Categories
တဵုလွဳ ပရိုၚ်

ထေက်ကဵုဒးစွံသတိကၠာ စပ်ကဵုကမၠောန်ပရေၚ်တဵုလွဳ ဂွံကၠောန်အာ

မာံရဲထဝ်

ကမၠောန်ပရေၚ်တဵုလွဳဂှ် ဒှ်ကမၠောန်ဒးစကာအာ ပညာသိပ္ပံ ကေုာံ ပညာဝိဇ္ဇာ သီုၜါပြကာရောၚ်။ နဲကဲပညာ သွက်ဂွံကၠောန်အာ ကမၠောန်ပရေၚ်တဵုလွဳဂှ် ဒှ်ပညာသိပ္ပံတုဲ ပရေၚ်ကမၠောန်ပရေၚ်တဵုလွဳေ သ္ဂာံအံၚ်ဇၞးအာ သ္ဂောံဒှ်ဂုဏ်ဖဵုမာန်ဂှ် ဒးစကာကသပ်ဉာဏ်ပညာရ။ ကသပ်ဉာဏ်ပညာဝွံ ဒှ်ပညာဝိဇ္ဇာရောၚ်ဂှ် တၠပညာတံ ဟီုတွံလဝ်နွံရ။ ကမၠောန်ပရေၚ်တဵုလွဳမ္ဂးဂှ် သၟာဗ္ၚ၊ သၟာကၠအ်၊ သၟာဂူတံဟေၚ် ကၠောန်တဴအိုတ်ရဟွံသေၚ်။ မၞိဟ်တံ စဒၟံၚ်စၞဇၟာပ်တ္ၚဲဂှ် ဒှ်စၞစဇွောံမ ဂွံနူကမၠောန်ပရေၚ်တဵုလွဳဂှ် ဒှ်ဒၟံၚ်ဗၞတ် (၇၅%) တုဲ ဟိုတ်ဂှ်ရ ကမၠောန်ပရေၚ်တဵုလွဳဝွံ ဒှ်ကမၠောန်ဆက်စပ်ဒၟံၚ်ကဵု ဇၟာပ်မၞိဟ်ဖအိုတ်ရောၚ် ဟီုမာန်ရ။
သၟာတဵုလွဳတံ ပၟိက်မိက်ဂွံကၠောန်ကမၠောန် ပရေၚ်တဵုလွဳရောၚ်နွံကၠုၚ်မ္ဂး စပ်ကဵုနဲကဲပညာ၊ ဗဟုသုတ မဆက်စပ်ကဵု ပရေၚ်ကမၠောန်တဵုလွ်ဳဂှ် စဵုဒုၚ်တုဲ ထေက်ကဵုဒးတီလဝ်ကီုရ။ နဲကဲပညာ စပ်ကဵုပရေၚ်တဵုလွဳ ဂှ် နွံတဴဗွဲမဂၠိုၚ်ရ။ စပ်ကဵုပရေၚ်ကမၠောန်တဵုလွဳတုဲ သၟာဗ္ၚ၊ သၟာတဵုလွဳတံ ညံၚ်သ္ဂောံတီအာ၊ ညံၚ်သ္ဂောံစိုန်သကီုအာ စပ်ကဵုပရူတိ၊ ပရူမ၊ ပရူစၟ ကေုာံ ယဲဟေၚ် ဗွဲတၟေၚ်လ္ၚတ်ဒၟံၚ်အိုတ်တုဲ ဗွဲတၟေၚ်စွံလဝ်သတိလ္တူဂှ် ဇၞော်ဇၞော်အိုတ်ရ။
တိဟီုမ္ဂးဂှ် ဒှ်ဂကူတိ(ဂတှေ်ရှ်တိ) တဵုတၞံဂမၠိုၚ်ရောၚ်ဒှ်တုဲ မ,မ္ဂးဒှ် မသြောံ၊ မဂျုၚ်၊ မသတ်ဂန်၊ မသတ်ဆု၊ မ သၞေဝ်နာနာသာ် သွက်ဂွံဆက်တဵုအာ(ဒဒှ်မခို်ဟ်၊ မဍာံ)ရောၚ်။ စၟမ္ဂးဂှ် ဒှ်ဂကူစၟပလီုပလာ်တၞံတဵုလဝ်တုဲ သၟာၚ်နူဂှ် ယဲနာနာသာ်လေဝ် ကတဵုဒှ်မာန်ဒၟံၚ်ကီုရ။
သွက်တၞံတဵုလဝ်ဂမၠိုၚ် ညံၚ်ဂွံဂျိုၚ်တဴ၊ ညံၚ်ဂွံဇၞော်ပၟဝ်တဴတက်တိုန်တုဲ လၟိဟ်သတ်တိတ် ညံၚ်ဂွံတိတ်ဂၠိုၚ် တိုန်မာန်ဂှ် ဍာ်ဝွံ ဒှ်အဓိကကီုရ။ သၟာၚ်နူဂှ် လၟိဟ်တၞံတဵုပ္ဍဲမွဲဨက (တစ်ဨကဝၚ်ဆန်႕သည့်အပၚ်အရေအတွက်) ဂှ်လေဝ် ဒှ်ပၟိက်ဇၞော်ကီုတုဲ ညံၚ်သ္ဂောံပေၚ်ခ္ဍိုက်၊ လၟိဟ်တၞံတဵု ပ္ဍဲတိဗ္ၚ၊ တိကၠအ်၊ တိယာမာန်ဂှ် ဒှ်အဓိက သွက်သတ်တိတ်လၟိဟ်ဂၠိုၚ် (အဓိကသီးနှံအထွက်တိုးစေသည်႕အချက်) ရ။ တၞံမ္ဒးတဵုထေက်ဂှ် ညံၚ်သ္ဂောံနွံထေက်ဂှ် ဒှ်ပၟိက်ဇၞော်ကီုရ။ ပ္ဍဲမွဲဨက လၟိဟ်တၞံနွံပေၚ်ပေၚ်ဂှ် သွက်မွဲဨက ဒှ်သွက်လၟိဟ်သတ်ဒကောၚ်တိတ်၊ ဒှ်လၟိဟ် သွက်သတ်တိတ်ဂၠိုၚ်ကီုရ။ တိဒၞာဲတဵုတၞံဂှ် ကၠောန်ပလေဝ်လဝ် ချိုတ်ချိုတ်ပၠိုတ်ပၠိုတ်ဒးဒှ်ရ။ ထောဲဇိက်လဝ်သွက်တိတဵုမ္ဂး ဒးထောဲလဝ်ဇြိုဟ်ဇြိုဟ်၊ ဒးဇိက်လဝ်ဍိုတ်ဍိုတ်ကီုရ။ ကၠောန်ပလေဝ်လဝ်တိချိုတ်ချိုတ်ပၠိုတ်ပၠိုတ်ဂှ် ဒှ်သွက်တၞံခို်ဟ်တုဲ သီုဒှ်သွက်သတ်တိတ်လၟိဟ်ဂၠိုၚ်မာန်ကီုရ။ သၟာၚ်နူဂှ် သီုဒးဖ္ဍိုက်ဗပေၚ်စုတ်ကဵု ဝဲါသဘာဝ ကေုာံ ဝါဲဓါတ် ဂမၠိုၚ်ကီုရ။
သွက်ဒးမၚ်မွဲလွဳလွတ်အာ တၞံတဵုလဝ်ဂမၠိုၚ်ကီု ကေုာံ အခိၚ်ရတ်သီတေံဂှ်ကီု ညံၚ်ဟွံနှဳနှာ်အာ၊ ပြးဇးအာ၊ ဟောံဗြီုအာတံဂှ် အခါကၠောန်ၜိုတ်လဝ်ချိုတ်ချိုတ်ပၠိုတ်ပၠိုတ်ဒှ်မှ သတ်တိတ်လၟိဟ်ဂၠိုၚ်တုဲ ဂွံဂုဏ်ဖဵုဂၠိုၚ်ကီုရ။ ပြဟ်ပြဟ်ဏံ နဲကဲပညာ မဆက်စပ်ကဵု ပရေၚ်ကမၠောန်ရတ်သီတုဲ ဗွဲကြဴ(ရိတ်သိမ်းချိန်လွန်နည်းပညာ)၊ အပေါတ်တိတ်ကၠုၚ်နူရတ်သီဂွံလဝ်ဂှ် သွက်ဒးဆက်ပလေဝ်ပလေတ်အာ နွံဒၟံၚ်ဏီရ။ နဲကဲပညာမဆက်စပ်ကဵု ပရေၚ်ကမၠောန်ရတ်သီဂှ် ဒးကတ်လ္ၚတ်အာ၊ ဒးဒ္ဂေတ်ဗက်အာနွံမှ အပေါတ်တဵုပ္တိတ်နူကမၠောန်ပရေၚ်တဵုလွဳဂမၠိုၚ် စရာဲဍာ်ဒကေဝ်ခို်ဟ်တိုန်မာန်၊ ဂွံသွံစခိုဟ်၊ ဂွံၚုဟ်သၠုၚ်အိုတ်မာန်ကီုရ။ စပ်ကဵုကမၠောန်ပရေၚ်တဵုလွဳ တၚ်နၚ်ပရူပရာလ္ၚဵု ဓမံက်ထ္ၜးလဝ်ဂမၠိုၚ်ဝွံ အခိၚ်ဆဵုဂဗဒးကဵု အကာဲအရာ ဥတုရာသဳညဳသာတပ်တးလေဝ် ဒးပါလုပ်ကီုရ။ မွဲအခိၚ်လောန်ကၠုၚ်ဗၞတ်စှ်သၞာံ၊ ၜါစှ်သၞာံတေံဂှ် စပ်ကဵု ကမၠောန်ပရေၚ်တဵုလွဳတုဲ လ္တူအကာဲအရာဥတုရာသဳ ကတဵုဒှ်ပြံၚ်သၠာဲဒၟံၚ်ဂှ် မၞိဟ်တံ ဟွံသ္ပကၠုၚ်လဝ်ဂရုဇၞော်ဇၞော်၊ ဟွံစွံလဝ်သတိဇၞော်ဇၞော်နူပရူတိ၊ နူပရူမ ကေုာံ နူပရူစၟဂမၠိုၚ်ဂှ်ဏီရ။
အခိၚ်ပြဟ်ပြဟ်ဏံ စပ်ကဵုကမၠောန်ပရေၚ်တဵုလွဳတုဲ အကာဲအရာဥတုရာသဳကတဵုဒှ်ဒၟံၚ် ဟွံတပ်တးဂှ် ၜက်အာနူပြဒ္ဒညာပရူတိ၊ ပရူမ ကေုာံ ပရူစၟတုဲ စိုပ်ကၠုၚ်ဂတအိုတ်ဒှ်အာရ။ စပ်ကဵုကမၠောန်ပရေၚ်တဵုလွဳတုဲ ပြဒ္ဒညာဥတုရာသဳဂှ် မၞိ်ဟ်တံဂွံတိုန်သတိ၊ စွံတိုန်အာရီု တန်ပထမအိုတ်ရ။ ဗြဲဂူ၊ ဗြဲဟွံဂူ၊ ဗြဲဂၠိုၚ်၊ ဗြဲအောန်၊ တ္ၚဲကာတ်၊ ဂမ္တဴကတူၜက်၊ ဥတုရာသဳဂံက်လောန်က္ဍၚ်၊ လဗိုတ်ကျာထတ် မပ္တံဒဒှ်ဂမၠိုၚ်ဝွံ အာဇီုကပိုက်ဒးကဵု ကမၠောန်ပရေၚ်တဵုလွဳဂမၠိုၚ် တိုက်ရိုက်ဒှ်တုဲ ဟိုတ်ဂှ်ရ ကၠာနူဟွံစကၠောန်ကမၠောန် ထောဲဇိက်တိဏီ၊ ဟွံကၠောန်ပလေဝ်တိဏီဂှ် ဒ္စးဒုၚ်တုဲစၟဳစၟတ် ချပ်ဗ္စာ၊ ဖျေံကိုန်အစဳအဇန် ချိုတ်ချိုတ်ပၠိုတ်ပၠိုတ်တုဲမှ ကၠောန်ၜိုတ်အာထေက်ရ။
စပ်ကဵုသဘာဝပွဳပွူ ပြံၚ်သၠာဲကၠုၚ်၊ ဖံက်ပၠန်ကၠုၚ်တုဲ ဒဒှ်ကဏ္ဍကမၠောန်ပရေၚ်တဵုလွဳေ သ္ဂာံဒုၚ်ဒဝ်မာန်ကုဘဲ ဒဏ်ဂှ်မ္ဂး ဒးရီုဗၚ်ကဵု ပရေၚ်ထံက်ပၚ်ကီု ကေုာံ ပရေၚ်ကာမံက်တိုန်ဂှ် ဂွံရေၚ်တၠုၚ်ကဵုမာန်ဂှ် ဒှ်ပၟိက်ဇၞော်ကီုရ။ သၟာၚ်နူဂှ် ဟိုတ်နူဂၠးတိဏံ ကတူကတာန်ဂၠိုၚ်တိုန်တုဲ ဂွံတဵုပ္တိတ်တၞံသၞေဝ်ကေဝ်ဂမၠိုၚ်လေဝ် ဒးဒှ်အာတၚ်အခက်ခုဲဂမၠိုၚ် နွံကၠုၚ်တုဲ သၞေဝ်ကေဝ်ဂမၠိုၚ် မဒးဝါတ်ဂါတ်ကၠုၚ်ဒှ်ကီုရ။ ဗၞတ်သၞေဝ်ကေဝ်တဵုပ္တိတ်ဒၟံၚ် ပ္ဍဲပိဂအုံဂှ် ဗၞတ်မွဲဂအုံ မ္ဒးအောန်စှေ်ဒှ်ရောၚ်ဂှ် သ္ဂောံတီကေတ် နူဂကောံသုတေသန အကေဝ်ဒမဳသိပ္ပံကောန်ဂကူ လာန်ဒါန်ဂှ် ဓမံက်ဟီုကၠုၚ်လဝ်နွံရ။
