Categories
ပရိုၚ် လိက်ပရေၚ်

ဂကူမန်ဇကုကဵုဇကု လ္ပအထေၚ်သောဲညးသ္ကံ

နာဲအံၚ်ဇၞး (ရုတ်တံၚ်)

သ္ၚဳရံၚ်ကဵု ဘဝဂကူမန် ညာတ်မံၚ်ဂတမတ်လၟုဟ်ဏံ ဒှ်မံၚ်ဘဝဂကူဍိက် မွဲဂကူရ။ ဂကူဍိက်ဟီုဂှ် မူအခေါၚ်အရာ အာတ်မိက်ဟီုဂးဟွံမွဲ၊ နူအဆံၚ်ဂကူ ဂွံပိုၚ်ဍုၚ်၊ ပိုၚ်နန်ဂှ် လၟုဟ်စိုပ်အာ အဆံၚ်ဂကူသဝ်အိုတ်မွဲရ။ ဂလာန်ဖျေံစိုတ် ဓါတ်သာ်ဝွံ ဇကုကဵုဇကု လ္ပဟီုဂး လ္ပဍဵုဍိုက်ဗၠိုက်ဖျေံ ဂကူဇကုအိုတ်ညိ၊ ဂိုတ်ဂစာန်မွဲစွံမ္ဂး စိုပ်အဆံၚ်သၠုၚ်မာန် ချိုတ်ပၠိုတ်ရ။
ဂကူမန်တံ ဒးဒုၚ်ဇီုကပိုက်ကၠုၚ်ကဵု လောကဓဝ် ဝါဒမဟာဂကူ သၞာံအခါလံကၠုၚ်တုဲ မန်ဗွဲမဂၠိုၚ် စိုတ်ဓါတ်စှေ်၊ ဟွံမိက်ဂစာန် ပရေၚ်ဂကူမၞိဟ် နွံဂၠိုၚ်ရ။ ဒးဒုၚ်ၚိတ်ကဵု သၟဝ်ဝါဒမဟာဂကူကၟိန်ဍုၚ်ဏံဂှ် မန်မွဲဓဝ်ဟွံသေၚ် အလုံကောန်ဂကူ ကောန်ဍုအရၚ်တံဖအိုတ်ရ။ အလုံကောန်ဂကူတံ ဖျေံမံၚ်မဟာဗျူဟာ သွက်ဂွံရုန်တိတ် နူဓယံက်ဝါဒမဟာဂကူရ။ ဒးပ္တုပ်ကဵု ဗီုဂစေံပဝ်မံၚ် လ္တူအာကာသတေံကီုရ။ သဘဴဂစေံမ္ဂး ပဝ်မံၚ်လၟိုန်မှ ဟွံဒ္တုံစှေ် တိ၊ ဂကူမန်တံလေဝ် ဂစာန်မံၚ်လၟိုန်မှ အခေါၚ်အရာဂကူဇကု သ္ဂောံကလိဂွံမာန်။
ဂကူမန်တံ ဂွံပိုၚ်လဝ်တွဵုရးဂှ် ဗျဟ်ဟ် ဟွံမွဲကဵုအခေါၚ်မွဲကီုရ။ နွံ (၁၀) ပွိုၚ်ဍုၚ် ပ္ဍဲ (၁၀) ပွိုၚ်ဍုၚ်ဏံ ဂကူမန် မံၚ်တန်တဴ ဂၠိုၚ်ကဵုအောန် နွံမံၚ်ဖအိုတ်ရ။ စရၚ်မာဲ (၂၀၂၀) တိတ်ကၠုၚ်တုဲ ဂွံတီကေတ်စရၚ် လၟိဟ်ဂကူမန်နွံရ။ အတိုၚ်ဝဏ္ဏမာန် ချူဗၟံက်လဝ် စရၚ်ညးစုတ်မာဲ (၂၀၂၀) ပ္ဍဲသၞံၚ်တိုၚ် လၟေၚ် (၇/၈) မ္ဂး လၟိဟ်ဂကူမန် နွံအတိုၚ်သၟဝ် ဏံရ။
(၁) ပွိုၚ်ဍုၚ်ၜဳကလေၚ် မန်နွံ (၃၅၁) တၠ။
