Categories
လိက်ပရေၚ်

ဂကောံပံၚ်ကောံပရေၚ်ဂကူမန်(M.A.U) ဟီုဂှ် မုရော

ဂကောံပံၚ်ကောံပရေၚ်ဂကူမန် (M.A.U) ဟီုဂှ်မုရော၊ ပရောဏံမိက်ဂွံချူဓမံက်ထ္ၜးကဵုညးဍုၚ်ကွာန်မဟာ ဇန်မန်ပိုဲတၟာလံရ၊ ၜိုန်ဒှ်သာ်ဂှ်ကီုလေဝ်အခိၚ်အခါကဵုအကာဲအရာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ပိုဲဟွံညိၚ်ဝတ်တုဲ ဂွံစှေ် သၠာတ်ဂွံလဴစကဵုညးဍုၚ်ကွာန်မဟာဇန်မန်တံ ဟွံသၟဟ်အစောံ ဟွံသၟဟ်အရထရ၊ ဟိုတ်ဂှ်ရညးဍုၚ်ကွာန် မဟာဇန်ပိုဲအပ္ဍဲဍုၚ်ဏံ ဟွံတီဟွံညာတ် ဟွံဍုက်ကေဝ်ကဵုဂကောံပံၚ်ကောံပရေၚ်ဂကူမန် (M.A.U)ရ၊ ညးဂွံတီညာတ်ဍုက်ကေဝ်ကဵုဂကောံပံၚ်ကောံပရေၚ်ဂကူမန် (M.A.U)ဟီုဂှ် နွံအောန်တဴဗွဲမလောန်ရ၊ ကု ညးမချဳဓရာၚ်မွဲဂကောံကဵု က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်အပ္ဍဲဍုၚ်လ္ၚဵုလ္ၚဵုတံဟေၚ် တီညာတ်ကဵုဂကောံပံၚ် ကောံပရေၚ်ဂကူမန်(M.A.U)ရ၊ က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ညးမတီညာတ်ဍုက်ကေဝ်ကဵုဂကောံပံၚ်ကောံပရေၚ်ဂကူမန် (M.A.U) ပၠန်တံလေဝ် တီဗွဲအဇ္ဇျတ္တဟွံသေၚ် ဗဟိရဟေၚ်တီညာတ်ရ။

ဂကောံပံၚ်ကောံပရေၚ်ဂကူမန်(M.A.U)ဟီုဂှ် နကဵုဗွိုၚ်(၄)ဗွိုၚ်ပံၚ်ဗစပ်ပံက်ဗဒှ်လဝ်ဂကောံရ၊ ဂကောံဝွံနူ ကဵုသၞာံ ၂၀၀၈ ဂိတုမာတ်ချ်ဂှ် စပံက်လဝ်ရ၊ ဂကောံဝွံဂွံက္တဵုဒှ်ကၠုၚ်ဂှ် ဒှ်ကၠုၚ်လောဲလောဲဟွံသေၚ် ဂကောံဝွံ ကၠာဟွံဂွံဒှ်ဏီဂှ် ပ္ဍဲကဵုသက္ကရာဇ်ခရေတ် ၁၉၉၅ သၞာံဂှ်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ကေုာံ ဗော်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳကောန်ဂကူ မန်တံၜါဗော်ချပ်တဴရေၚ်သ္ကံပရေၚ်ဂကူမန်တုဲ ပံက်လဝ်ဂကောံရေၚ်တၠုၚ်ချပ်ဇန်ပရေၚ်ဂကူမန်မွဲဂကောံရ၊ ဗော်ၜါဗော်က္ဍိုက်ပ်တုဲ ပံၚ်ကဵုဂကောံမဟာဇန်ဗွိုၚ်မန်နာနာတံ ကၠောန်ပေဲါသၠာဲဂတးလညာတ်ကေတ်က သပ်ကုညးဍုၚ်ကွာန်တံဂၠိုၚ်ကဵုအလန်လံကဵုအခိၚ်ပွိုၚ် ၁၃ သၞာံကၠောန်ဂွံကောံဓရီုဇၞော် ၄ အလန်ဂှ်နကဵုဂ ကောံချပ်ဇန်ပရေၚ်ဂကူမန်တံကၠောန်ၜိုတ်ရေၚ်တၠုၚ်ကၠုၚ်ပရေၚ်ဂကူမန်ရ။

