Categories
ပရိုၚ် လိက်ပရေၚ်

လညာတ်ပူဂဵုဒစေၚ် ဝၚ်ဂကောံဍံက်

စေတနာ လှာၜိုပ် (၂၉/၅/၂၀၂၂)

ပ္ဍဲကာလပစ္စုပ္ပန်ဏံ ဇၟာပ်သတ်တအ်အိုဿီု ဂွံဒှ် မၞိဟ်ဖအိုတ် စိုတ်မွဲ၊ ဂွံဒှ်မွဲကွပ် မွဲလညာတ်၊ ဂွံအာ မွဲဂၠံၚ် မွဲတရဴ ဂွံကၠိုဟ်တဴစေတနာ ညးသ္ကံဂှ် ဇြိုၚ်ဂွံဆဵုကေတ်ရ။
ပ္ဍဲအရာတဵုပယျေဝ်ဘဝဂှ်လေဝ် ဗီုညးကဵုညး တဵုပယျေဝ်မံၚ်အိုတ်တုဲ ဘဝဂှ် လဆောဝ်တှေ် ကဵုဖဵုသွက်ဂွံယးတၟး လဆောဝ်တှေ် သွက်သိက္ခာဇကု ဒးဂြုဲစှေ်နွံတုဲ လညာတ်ဇကု ဂွံဒှ်ဒတုဲဖဵု အရၚ်ညးဂလိုၚ် ဂွံအာဍာ်ဇမၠိၚ် ကရောံညးဂွံဂှ် ပ္ဍဲကဵုစိုတ် ကၠေၚ်က္ဍဟ် ဒးဇွိတ်သပေါတ်မံၚ် အရိုဟ်ဒဒှ်အခိၚ် အိုတ်ရ။
မုအရာချပ်ပ် သွက်ရိုဟ်ကၞက်ဘဝဇကုကဵု ဂကောံဂကူဇကု ဂွံအာဍာ်ဇမၠိၚ် ဂွံကၟောန်ခိုၚ်အာ အဓာန်ဂတဂှ် ဇကုကဵုစိုတ်ဇကုဟေၚ်ရ ဒှ်အဓိကတုဲ ပ္ဍဲအခိၚ်ဇကုမဂျိုၚ်မံၚ်ဏံ ဝၚ်ဇကုဂွံဂဵုတၟး ပ္ဍဲအကြာဂကူဇကုကီု အလုံဂကောံဇကု ဂွံဒှ်အထိုၚ်အသး သွက်ညးဂလိုၚ် နကဵုဇကုဇကု ဒးဖန်ဗဒှ်တိုန် စိုတ်ပြဲထေက်ရ။
ဒၟါနူဇကုဇကု ဟွံဂၠာဲလညာတ် ဟွံပံၚ်ဗ္စပ် ပ္ဍဲအကြာညးဂလိုၚ်ဂှ်ကီု ညးဂလိုၚ်ပၠောပ်စိုတ် လ္ပာ်ခိုဟ်ဂှ် သ္ပပရေံ၊ ကသပ်လ္ပာ်ပရေံဂှ် သ္ပခိုဟ်၊ အေ လညာတ်ဗီုဏံ နွံကၠုၚ်အဆက်က်ဂှ်ရ ကါလဒးပံၚ်ကၠောန် ကမၠောန်မမိက်ကဵုမွဲမွဲ ကေုာံညးလညာတ်ခိုဟ် ကသပ်ပြဲဂှ်မ္ဂး စိုတ်ဇကု ဒှ်ကၠုၚ်သံသယ ကမၠောန်ဂကောံဏံ အာဍာ်ဇမၠိၚ်ဂွံဟာ။
