Categories
ပရိုၚ်

အသေအဟာန်စၟတ်သမ္တီတ္ၚဲသၟတ်မန်ဏံ ဟွံဘိက်ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန်တံရောၚ် ဂး

အသေအဟာန် တ္ၚဲသၟတ်မန် ဒဳဇြေမ်ဗာ ၂၈ မရနုက် (၆) ဝါ ဂှ် ကၠောန်သ္ပ ပ္ဍဲကွာန်ကၟာမဵု ပွိုၚ်ဍုၚ်တ္ကံခၟိုၚ် (ပွိုၚ်ဍုၚ်ၜါသွာၚ်) ရောၚ်ဒှ်တုဲ သွက်ဂွံဘိက်ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန် မလုပ်ပေါဲရုဲမာဲတံဂှ် အစဳဇန်ဟွံမွဲရောၚ် ညးက္ဍိုပ်သၟတ်မွဲတၠ မာံဇာနဲဥူ ဟီုကဵုဌာန်ပရိုၚ်မန်ရ။

“သွက်ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန် လုပ်ပေါဲရုဲမာဲဂှ် နူပိုဲဏံ အစဳဇန် ကော်ဘိက်ညးတံ ဟွံမွဲပုဟ်။ ဗွဲတၟေၚ် ပ္ဍဲမန်ပိုဲ ဒှ်ဒၟံၚ် ၂ ဗော် ၃ ဗော်ဏောၚ်တှေ် အဓိကဂှ် ဗော်ကောန်ဂကူမန် ကဵု ဗော်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳ အလုံရးမန်ဂှ် ပိုဲဟွံဘိက်ပုဟ်” မာံဇာနဲဥူ ဂးရ။

အသေအဟာန် တ္ၚဲသၟတ်မန် မွဲဒၞါဲ (Facebook)
သၚ်မွဲဇကု နူဂကောံဒက်ပ္တန် ဓဝ်ညဳသာဗော်မန်ဂှ် ရေၚ်တၠုၚ်နဒဒှ်သဘာပတိတုဲ နဒဒှ်ကောန်ဂကောံဂှ် နူဂကောံသၚ်သၟတ်မန်၊ ဂကောံလိက်ပတ်ယေန်သၞာၚ် အလုံဒေသမန်၊ ဒုဥက္ကဌကၠတ်ထဝ် တွဵုရးမန်၊ ဂကောံညးဗြဴမန်၊တၠကမၠောန်ပိုန်ဂြပ်မန် မဆာန်ဂကူ လ္ၚဵုလ္ၚဵု၊ သီုသၟာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန်လ္ၚဵုလ္ၚဵု သီုဖအိုတ် ရန်လဝ် ၉ တၠတုဲ ကော်ဘိက်လဝ် ဂကောံသၟတ်မန် နူတွဵုရး/ရးနာနာတံကီုရောၚ် ဂးရ။

“နူမုက်လိက်အေန်တာနေတ်မှာဇန်တံ Online တံ၊နူကဵုပဝ်သတာလလောၚ်တြးတံ မွဲတဆံၚ် ဘိက်လဝ်ညးသၟတ်တံရ၊ အတိုၚ်ကၠောန်ကၠုၚ်လဝ် သၞာံတုဲတုဲကၠုၚ်တေံဂှ်ရ ဟွံဒးကဵုလိက်ဘိက် တၞဟ်ခြာရ၊နကဵုဓဝ်သမ္တီ ညးကဵုညးဂှ် ကၠုၚ်တိုန်အိုတ်ဏောၚ်၊ သၞာံဏံတှေ် ဂကောံဖံခရာ(ဘၚ်ခရာ) သၟတ် ၜိုတ် ၂၀ ဂကောံ သွက်ဂွံတိုန်အသေအဟာန်ကီုဂှ် ကေတ်ကၠုၚ်အဆက် ကဵုပိုဲနွံ” မာံဇာနဲဥူ ဆက်ဟီုရ။

ပ္ဍဲအသေအဟာန် တ္ၚဲသၟတ်မန်ဝွံ အခန်ထ္ၜးပျး ဝၚ်တ္ကံခၟိုၚ်၊အခန်ထ္ၜးပျး အပေါတ် ဗၞိက် တိတ်နူဒေသ၊ အခန်ထ္ၜးပျး ပရေၚ်ကဵုပညာ အန္တရာဲဂဥုဲၜူမာဲ၊ အခန်ထ္ၜးပျး ကွတ်စက်ကွတ်တဲ တံကီု၊ ပ္ဍဲဗ္တံဒ္စးဒုၚ် တ္ၚဲသၟတ်ဂှ်ပၠန်လေဝ် ပေါဲပြိုၚ်ဟီုအရေဝ်သၟတ် နလၟေၚ်ပွိုၚ်ဍုၚ်၊အစဳဇန် အရေဝ်ခဒိုဟ်(ပဟေဠိ) စမ်ညာဏ်၊ လဝေၚ်ဇါတ် တာဒၞါ အန္တရာဲဂဥုဲၜူမာဲ ကေုာံအစဳဇန်ဂွက်ဂဳတတံ ထ္ၜးပျးအာရောၚ်ဒှ်တုဲ တ္ၚဲယးဂတဂှ်မ္ဂး ဇက်တိုန်ရှေ်သှေ် အသေအဟာန် တ္ၚဲသၟတ်မန် နကဵုဂကောံဖံခရာ(ဘၚ်ခရာ)၊ ဟီုတွံအာ ဂလာန်သြဝါဒတံရောၚ် ဂွံတီကေတ်။

