Categories
ပရိုၚ် လိက်ပရေၚ်

က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဗီုညး

နန်တၠနာဲ

ပ္ဍဲလိုက်လောကဏံ အဓိကဇၞော်အိုတ်ဂှ် က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ရ၊ က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ပရေၚ်သာသနာကဵုဒှ်၊ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ကဵုဒှ်၊ ပရေၚ်ပိုန်ဒြပ်ကဵုဒှ် တန်တဴမံၚ်ကဵု က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်တံရ၊ က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ခိုဟ်မ္ဂး ကောန်ကွး ကောန်ရဲတဝ်ခွါ မကွာ်ဗက်လက္ကရဴတံလေဝ် ဂွံမံၚ်တန်တဴ ဗွဲတသိုက် သီုမသက္ကုဘဲအန္တရာဲတုဲ မုက်မတ်ရာၚ်ဆာဲ အကြာညးဂမၠိုၚ်အိုတ်ရ။
တၠဳမၞုံကုပိုန်ကျာ်တြဲဂေါတမ ဒက်ပ္တန်ဗုဒ္ဓဘာသာ ဒှ်အ္စာ ဒှ်က္ဍိုပ်သ္ကိုပ် ပရေၚ်သာသနာ လအာဂၠံၚ်တရဴညး ဖံက်ထ္ၜးဏာ ဓရ်သစ္စပန် သွက်သတ်တံ သ္ဂောံက္လိဂွံတသိုက်ဂှ် ဒုၚ်ကၠုၚ်ဒဒိုက် လၟိဟ်ဂၠိုၚ်ကဵု အသၚ်ဃဲကဝ်တုဲ ကၞောတ်တဲ ညးဟံၚ်ဖျဴဏာသတ်တံ ညးပ္ညုၚ်ထ္ၜးဏာ ဂၠံၚ်တရဴ တိတ်ဗၠးနူဒဒိုက်ယဲ၊ ဒဒိုက်ဗျု၊ ဒဒိုက်ချိုတ်တုဲ ဂွံအာစိုပ် ဍုၚ်ဇၞော်နိဗ္ဗာန်အိုတ်ရ။
တုပ်တဴနဲသာ်ဂှ်ကီုရ က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တံလေဝ် ဟိုတ်နူဒှ်သတ်ပုထုဇန်တုဲ ဒၞါဲလ္ၚဵု တၚ်ဍိုန်လျ နွံတဴကီုလေဝ် ဒၞါဲလ္ၚဵု တၚ်က္လိဂွံဇြဟတ် သွက်ဂွံစၟဳစနွံရောၚ် ညာတ်ကေတ်ရ၊ က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် နွံကဵုတၚ်ဍိုန်လျတံဂှ် ကောန်ဂကူညး ကောန်ဍုၚ်ကွာန်ညး ဟွံဇၞော်မောဝ် ဟွံတောတက်ရ။