စိုတ်ဇကုမွဲဓဝ် က္လေၚ်သာကၠုၚ်၊စိုတ်ဇကုဖေက်ဂှ် က္လေၚ်ဗှ်သၞာဂွံ၊ ပံၚ်ဒးလဝ်ကဵု မၞိဟ်လညာတ် ပရေံပရေံတုဲ အလဵုအလဵုစိုတ်ဂှ် ဂွိၚ်တဴအိုတ်ရ။ ၜိုန်ဂှ်လေဝ် တၚ်ရန်တၟံဇကု အာဂွံဂှ် ဗလးဏာ “ဆ္ဂး” သွက်ဘဝဇကုမွဲ ယးတၟးခိုဟ်ဂှ် ဍာံမံၚ်ရ၊ သွက်ညးဂလိုၚ် ဂကောံပြဝါ စနူသ္ၚိကၟိန်မိမ ကောဒေံဇကု ဟွံသ္ဍိုက်မၠိုက် ဟွံယးတၟးမ္ဂး အရၚ်ပရဲသွက်ဇကု မိဿဟာဲစိုတ်ခိုဟ် သွက်ဇကုဂှ် အောန်ကၠုၚ်၊ ပ္ဍဲလောကဏံ ဇကုၜိုန်ဂျိုၚ်မံၚ် နကဵုခန္ဓရုပ်ပကတိမၞိဟ်ကီုလေဝ် ကၠေၚ်က္ဍဟ်ဇကုဂှ် ဂၠုဓီုမံၚ်ရောၚ် မိက်ဂွံဂးရ။
ပ္တုဲလဝ်ဝတ် ပ္ဍဲလိုက်လောက ဂွံဏာအတ္တ ပရဲစေတနာ သွက်ညးဂလိုၚ် ဟၟဲပၟိက်ဂၠိုၚ်ဂှ်ရ ဇကုမွဲဓဝ် ဒးဒုၚ်ကျဘဝ နယၟုသိက္ခာသဝ်ဝ်၊ ဂွံဒှ်ညးယၟုခိုဟ် ဒးကၠိုဟ်စေတနာညးဂလိုၚ်၊ ဟီုအရေဝ်လုပ်ဝိုၚ် ညးဂမၠိုၚ်ဒးဂိုၚ်စၟတ်သမ္တီ ဒှ်မၞိဟ်ခိုဟ် လညာတ်ပြဲမွဲရောၚ်။
မိက်ဂွံကဵုဝၚ်ဇကုခိုဟ် ဂကောံဇကုခိုဟ် ကၠိုဟ်ကေတ်စေတနာ လ္တူညးဂလိုၚ်တုဲ အေၚ်ဒုၚ် ယဵုယိုက်ကေတ်စိုတ်ညိ၊ သတ်ကၟဝ်ဇဝ်ပကဴဂကောံဂှ် နွံပ္ဍဲကြက်စေတနာစိုတ်ဇကုရ၊ စၟဳညာတ်ကေတ် ပရေၚ်အံၚ်ဇၞး ဇၞော်မောဝ်ဂတတေံ ဆဵုမံၚ်အရိုဟ်ဟ်တ္ၚဲမှ ကမၠောန်ဇကု ရန်ချပ်လဝ်ဂှ် အံၚ်ဇၞးရ။
မူရဴကမၠောန်လဵုမွဲဟွံဟီု ဒးဝဳၜံၚ်ကေတ် နကဵုစိုတ်ဓါတ်ကၠာရ၊ ကမၠောန်ညးတၞဟ်ဇၞော်မောဝ်ပြဟ်ဂှ် ကေတ်ခန်လ္ၚတ်တုဲ ကမၠောန်ဇကု ဒက်ပ္တန်လဝ်တံဂှ် ညံၚ်ဂွံဗြေဝ်ကၟဝ်ကဴပြဟ်ဟ် ဒးချပ်အရိုဟ်ဟ်တ္ၚဲရောၚ်။
