Categories
ကဗျ ပရိုၚ်

ကြအ်လေပ်တှေ်ကြအ်

 ကြအ်အဝဵု ဆဵုသၞ
ကြအ်ဆာန်အတ္တ

 ကြအ်ကျ ညးဆာန်
ကြအ်မာန် ညးထေဲ

 ကြအ်လေပ်တှေ်ကြအ်
ပါ်ပရအ်ကဵုဒး

 ကြအ်ဗၠးလမျီုဂှ်ရုဲ
ကြအ်ပထုဲဝိုၚ်ညး ဒှ်အန္တရာဲ

 ကြအ်ဂၠာဲဓဝ်ဍာံ
ပ္ဍဲပယျာံတ္ၚဲဏံ ဒှ်အရာခိုဟ်အိုတ်

စေတနာ လှာၜိုပ်

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.