“မုဒှ်ဟွံဘိက် ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန်ရောမ္ဂး ဗော်မန် ဗီုဂၠိုၚ်ဒၟံၚ်လၟုဟ်ဏံ သၟတ်တံဒုၚ်တဲဟွံမာန်ပုဟ် မိက်ဂွံဓမံက်ထ္ၜးဆန္ဒ သာ်ဂှ်ဏောၚ်ထေၚ်ရ၊ ဗော်မန်တံ ဂၠိုၚ်တိုန်အာ လ္တူနူမွဲဗော်မ္ဂး ဟွံသ္ပသမ္တီရောၚ်ဂှ် ဂကောံသၟတ်တံ ဟီုကၠုၚ်လဝ်နွံ၊ ဒုၚ်သဇိုၚ်လ္တူဂှ်တုဲ ဟွံဒှ်ဘိက်ရောၚ် အဲထေၚ်” နာဲရာၚ်ဆာဲ ညးလ္ၚတ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန်ဂှ် ဟီုကဵုဌာန်ပရိုၚ်မန်ရ။

ဟိုတ်ဂွံဒးကၠောန် သ္ပသမ္တီတ္ၚဲသၟတ်မန်ဂှ် ပ္ဍဲသၞာံ ၁၉၄၆ အဃောဂစာန်ဒၟံၚ် ပရေၚ်သၠးပွးတေံ သၟတ်မန်ခေတ်တၟိတံ ဂစာန်ကၠောန်ကၠုၚ်လဝ် ပရေၚ်ကောန်ဂကူ နွံကၠုၚ်ဒၟံၚ် ဒဵုလၟုဟ်ဏီတုဲ သွက်ဂွံက္လေၚ်ဗှ်ဗၞုဟ် သ္ပဂါရဝကဵု အ္စာဇၞော်နာဲၚိုဲတိၚ် က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဂကူမန် သှေ်ပြာကတ်ဒၟံၚ် ဂတမတ် ကေုာံက္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဇၞော်ဇၞော် မလောန်ၜက်အာတေံကီု၊ ပ္ဍဲကမၠောန်ပရေၚ်ကောန်ဂကူမ္ဂး သၟတ်မန် မၞုံပ္ဍဲရး/တွဵုရးနာနာ ကေုာံသၟတ်မန် မစိုပ်ဒၟံၚ်ဌာန်ဇမ္ၚောဲ (ဍုၚ်သၟာၚ်) တံ သ္ဂောံပံၚ်တောဲ ကၠောန်သ္ပ မွဲစွံမာန်ကီု၊ ပ္ဍဲတ္ၚဲသၟတ်မန်တံဏံ ရမျှာၚ်သၟတ် ကေုာံ ဇာနှိက် Network သၟတ်မန်တံ ဇြဟတ်ညံၚ်ဂွံဇၞော်တိုန်ကီု ရန်တၟံသာ်ဂှ်တုဲ ကၠောန်တ္ၚဲသၟတ်မန်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်။

တ္ၚဲသၟတ်မန် အလန်ပထမဂှ် စကၠောန်ကၠုၚ် ပ္ဍဲကွာန်ဒဵုထောၚ် ပွိုၚ်ဍုၚ်လှာဒကှ် ပ္ဍဲသၞာံ ၂၀၁၁ တေံတုဲ ပပ္တံနူဂှ် ပ္ဍဲကွာန်တၟံကၞေၚ် ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်ကီု၊ ပ္ဍဲကွာန်သၞေဟ်ဗဒဝ် ပွိုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ်ကီု၊ ပ္ဍဲကွာန်ကအ်ဗိန် ပွိုၚ်ဍုၚ်ကအ်ကြိက်ကီု၊ ပ္ဍဲကွာန်ဝါခရူ ပွိုၚ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗုကီု ကၠောန်ကၠုၚ်လဝ် မွဲသၞာံ မွဲဒၞါဲ လၟေၚ်ၚ်သၞာံ ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.