ညာတ်ကမၠောန်ညးဇၞော်မောဝ်တုဲ ကမၠောန်ဇကု ဇကုထေၚ်သောဲဂှ် ဒှ်လလေၚ်ဖဵုကဵု သိက္ခာဂကောံဇကုရ။ အခါရကၠောန်ကမၠောန် ဇကုဇြိုၚ်စိုတ်ကဵု ကမၠောန်ဂှ်မ္ဂး ဇြိုၚ်ဂွံဇၞးကေတ်ရ။ ဇကုယဝ်ချပ်ကမၠောန်ဏံဒှ်ဟာ ယဝ်သာသ္ပအ်ဂၠိုၚ်က္ဍၚ်တှေ် ဇကုဂှ် ဒှ်မၞိဟ်တဵုပယျေဝ်ဘဝဂကောံ ပ္ဍဲလိုက်လောကဏံဟွံသေၚ်၊ ဒှ်ညးလညာတ်လ္ဇုဲ ဒှ်မၞိဟ်ခ္ဍန်တိ၊ ပ္ဍဲဇကုဇကု ဒှ်မၞိဟ်ဟွံတၟးကဵု ပရေၚ်ဘဝမွဲ ကမၠောန်ဂကောံဇကု ချပ်လဝ် အရၚ်ဂွံခိုဟ်စ သွက်ညးဂလိုၚ်ဂှ် ဂြုဲစှေ် ဗျဟ်စှေ် ဒဵုကဵုစိုတ်ဂကောံဇကုလီုလာ် ညးပ္ဍဲဝိုၚ်ဇကုလေဝ် ဒးချပ်မံၚ်လညာတ်ပြး ဒှ်မာန်ရ။
ဂွံက္လေၚ်ဒက်ပ္တန်ဂကောံတၟိမွဲဝါပၠန်ဂှ်လေဝ် ဇြိုၚ်သန်တုဲ ဒးကေတ်အခိၚ်လအ်ကဵုဂိတု သၞာံ ဒှ်မာန်ရ၊ ယဝ်ရံၚ်ကဵုဖဵုသွက်ဂကူမ္ဂး ဗီုလက္ချှန်လညာတ်ဏံ ယဝ်ဒှ်မ္ဂး သွက်ဘဝဂကူလေဝ် အယုက်ဍိက်ဂၠိၚ်အာပၠန်တုဲ ဒးက္လေၚ်ပၠုပ်လညာတ် မ္ၚုဟ်က္တဵုစိုတ်ဓါတ် ညးဍုၚ်ကွာန်၊ မၞိဟ်မွဲ စိုတ်ညံၚ်ဂွံလုပ်စကဵုဂကောံပၠန်ဂှ် ဒးပံၚ်ကဵုလညာတ် ညးအဲရ။
ကသပ်ၜိုန်တုပ်ကၠာလေဝ် လညာတ်ဂှ် ညာတ်ဒၟံၚ် ဗီုညးကဵုညးရ၊ ပ္ဍဲကဵုလညာတ်ဇကု ချပ်လဝ်မွဲမွဲ ဂကောံစှေ်စိုတ်မှ ချူစၟတ်သမ္တီဂွံရောၚ်၊ ပ္ဍဲလညာတ်ညးဂမၠိုၚ်ဂှ် ဒၞါဲစကာ ဒၞါဲဂပ်ဝ်ကဵုလၟေၚ်ကမၠောန် အဓိကဂှ်ဟေၚ် လးဖျေံထေက်ရောၚ်၊ လညာတ်သှေ်မံၚ်တအ်ဂှ် ဒးက္လေၚ်စၟတ်လဝ် ပ္ဍဲလိက်စၟတ်သမ္တီမွဲမွဲ ခိုဟ်ရ၊ အခိၚ်အခါ ဂပ်ဝ်ကဵုကမၠောန်ဇကုမံက်ကၠုၚ်မ္ဂး က္လေၚ်လးဖျေံ က္လေၚ်စကာထေက်ရ။
