြေံ ဥုမေန်ကိုနာင်ဝွံ ဒဒှ်ရ CDMတအ်ဂှ် ဒးဒုၚ်ဟောံဗြီုအာယျဂးတုဲ ပရိုင်ပတောံဂှ် မံက်ပြးတိတ်ကၠုင်မံင်အကြာညးသုင်စောဲ မုက်လိက်facebookတအ်ဂှ် ဂွံဆဵုကေတ်ရ။ အရေဝ်ဏံဂှ် ဥုမေန်ကိုနာင်ဟီုလဝ် ပ္ဍဲကဵုကောံဓရီု Spring Flowers Internationalဂးတုဲ ထမံက်ထ္ၜးလဝ် ပရိုင်ပတောံဏံဂှ်ရ။ ဍာံဍာံဂှ်တှေ် ဥုမေန်ကိုနာင်ဝွံ စပ်ကဵုပရိုင်ပတောံဏံဂှ်တုဲ ညးလေဝ်ဟွံဟီုလဝ်မွဲသာ်ဏီရ။

ဗီုပြင်postပြးတိတ်ကၠုင်မံင်ဂှ်တှေ်”CDM ကျဟုံဗြီုအာယျဂှ် ဥုမေန်ကိုနာင်ဒုင်ဏာဝန်ယျ။” တုဲတှေ် ပ္ဍဲဗီုရုပ် တောဲပတိုန်လဝ်ဂှ်လေဝ် ”Keynote Address by U Min Ko Naing at Spring Flowers International Conference on Myanmar” သာ်ဝွံ ညးဟီုလဝ်ဂးတုဲ ချူပတိုန်လဝ်သာ်ဂှ်ရ။

တုဲပၠန် က္ဍိုပ်လိက်မချုပတိုန်လဝ်ပ္ဍဲ pageဂှ်တှေ် “ပတှေ်ဒးလဝ် အရေဝ်ညးဟီုလဝ်ဂှ်တုဲ ရဲလုပ်မံၚ်CDMတအ် ၜိုတ်လဵုညးတအ် ဒးဒုၚ်ဟောံလဝ်ရောဂှ် ချပ်စမ်ရံင်တှေ် ဂွံတီကေတ်မာန်ရ။” ဂးတုဲနူကဵု page ”သတင်းဆိုသည်မှာ” ဂှ်မွဲကဆံင် ပတိုန်လဝ် Post ဂှ် ဂွံဆဵုကေတ်ရ။

ပရိုင်ဂှ်နူဌာနပရိုင် ဒး၊ဟွံဒး၊ ဒးချပ်ပိုဲတအ် ကလေင်စၟဳစၟတ်ရံင်တုဲ ပ္ဍဲဂိတု ဖေဖဝ်ရဳ၊ စၟတ်တ္ရဲ( ၅ )ဂှ် ဂကောံစိုပ်မံင် ဍုင်အာမေရိကာန်(The Burmese American Community Institude-BACI)တအ် ကၠုင်သ္ပလဝ်ကောံဓရီု Spring Flowers International Conference on Myanmarဂှ် ပွိုင်(၁၅)တ္ရဲကီုရ။ ရဲတိုန်စိုပ် ပ္ဍဲကောံဓရီုဂှ်တှေ် ခတ္တအလဵုသဳ ဒူဝါလယှီလ(ဒူးဝါးလရှီလ) နူအလဵုသဳညဳသၟဟ်ဂကူ(NUG)ကီု၊ ညးမၞုံကဵုတာလျိုင်ပ္ဍဲ(NUG)တအ်ဂှ်ကီု၊ က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ကွးဘာ ဒ္စာံပန်မ(၈၈၈၈)တြေံ ဥုမေန်ကိုနာင်ကီု၊ သီုကဵုသံတမန်အာမေရိကာန်တအ်လေဝ် တိုန်စိုပ်ကၠုင် ပ္ဍဲကောံဓရီုဂှ်ကီုရ။ Video ဥုမေန်ကိုနာင်ဟီုသဳကၠဳလဝ်ဂှ် နူကဵု The Burmese American Community Institudeတအ် ထမံက်ထ္ၜးလဝ်ကီုလေဝ် စပ်ကဵုအရေဝ် CDMတအ်ကျဟောံဗြီုအာယျဂှ် ညးဟွံဂွံဟီုလဝ်ဏီရ။ ပရိုင်ပြးတိတ်မံင်တအ်ဂှ် ဒှ်မံင်ပရိုင်ပတောံမွဲဟေၚ်ရ။

Page တြးမံင် ပရိုင်မံင်ပရိုင်ပတောံဏံဂှ် ဒှ်မံင် Page ရဲထံက်ဂလာန်ကဵုဂံင်ဇဳပၞာန်တအ် ပရောပရာ ပတိုန်ထ္ၜးလဝ်တအ်ဂှ် ကလေင်စၟဳစၟတ်ရံင်တုဲ ဒှ်မံင် Page ရဲတြးမံင်သြဝါဒမွဲဂှ် ပိုဲစၟတ်သတီရ။  ပရိုင်ပတောံ တြးတိုန်မံင်ဗီုဗီုဇဏံဂှ် ဒှ်မံင်အန္တရာယ် လ္တူပူဂဵုတအ်မာန်ရ။ ဟိုတ်ဒှ်သာ်ဂှ်ရ ဆဵုတမ်ရိုဟ်ပရိုင်မွဲမွဲကီု၊ ပရိုင်တြးမံင်သြဝါဒ လ္တူပူဂဵုမွဲမွဲကီု လ္ပပတေဟ် စှေ်စိုတ်ပြဟ်ဏီညိ။ ဗက်ဂၠာဲစၟဳစၟတ်ရံင် နူဌာနပရိုင် လုပ်ကဵုသၞောတ်တအ်ကၠာညိ။ ယဝ်ခါရ ဟွံတီကၠိုဟ်လ္တူပရိုင်ဂှ် ချိုတ်တ်ဗၠိုတ်တ်ဏီမ္ဂးတှေ် လ္ပပါ်ပရအ်ကၠာဏီဂှ် မိက်ဂွံဗတိုက်ဖ္ဍောဝ်ဏာကီုရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.