Categories
ဂလာန်ညးဒါန်လိက် ပရိုၚ်

လိုက်ဝှ်တိကှ်ဏံ စွံသတိတုဲ ကၠောန်ပေဲါသဘၚ်အိုတ်ညိ

လိုက်ကၠုၚ်ဝှ်မ္ဂး သဘၚ်အခိုက်ကၞာ၊ သဘၚ်ကျာ်၊ သဘၚ်ဒေသညးကဵုညး၊ အခိုက်ဒေသညးကဵုညး ကၠောန်တဴသ သဘၚ်အိုတ်ရ။ သၞာံတုဲကၠုၚ်တေံဂှ် ဟိုတ်နူအသိၚ်ဘဲယဲကပ်တုဲ ပရေၚ်သဘၚ်ပေဲါတအ်ဂှ် ဒးဒေံါဇူလဝ်တုဲ အခိၚ် လိုက်ဝှ်ဏံ ညးတာလျိုၚ်တအ် ပံက်ကဵုအခေါၚ်ဗဒှ်ပေဲါရ။
သ္ပဟိုတ်ကဵု ပရေၚ်ဗွဝ်ဖျာဂၠးတိကီု၊ ဟိုတ်အသိၚ်အလိုန် ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ကီုတုဲ သြန်ဖေါဝ်၊ ကပေါတ်အရပ်စပ်မၞိဟ် တအ်က္ဍၚ်၊ ကပေါတ်ဗၞိက်ဖျာ မပ္တံကဵုစၞစသုၚ်နာနာ ၚုဟ်က္ဍၚ်သၠုၚ်တိုန်ဒၟံၚ် ၜါဆ၊ ပိဆရ။
ဟိုတ်နူဗွဝ်ဖျာက္ဍၚ် စၞစသုၚ်က္ဍၚ်တုဲ သြန်လုပ် သြန်တိတ် ဟွံသၟဟ်ဒှ်ကၠုၚ်၊ ပရေၚ်ပိုန်ဒြပ်ဂြတ်ကၠုၚ်၊ ခက်ခုဲကၠုၚ်ကဵု ပရေၚ်စသုၚ်မံၚ်စံၚ်ရ။
နကဵုပရေၚ်အခိုက်ကၞာဒေသတုဲ ကၠောန်ကာကုသဵုဂှ် မုဟွံဒှ်ရ။ ဆဂး ဒုၚ်ယၟု ကၠောန်ၜိုတ်ကာကုသဵု၊ ဒုၚ်ဒၞန်ကဵု ကာကုသဵုတုဲ ကၠောန်ဗဒှ်ပေဲါသဘၚ်ဂှ် အခိၚ်တ္ၚဲဏံ ၜိုတ်ဖအောန်ဂွံဂှ် ဒးဖအောန်ဖျေံထေက်ရ။
အခိၚ်ပရေၚ်ပိုန်ဒြပ်စှေ် အခိၚ်ညးဍုၚ်ကွာန်က္ဍန်ဂြက်ဒၟံၚ်ဏံ သုၚ်စောဲဖအိုတ်သြန် လ္ၚီကိုဋ်၊ လက်ကိုဋ်တုဲ ကၠောန်ဗဒှ် သဘၚ်မိပ်မိပ်မြဟ်မြဟ်ဂှ် ဒှ်ဟွံထေက်ရောၚ် မိက်ဂွံဖ္တိုက်ဖၟောဝ်ဏာရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.