ပ္ဍဲအရာဒက်ဂကောံမွဲမွဲဂှ် အကာဲအရာ တၠုၚ်လအာ ဍေံကဵုဖဵုသွက်အနာဂတ် နွံၜိုတ်လဵုရော ချိၚ်ၜတ် ကေဝ်ကၞာတ်တုဲ ထေက်ဟွံထေက်ဂှ် တန်တဴကဵုဓဝ်ညဳသာမၞိဟ်ဇကုရ။
ညဳသာ စိုတ်ဓါတ်မြဟ်မြာ က္တိုၚ်ကၟဟ် မိပ်သၠောၚ်ကဵုဂကောံဇကုမ္ဂး ခြာဟွံလအ် ဂကောံဂှ် ဇၞော်မောဝ်တောတက်ရ၊ လအ်ဂကောံဇကု ဂွံဇၞော်မောဝ်ဂှ်ရ ဇကုကဵုဇကု ဇြိုၚ်မံၚ် စိုတ်ဍောၚ် စိုတ်သာမံၚ်ရောၚ် ဒှ်စလေပ်ရ၊ “ဥပမာ” ဒက်ဂကောံမွဲမ္ဂး ဂကောံဇကု ဂွံအာဍာ်ဇမၠိၚ်ဂွံဂှ် တမ်ရိုဟ်ဂုဏ်ဖဵု သွက်ဂကောံ ဒးဒက်ပ္တန်လဝ်ထေက်ရ၊ ဆ္ဂး သြန်ဂကောံဂှ် အောန်မံၚ်ဏီမ္ဂး မုပြသၞာ ဟွံမံက်ဏီရ၊ သြန်ဂကောံဂှ် ဗွဝ်ဍေံယဝ်ဂၠိုၚ်ကၠုၚ်မ္ဂး လညာတ်ကီု ကသပ်ကီု မံက်ကၠုၚ်အလဵုလဵုဍေံရ၊ ပ္ဍဲအခိၚ်ဏံဂှ် ပရေၚ်ထိၚ်ဒဝ်သြန် ဒးကၟောန်ပခိုၚ်၊ လညာတ်ဗၠေၚ်ဒစေၚ် လ္တူညးမွဲ ကေုာံညးမွဲ ဒှ်စလေပ်ရ။
အဓိကဂှ် ဂကောံဘုံလ္တူ (EC) တံ ဖျေံလဝ် ပ္ဍဲဝိုၚ်တုဲ အခိၚ်ညးဗှ်လိက်သ္ပဒ္တန်ဂှ် ဇကုလုပ်ကဵုကသပ်မာန် (ပၠုပ်လညာတ်မာန်)၊ ဆ္ဂး ဇကုဂွံနၚ်ကသပ် နူမ္ၚး နဲဍာ်ပလာဲ မွဲနဲမွဲဗီုတုဲ လ္တူလညာတ်ဂှ် ဇကုကၠိုဟ်ညိ ဟွံကၠိုဟ်ညိ ဒှ်မာန် ဟွံမာန်ဂှ် ဇကုယိုက်ပၠုပ်နၚ် ပ္ဍဲဝိုၚ်ဇကုတုဲ ကၠုၚ်ကိုဟ်ဆာဲ ပ္ဍဲလ္ဒောဝ်ဝိုၚ်ဂကောံဇကု ဟီုပၠုပ်နၚ်မအရေဝ် သီုစိုတ် သီုစရိုတ် အတ္တပါလေဝ် ဟွံတီတုဲ လိုန်ဖျဝ်ဂကောံ၊ ဝါဒပူဂဵုဂှ် သာဲပရး လညာတ်ညးဂလိုၚ် လ္ပကၠောန်စုတ်အိုတ်ညိ။
