Categories
ပရိုၚ် လိက်ပရေၚ်

တ္ၚဲလဵုမှ ပရေၚ်ဂီုကၠီုညးဍုၚ်ကွာန်မန် နွံကၠုၚ်ခိုၚ်ခိုၚ်ကၠိုက်ကၠိုက်မာန်ရော?

သ္ဍဴဉာဏ် (လှာဒကှ်)

ပ္ဍဲကဵုကၠအ်မွဲမွဲ သတ်ကၟဝ်ဇဝ်ပ္ကဴတအ် ဂွံဒှ်ဇြဟတ်ဍိုပ်ဍဴ ဂွံဍိုက်ပေၚ်တဴကဵုရှ်သာဂှ် မပ္တံဍာ်ဝဲါတအ် စုတ် ဗက်ကဵုမာန်ဍိုက်ပေၚ်မံၚ်ကီုလေဝ် သွက်သတ်ကၟဝ်ဇဝ်ပ္ကဴ ပ္ဍဲကၠအ်တအ် ဟွံမွဲတဴကဵု ပရေၚ်မၚ်မွဲ ဟွံမွဲတဴကဵု ဒပ်စဵုဒၞာဂီုကၠီုပုဟ် ယဝ်ဒှ်မ္ဂး သတ်ကၟဝ်ဇဝ်ပ္ကဴ မတိတ်ကၠုၚ်နူကၠအ်တအ်ဂှ် နူဘဲမ္ဒးဒုၚ်ပလီုပလာ် မပ္တံပြေၚ်ဂၠဴ ကမၠတ်တအ်ဂှ် ဟွံတိတ်ဗၠးတုဲ တၚ်စၟဳသွက်တၠကၠအ်တအ် ဂွံဒှ်ပရေၚ်ပိုန်ဂြပ်ခိုဟ်ခိုဟ်မွဲဂှ်လေဝ် မ္ဒးဟောံဗြမ်ကၠုၚ်မာန်ရ၊ တုပ်သၟဟ်ညံၚ်သာ်ဝွံကီု ပ္ဍဲကဵုဂကူမွဲမွဲလေဝ် ပရေၚ်ပိုန်ဂြပ် ပရေၚ်ပညာ လၟိဟ်ဇြဟတ်ဂကူ ၜိုန်ဍိုက်ပေၚ်တဴမံၚ်ကီုလေဝ် ပရေၚ်ပိုန်ဂြပ် ပရေၚ်ပညာ ပရေၚ်ဘာသာသာသနာ ကောန်ညးဍုၚ်ကွာန်အလုံအိုသီုတအ်ဂှ် ဟွံမွဲတဴကဵု ပရေၚ်မၚ်မွဲ လွဳပရာ ဟွံမွဲကဵု ပရေၚ်ဂီုကၠီုပုဟ် ယဝ်ဒှ်မ္ဂး ချိုတ်ပၠိုတ် ဂကူဂှ် ညးတၞဟ်ကၠုၚ်သ္ပမာန် ဍဵုဍိုက်ကၠုၚ်တုဲ ပရေၚ်တဴတက်တအ်လေဝ် လဇုဲလဇကၠုၚ်မာန်ရ၊ တ္ၚဲဏံ ရံၚ်ကဵုဒဒှ်ဏံတုဲ ပ္ဍဲကၟိန်ဍုၚ်ပိုဲဏံ ၜိုန်ဂွံကၠုၚ်ဗၠးၜး နူသၟဝ်တဲအၚ်္ဂလိက် အလဵုအသဳတအ် ဟီုဂး ဒှ်ကၠုၚ်ကၟိန်ဍုၚ်ၜိုဟ်လလမ်မွဲကီုလေဝ် ဒေသကောန်ဍုၚ်အရၚ်လ္ၚဵု စဵုတ္ၚဲဏံ ရမျာၚ်လွဟ် ဟွံသ္ၚိတ်ဇြ ညးဍုၚ်ကွာန်တအ် ဒးဂြိပ်ပါဲမံၚ်ဘဲပၞာန်ဏီဖိုဟ်ရ၊ ဟိုတ်ဒၟာနူဂှ်ရ ညံၚ်ရဴအခေါၚ်ကံကုသဵုဇကု ဇကုဂွံဖန်ဖက်ကေတ်မာန် အဝဵုအုပ်ဓုပ်သၞောဝ်ဇကုကဵုဇကုဂွံနွံကၠုၚ်မာန်ဂှ် ဂကူကောန်ဍုၚ်အရၚ် ပ္ဍဲကၟိန်ဍုၚ်ပိုဲဏံ ဗီုညးကဵုညး မ္ဒးလုပ်ကၠုၚ်မံၚ် ပေါဲဗ္တိုက်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ကုအလဵုအသဳ နဲကဲစုၚ်ဏီဖိုဟ်ရ၊ ပ္ဍဲမွဲဒမြိပ်ဂၠံၚ်တရဴ လုပ်မံၚ်ပေါဲဗ္တိုက် ကုအလဵုအသဳဏံဂှ်ရ ဂကူကောန်ဍုၚ်အရၚ် ဒေသတိဍာ်မစုက်လုက်မံၚ်ညးသ္ကံတအ် ဟိုတ်နူပရေၚ်ပိုန်ဂြပ် တိဍာ်ပယျဵုဒၞက်တုဲ လဆောဝ်လဆောဝ် လောဘဇၞော် လညာတ်ဗၠေတ်ကၠုၚ် လ္တူညးသ္ကံနွံတုဲ အကြာဂှ် ညးဍုၚ်ကွာန်တအ် ဒးဒုၚ်ကၠုၚ်ဘဲဒဏ် မသ္ကာတ်မြဟ်လေဝ် နွံကၠုၚ်ပၠန်ရ၊ ရံၚ်အာကဵု ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ကေုာံ ဗော်ကရေၚ် KNU ၜိုန်ရထပက်လဝ်စၟတ်တဲ လိက်ကသုက်ဒေါံပန်ပှော် NCA တုဲမံၚ်သီုၜါဗော်ကီုလေဝ် ပ္ဍဲကဵုအကြာသၞာံ ၂၀၁၉ / ၂၀၂၀ ဏံ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိကဵု ဗော်ကရေၚ် KNU ဆက်ဒှ်ကၠုၚ်မံၚ် ပဋိပက္ခညးသ္ကံ ဒၞာဲဗွဲမဂၠိုၚ်ဏီဖိုဟ်တုဲ အကြာဂှ်ဗွဲမဂၠိုၚ် ညးဍုၚ်ကွာန်မန်တအ်ဟေၚ် ဒးဒုၚ်ဂိ ဒးဂြိပ်ပါဲဘဲပၞာန်တုဲ ဂတဏံ ညံၚ်ဟွံဂွံဆက်ဒှ်
အကြာဗော်ၜါ သဳကၠဳတက်ကျာ ဂွံဏာတၚ်တုပ်စိုတ်ညးၜါလ္ပာ် ပ္တိတ်ကၠုၚ်လိက်လလောၚ်တြး နွံကၠုၚ်ကီုလေဝ် မုဟွံတၟေၚ်ကၠုၚ်မွဲသာ်၊ ဟွံလအ် ဒးမိၚ် ဒးညာတ်ကၠုၚ် ညးဍုၚ်ကွာန်မန်အာကၠအ် လိုန်ဒးမခတိုဟ် ဇိုၚ်ဒးဒုၚ်ပိုတ်အာမွဲၜါပၠန်၊ ကောန်ဂကူမန် လ္တူညးဍုၚ်ကွာန်မန်တအ်ဂှ် မ္ၚးနူကဵုရီုဗၚ်ထံက်ပၚ် ခရိတ်ဂဥုဲညးသ္ကံတုဲ မုမွဲလေဝ်သ္ပဟွံဂွံဒှ်မံၚ်ရ၊ ဟိုတ်ဂှ်ရ ရှ်သာပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ် NCA ဟီုဂှ် ဣလဵုရော? လိက်လလောၚ်တြးတၚ်တုပ်စိုတ်ဂှ် ပတှေ်စဂွံဟာ ပရေၚ်ဂီုကၠီု ညးဍုၚ်ကွာန်မန်တအ်ဂှ် နွံပ္ဍဲညးဂှ်ရောဂှ် ဒှ်အရာညးဍုၚ်ကွာန်မန်တအ် ဓဝ်ပတှေ်မ္ဒးအောန်ကၠုၚ် လ္တူလိက်ကသုက် NCA လ္တူလိက်တၚ်တုပ်စိုတ် မသဳကၠဳလဝ်ညးသ္ကံတအ်ဂှ်မာန်ရ၊ အတိုၚ်ဏံ ယဝ်က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်တၠပညာမန်ပိုဲ ဟွံချပ်ဂၠာဲနဲကဲတၟိ ဟွံက္လေၚ်ဖံက်ဂၠံၚ်တၟိ သွက်ဂၠံၚ်တရဴ ညးဍုၚ်ကွာန်မန်တအ် ဂွံဖျေံစိုတ်မွဲမွဲသာ်မ္ဂး ဂတဏံ သွက်ပရေၚ်ဂီုကၠီုညးဍုၚ်ကွာန်မန်ပိုဲဂှ် ပဵုတုဲအကာအရာဲ ပရေံကၠုၚ်မာန်ရ၊ ဆက်တုဲ ညးဍုၚ်ကွာန်မန်တအ် ဒးဒုၚ်မံၚ်ဘဲမခတိုဟ် ဘဲညးတၞဟ်ဘပဠ သ္ပမာန်ဍဵုဍိုက်တအ်ပၠန်ရ၊ ပ္ဍဲကဵုသ္ကုတ်လ္ပာ်ပွိုၚ်ဍုၚ်လှာဒကှ်ဂှ် ၜိုန်ဒှ်တိဍာ်ပံၚ်တောဲ မန်ကဵုကရေၚ်ကီုလေဝ် ဟိုတ်နူဇြဟတ်ညးဍုၚ်ကွာန်မန်ကဵု ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ညဳသၟဟ်ဒှ်မွဲတုဲ တိဍာ်လှာဒကှ်ဂှ် ဒှ်တိဍာ် အဝဵုဩဇာဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဇြဟတ်ခိုဟ်မွဲကီုရ၊ ဆဂး တ္ၚဲဏံ ဟိုတ်နူညးဍုၚ်ကွာန်မန်တအ် ဒှ်ကၠုၚ်ကဵုပိုန်ဂြပ် ပရေၚ်တဵုလွဳထၜိုတ်တအ်တုဲ နကဵုဇြဟတ်ပရေၚ်ပိုန်ဂြပ် ရာန်ပိုၚ်ပြဳကၠုၚ် တိဍာ်ကရေၚ်ဗွဲမဂၠိုၚ် ကရေၚ်တအ်မတ်ညာတ်ကၠုၚ်တုဲ နကဵုပရေၚ်ရုန်ဂ္စါန်ဍေံတအ်မွဲမွဲ မံက်ကၠုၚ်ဂှ် ဂွံညာတ်ကေတ်ရ၊ ဗီုလဵုညာတ်ကၠုၚ်ရောတှေ် တ္ၚဲဏံ ကရေၚ်တအ် ဂါံလုပ်ကေတ်ကၠုၚ်မံၚ်ဒၞာဲ ပ္ဍဲကွာန်မန်သိုက်သိုက်တုဲ သ္ပမာန်ဖျေံကေတ်ကၠုၚ် ဒၞာဲသၞေဟ်ကၚ်ဍေံတအ် အကြာကွာန်မန် ဇၟာပ်ဒိုဟ်အိုတ်တုဲ အကံက်ဗၞိက်ကွီစက်လိုၚ် ညးဍုၚ်ကွာန်မန် လှာဒကှ် မုဟ်ဍုၚ် ပရေၚ်ပိုန်ဂြပ်နူညးဍုၚ်ကွာန်မန်ဂှ်လုပ်ကၠုၚ်ပ္ဍဲတဲဍေံတအ်တုဲ အကံက်ဗၞိက်ကွီစက် နူကောန်ညးဍုၚ်ကွာန်ကရေၚ် ဂွံလုပ်စိုပ် ပ္ဍဲတဲဂကူမန်ဂှ် အောန်ကွေံကွေံရ၊ အကြာဂှ် ပရေၚ်ဂီုကၠီု ညးဍုၚ်ကွာန်မန်တအ်လေဝ် အောန်ကၠုၚ် ဟွံတုပ်သၟဟ်ကဵုကၠာတေံဂှ် ဂွံညာတ်ကေတ်ရ၊ တုဲကၠုၚ် သၞာံ၂၀၁၉ ဂိတုဒဳဇြေန်ဗာဂှ်လေဝ် ကျာ်ဇၞော်အ္စာမန် နူကွာန်သက္ကအ်ကဵု ဒကာၜါ ကၠုၚ်ဝေၚ်သ္ၚိ ကောန်လွဳကပှ်ဗ္စလဝ်ပ္ဍဲကွာန်ကအ်အၚ်ထဝ် ကာလက္လေၚ်စဴ တၠိၚ်အာဂၠံၚ် စိုပ်ကွာန်ကရေၚ်တုဲ ကောန်ပၞာန်ကရေၚ်တအ် ဟွံသၟာန်ဟိုတ်ဖဵုကၠးကၠးမွဲသာ် ၜုၚ်တက်ဏာ နကဵုဘဲဒဏ်ဂိဂိတုဲ စဵုတ္ၚဲဏံ ပရေၚ်ပသောၚ်ကလး ချိုတ်ချိုတ်ပၠိုတ်ပၠိုတ် ဟွံမွဲကၠုၚ်ဏီ သ္ၚိတ်ဇြမံၚ်ဖိုဟ်ရ၊ ဗီုဏံဂှ် အနာဂတ်ဂတဏံ သွက်ပရေၚ်ဂီုကၠီု ညးဍုၚ်ကွာန်မန် ပ္ဍဲဒေသလှာဒကှ်တအ် နွံဏီဟာဂှ် ထေက်ကဵုဒးဒှ်ဓဝိၚ်ရ၊ ဒၞာဲဏံ ယဝ်ဒှ်ခမဳသၚ် ညးဍုၚ်ကွာန်ဍေံတအ်မ္ဂး တုဲဒှ်ဗီုဏံကီုဟာဂှ် ညးဂှ်မွဲဟီုဟွံမာန်ရ၊ လၟုဟ်ပၠန် ညးဍုၚ်ကွာန်မန်တအ်ဗွဲမဂၠိုၚ် ဒးအာမံၚ်ကၠအ် သ္ကုတ်လ္ပာ်တိဍာ်ဍေံတအ်ဇၟာပ်တ္ၚဲတုဲ ဍေံတအ်လေဝ်ဒဵုကဵုညာတ်စဂွံကွေံကွေံဟွံသေၚ်တုဲ မွဲတ္ၚဲ ဗီုသ္ကုတ်ရေဝ် ဍာ်ဗု တအ်ကီု ဒးဒုၚ်ကၠုၚ်ဘဲမခတိုဟ်ပၠန်ဟာဂှ် ချပ်စိုပ်အာရ၊ ဒဒှ်ဏံ ဟိုတ်ဒှ်မံၚ်တွဵုရးဍေံတအ်တုဲ အခေါၚ်ပိုဲဂွံစဵုဒၞာဟွံမွဲဟာ၊ ပရေၚ်ဒုၚ်စသိုၚ် အခေါၚ်ဖန်ဗဒှ် တုပ်သၟဟ်ကဵုဍေံဟွံမွဲဟာဂှ် နကဵုညးဍုၚ်ကွာန်မွဲ ဒးချပ်ကၠုၚ်ရ၊ တုဲကၠုၚ်ဟွံလအ်ဏံ ညးချူလိက်ဏံ စိုပ်လ္ပာ်သ္ကုတ်ကွာန်ကရေၚ် လ္ပာ်ဂၠံၚ်ဇၞော် အကြာဍာန် ဍုၚ်ကျာ်ပိကဵု ဍုၚ်လှာဒကှ်ဂှ် မုမွဲညာတ်အာရောတှေ် ပရေၚ်ပိုန်ဂြပ် နူကောန်ညးဍုၚ်ကွာန်ကရေၚ်တအ်ဗွဲမဂၠိုၚ် မပ္တံ ပၞဴ သတ် ဒူရေန်ဖအိုတ်တအ်ဂှ် မွဲတ္ၚဲ ဂၠိုၚ်ကဵုကွီစက် ဖ္ဍိုက်ဏာမံၚ် ဍုၚ်လှာဒကှ် ဟွံသေၚ်မ္ဂး ဍုၚ်ကျာ်ပိ သ္ကုတ်လ္ပာ်တေံ ပ္ဍဲမွဲဒမြိပ်ဂၠံၚ်ကွဳစက် ဍုၚ်လှာကှ်ကဵု ဍုၚ်ကျာ်ပိဂှ် သၞေဟ်ကၚ်မန်မွဲဒၞာဲဟွံမွဲ သၞေဟ်ကၚ်ကရေၚ်ဖအိုတ်ဂွံလဝ်ဒၞာဲတုဲ ပ္ဍဲကွာန်မန် အကြာၜဳၜါဂှ် သၞေဟ်ကၚ်ကရေၚ် နွံဂၠိုၚ်ကၠုၚ်ဂှ်တုဲ ခန်ဏံဂှ် ဒှ်ခန်ကဏ္ဍ ဂကူမန်ပိုဲ ဒးဂိအာမွဲခန်ဂှ် ညာတ်အာရ၊ ဣဏံဂှ် သ္ၚိကၠပြယာဲနဲဓလုမတ် ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဟာ ထေက်ကဵုကောန်ဂကူမန်ပိုဲတအ် ဒးဒှ်ဓဝိၚ်တုဲ ဟိုတ်ဏံဂှ် ဟိုတ်နူဒှ်မံၚ်တွဵုရးဍေံတုဲ အခေါၚ်ဍေံကၠောန် အတိုၚ်ပၟိက်စိုတ်ဂွံဟာ နကဵုညးဍုၚ်ကွာန်မွဲ ဗွဲမဇြိုဟ်နက် လ္တူအကာဲအရာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် တီကေတ်ဟိုတ်ဟွံမာန်လေဝ် နကဵုမတ်ဖျုန်ရံၚ်အာမ္ဂး ပရေၚ်အုပ်ဓုပ်ပိုၚ်ပြဳတိဍာ် ဒေသလှာဒကှ် ကၠာတေံကဵုလၟုဟ် တၞဟ်ခြာမံၚ်ဗွဲမဂၠိုၚ်ရ၊ ကရေၚ်တအ်ဂှ် သၞာံအဆက်ဆက် မိက်ဂွံပလှ်ပ္တိတ်မံၚ် မန်တအ်နူတိဍာ်လှာဒကှ်လအ်ရ၊ ဣဏံဂှ် ပိုဲတအ်ပတှေ်ညိ စွံဓဝ်သတိဇၞော်ဇၞော်ညိ၊ ပိုဲတအ် က္လေၚ်ရံၚ်အာ ပ္ဍဲလိက်ကၞပ် ဥက္ကဌဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ အ္စာဟံသာ ချူလဝ် “မွန်အမျိုးလွတ်မြောက်မှုတော်လှန်ရေးဖြစ်စဉ်သမိုၚ်း” ဂှ်မ္ဂး လက္ကရဴနူ ၁၉၇၀ တုဲ ပ္ဍဲကဵုဒေသကျာ်ပိဂှ် ဟိုတ်နူမန်တအ်ကောံဂၠိုၚ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိကဵု ညးဍုၚ်ကွာန်မန် နွံကဵုပရေၚ်မၚ်မွဲညးသ္ကံခိုဟ် ဒှ်ကၠုၚ်ဇြဟတ် သၞေဟ်ကၚ်မန်လေဝ် ကၠုၚ်မံၚ်ပ္ဍဲပါၚ်ကွာန်လုပ်ကျာ်ပိ ညးမကၠောံဍုၚ်မ္ၚးတအ် မ္ဒးတတ်ကၠောံ သၞေဟ်ကၚ်မန်တအ်ဂှ်ရ မန်တအ်လုပ်ကၠုၚ်လှဲတိဍာ်ဏောၚ် ဗီုဏံ ဍေံတအ်ညာတ်ကၠုၚ်တုဲ သွက်ဂွံပလီုသၞေဟ်ကၚ်မန်ဂှ် ပ္ဍဲလ္တူဂၠံၚ် “ကရၚ်အုပ်ချုပ်ရေုနယ်မြေ” ဗီုနကဵုဘာသာကရေၚ် အၚ်္ဂလိက် ဗစူကၠုၚ်ဂတဵုမုက်ဗစူတိတုဲ မွဲလ္ပာ်ပၠန် သၟာကူဗၞိက်မန် မတတ်ကၠောံအာကၠုၚ် အကြာကွာန်ကရေၚ်တအ်လေဝ် ဟွံလအ်ဟွံလအ် ပွမဒးဒုၚ်ကၠုၚ်ဘဲ ဒမၠထ္ၜးၜုန်ဇြၚ် ဘပဠ က္တဵူဒှ်ကၠုၚ်ရ၊ ပ္ဍဲ ၂၉.၆.