(၂) ပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်ထဝ် မန်နွံ (၇၅၆) တၠ။
(၃) ပွိုၚ်ဍုၚ်သဓီု မန်နွံ (၄၉၆၅) တၠ။
ပိပွိုၚ်ဍုၚ်ဏံ ဂကူမန်ကၠက် ဟီုစဟွံဂွံဏီဟာ၊ ဟီုမန်ကၠက်ဂှ် မန်တံ ဒုၚ်တဲဟွံမာန်ဏီဟာ၊ ဟွံဒးဒှ်ဓဝိၚ်ကဵု ဂကူမန်ကၠက်ဏီဟာ၊ ပုစ္ဆာသၟာန်နွံရ။
(၄) ပွိုၚ်ဍုၚ်ပံၚ် မန်နွံ (၈၄၂၁၄) တၠ။
(၅) ပွိုၚ်ဍုၚ်မတ်မလီု မန်နွံ (၅၄၅၀၆) တၠ။
(၆) ပွိုၚ်ဍုၚ်ၜါသွာၚ် မန်နွံ (၁၁၇၉၀၀) တၠ။
(၇) ပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်မြဟ် မန်နွံ (၁၀၉၄၂၆) တၠ။
(၈) ပွိုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ် မန်နွံ (၁၆၂၃၈၈) တၠ။
(၉) ပွိုၚ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗု မန်နွံ (၉၇၅၀၇) တၠ။
(၁၀) ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ် မန်နွံ (၁၉၉၅၄၈၅) တၠ။ ပံၚ်ဖအိုတ် ဂကူမန်နွံ (၂၆၂၇၅၂၂) တၠရ။
ဂကူမန် ညံၚ်ဂွံစုတ်မာဲကဵု အမာတ်ဗော်မန်ဂှ် ဂကောံမန်သီုဖအိုတ် ပူဗိုၚ်ကဵုဇြဟတ်ကဵု ဗော်ညဳသၟဟ်မန်ရောၚ်။ သွာၚ်ဂကောံမဟာဇန်မန်တံ ပံၚ်ကောံတုဲ ပံက်လဝ်ဂကောံပညဳပညပ် ပံၚ်ဗ္ဂိုပ်ပေဲါရုဲမာဲ (၂၀၂၀) မွဲဂကောံတုဲ ဘိုၚ်ရီုဗၚ်အာရောၚ်။ မန်ရီုဗၚ်မန်မ္ဂး မန်ဂွံအမာတ်ဂၠိုၚ် ချိုတ်ပၠိုတ်ရ။ တၠပညာဂကူမန်လ္ၚဵု ဂိဟွံလေပ်၊ ဂွဟွံလေပ်တုဲ လုပ်သ္ပမံၚ်စၞးအမာတ် ပ္ဍဲဗော်ဂကူညးတၞဟ်နွံရ။ လ္တူအမာတ်မန်သာ်ဝွံ လ္ပစုတ်ကဵုမာဲညိ။ ဒှ်မာဲဍာ်တၞံဂျိ သွက်ၚိက် ကမၠက်မန်ပၠန်ရောၚ်။ ထံက်ကဵုသက်သဳ ဒဒန်တ္ကံခၟိုၚ်၊ မန်ရ ဒှ်အမာတ်တုဲ ဍဵုဍိုက်ဂကူမန်ပၠန် ဟွံသေၚ်ဟာ။