ကမၠောန်ဟီုဂှ် ကၠောန်မံၚ်ဍေံမှ တၚ်စၟဳစဂတတေံ ဆဵုသွဟ်ဍေံဗွဲစၟတ်ရောၚ်၊ မိက်ဂွံကဵုဂကောံဇကုခိုဟ် ဇကုကဵုဇကု ကၠိုဟ်ကေတ်စေတနာတုဲ ကွာ်အာဗွဲမမိပ်မြဟ်စိုတ်ညိ၊ သတ်ကၟဝ် ဇဝ်ပကဴဂကောံဂှ် တန်တဴကဵု လညာတ်ပူဂဵုဂကောံဇကု ပရေၚ်ညဳသၟဟ်ရ။
ပရေၚ်ညဳသၟဟ်ဏံ ဟွံခိုၚ် ဇြိုၚ်မံၚ်စိုတ်ဟာ သွဟ်ဍာံက္လေၚ်သၟာန်ကၠုၚ်မ္ဂး ဗုဂှ်လ္ပပလမ္စံက်၊ လမ္စံက်ဂှ် လ္ပပဗု၊ ဗုလမ္စံက်ၜါ ပြံက်နှဴ ဒှ်တဴတၚ်ကော်ဆောမွဲ၊ ပၟိက်ဇကု မၞိဟ်မွဲ တက်ပရဲ လ္တူဂကောံတုဲ ကွာ်အာဂတဂှ် ထာဝရပရေၚ်ညဳသၟဟ်ဟွံသေၚ်၊ ဗွဲတၟေၚ် လးဖျေံလၟေၚ်ကမၠောန် စၞောန်ကၠောန် ကေၚ်ကာမွဲမွဲ ညးမွဲရပ်ကၞောတ် ညးမွဲရပ်တမ် ဖန်ယိုက်ဏာ ညဳညဳသာသာမ္ဂး ပရေၚ်ညဳသၟဟ်ဂကောံဂှ် ဂၠေၚ်ၜှ်ကေတ် တိုၚ်ပကဴမာန်ရ။
ပိုဲမၞိဟ်တံ ကမၠောန်ဇြိုၚ်စိုတ်ဂှ် ဆာန်လေပ်ဂၠိုၚ်တုဲ ဒှ်မံၚ်ညံၚ်ရဴမတ်သိုၚ်မကသောဝ် ချပ်တိုန်ကမၠောန် ကေၚ်ကာမွဲမ္ဂး ဗီုကဵုဍေံကသောဝ်ဟီုမံၚ်ဂှ် ဒှ်ကၠုၚ်ပ္ဍဲစိုတ်ဇကုရ၊ ပရေၚ်ပါ်ပါဲဇြိုၚ်စိုတ်ဂှ် အဓိက တန်တဴကဵုစိုတ်ဇကုမွဲဟေၚ် မိက်ဂွံဂးရ။
ရံၚ်အာကဵုခန်လ္ၚတ် ညးတဵုတၞံဆုတံ မုဟိုတ်ရော တၚ်ရန်တၟံညးတံ ဂွံဒှ်ဂုဏ်ဖဵု အရၚ်မၞိဟ်လက္ကရဴတေံ- ဟီုဍာံဍာံမ္ဂး အာဲကၟာဲစၟတ်သမ္တီမွဲသၟးဟွံက သွက်ပရေၚ်ပိုန်ဒြပ် ဗုၚ်ဂၞဴဂွံပေၚ်အာ ဘဝဂတအဆက်က်ဂှ် ဂုဏ်ဖဵုညးကၠောန်လဝ် ဒှ်အရၚ်ညးဂမၠိုၚ်ရောၚ် စှေ်စိုတ်တုဲ ကလုတ်တဵုလွဳလဝ် တၞံဆုရ။