က္ဍိုပ်သ္ကိုပ် နွံကဵုတၚ်ကလိဂွံဇြဟတ်တံဂှ်မ္ဂး သွက်ညးဍုၚ်ကွာန်တံ ပရေၚ်ဂကူသၠးပွးကီု ပရေၚ်ပိုန်ဒြပ်ကီု ပရေၚ်ပညာကီု သီုကဵုယေန်သၞာၚ် လိက်ပတ် အရာအိုဿီုဂှ် ရုံဂပ်ရာၚ်ဆာဲ မုက်မတ် ဂွံယးတၟး အကြာလိုက်လောကဏံရ၊ ဟိုတ်ဂှ်ရ က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဂှ် အဓိက သွက်မဟာဇန်တံရ၊ ညးချူလိက်ဏံ ဗက်ဂၠာဲဗှ်ကပှ်ဂွံတၚ်ဂၞေၚ် ပရောက္ဍိုပ်သ္ကိုပ် ဗဳယေတ်နာမ်တုဲ မိက်ဂွံချူဏာ ပရူညး နကဵုလိက်ပရေၚ် က္ဍန်န် ဂၠေံဂၠေံ မွဲပိုဒ်ကီုရအဴ။
က္ဍိုပ်သ္ကိုပ် ဗီုညးနာဲဟဵုချဳမေန်ဝွံ ပ္ဍဲသက္ကရာဇ်ခရေတ် (၁၉၅၁)၊ ဂိတုမာတ် (၃) ဂှ် ညးတေံ ဂွံဒုၚ်ရုဲစှ် ဥက္ကဌ ဗော်သၟာကမၠောန် ဗဳယေတ်နာမ်ရ၊ အလဵုဇကုညးလေဝ် သီုဒှ်ညးက္ဍိုက်ပ်ဒပ်ပၞာန် ညးဍုၚ်ကွာန် ဗဳယေတ်နာမ်ရ။
နာဲဟဵုချဳမေန် ဒှ်ဥက္ကဌဟွံလအ်မွဲသာ် မသက်ဂတာပ်လအ် ကောန်ရဲတဝ်ခွါညး မၞိဟ်ဗက်လက္ကရဴညး ဂၠိုၚ်တိုန်မွဲအသိၚ်ဓဝ်ရ၊ တၚ်ပ္တဝ်က္ဍိုပ်ညး တၚ်ရန်တၟံညး ကောန်ဍုၚ် ကောန်ကွာန်ညး သ္ပကၠုၚ်သ္ကအ်ဗ္ဒ ကုညးတုဲ ဇြဟတ်ပၞာန် ဒပ်ညးဍုၚ်ကွာန်ဗဳယေတ်နာမ် ညးတေံပၠလဝ်တရဴဂှ် ဆီဇာတိ မာန်ဇာတိ ၚုဟ်က္တဵုတိုန် သွက်ဂကူဗၠးၜး ဗဳယေတ်နာမ်အိုတ်ရ။
ဒၟါနူစိုတ်ဓါတ် သ္ဂံၚ်ပၞာန်ဗဳယေတ်နာမ် နွံတဴဗီုဏံဂှ်ရ ပ္ဍဲခရေတ် (၁၉၅၄) တေံ သ္ဂံၚ်သရာဲပၞာန် ဗဳယေတ်နာမ် က္တဵုဒှ်ပေါဲဗ္တိုက်ကဵု ဂကူသၠဲတိပြၚ်သေတ် ပၞာန်ညးတံ ဖျေံလဝ်ဒပ်ဇၞော် ဒၞါဲဒေန်ဗေန်ဖူဂှ်တုဲ ခရေတ် (၁၉၅၄) ဂိတုမေ (၇) ဂှ် ပၞာန်ပြၚ်သေတ်တံ ဒးကျ ဒးဖျေံထောံလွဟ်တုဲ ဒပ်ဗဳယေန်နာမ်တံ က္လိဂွံအာ ပေါဲအံၚ်ဇၞး ကျေဝ်ဝ်ရ။