တဆိပ်ဂကောံပံၚ်ကောံပရေၚ်ဂကူမန် MAU
တဆိပ်ဂကောံပံၚ်ကောံပရေၚ်ဂကူမန် MAU

ပ္ဍဲကဵုကောံဓရီုဇၞော် ၄ အလန်ဂှ်ရ နူကဵုဂကောံချပ်ဇန်ပရေၚ်ဂကူမန်ဂှ် ပံက်ပ္တိုန်ဂကောံပံၚ်ကောံပရေၚ်ဂကူ မန် (Mon Affairs Union-M.A.U)တုဲ ဆက်ရေၚ်တၠုၚ်အာပရေၚ်ဂကူမန်ပၠန်ရ၊ နကဵုဂကောံပံၚ်ကောံပ ရေၚ်ဂကူမန်(M.A.U)သ္ကိုပ်သ္ကတုဲကၠောန်ဏာကောံဓရီုဇၞော်ပရေၚ်ဂကူမန်အတိုၚ်သၞောဝ်ဂကောံ ၂ သၞာံမွဲ ဝါဂှ် ဂွံ ၂ အလန်ရ၊ ကောံဓရီုဇၞော်ပရေၚ်ဂကူမန်မရနုက်ကဵု ရ ဝါကၠောန်သ္ပဏာပ္ဍဲဍုၚ်မတ်မလီုဂှ်လေဝ် ဒုၚ်ယၟုဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ပိဗော်တုဲ ဂကောံပံၚ်ကောံပရေၚ်ဂကူမန် MAU ဖန်ဇန်ကၠောန်ဏာရ၊ ကောံဓ ရီုဇၞော်ပရေၚ်ဂကူမန်ဂှ် ၜါသၞာံမွဲဝါဒးကၠောန်ဏောၚ်ဟီုဂှ်ဓမံက်ထ္ၜးချူလဝ်ပ္ဍဲကဵုပရေၚ်ဒက်ပ္တန်သၞောတ်ဝ်ဂ ကောံပံၚ်ကောံပရေၚ်ဂကူမန် MAU ဗွဲမကၠးဖ္ဍးနွံမံၚ်ရောၚ်ဂှ်ဗွဲပဏာမလဴထ္ၜးလဝ်ညိကၠာရ။

မုဟိုတ်ညးဍုၚ်ကွာန်မဟာဇန်မန်တံ ဟွံတီပရူ MAU ရော?

ဟိုတ်ညးဍုၚ်ကွာန်မဟာဇန်ဂကူမန်ဟွံတီပရူ MAU ဂွံဂွံဆဵုကေတ်ၜါတၚ်ရ၊ တၚ် ၁ ဂှ်- ဟိုတ်နူအကာဲအ ရာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဟွံညိၚ်ဝတ်ဒးဒုၚ်လိုန်လဝ်ကဵုဒပ်ပၞာန်၊ တၚ် ၂ ဂှ်- ဟိုတ်နူဟွံဂွံထံက်ဂလာန်နူဗော်ပ ရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန်ပ္ဍဲဍုၚ်တံ၊ ရဴဝွံသ္ၚဳဂၠိပ်သပေါတ်ဂွံၜါတၚ်ဏံရ။