ပိုဲမၞိဟ်တံ လၟုဟ်ဗီုဂှ်ဟွံသေၚ် ချပ်လဝ်အောန်ကွေံကွေံရ၊ တၞံဆုမွဲမွဲတၞံဏံ နူဍေံဂွံဇၞော်ဂေါဝ်တိုန် အယျဲဍေံ ဂွံဒုၚ်စဂုဏ်ဖဵုဂှ် အယုက်ပိုဲဏံ စဟွံဂတာပ် စိုတ်ဂှ်သာကၠုၚ်တုဲ တၞံဒှ်ဂုဏ်ဖဵု သွက်မၞိဟ်လက္ကရဴတေံ ဂွံကျိုၚ်ပယျေဝ်တိုန် ဘဝဍေံတံမာန် ဟွံရန်ချပ်လဝ် မွဲမွဲသာ်မ္ဂး ဒဒိုက်လ္တူဒဒိုက် ဂၠိုၚ်သာ်ခတ်က္ဍန် ဒးဆဵုကၠုၚ် ပ္ဍဲဘဝကောန်ဂကူပိုဲတံပၠန်ရ။
လညာတ်ညးကၠောန်လဝ်ဂတ ထာဝရခိုဟ်ဆာဲ ဒၞါဲလုပ်လဝ်အဝေါၚ်ဂှ်ကေတ် ဒၞါဲဗၠေတ်ဂှ်ပဠေဝ် ဒုၚ်ယၟုဂကူတုဲ ဂကူဂွံကျေဝ်ပ္ဍဲဂၠးကဝ် ဂစာန်ဂၠာဲနဲ၊ ပ္ဍဲဂကူမွဲမွဲ တၚ်ခက်ခုဲဂှ် နွံတွဵုရ၊ တၚ်ခက်ခုဲဟွံမွဲမ္ဂး ပရေၚ်အံၚ်ဇၞးဂှ် ဂွံၜှ်ပလှ်ကေတ်လောဲလောဲလ္ပထေၚ်၊ ပ္ဍဲဗွိုၚ်ဂကူဇကုလေဝ် ဒးပသောၚ်မံၚ်ပြသၞာ နွံတွဵုရ။
ဆ္ဂး လ္တူစေတနာဏံ ညးညးအဲအဲ ကၠိုဟ်ကေတ်စိုတ်တုဲ ကမၠောန်ဂှ် အံၚ်ဇၞးရ၊ ပြသၞာ ပ္ဍဲဗွိုၚ်ဂကူလေဝ် ယဝ်ဒးပသောၚ်မ္ဂး ဒးကေတ်ကသပ်လညာတ်ညးဂလိုၚ် ဟီုမာန်ရ၊ နအလဵုလဵုစိုတ်ဇကု ကသပ်ဇကု ညးမွဲဓဝ်ဂှ် ၜိုန်ခိုဟ်ကီုလေဝ် ဂကောံဇကုဟွံတီ ဗီုပၟိက်ဇကုရ ဒှ်ခိုဟ်၊ ကဵုညးဂလိုၚ် ညိလေဝ် ဟွံပ္ညဳ ဟွံချပ်သဳကၠဳမွဲသာ် ဇကုဇကု သ္ဂုတ်သွာတ်ဒးဂှ် ကမၠောန်ဂကောံဂှ် ဒှ်အာကသပ်လညာတ်အတ္တ မိက်ဂွံဂးရ။
ဆ္ဂး လ္တူကသပ်ညးမွဲဏံ ဗၠေတ်ဖအိုတ်ဟွံသေၚ် ဒၞါဲခိုဟ်ညးဂလိုၚ်စှေ်စိုတ်လေဝ်နွံ၊ အလဵုလဵုကသပ်ခိုဟ် ဗီုဏံဂှ် ညးဂလိုၚ်လေဝ် ယွံသွံရှေ်သှေ် ထ္ၜပ္တိုန်ကဵုအဝဵုဒှ်မာန်ရ။
