Categories
ပရိုၚ် လ္ၚတ်မၚ်ရံၚ် ပေါဲရုဲမာဲ ၂၀၁၅

ပ္ဍဲတွဵုရးမန် ညးဂရၚ်ပ္တီလဝ် နကဵုတၞးလိက်ဗီုပြၚ် ၃-က ဂှ် ဂွံအခေါၚ်ကဵုမာဲ လၟိဟ်ၜါဠက်ပြၚ်

Mon State(Facebook)
Mon State(Facebook)
ဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးမန် – ပ္ဍဲကာလပေါဲမာဲလၟုဟ်ဝွံ မၞိဟ်ပြံၚ်တိတ်နူဌာန် ဒေသမာဲ ဇကုတုဲ လုပ်တန်တဴ ကၠောန်စမံၚ် ပ္ဍဲဒေသမာဲ တွဵုရးမန်ဏံ နွံၜိုတ်ၜါဠက်ပြၚ်ရ။ ညးတအ် သ္ဂောံဂွံ အခေါၚ်ကဵုမာဲကီုဂှ် ဂရၚ်ပ္တီ အာတ်မိက်လဝ် နကဵုတၞးလိက် ဗီုပြၚ် (၃-က) တုဲ သီုဖ်အိုတ်ဂှ် က္လိဂွံအခေါၚ်ကဵုမာဲကီုရ သာ်ဝွံ သၞာဲဒဴ နူကဵုကမ္မယှေန်ပေါဲရုဲမာဲ တွဵုရးမန်

ဟီုရ။

ပ္ဍဲအလုံတွဵုရးမန်ဏံ ညးမၞုံကဵုအခါၚ်ကဵုမာဲ နွံ ၁၅ ကိုဋ်ကဵု ၁ ဠက်ပြၚ်တုဲ၊ အပ္ဍဲဂှ် ညးအာတ်မိက် ဂရၚ်ပ္တီလဝ် အခေါၚ်ကဵုမာဲ နကဵုတၞးလိက်ဗီုပြၚ် (၃-က) ဗၞတ်ၜါဠက်ပြၚ်ဂှ်လေဝ် ပါကီုရ။

လဟီု ဥုဟိၚ်လေန်ထိတ် သၞာဲဒဴ ကမ္မယှေန်ပေါဲရုဲမာဲ တွဵုရးမန်ဂှ်မ္ဂး “ တၞးလိက် ဗီုပြၚ် (၃-က) ဟီုဂှ် ရဲလုပ်ကၠောန်စ ပ္ဍဲတွဵုရးမန်သၟးဟွံသေၚ်၊ ရဲပြံၚ်ကၠုၚ်တန်တဴ ပေၚ်တြဴဂိတု (ပေၚ် ၁၈၀ တ္ၚဲ) တအ်လေဝ် ပါလုပ်ကီု” ဂးရ။

အပ္ဍဲကဵု မၞိဟ်ၜါဠက်ပြၚ် မဂရၚ်ပ္တီလဝ် နကဵုတၞးလိက် ဗီုပြၚ် ၃-က ဂှ် ပ္ဍဲခရိုၚ်မတ်မလီု နွံမွဲဠက်ပြၚ်တုဲ၊ ပ္ဍဲခရိုၚ်သဓီုဂှ် နွံၜိုတ်မွဲဠက်ရ။

ပ္ဍဲခရိုၚ်မတ်မလီုလေဝ် နွံ ၆ ပွိုၚ်ဍုၚ်ပၠန်ုတုဲ ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်မတ်မလီုဂှ် နွံ ပန်လ္ၚီ (၄၀၀၀) ပြၚ်၊ ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ၜါသွာၚ် တ္ကအ်ခၟိုၚ်ဂှ် နွံ ၇၁၉ တလ၊ ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ်ဂှ် နွံ ၁၅၇၁ တလ၊ ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ် နွံ ၂၅၉၂ တလ၊ ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်မြဟ် နွံ ၂၀၂၀ တလ သာ်ဝွံ ဂွံတီကေတ် နူရုၚ်ကမ္မယှေန် ညးကဵုညးရ။