ဂကောံပံၚ်ကောံပရေၚ်ဂကူမန် MAU ၜိုန်ရဂွံကၠုၚ်အာယုက် ရ သၞာံကီုလေဝ် သ္ပဟိုတ်နူၜါတၚ်ဂှ်တုဲ ဟွံဒှ် လဴစပရူ MAU ကဵုညးဍုၚ်ကွာန်မဟာဇန်ဂကူမန်ပိုဲရ၊ ပ္ဍဲကဵုအကာဲအရာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ညိၚ်ဝတ်တိုန်ညိ ညဂှ်လေဝ် ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်အပ္ဍဲဍုၚ်တံဟွံသ္ပစၟတ်သမ္တီကဵု MAU တုဲ ရုပ် MAU ကဵု နာံ MAU ဟွံဒှ်သ ဟဓရ်တုဲညောန်အာကဵုသရိုဟ်လီုအာပၠန်ရ၊ MAU ကြပ်လီုမှဂွံချူဗစိုပ်လိက်ဇရေၚ်ညးဍုၚ်ကွာန်မဟာဇန် ဂကူမန်တံဂှ်မုဗီုလဵုနွံရော တၚ်သၟာန်လုပ်ကၠုၚ်မာန်ရ၊ မုဖဵုနွံရောဟီုဂှ် ဟွံသေၚ်က္ဍၚ်ရ၊ ဖဵုနွံမံၚ်ရောၚ်ညးချူ လိက်ဏံညာတ်တုဲ ဒးချူပ္တိုန်ပရေၚ်ဝွံရ။

မုဂုဏ်ဖဵုနွံဗီုလဵုရော

ဖဵုဂုဏ်နွံသွက်ဂကူပိုဲဟီုဂှ် ဂကောံပံၚ်ကောံပရေၚ်ဂကူမန် MAU အာယုက်ဍောတ်သွတ်ဒ္တူလိုၚ်ဟွံဗိုန် ဇၟောအ်ဏီဂှ်က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တံ ဟွံမိန်မအ်ဟွံကဵုဇြဟတ်တုဲ ဇြေဟ်ဇြာဲဟွံမွဲကဵုဇြဟတ်ရ၊ ညောန်အာကဵုသရိုဟ်လီုရ၊ ပ္ဍဲကဵုပေဲါရုဲမာဲ ၂၀၁၅ ဂိတုနဝ်ဝေမ်ဗါ ၈ ဂှ်အလံၚ်အမာတ်နူကဵုဗော်ပရေၚ်ဍုၚ် ကွာန်မန်အပ္ဍဲဍုၚ်တံသီုပိဗော်ကျအာမာဲသီုဖၟိုတ်ရ၊ ခက်အာလ္တူကၞာဲဇာညးဍုၚ်ကွာန်ဂကူမန်တံ ၄ ဇကုဓဝ် ရ၊ ထေက်ကဵုဒးဂွကဵုဂကူညးသၟာၚ်ဗွဲမလောန်တုဲ ညးဍုၚ်ကွာန်မဟာဇန်သၚ်ခရှ်တီညာတ်အာဂုဏ်ဖဵုပ ရေၚ်ညဳသၟဟ်ဟွံမွဲအိုတ်ရ၊ နကဵုဂလာန်ဂၠာဲတှေ်ဆဵု ဗဵုတှေ်ညာတ်ဂှ်ရ မဟာဇန်မန်တံညာတ်အာ MAU ကြပ်ချိုတ်ဏံရ၊ MAU စိုပ်မံၚ်ဍုၚ်မာရဏဂှ်ညးဍုၚ်ကွာန်မဟာဇန်တံပၠံၚ်ဂွံနၚ်နူသ္ကေံတဲသၟိၚ်မာရဏတုဲ လမျီု MAU လုပ်အာမွဲချိုတ်ခဏဍောတ်ရ။