သၞာံမာဲ (၂၀၂၀) ဏံ ရုဲအမာတ်မန် ကဵုဒးညိ၊ မန်ပါမံၚ် ပ္ဍဲဗော်ဂကူဗၟာတံဂှ် ဒှ်အမာတ်တုဲလေဝ် မုကၠောန်ကဵု သွက်မန် ဟွံဂွံရ။ ဗော် NLD ဖျေံလဝ်မူဝါဒ ဒဳမဝ်ကရေဇြဳဖိုဟ်ရ။ အတိုၚ်သၞောတ် ယဝ်ဗၟံက်ရုပ်ရဴဍာံဍာံမ္ဂး တွဵုရး ဂကူညးကဵု အလဵုအသဳညး။ ဝန်ဇၞော် ဂကူညးကဵုညး ဒးခါန်ကၞက်ကဵုရ။ ဆဂး ဟိုတ်နူသၞောဝ် (၂၀၀၈) ၝောံပိုဒ် (၂၆၁) ခက်နွံမံၚ်ညိတုဲ အမာတ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ် သီုအမာတ်ပၞာန် ပ္တိုန်ထ္ၜးပလေဝ်သၞောဝ် (၂၆) ဂှ် အမာတ်ဗော် NLD လၟိဟ်မၞိဟ်ဂၠိုၚ်တံ တးပဲါထောံဂှ် ဂွံဆဵုကေတ် ပ္ဍဲရုပ်ဒမျိုၚ်မြဝတဳရ။ မၞိဟ်ရပ်မံၚ်ဇိုၚ်ဘုံလ္တူဂှ် စိုတ်ဓါတ်မဟာ နွံ မံၚ်ပေၚ်ၚ် ဂွံဆဵုကေတ်ရ။ ဗော် NLD ဂှ် ဟီုရခိုဟ် မုကၠောန်ကဵုဟွံမာန်ရ။
ပေဲါဗ္တိုက်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳဟီုဂှ် ဟွံတုပ်ကဵု ပေဲါဗ္တိုက်ပၠန်ဂတးရပ်လွဟ်တံရ။ မတ်ဟွံကၠက်၊ ဇိုၚ်ဟွံကဝ် ဟွံမွဲကဵု ဆီပါ်ဍာ်ဇွောဝ်ရ။ အချုက်ဟွံဒးလုပ် ထံၚ်ဟွံဒးမံၚ်၊ ဟွံဒးဒုၚ်ဂိ၊ ဒုၚ်ချိုတ် ဟွံဒးဒုၚ်အိုတ်လမျီုရ။ ဒှ်ပေဲါဗ္တိုက် စရာဲဍာ်ဒကေဝ်မၞိဟ်တံရ။ ဒှ်ပေဲါဗ္တိုက်အမာတ်တံရ။ အမာတ်ညးဍုၚ်ကွာန် ထံက်ဂလာန်ဂၠိုၚ်၊ လက်ကြဴ အမာတ်ညးဍုၚ်ကွာန်နွံမ္ဂး ပေဲါဗ္တိုက်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳ ဂွံပေဲါအံၚ်ဇၞးရ။ စရာဲဍာ်ဒကေဝ် အစောံစရာဲဟီုဂှ် လညာတ်သၠဲလး ဗဟုသုတနွံဂၠိုၚ်၊ တဆိပ်ကြာပညာသၠုၚ်သၟးဟွံတုဲ ရံၚ်ကဵုပညာဇၞော်သၟးဟွံဂွံ၊ အရာဇကုလုပ်ပေဲါဗ္တိုက်ဟီုဂးဂှ်….

