Categories
ကဗျ ပရိုၚ်

က္လေၚ်ဖျဴဇာတ်

• နူသ္ၚိနန်ကဝ်
ဂၠိုၚ်ဗွဝ်လေၚ်ကၠုၚ်
ဍုၚ်ဇကုဇေတ်တ်
ညးဝေတ်ပၠံၚ်လဝ်

• ဓဝ်အနိစ္စဏံ
လ္ပအ်ညာတ်ဟွံသေၚ်
ထေၚ်ဂးစိုတ်ပြေ
ဆဵုမံၚ်နမတ်

• ဇြဟတ်ဍောတ်ညးဂး
ပြိုၚ်ကွေံဟွံဖေက်
ဗ္တိုက်သၠေက်ဒဵုဂွံ
ဒေံါမံၚ်ဟွံသေၚ်

• အခေါၚ်ဟေၚ်ကဵုဖဵု
ဇၟာပ်သၟတ်ၚုဟ်က္တဵု
တဵုတၞံပၠန်ဂတး
ဗၠးၜးကေတ်ဒၞာဲ

• အာဲတိဍာ်မိ
စိုတ်ဂိညးပၠံၚ်
ဟွံရံၚ်ကောန်ဂကူ
ပ္တူတဲတုဲ က္လေၚ်ဖျဴဇာတ်စိုအ် …

စေတနာ (လှာၜိုပ်)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.