ဂကောံပံၚ်ကောံပရေၚ်ဂကူမန် MAU နွံမံၚ်ဏီဟာ

ဟိုတ်နူညးဍုၚ်ကွာန်မန်တံပၠုပ်လမျီုဂှ်ရ ဂကောံပံၚ်ကောံပရေၚ်ဂကူမန်ကော်ကောံဓရီုကမ္မတဳဗဟဵုရ၊ ပ္ဍဲ ကဵုကောံဓရီုဂှ်အတိုၚ်ညးဍုၚ်ကွာန်မဟာဇန်မန်တံစၟဳမၚ်မံၚ်ပရေၚ်ညဳသၟဟ်အလုံဂကူမန်ဂှ် ဂကောံပံၚ် ကောံပရေၚ်ဂကူမန်ကေတ်လျိုၚ်ရေၚ်တၠုၚ်ကဵုမာန်ဟွံမာန်၊ ဂကောံပံၚ်ကောံပရေၚ်ဂကူမန်ဆက်နွံမံၚ်ဏီ ဟာဂလာန်တိုန်ကၠုၚ်ရ၊ လ္တူဂလာန်ၜါတၚ်ဏံဂှ် ရေၚ်တၠုၚ်ကဵုပရေၚ်ညဳသၟဟ်အလုံဂကူမန်မာန်ကီု ဟွံမာန် ကီုဂကောံပံၚ်ကောံပရေၚ်ဂကူမန်ဆက်နွံကီု ဟွံမွဲကီုတံဂှ် ဒးကဵုသ္ဂုတ်သွာတ်ပ္ဍဲကောံဓရီုဇၞော်တေံရောၚ်ဂှ် သ္ဂုတ်သွာတ်စှေ်အာရ၊ ပ္ဍဲကဵုကောံဓရီုဇၞော်ပရေၚ်ဂကူမန်ဂှ်ပရေၚ်ဂကူပိုဲဗီုပြၚ်လဵုမိက်ဂွံကဵုဒှ်ဂှ် ပ္တိုန်ထ္ၜးသဳ ကၠဳဖျေံဏာသ္ဂုတ်သွာတ်မာန်ဂှ်နွံကဵုအဝဵုဍိုက်က်ပေၚ်ၚ်ရောၚ်၊ ဂကောံမဟာဇန် သၚ် ခရှ်ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ် ကွာန်တံအလုံဖအိုတ်ဂှ် တိုန်စိုပ်စုၚ်လေၚ်တုဲ သွက်ဂွံဒးလးဖျေံဂၠံၚ်တရဴပရေၚ်ကောန်ဂကူမန်မွဲရောၚ်။

တၚ်ရန်တၟံကောံဓရီုဇၞော်ပရေၚ်ဂကူမန်

၁။ သွက်ဂွံကၠောန်အာသဘၚ်သဳကၠဳကောန်ဂကူမန်၊

၂။ အလုံဂကူမန်ဂွံညဳသာဒှ်မွဲဇြဟတ်၊

၃။ သွက်ဂွံဒက်ပ္တန်အာဓဝ်ၜိုဟ်လလံဍာ်ဇမၠိၚ်အပ္ဍဲဍုၚ်ပိုဲ၊

၄။ အလုံဂကူမန်သွက်ဂွံဒက်ပ္တန်အာပရေၚ်ဖေါအ်ဗြေဝ်တဴတက်ကဏ္ဍနာနာ ။

လ္တူတၚ်ရန်တၟံ ၄ တၚ်ဏံရေၚ်တၠုၚ်ဟွံတုဲဒှ်မ္ဂး ကောံဓရီုဇၞော်ပရေၚ်ဂကူမန်ဂှ်ၜါသၞာံမွဲဝါဒးကၠောန်အာလၟိုန် ရောၚ်၊ ကောံဓရီုဇၞော်ပရေၚ်ဂကူမန်ဟီုဂှ်နကဵုဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မွဲမွဲကၠောန်သ္ပဏာဟွံဂွံရ၊ ဂကောံဗီုပြၚ် မသ္ပစၞးဂကူမန် နူကဵုညးဍုၚ်ကွာန်မဟာဇန်တံ ကၠေဝ်မက်ခန်ကၞက်လဝ်တံဂှ်ဟေၚ် ဒးကၠောန်သ္ပကဵုရောၚ်၊ လညာတ်ပူဂဵုပ္တိုန်ထ္ၜးဂွံဟွံသေၚ်တုဲ ဒးဒှ်လညာတ်ဂကောံဇကု လညာတ်ဗော်ဇကုမိက်ဂွံကဵုပါလုပ်ပ္ဍဲတၚ် သ္ဂုတ်သွာတ်မွဲမွဲကီုမ္ဂး စၞးဂကောံဇကု စၞးဗော်ဇကုရုဲစှ်ဒးစွံလဝ်ပ္ဍဲဂကောံမသ္ပစၞးဂကူဂှ်ရောၚ်။