နာဲဟဵုချဳမေန် က္ဍိုက်ပ် ဗက်ပ္တိတ်ထောံသၞ ညးမပၠံၚ်လဝ်ဍုၚ်ဇကု (ပၞာန်ပြၚ်သေတ်) ဂှ်တုဲ ကလိဂွံ တိတ်ဗၠးအာ နူဘဝဍိက်ရ၊ အခိၚ်ကာလပြၚ်သေတ်တံ ပိုၚ်ပြဳလဝ် ဍုၚ်ဇၞော် “ဟဏွာၚ်” ဂှ် ဍေံတံ သိုၚ်ခၞံလဝ် စမြိုၚ်ဇၞော် သ္ၚိကၠတ်သမ္မတတုဲ ကာလ ကလေၚ်ဒှ်ကၠုၚ် ဒြပ်ဗဳယေတ်နာမ်ဏံ ညးဂမၠိုၚ်တုပ်စိုတ် အပ်ပြာပ် ကုနာဲဟဵုချဳမေန် မံၚ်စံၚ်တန်တဴရ။
ၜိုန်ရ ညးဟွံမိက်ဒုၚ်ကေတ်တဲကီုလေဝ် ဟိုတ်နူညးဂမၠိုၚ် တုပ်စိုတ် သ္ဂုတ်သွာတ်လဝ်ဂှ်ရ ညးဒးခညိက်က္ဍိုပ် ဒုၚ်ကအ်သာသာကီုရ၊ ဆ္ဂး တၚ်ရန်တၟံညးဂှ် သ္ၚိကၠတ်သမ္မတဏံ ဒးဒှ် သွက်ရုၚ်ကမၠောန် အလဵုအသဳဏောၚ်၊ ဒးဒှ်သွက်သ္ဂောံဆဵုဂဗကဵု ကၟုဲထဳပလုၚ်- ညးဍုၚ်ကွာန် ညးနွံပၟိက်ကဵုတၚ်ပ္တိုန်ထ္ၜး မပ္တံ ညးဍုၚ်ကွာန် ဂွံကၠုၚ်စိုပ် ဆဵုဂဗ ကုညးနာဲဟဵုချဳမေန်ဟေၚ်ရ။
ဟိုတ်ဂှ်ရ ပ္ဍဲကဵုပွဳပွူကၠအ် သ္ၚိကၠတ်သမ္မတ နွံသ္ကဲမွဲဒၞါဲဂှ် ညးတိုန်သိုၚ်ခၞံလဝ် သ္ၚိတာဲဍောတ်တ်မွဲမတုဲ ညးတေံ မံၚ်စံၚ်တန်တဴအာ ဗွဲတသိုက်ၜိုဟ်ဟ်ရ။
ညးစွံလဝ်စိုတ် ညးဂှ် သ္ပဍိက်ညးဍုၚ်ကွာန်တံဏောၚ်၊ ဘဝညးဂှ် သွက်ဂွံရေၚ်တၠုၚ် ပတုဲအာဖဵု ကုညးဍုၚ်ညးကွာန်တံဏောၚ်၊ ဟိုတ်ဂှ်ရ တ္ၚဲတၟးအကးဇြုၚ်ကၠုၚ်မ္ဂး သွက်ဂွံအာကၠောန်ကမၠောန် ဂၠေၚ်ဝန် ရုၚ်အလဵုအသဳ ပ္ဍဲသ္ၚိကၠတ်သမ္မတဂှ် နူကဵုသ္ၚိတာဲဏံ ညးကွာ်အာတုဲ သီုကဵုဟွံရပ်အဆံၚ်အလံၚ် မံၚ်ညံၚ်မၞိဟ်သာမညမွဲရ။
အဃောညးတိုန်ရုၚ် ကွာ်အာၜိုဟ်ဟ်ဂှ်တှေ် အီခၟောံမံၚ်သောဲသောဲရ၊ ဆဵုညးဍုၚ်ကွာန်တံမ္ဂး ဆက်ဆောံကၠောံက္ဍ ညံၚ်ကောဒေံအရၚ် ညံၚ်ကောန်ဖျုန်ဂြိုဟ်ကီုရ၊ ရုန်ဂစာန်ကၠုၚ် သွက်ဂကူ ဂွံဗၠးၜး အကြာပရိုက် အကြာဒဒိုက် ဒးဒုၚ်ကၠုၚ်လဝ် သီုထံၚ်သ္ၚိစာတ်ကီုလေဝ် သွက်ဘဝညး သွက်ဂကူညးတှေ် ညးဒုၚ်မိပ်ပ်ရ၊ အခိၚ်လၟုဟ် ကလိဂွံအဆံၚ် ၜိုန်ရသၠုၚ်ကၠာလေဝ် ရုၚ်သမ္မတ သ္ၚိကၠတ်နန်ဂှ်ဟွံမံၚ်၊ ဟွံရံၚ်သွက်ဇကု ဒၞါဲဝွံ ၜိုန်ကလိဂွံသမ္ပတ္တိ သ္ၚိတိုက် ဍိုက်ကွဳသၠာစက် ဂတာပ်ခေတ် – တိက်ပ္ဍဲဖုန်သ္ဍဳ သၟဳလဟိၚ်မာန်တဴကီုလေဝ် ညးဟွံမွဲပၟိက် သွက်ဘဝညးရ၊ က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဗီုညး လ္တူဂၠးတိဏံ ၜါဟွံမွဲရောၚ်ဂှ် သ္ဂောံတီကေတ်ရ။
သွက်ဘဝညးတှေ် ရုံဂပ်မံၚ်ကဵုသ္ၚိတာဲတုဲ ဟွံမွဲပၟိက်ကဵု လောဘတဏှာ အေၚ်သတှေ်မာန်ဂှ် ဒှ်တသိုက် ဒှ်မ္ၚဵု- ကျာ်တြဲတွံလဝ်နွံဂှ် ချပ်အာတှေ် ကိတ်ညဳကဵု မၚ်္ဂလကျာ်တြဲကွေံရ၊ နာဲဟဵုချဳမေန်ဝွံ အတိုၚ်စေဝ်ပၞောန်ညး နူဂယးပြဟ် ဇၟာပ်တ္ၚဲ ဖါနူဂယး (၅းဝဝ) နာဍဳ ညးက္တဵုနူသတိက်တုဲ ညးဝေၚ်ထောံ ကာယဗလ ညိညဏောၚ်၊ ညးသၟးဇ္ၚးဇိုၚ်တဲညးတုဲ ညးသ္ပပြဘိုက် စၞနူဂယးပုၚ်ၜိုဟ်မွဲခရော် ဍာ်ကာဲဖဲ မွဲခေါ်ရ။
တုဲတှေ် ညးတေံချူဓဇက်တိုန်သ္ၚိအၚ် အကွက်ဒးကၠောန်ကမၠောန် ပွိုၚ်မွဲတ္ၚဲရ၊ အခိၚ်စိုပ် (၇းဝဝ) နာဍဳမ္ဂး ညးတေံကွာ်အာရုၚ်ဇၞော်သမ္မတတေံတုဲ စိုပ်ဒေါဝ်တ္ၚဲ (၁၁းဝဝ) နာဍဳတှေ် ဒှ်အခိၚ်စဟာပ်ပုၚ်သွ ဒေါံဇူကမၠောန်မွဲလစုတ်ရ၊ ၜိုန်ရ ညးတေံ ဒှ်မံၚ်သမ္မတကီုလေဝ် ဗ္ဒမ်စပုၚ် သွက်ညးတေံ တၟေၚ်ၚ်တၟဟ်ဟ် အမ်သဝ်ဟွံမွဲ – မွဲဟာန် ကေုာံ ဝန်ဇၞော်သၞာဲဒါ အလဵုအသဳ မွဲကရောံ မွဲကလောံ မွဲစွံရေၚ်ဟာန် ဆာန်တုပ်၊ စတုပ် မံၚ်တုပ်ကီု သီုဖအိုတ် စဵုကဵုမၞိဟ်ဒဳကွဳစက်လေဝ် စတဴပုၚ်မွဲဝိုၚ် အီဂြိုၚ်တဴမွဲစွံ စသွတုပ် ပုၚ်တုပ် သီုညးဖအိုတ်ရ၊ အခိၚ်နာဍဳကလေၚ် (၁၃းဝဝ) မ္ဂး ဆဵုဂဗကဵု ကၟုဲထဳပလုၚ် မပ္တံကဵု ကလုတ်ဍုၚ်မ္ၚးကီု၊ အ္စာပရိုၚ်ကီု၊ ညးဍုၚ်ကွာန် သၟာဗ္ၚတံ ပၟိက်မိက်ဂွံဆဵုမံၚ် သမ္မတ နာဲဟဵုချဳမေန်မ္ဂး ဒုၚ်ဆဵုဂဗတက်ကျာ သဳကၠဳ မိပ်မြဟ် အီခၟောံ စိုတ်သၠောၚ် ပဳတိလောန်သန်ရ။