လညာတ်ဗၠေတ်ဟီုမွဲနဲပၠန်မ္ဂး ပ္ဍဲဝိုၚ်ဂကောံဇကု ဇကုဗၠေတ်မံၚ်ဖိုဟ် ညးဂမၠိုၚ်တီတုဲ ဇကုဟွံဒုၚ်ယၟုဗၠေတ်-ဒးတွဵုယဝ်ဒှ်မ္ဂး ညးဂမၠိုၚ်ဂှ် က္လေၚ်သ္ဂုတ်သွာတ်- ကဵုအခိၚ် ပေါဲဆဵုဂဗ ကေတ်ကသပ် ကဵုကသပ်ဂတတေံ က္လေၚ်သဳကၠဳညိ မိက်ဂွံကဵုဒှ်၊ ဒၟါနူလဵုဂွံဗၠေတ် ယဝ်က္လေၚ်ဇွိတ်သပေါတ်ရံၚ်မ္ဂး ကမၠောန်မွဲမွဲ ဟိုတ်နူဟွံမွဲကဵု ပရေၚ်ပရဟ်ဒုၚ်-ဒ္စးဒုၚ် ဟွံမွဲဂှ်ရ လညာတ်ဇကုချပ်လဝ်ဂှ် ဟွံဂွံပါ်ပါဲကီု ဖျုန်သတ်အရေဝ်ဇကု ထေၚ်ခယျကေတ်ဒှ်ကြက်၊ အရၚ်ညးဂလိုၚ်စှေ်စိုတ် ပတှေ်ပြဟ် ဒှ်အာတုဲ ကသပ်ဇကုဗၠေတ်ဂှ် က္လေၚ်ချပ်ဂွံတုဲ သိၚ်သာအာဒှ်မာန်ရ။
သ္ပအဓိကကဵု ကသပ်ညးဂလိုၚ်တုပ်စိုတ် စှေ်စိုတ်မ္ဂး ဂကောံဇကုဇၞော်မောဝ်တွဵုရ၊ ဗၠေတ်မ္ဂး သီုဂကောံ ဒးမ္ဂးသီုဂကောံ ကုပူဂဵုဗၠေတ်မွဲဓဝ်ဂှ် လ္ပကဵုဒှ်ညိ၊ ယဝ်ဗၠေတ်အာ ဟွံဆက်ပဠေဝ်မ္ဂး လၟေၚ်ကမၠောန်ဂကောံဇကု ချပ်လဝ်တံဂှ် ဒှ်အာကမၠောန်လ္ဇုဲ၊ အလဵုလဵုစိုတ်ဓါတ်ညးမွဲဓဝ်ဂှ် ဂွတိုန်တုဲ ဒဵုကဵုသာဲတိတ် မံၚ်ထောံမ္ၚးဂကောံဒှ်မာန်၊ အတ္တပူဂဵုဂှ် ဟွံဒုၚ်ဖျဝ်မာနတုဲ က္လေၚ်ဒက်ဂကောံတၞဟ်လေဝ် ဒှ်မာန်ရ။
ယွံသၟတ် မိမညးဍုၚ်ကွာန်တံ ယဝ်လွဳစိုတ်ဓါတ် လညာတ်သာ်ဏံမ္ဂး ဂစာန်ပဠေဝ်အိုတ်ညိ၊ တၚ်ခိုဟ် သွက်ဘဝ သွက်ဂကောံ သွက်ဂကူဍာံဍာံဂှ် လွဳလညာတ်တၟိတုဲ လုပ်အာပေါဲဗ္တိုက် ဇၟာပ်လညာတ်ပူဂဵုဒစေၚ် ဝၚ်ဂကောံလ္ပကဵုဍံက် ယၟုဂကူလ္ပကဵုလီု ဒုၚ်ယၟုသၟာစိုတ်ခိုဟ်မွဲတုဲ သွက်ပရေၚ်ဇၞော်မောဝ် ပ္ဍဲဂကူ ဂိုတ်ကၟောန်အိုတ်စိုအ်။ ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.