မၞိဟ်နူရးဇၞော်တၞဟ်ဟ် တွဵုရးတၞဟ်ဟ် လုပ်ကၠောန်စမံၚ် ပ္ဍဲတွဵုရးမန်ဏံ နွံမံၚ်ကီုရ၊ မၞိဟ်လုပ်ကၠောန်မံၚ် ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်ဂှ် လ္ၚဵုလ္ၚဵု သက်သဳခိုၚ်ၚ်ကၠိုက်က် မုလေဝ် ဟွံမွဲတုဲ သ္ဂောံဂွံအခေါၚ်ကဵုမာဲဂှ် ဝါတ်ကွေံရ၊ နဲကဲ ဗီုဂွံကဵုမာဲဂှ်လေဝ် ဟွံကၠိုဟ်၊ ဗဟုသုတ ဆေၚ်ကဵုပရေၚ်မာဲလေဝ် အောန်ကွေံကွေံ လၟောဝ်အမာတ် လ္ၚဵုလ္ၚဵုတအ် ဟီုရ။

ဥုမျဵုဝေန်(NLD) လၟောဝ်အမာတ် ကၠတ်ထဝ်ကောန်ဂကူ ဒေသမာဲ စၟတ် (၈) ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်ဂှ်လေဝ် “ဒၞါဲ ပိုဲအာစိုပ် ဗွဲမဂၠိုၚ်ဂှ် ရဲပြံၚ်ကၠောန်မံၚ် ပ္ဍဲဒေသတအ် ညးတအ် ဂွံဂွံကဵုမာဲဂှ် ခက်မံၚ်တၟာဂလိုၚ် ဂွံဆဵုကေတ်။ သွက်ညးတအ် ဂွံဂွံအခေါၚ်ကဵုမာဲဂှ် ရဲဂကောံကမ္မယှေန် ကဵု ရဲအုပ်ဓုပ် ဒေသမဆေၚ်စပ်တအ် ပံၚ်တုဲဖန်ဇန်ကဵုမ္ဂး ဂွံမာန်ဏောၚ်” ဂးရ။

ရဲနူဒေသ မပ္တံကဵု ရးဨရာဝတဳ၊ ရးဗဂေါ တေံ ကၠုၚ်ကၠောန်မံၚ်ကလောန် ပ္ဍဲတွဵုရးမန်ဂှ် နွံဂၠိုၚ်ကဵုဠက်တုဲ ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ် မွဲပွိုၚ်ဍုၚ်ဓဝ်ဂှ် ရဲကၠောန်ကလောန်ပ္ၚာ၊ ကလောန်ကၠအ်ထ်ၜိုတ်၊ ကလောန်ကၠအ်သတ်ဆု သတ်ဒုန်၊ ရဲကပှ်ကၠောန်မံၚ် ကလောန်တၞဟ်ဟ် တၟော်သီုဖ်အိုတ်မ္ဂး ရဲပလုၚ် ကၠုၚ်ကၠောန်ကလောန် နွံၜါဠက်ပြၚ်မံၚ်ဏောၚ် လၟောဝ်အမာတ်တအ် တၟော်လဝ်ရ။

စရၚ်မၞိဟ်ကဵုမာဲ မဂရၚ်ပ္တီလဝ် နကဵုတၞးဗီုပြၚ် ၃-က တအ်ဂှ် ကၠာဟွံစိုပ် တ္ၚဲရုဲမာဲ ၜိုတ်မွဲသတ္တဟ ညးတအ် ဗာန်လလောၚ်ကဵု ပ္ဍဲရုၚ်ကမ္မယှေန်မာဲ အရာပ်/ကွာန် တအ်ဏောၚ်ဒှ်တုဲ ပပ္တံနူ နဝ်ဝေမ်ဗာ ၅ ဂှ် ညးတအ် ပ္တိတ်ကဵု စၟတ်တဲ သက်သဳ တၠမာဲဆန္ဒ တအ်ဏောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.