စိုပ်အခိၚ်သဝ်တ္ၚဲ (၄းဝဝ) နာဍဳ ညးတေံ ကွာ်စှေ်ကၠုၚ် နူရုၚ်သမ္မတတေံတုဲ သွက်ညး သ္ဂောံဍုန်တိုပ်စ-ခၞေဝ်ကေဝ်ညးတဵုလွဳလဝ် နွံဇရေၚ်သ္ၚိတာဲညးဂှ် ညးစဝ်ဍာ် စုတ်ဝါဲ ၜံက်ဂတးတိ ပလေဝ်ပလေတ် တၞံခၞေဝ်ကေဝ်တအ်တုဲ ဟုံဍာ် စပုၚ်ရ၊ အခိၚ်ဗ္တံ စနူ (၇းဝဝ) စဵုကဵုစိုပ် (၁၁းဝဝ) နာဍဳ ညးဗှ်လိက်ရ၊ တုဲတှေ် ညးချူလိက်ပရေၚ်ဏောၚ်၊ တၚ်ဟီုတွံတံလေဝ် ညးချူသမ္တီလဝ် ပေၚ်ၚ်ရ၊ ကာလ လဆောဝ် သ္ဂာဗ္တံ မွဲနာဍဳလေဝ် ဟွံဂွံတိက်ဏီရ၊ ချူမံၚ် ချပ်မံၚ်ကၠးကၠး တ္ၚဲတၟးအာဟွံတီရ။
ဟိုတ်ဂှ်ရ …
က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဗီုညး ထိုၚ်သးလောန်အဲ
ညးဍုၚ်ကွာန်ဆာန် ဇြဟာန်ဇၞော်သၠဲ
ဟွံမွဲဆံၚ်လံၚ် မံၚ်ယျဵုဂူသဲ
အီဆက်ဆောံ ခၟောံဍုက်ကေဝ်ဗီုရဲ
ပရေၚ်ဗွိုက်လတက် ကယျိုၚ်ကယျဝ်ညးလေဝ် ဟွံတၟေၚ်တဴရ၊ ဗီုဒှ်ပၠန်ဂှ် ပ္ဍဲသက္ကရာဇ်ခရေတ် (၁၉၄၅) ဂိတုဒဳသေမ်ပါ (၂) ပ္ဍဲပၞာန်ဂၠးကဝ် အလန်ဒုတိယတုဲ ပြၚ်သေတ်ဒးစဴ-ဒးဘဲကျ ဂျပါန်ရ၊ ညးတံ ဂံၚ်တဝ်စၞေဟ်ကဵု ဂျပါန်တုဲ ဂကူဂျပါန်လေဝ် ဒးလွဟ်ဂျိ ဍုၚ်ဟာရဵုဂျိမာ,နာဂါသာဂဳ လီုလာ် နကဵုကွတ်တဲ အမေရိကာန်တံတုဲ ဒးကျပၞာန်ဂၠးကဝ်ရ။
အကြာဂှ် နာဲဟဵုချဳမေန်တံ ကေတ်အခေါၚ်ခို်ဟ်တုဲ ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲဒိတ္ထဳလ္တူတေံဂှ်ရ ဒပ်ပၞာန်ဗဳယေတ်နာမ်တံ လလောၚ်တြး တ္ၚဲသၠးပွးရ၊ ပ္ဍဲသ္ဘၚ်ကၞာဂှ် ဒဒှ်စၟတ်သမ္တီလုပ်ဝၚ် သ္ဘၚ်ဇၞော်ဇၞော်မွဲ သ္ဒးဟီုရ၊ ပ္ဍဲကဵုနာဲဟဵုချဳမေန် ကယျိုၚ်ကယျဝ် ခိုဟ်ဟ်မိုဟ်ဟ်ဟွံမွဲ၊ သွက်ဂွံတိုန်စၚ် အသေဟာန် ဂွံလုပ်အဒေါဝ်ဝိုၚ် ဝိုၚ်ပုရိသာတ်ဂှ် ပဠောံဂတာပ်ခေတ်ခိုဟ်ဟ် မွဲစုံလေဝ်ဟွံမွဲ၊ သ္ဂောံတိုန်စၚ် အသေဟာန်ဂွံ၊ သ္ဂောံလုပ်ဝိုၚ် ကယျိုၚ်ဂွံဒးရးဂှ် ကောန်ရဲညးတေံ ဒးရာန်ကဵု ပဠောံပံၚ်မဳ သွက်ညးဏီရ၊ ဆ္ဂး ပေါဲလလောၚ်တြးသၠးပွးဂှ် ဟွံဒှ်ဗွဲစၟတ်ဏီ ဒှ်မံၚ်ပတောံရောၚ်၊ ဗွဲကြဴမသက်ဂတာပ်လအ် ပြၚ်သေတ်တံ ကလေၚ်လုပ်ကၠုၚ်ပၠန်ရ၊ ကာလ (၁၉၅၄) ဏံမှ ကလိဂွံသၠးပွး ချိုတ်တ်ပၠိုတ်တ်။
ညးဒှ်သမ္မတတုဲ ဗွဲကြဴဏံ ပ္ဍဲညး နွံတဴကယျိုၚ် ပံၚ်မဳကာကဳ ကေုာံ ပဠောံၜါစုံဓဝ်ရ၊ ယာတ်ဇိုတ်တဲ (၆) ဂတှေ် – ဂရောပ်ဇိုၚ် (၃) စုံဓဝ်ရ၊ ညးမံၚ်ပ္ဍဲသ္ၚိတာဲညးတှေ် ညးလိုန်ဒၞပ်ခုၚ်ဆုတုဲ ညးတိုန်ရုၚ်မ္ဂး ညးလိုန်ဒၞပ်ကြေပ်ရာပါရ၊ ညးဝွံ နွံကဵုစေဝ်ပၞောန်လောန်သန်ရ၊ ဒၞါဲဟွံထေက်ကဵုအိုတ်ဂှ် ညးဟွံဖအိုတ်ရ၊ ဒၞါဲထေက်ကဵုဒးအိုတ်ဂှ်တှေ် လမျီုညးလေဝ် ညးဖအိုတ်မာန်ဂှ် သွက်ဂကူဗဳယေတ်နာမ် သ္ဂောံတိတ်ဗၠးနူဘဝဍိက်ရ။
ဗီုညးဏံ က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဂၠးတိလဵုလေဝ် ဟွံတုပ်ရ၊ နွံကဵုသတ္တိဗျတ္တိ လ္တူဂကူလောန်ရ၊ သွက်ဂကူတှေ် ညးဒှ်ဓဝိၚ် လ္တူနူအကွက်ညးဏီရ၊ မုပဒးဟီုသာ်ဏံရောတှေ် တၚ်တၟေၚ်အိုတ် ပ္ဍဲဘဝညးဂှ် ဒှ်ဘဝဗၠာဲဇၞော်ဏောၚ်၊ သမ္မတ လ္တူဂၠးတိဏံ ဒှ်ညးပဠးဗၠာဲဇၞော်ဂှ် ဒှ်ဆနာဲဟဵုချဳမေန် မွဲတၠဓဝ်ရ၊ နူဘဝဗၠာဲသၟူကလေၚ် စဵုစိုပ်ဘဝသမ္မတ ညးချဳဒရာၚ် သွက်ဂကူဗဳယေတ်နာမ်ဟေၚ်ရ၊ သွက်ဂကူညး သ္ဂောံခိုဟ်စဂှ်ရ ညးပအပ်လဝ် ဘဝညးမာန်၊ ပရေၚ်ဆာန်ဂှ် ညးစွံလဝ်သာမည၊ ပရေၚ်ကောန်ဂကူဂှ် ညးစွံလဝ်အဓိကတုဲ မၞိဟ်ဗီုညးဏံ ဆညးမွဲဓဝ် ပ္ဍဲဂၠးကဝ်ဏံ မွဲဟွံတုပ်ၜါ၊ တုပ်ပၟာ လအာဗောဓိသတ် ကျာ်တမၠာတံကွေံရ။
က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဗီုဏံ ဗီုညးစိစောန် လ္ပာ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ပရေၚ်ပၞာန်သၟးဟွံသေၚ် ကွတ်ကၞေဟ် ကှေ်ချူလိက်ပတ်, ကဗျ, လိက်ပရေၚ်, ဝတ္ထုတံလေဝ် ညးစိုန်ုသ္ကီုလောန်ရ၊ (ဆ္ဂး လညာတ်အဲတှေ် ပရေၚ်ဆာန်ဂှ် ညးဟွံစိုန်သ္ကီု၊ ဟိုတ်ဂှ်ရ ဂွံဒှ်ဗၠာဲဇၞော်) ချူဗပေၚ်စုတ် ဂလာန်ဂရိုၚ် မွဲပိုဒ်ရ (ဟးဟး)၊ နာဲဟဵုချဳမေန်ဝွံ ညးကၠောန်ပတုဲဝတ် ပ္ဍဲဂကူညး ညးဟံၚ်ပြာ်ဂကူညး အခိၚ်လအ်လအ်ဟွံမာန်ဂှ် ညးအောန်မံၚ်စိုတ်ရ။
ဟိုတ်ဂှ်ရ (၁၉၆၉) ဂိတုသေပ်တေမ်ပါ (၇) အခိၚ် (၉း၄၇) နာဍဳဂှ် ညးသၠးထောံ လျိုၚ်ဒၠေၚ်ဂကူ ကရဴထောံစး သၠးထောံခန္ဓ ပြံၚ်သၠာဲအာဘဝ စုတိအာ နကဵုယဲကောန်တၟံရ၊ က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဗီုညး တၟေၚ်မွဲသာ်ပၠန်ဂှ် ကၠာညးဟွံချိုတ်ဏီ ပ္ဍဲဂိတုမေ (၁၀) ညးချူဗကန်လဝ်ကဵုသၞာဲဒါ ကေုာံ ညးဍုၚ်ကွာန်တံ ဂလာန်ဗကန်ဏီရ။
“အလုံပ္ဍဲမွဲဘဝညး ပြသၞာအိုဿီု သီုစိုတ် သီုစရိုတ် မွဲကရောံကဵုညးဍုၚ်ကွာန် ကေုာံ သွက်ညးဍုၚ်ကွာန် လုပ်ကၠုၚ်ပေါဲဗ္တိုက်ဗၠးၜး သွက်ညးဍုၚ်ကွာန် ၜိုတ်အစောံစရာဲနွံဂှ် ရေၚ်တၠုၚ် ပ္တုဲဝတ် ကၠောန်ဗ္စကၠုၚ် ညးဍုၚ်ကွာန်တုဲရ၊ အခိၚ်အဲဒးစ္ဍးသာဲခြာအာ နူလောက ပြံၚ်သၠာဲအာဘဝမ္ဂး လ္ပအောန်စိုတ်ညိ၊ အခိၚ်လအ်လအ် အဲဟွံဂွံကၠောန်ပ္တုဲဝတ် လ္တူညးဍုၚ်ကွာန်ဂှ် အောန်စိုတ်ကွေံ”
“သွက်ဇျှာပနညးလေဝ် လ္ပဖအိုတ်အခိၚ် လ္ပဖအိုတ်သြန် နကဵုသ္ဘၚ်ကၞာမိပ်ပ်ညိ ညးဍုၚ်ကွာန်ကီု ဗော်ကီု ဒပ်ပၞာန်ကီု သၟတ်ကောန်ကၟိန် နော်နာဲ ညးဍုၚ်ကွာန်တံ သီုဖအိုတ် နကဵုဂလာန်ကၞောတ်တဲ ညးဆက်မိတ် ချူဗကန်လဝ် လက္ကရဴအိုတ် မြဴသာ်ဝွံရ”