၈၈ အကြာသောၚ်မံၚ်ပြာဿနာဂှ်ရ သ္ၚိကောန်ဂကူမန် နွံမံၚ်အကြာကွာန်ကရေၚ် ဘဲဗြ (ဖာပြ) ဂှ်ကရေၚ်တံ စံၚ်ထောံပၠန်ရ၊ ဗီုဗီုဏံ က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်တအ် တက်ကျာပသောၚ်ကၠုၚ်တုဲ ဆက်ဒှ်ကၠုၚ်ပၠန်ဂှ် ကောန်ဂကူမန်ပိုဲ ဒးဒုၚ်ကၠုၚ် သၞာံအဆက်ဆက် ဒဵုကဵုလၟုဟ်ဏီရ၊ လ္တူဏံကောန်ဂကူမန်ပိုဲတအ် သာသ္ပအ်ထောံဟွံဂွံရ၊ ပိုဲအုပ်ဓုပ်ဍေံဟွံမာန်မ္ဂး ဍေံအုပ်ဓုပ်ပိုဲဏောၚ် ရံၚ်ကဵုပိုတ်ဏံတုဲ ညးဍုၚ်ကွာန်မန်ကဵု ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ၊ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိကဵု ညးဍုၚ်ကွာန်မန် ဒၞာဲပိုဲ ဒေသပိုဲ ကွာန်ပိုဲ ပရေၚ်ပိုန်ဂြပ်ပိုဲ ညံၚ်ဂွံဒှ်အတိုၚ်ဆန္ဒပိုဲဂှ် ညံၚ်ဂွံနွံပ္ဍဲပရေၚ်အုပ်ဓုပ်ပိုဲပေၚ်ပေၚ်ဂှ် မွဲနဲမွဲဗီု ဒးချပ်ပတိုန်ထေက်ယျရောၚ်၊ လအ်မ္ဂး ဍုၚ်ကွာန်မန် နွံမံၚ်ညိညဏံဂှ် ဍေံဓလီုဂွံအိုတ်ဏောၚ်၊ ဟိုတ်ဂှ်ရ တိဍာ်ကၠအ်သွဝ် ညးဍုၚ်မန်ဂှ် ညံၚ်ဂွံနွံကဵု ပရေၚ်ဂီုကၠီုခိုဟ်ခိုဟ်မာန် မွဲနဲမွဲဗီု အလုံကောန်ဂကူ ဒးစွံအရီု ဒးဘိုၚ်ဗပေၚ်ဇြဟတ် ဒးသၠုၚ်ပတိုန် အသိၚ်ပရေၚ်မၚ်မွဲဏောၚ်၊ ဒဒှ်ဏံ နကဵုဗော်ဍုၚ်မန်တၟိပိုဲလေဝ် တက်ကျာသဳကၠဳ နဲၜတ်တ်ဟွံဂွံမ္ဂး ဒးကေတ်နကဵုနဲကြံၚ်ကြံၚ်ဟာဂှ် ဒးချပ်ကၠုၚ်ထေက်ကီုယျရောၚ် ညာတ်တုဲ ပ္ဍဲအကြာအခိၚ် အဃောလုပ်မံၚ်ပေါဲဗတိုက် သွက်ဗၠးၜးကုအလဵုအသဳဂှ် မွဲလ္ပာ်ဏံ ဂကူဘဝတုပ်ကဵုဇကုဂှ် ညံၚ်ဟွံဂွံအုပ်ဓလီုဂွံဏာ လ္တူပိုဲဂှ် ဝိုတ်မံၚ်သတိဟွံထေက်တုဲ နူဘဲဒးဒုၚ်မခတိုဟ် နူဘဲဒးဒုၚ်ဘပဠကဵုကရေၚ် ညံၚ်ဂွံကၠေံအာမာန် ပိုဲဂၠာဲနဲဂိုတ်ဂ္စာန်စိုအ်ဂှ် မိက်ဂွံပတိုန်ထ္ၜးဏာရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.