Categories
ပရိုင်ပတောံ: Fact-Checking ပရိုၚ်

ဗီုရုပ်ပၟတ်တူလဝ်ဏံဂှ် ဒှ်မံၚ်ဗီုရုပ်အဃော(စစ်ကိုၚ်းတိုၚ်း ပုလဲမြို့နယ်)ပၟတ်တူလဝ်တေံဟေၚ်

ကေတ်လဝ်ဗီုရုပ် ဗီုပြၚ်ပၟတ်တူမံၜါဗီုဂှ်တုဲ ညံၚ်ကဵုဗီုရုပ်ပၟတ်တူမံၚ် ပ္ဍဲတွဵုရး(ကယား)တအ်ဂှ်ကီု ဗီုဂှ်မံက်ပြးတိတ်အာ အကြာညးသုၚ်စောဲ facebook တအ်ရ။

ကေတ်လဝ်ဗီုရုပ် ဗီုပြၚ်ပၟတ်တူမံၜါဗီုဂှ်တုဲ ညံၚ်ကဵုဗီုရုပ်ပၟတ်တူမံၚ် ပ္ဍဲတွဵုရး(ကယား)တအ်ဂှ်ကီု ဗီုဂှ်မံက်ပြးတိတ်အာ အကြာညးသုၚ်စောဲ facebook တအ်ရ။

ဗီုပြၚ်ချူပတိုန်လဝ်ဂှ်တှ်ေ “သြိုဟ်ထကးဟောံဗြီုဗွဲမလောန်ရ တွဵုရးကယျာ” ဂးတုဲ နူကဵုအကံက် Wa Na Kyaw Htain ဂှ်မွဲကဆံၚ် တောဲပတိုန်လဝ်ကဵုဗီုဂှ် ဂွံဆဵုကေတ်ရ။ ဗီုဂှ်ပြးတိတ်အာတုဲ မၞိဟ်ကဵုlike reactတအ်ဂှ္ၜိုတ်(၂၂၀၀)တၠနွံတုဲ ရဲကလေၚ်ပါ်ပရအ်လဝ်postဂှ်တှ်ေ(၂၄၃)တၠနွံကၠုၚ်ရ။ ဆဂးဗီုရုပ္ၜါဗီုဏံဂွံ ဒှ်မံၚ်ဗီုရုပ် (စစ်ကိုၚ်းတိုၚ်းဒေသကြီး ပုလဲမြို႕နယ်)ဂှ် အဃောပၟတ်တူလဝ် ပ္ဍဲဂိတုဖေဖဝ်ဝါရီ၊ သၞာံ၂၀၂၂ဏံဟေၚ်ရ။

Post ပြးတိတ်ကၠုၚ်မံၚ်ဏံဂှ် နူကဵုဌာနပရိုၚ် ဒး၊ ဟွံဒး၊ ဒးချပ်ပိုဲတအ် ကလေၚ်စၟဳစၟတ်ရံၚ်တုဲ ဗီုရုပ်ပတိုန်လဝ်တအ်ဂှ် မုလေဝ်ဟွံကိတ်ညိမံၚ်ကဵုတွဵုရး(ကယား)တအ်တုဲ ဒှ်မံၚ်ဗီုပတောံမွဲဂှ် ပိုဲစၟတ်သ္တီလဝ်ရ။

တၚ်စၟဳစၟတ်>>>>>>

မုဟိုတ်ဂွံစၟတ်သ္တီလဝ်ဗီုပတောံမွဲဂှ်တှ်ေဗီုရုပ္ၜါဗီုဂှ် ဂၠိုက်ဂၠာဲရံၚ်ပ္ဍဲgooglတုဲ ဗီုကၠာမွဲတၞးဂှ် ပ္ဍဲဂိတုဖေဖဝ်ဝါရီ၊ စၟတ်တ်ရဲ၅၊ သၞာံ၂၀၂၂ဂှ် နကဵုက္ဍိုပ်လိက် “ရးဍုၚ်ပုလဲတအ် ပၟတ်တူလဝ်” သာ်ဝွံ နူကဵု Eleven Mediaဂှ်မွဲကဆံၚ် ပတိုန်ထ္ၜးလဝ်ကဵုဘာသာအၚ်ကလိက်နွံရ။ တုဲတှ်ေဗီုဒုတိယဂှ်ပၠန်လေဝ် ပ္ဍဲဂိတုဖေဖဝ်ဝါရီ၊ စၟတ်တ်ရဲရ၊ ၂၀၂၂ဂှ် နကဵုက္ဍိုပ်လိက် “ပၞာန်တၠအဝဵုတအ် ဒးဒုၚ်ချိုတ်အာ ပ္ဍဲကၟိန်ဍုၚ်ဗၟာ၃၈တၠ”ဂးတုဲ နူကဵုဌာနပရိုၚ် “The Irrawaddy” တအ်လေဝ် ပတိုန်ထ္ၜးလဝ်ကဵု ဘာသာအၚ်ကလိက်နွံရ။ ဗီုပတောံပြးတိုန်ကၠုၚ်မံၚ်ဏံဂှ် ဒှ်လဝ်ပ္ဍဲတွဵုးရး(ကယား)ဟွံသေၚ်တုဲ ဂိတုဖေဖဝ်ဝါရီ၊ သၞာံ၂၀၂၂ဂှ် ပၟတ်တူလဝ်ပ္ဍဲ(စစ်ကိုၚ်းတိုၚ်းဒေသ ပုလဲမြို႕နယ်)တေံဟေၚ်ရ။

ဟိုတ်ဒှ်သာ်ဂှ်ရ ဆဵုတမ်ရိုဟ်ပရိုၚ်မွဲမွဲမ္ဂး လ္ပပတေဟ်စှ်ေစိုတ်ပြဟ်ဏီညိ။ ဗီုတောဲပတိုန်လဝ်ကဵုပရိုၚ်တအ်ဂှ် အခိၚ်လၟုဟ်ရဟာ၊ အခိၚ်တုဲတုဲကၠုၚ်တေံရဟာဂှ် စၟဳစၟတ်ရံၚ်ချိုတ်တ်ဗၠိုတ်တ်ကၠာညိ။ တုဲတှ်ေပကိတ်ပညဳစမ်ရံၚ် ကဵုဌာနပရိုၚ်လုပ်ကဵုသၞောဝ်တအ်ကၠာတုဲမှ ပတေဟ်စှ်ေစိုတ်ပါ်ပရအ်ညိဂှ် မိက်ဂွံဗတိုက်ဖ‌အောဝ်ဏာကီုရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.