သရုပ်တုဲ ဂွံဗှ် ဂွံညာတ်ကေတ် ပ္ဍဲနာဲဟဵုချဳမေန်မ္ဂး ညးဝွံ ဒှ်တြုံအာဇာနဲတၟေၚ်ၚ် ဟွံတုပ်ကဵု အာဇာနဲ တၞဟ်ဟ်တံရ၊ ကမၠောန်ပၠန်ဂတး ညးကၠောန်သွက်ဂကူညးဂှ် နကဵုဓဝ်ပတှေ်နွံနွံ စေတနာပေၚ်ၚ် ညးရေၚ်တၠုၚ်ကၠုၚ်လဝ်ရ၊ တုဲပၠန် ညးနွံကဵုဂုဏ်သိက္ခာ ဒ္ဂေတ်ဝတ် လ္တူဂကူဍိုက်ပေၚ်တုဲ ညံၚ်သ္ဂောံအံၚ်ဇၞး ကေတ် သၞသတြု မွဲလ္ပာ်တေံမာန်ဂှ် နွံကဵုဂမြၚ်ညာဏ်ပညာ ဗဟုသုတ ဍိုက်ပေၚ်သၟးဟွံက ညးလ္ၚတ် စမ်ၜတ်ၜါလ္ပာ်တုဲ ဂၠံၚ်ဒှ်ဂုဏ်ဖဵုဂၠိုၚ်ဂှ် ညးပ္တဝ်လဝ်က္ဍိုပ်လၟိုန်ရ။
ညးသ္ပလဝ်သ္ကအ်တဲကဵု ပရေၚ်ဂံၚ်သ္ကာ ဇဲလွဳ ဓရ်အေၚ်ဒုၚ် လ္တူကောန်ရဲတဝ်ခွါ ညးဗက်လက္ကရဴ တအ်တုဲ ဟွံပါ်ခြာအဆံၚ် မံၚ်သိုက်ဝါတ်တုပ်၊ အီခၟောံ ဆက်ဆောံ အောန်ကဵုလောဘ သွက်ညးရ၊ ဟိုတ်ဂှ်ရ က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဗီုညး ဗီုကောန်ဍုၚ်ကွာန်ညး-ဆာန်လျုၚ်သ္ဍိုက်ညး နွံဓဝ်ပတှေ် ဂံၚ်ဗက်လက္ကရဴညး ပေၚ်ၚ်ဂှ် မၞိဟ်သာမညတှေ် ဒှ်မာန်လောဲလောဲဟွံသေၚ်ရ၊ တြုံခိုဟ် တြုံပြဲ တြုံမၚ်မွဲဂကူ ပ္တူလဝ်ဝၚ်ခိုဟ်ဆာဲ စရာဲဝၚ် နာဲဟဵုချဳမေန် စဵုတ္ၚဲဏံ ဟွံပၠိုတ်အာ နူမတ်,ကတောဝ် ညးလောကဏံ ဏီဖိုဟ်ရ၊ က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဗီုညး ဍိုက်ပေၚ်ကဵု နာယကဂုဏ် တြဴသာ်တုဲ လ္တူကောန်ရဲတဝ်ခွာဂှ် နွံကဵုလွဳ၊ ချပ်ဗ္စာရဏာ နွံကဵုစိုတ်ဓါတ်က္တိုၚ်ကၟဟ်၊ နွံကဵုဓရ်ဆာန်ဍူရီုဗၚ် ချိုတ်တုပ် ဂျိုၚ်တုပ် အေၚ်ဒုၚ် သၠးအခေါၚ် ပ္တိုန်စရာဲ ထိုၚ်သး သ္ၚဳဂၠိပ်ချိုတ်ပၠိုတ်တုဲ ညိလေဝ် ဟွံဗက်စအဂတိရ။

လိက်နိဿဲ …
၁။ (၂၀) ရာစု အကျော်ကြားဆုံး အာရှခေါၚ်းဆောၚ်များ၊ သန်ဝၚ်လှိုၚ်
၂။ ဟိုချီမၚ်း၊ လၚ်ယုန်မောၚ်မောၚ်၊ ရန်ကုန်၊ မိုးသောက်စာပေ၊ (၁၉၇၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.