တိုၚ်ပ္ကဴဂကောံပံၚ်ကောံပရေၚ်ဂကူမန်(MAU)

တိုၚ်ပ္ကဴဂကောံပံၚ်ကောံပရေၚ်ဂကူမန်ဂှ် မွဲအခိၚ်တေံရန်ဓဇက်လဝ် ဗီုပြၚ်သ္ဒးဒှ်ဂကောံသ္ပစၞးဂကူမန်မွဲရ၊ ဟိုတ်ဂှ်တုဲ သ္ဒးဇက်အာ ‘သွက်ဂွံရေၚ်တၠုၚ်ဍုၚ်မန်ဗၠးၜး ညံၚ်ဂွံမံက်’ ရ။

တၚ်ဒ္တူလိုၚ်မူဝါဒဂကောံပံၚ်ကောံပရေၚ်ဂကူမန်

(က) သွက်ဂွံသ္ၚဳဂၠိပ်အာဗျူဟာပရေၚ်ဂကူမန် စပ်ကဵုပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်၊ ပရေၚ်ပိုန်ဒြပ်၊ ပရေၚ်မၞိဟ်၊ ပရေၚ် လိက်ပတ်ယေန်သၞာၚ်မန် အခိုက်ကၞာအိုဿီုတံ ဂကောံမန်နွံတဴဒၟံၚ်အိုတ်သီုတံ ဗီုညးကဵုညး သွက်ဂွံဓ မံက်အာပရေၚ်ဂကူရောၚ်။

(ခ) သွက်ဂွံဂၠိုက်ဂၠာဲအာပဋိပက္ခမက္တဵုဒှ်မံၚ်အကြာဂကူမန်တုဲ ပဋိပက္ခတံသ္ဂောံအောန်စှေ်အာကီု သ္ဂောံ အိုတ်အာကီုတံဂှ် ဒးဆဝ်ဗ္ၚုဟ်ဒးပ္ညဳပ္ညပ်အာသွက်ဂုဏ်ဖဵုဂကူမန်ရောၚ်။

(ဂ) ရန်တၟံကဵုဒတုဲဖဵုမြမောဝ် သွက်အလုံဂကူမန်တုဲ ဂကောံမဟာဇန်တံအိုတ်သီုညံၚ်ဂွံကလိဂွံပရေၚ် ဆက်စၠောံညးသ္ကံကီု၊ ညံၚ်ဂွံထံက်ပၚ်ရီုဗၚ်ညးသ္ကံမာန်ကီု ရေၚ်တၠုၚ်ကၠောန်ၜိုတ်ကဵုပရေၚ်ကၠောံက္ဍညးသ္ကံ ရောၚ်။

(ဃ) ရန်ကဵုဍုၚ်မန်ဗၠးၜးပ္ဍဲကဵုပ္ဍဲကၟိန်ဍုၚ်ပံၚ်ကောံမာန် ရေၚ်တၠုၚ်ကၠောန်ၜိုတ်အာပရေၚ်စန္ဒက်ပ္ဍဲဗွိုၚ်ဂၠးကဝ် ကေုာံဗွိုၚ်မဟာမိတ်ပရေၚ်ချူသၞောဝ်သ္ပစၞးကဵုဂကူမန်တုဲ ဗီုပြၚ်ဍုၚ်မန်ဇေတ်တ်မွဲဂွံမံက်ဂတဝ်ဂှ်ကၠောန် ၜိုတ်အာရောၚ်။

ရဴဝွံ ချူဓမံက်လဝ်ပ္ဍဲကဵုသၞောတ်ဝ်ဒက်ပ္တန်ဂကောံပံၚ်ကောံပရေၚ်ဂကူမန်(MAU) နွံရ။

(ဆက်ပ္တိုန်ထ္ၜးအာ လၟေၚ်ဂတတေံပၠန်ရောၚ်)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.