 • ဒးကေက်သကာ စိုန်သ္ကီု။
 • တၚ်ဂၞၚ်ပ္တိုန်ထ္ၜး ဒးဍိုက်ပေၚ်။
 • ပ္တိုန်ထ္ၜးဟီုဂလာန် ဒးဇိပ်ဂၠိပ်။
 • ကာလဒးကယျာန်ဓဝါတ် ဒးနွံကဵုသက်သဳခိုၚ်ကၠိုက်။
 • ပရောပရာပ္တိုန်ထ္ၜး ဒးကိတ်ညဳကဵု အခိၚ်ကာလဆဵုဂဗ
  တၚ်မပ္တံသာ်ဝွံ ဂွံဍိုက်ပေၚ်မ္ဂး ဒှ်မၞိဟ် မၞုံကဵုဍာ်ဒကေဝ် အစောံစရာဲခိုဟ်မွဲရ။
  မၞိဟ်သ္ပအလံၚ်အမာတ် (၂၀၂၀) ဏံ ရုဲခ္ဍိုဟ်လဝ်စိုတ်ဓါတ် ဒှ်အမာတ်တုဲမ္ဂး ဒးလုက်စုက်ကဵု ညးဍုၚ်ကွာန်တံ လၟိုန်ကာလရောၚ်။ ပရေၚ်ထံက်ဂလာန် နူညးဍုၚ်ကွာန်တံ ဒးနွံဂၠိုၚ်ဏောၚ်။ ဒးမၚ်မွဲစဵုဒၞာ ညးဍုၚ်ကွာန် မဒှ်တၠမာဲဇကုဏောၚ်၊ ဒးဒတူလိုၚ်၊ ဒးကလၚ်ဂလာန်ညးဍုၚ်ကွာန်တံ လၟိုန်ဏောၚ်၊ ဒှ်အမာတ်တုဲ ယဝ်ပံၚ်ဖက် ဒက်မိတ်ကဵု ရဲသၟာပရေၚ်ပိုန်ဒြပ်တံမ္ဂး ဒးဒုၚ်ဟီုဂးကဵု ညးဍုၚ်ကွာန်မာန်ရောၚ်၊ ဒှ်အမာတ်တုဲ လ္ပကလေၚ်ဍဵုဍိုက် ညးဍုၚ်ကွာန်တံညိ ကေတ်လဝ်တၚ်တုပ်စိုတ်ညးသ္ကအ်နွံရ။
  ဟိုတ်ဂှ်ရ ဂကူမန်တံ လ္ပအထေၚ်ဍောတ်သောဲကဵု အမာတ်ဇကုညိ၊ ဇကုကဵုဇကု သွက်ဂွံတတ်ကၠောံကေတ် မာန်ဇၞးမာဲဂှ် ဘိုၚ်ရီုဗၚ်အမာတ်ဗော်ဇကု နကဵုမမာဲအိုတ်ညိ။ အလုံမွဲသ္ၚိ အခေါၚ်စုတ်မာဲနွံမ္ဂး ဗျုလေဝ်ဂၠောဲအာ ရုၚ်စုတ်မာဲညိ၊ ပ္ဍဲကၟိန်ဍုၚ်ဏံ ပြသၞာဇၞော်ဇၞော် သောၚ်မံၚ်သ္ကံ သွဟ်ဍာံဟွံဂွံဂှ် နွံ (၂)၊ ပြသၞာကောန်ဂကူကောန် ဍုၚ်အရၚ်ကဵု ပြသၞာပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ်ရ။ ပြသၞာဏံ အမာတ်မန်စိုပ်ကၠတ်ထဝ်ဂၠိုၚ်မှ ဂွံဟီုပ္တိတ်ရမျာၚ် သၠဲသၠဲလးလးဂွံ၊ ဂွံဟီုပ္တိုန်ထ္ၜးပ္ဍဲဝိုၚ် ကၠးကၠးမးမးမာန်၊ ဂွံပ္ညဳပ္ညပ်ကေတ်အခေါၚ်အရာ ပါကၠုၚ်နူဂၠံဂဝ်မာန်၊ ဂွံဟီုဂး ပရောသၞောတ်သၞောဝ်ဖေဝ်ဒရေဝ်၊ ဇြဟတ်ကောန်ဂကူကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံ ဟွံကောံကလောံ ပ္ဍဲကၠတ်ထဝ်မ္ဂး ဝေါဟာဖေဝ်ဒရေဝ်ဟွံမံက်ရ။ ကောန်ဂကူကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံ ဟီုဗၟံက်ဂလာန်ဖေဝ်ဒရေဝ်ဂှ် တၠပညာဗၟာတံ ဖေက်အိုတ်ရ။ မန်တံ ကေတ်ပေဲါအံၚ်ဇၞးကဵုမာဲညိ ဆဝ်မ္ၚုဟ်ဏာရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.