Categories
ပရိုၚ်

ဟိုတ်နူပရေၚ်ပြံၚ်လှာဲတုဲ ပရေၚ်ပ္တိတ်သြန် ပလံၚ်သြန် နကဵုမိုဝ်ဗာၚ်တအ် ဓဝ်ပတှေ်အောန်စှေ်ကၠုၚ်

မိလတိုပ်၊ ဂိတုသေပ်တေမ်ဗာ ၃၀၊ ၂၀၂၂

နူကဵုဗေန်ဗဟဵု ပ္တိတ်ကၠုၚ်စၞောန် ကုရဲညးရေၚ်တၠုၚ် ပရေၚ်ပလံၚ်သြန် ပ္တိတ်သြန် နကဵုမိုဝ်ဗာၚ်ဖုၚ်တအ် ဒးသၠုၚ် ပ္တိုန်အဆံၚ် Level 2 ဂးတုဲ ပရေၚ်ပ္တိတ်သြန် ပြၚ်သြန် နကဵုမိုဝ်ဗာၚ်တအ် ဓဝ်ပတှေ်အောန်စှေ်ကၠုၚ်ရ။
စတံနူကဵုပရေၚ်ပြံၚ်လှာဲ ဒးသၠုၚ်ပ္တိုန်အဆံၚ် (၂) ဂှ်တုဲ ရဲညးပြၚ်သြန်တအ်ကီု ပ္တိတ်သြန်တအ်ကီု ဒးကေတ်စၟတ် (မှတ်ပုံတၚ်) တုဲ ဒှ်ခက်ခုဲကဵု ရဲပြၚ်သြန် ပ္တိတ်သြန်တအ်ကီု သီုကဵုဓဝ်ပတှေ်အောန်စှေ်ကၠုၚ်ရောၚ် ညးရေၚ်တၠုၚ်မံၚ် ပရေၚ်ပြၚ်သြန် ပ္တိတ်သြန် နကဵုဖုၚ်မိုဝ်ဗာၚ်မွဲတၠ ဟီုသာ်ဝွံရ။
“ပြၚ်စုတ်ပ္ဍဲအကံက်မွဲရ ဟွံဒးကေတ် စၟတ်လိက် (မှတ်ပုံတၚ်)၊ ပဲါနူဂှ်တှေ် အာပ္တိတ်ကီု၊ ပြၚ်ကီု ဒးကေတ်စၟတ်လိက် (မှတ်ပုံတၚ်) ဖအိုတ်ရ၊ ဂၠိုၚ်ဂှ် ရဲညးဟွံတီလေဝ်တှေ် ညးဟွံဂွံကေတ်နၚ်လဝ် (မှတ်ပုံတၚ်) ဇှ်တှေ် ဒှ်ခက်ခုဲ၊ ဇကုဟီု ဒးကေတ် (မှတ်ပုံတၚ်) ဗက်ဂှ် မုက်မတ်ညးတအ် ဒှ်အာမွဲဗီု ဓဝ်ပတှေ်ညးတအ်အောန်အာဟဂှ်ရ” မိမာမာ ဆေၚ် ညးရေၚ်တၠုၚ် ပရေၚ်ပြၚ်သြန် ပ္တိတ်သြန် လ္တူဍုၚ်ဇြပ်ဗု ဟီုရ။
ပရေၚ်ဒးသၠုၚ်ပ္တိုန်အဆံၚ် Level 2 ဏံဂှ် စတမ်နူ ဂိတုသေပ်တေမ်ဗာ (၁၆) ဂှ်တုဲ နူကဵုဗေန်ဗဟဵုတအ် ပ္တိတ်လဝ် စၞောန်ပၟိၚ် ကု Wave Money ၊ KBZ Pay တအ် စတမ် ရဲညးကၠောန်ရေၚ်တၠုၚ်ဒၟံၚ် ပရေၚ်ပြၚ်သြန် ပ္တိတ်သြန် နကဵု မိုဝ်ဗာၚ်တအ် ဟွံကၠောန်သၠုၚ်လဝ် အဆံၚ် Level 2 ဂှ်မ္ဂး ကၟာတ်ကၠေံအကံက်ရောၚ် ပ္တိတ်လဝ်စၞောန်ရ။
အကံက်ရဲညးရေၚ်တၠုၚ်ဒၟံၚ် ပရေၚ်ပြၚ်သြန် ပ္တိတ်သြန်လ္ၚဵုတအ်ဂှ် ကၠောန်လဝ်အကံက်နကဵုဂၞန်ဖုၚ် ဟွံဍာံကီု၊ စၟတ်လိက် (မှတ်ပုံတၚ်) ဇကုဟွံဍာံဂှ်ကီု ဒးဒုၚ်ကၟာတ်ကၠေံအကံက်နွံတုဲ သြန်နွံဒၟံၚ် ပ္ဍဲကဵုမိုဝ်ဗာၚ်ဖုၚ်တအ်ဂှ် လေဝ် ပရေၚ်ဂၠံက်ပ္တိတ်သြန် ဒှ်မံၚ်အခက်ခုဲလေဝ်နွံရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.