ဟိုတ်နူပရေၚ်ဂမ္တဴဂၠးတိ ကတူဂၠိုၚ်တိုန်တုဲ ဗၞတ်ဗြဲဂူလေဝ် အခါအောန်၊ အခါဂၠိုၚ် ကတဵုဒှ်ကၠုၚ်မာန်ရ။ ပ္ဍဲမွဲအခိၚ်မွဲချိုန်ခဏ(အခိၚ်ဂၠေံဂၠေံ)ဟေၚ်ဂှ် ဟိုတ်နူဗြဲဇၞော်ဇၞော်ဆက်ဂူတုဲ ဍာ်ဒဵုဆၚ်စှေ်ကၠုၚ်တုဲ ဟိုတ်နူဍာ်ဒဵုဂှ် ဇွောဝ်စှေ်ကၠုၚ်တုဲ ၜဳဂမၠိုၚ်ဂှ် ဍာ်ကၟိုဟ်၊ ဗလးဍာ်ၜဳဂှ် သၠုၚ်တိုန်တုဲ ဂၠံၚ်ဍာန်၊ ဒဒန်ဂမၠိုၚ် ဍာ်ဗၠိုက် ပရေၚ်ဆက်စၠောံအာကၠုၚ် မဒးပိုတ်သ္ကုတ်အာအိုတ်ရ။
ပ္ဍဲကၟိန်ဍုၚ်ဗၟာဏံ အခိၚ်ဗြဲဥတုရာသဳမုန်သုန် (Monsoon) စလုပ်ဂှ် ဗြဲဂူတုဲ စိုပ်ဂိတုဂျောန်၊ ဂျူလာၚ်၊ အဝ်ဂါတ်ဂှ် ဒှ်အခိၚ်လၟိ်ဟ်ဗြဲဂူဂၠိုၚ်အိုတ်ရ။ ပၞောဝ်ကဵုလၟိဟ်ဂိတုဗြဲမ္ဂး ဂိတုပိဂိတုဏံ ဒှ်အခိၚ်ဍာ်ဇၞော်၊ ဍာ်ဗၠိုက် ဇၟာပ်ဒေသ လေပ်ကတဵုဒှ်ဒၟံၚ် ပ္ဍဲကၟိန်ဍုၚ်ဗၟာဏံရ။ ဗွဲမဂၠိုၚ် တွဵုရးဍုၚ်မန်၊ တွဵုရးဍုၚ် ကရေၚ်၊ ဒေသဇၞော်ရးတၞၚ်သဳဂမၠိုၚ်ဂှ် ဒှ်ဒေသဍာ်ဇၞော်၊ ဍာ်ဗၠိုက် ကတဵုဒှ်ဒၟံၚ် အရိုဟ်ရိုဟ်သၞာံရောၚ် ဟီုမာန်ရ။ ဒၞာဲဒေသတၞဟ်တၞဟ် မဒှ်ဒေသဇၞော် ရးမကွေ၊ ဒေသဇၞော်ရးသေတ်ကိုၚ်၊ တွဵုရးရခေၚ် ကေုာံ တွဵုရးချေၚ်တေံဂှ် ဟိုတ်နူဥတုရာသဳ ကတဵုဒှ်ကၠုၚ် အကာဲအရာတၟေၚ်တၟဟ်တုဲ ဗြဲဇၞော်ဂူ၊ ဍာ်ဗၠိုက် ကေၚ်ဒှ်ကၠုၚ်နွံရ။ တိဗ္ၚတဵုလဝ်သြောံကသီု ဨကလၟိဟ်ကဵုဠက် ဒးလီုလာ်အာလေဝ် နွံကီုရ။ ဍာ်ကလေၚ်ဇတ်အာတုဲပၠန်လေဝ် တၞံသြောံသှေ်မံၚ်ဂမၠိုၚ်ဂှ် စၟစၟန် ကေုာံ ယဲ လုပ်ပလီုပၠန်ရ။ စပ်ကဵုကမၠောန်ဗ္ၚေ သ္ဂာံဇၞော်မောဝ်၊ ဂွံအံၚ်ဇၞးမာန်ဂှ် လၟေၚ်ကမၠောန်သၞောတ်စှေ်စှေ် ဖျေံဗီုတုဲ ဒးကၠောန်အာပၠန်ရ။
ကမၠောန်ဗ္ၚတဵုသြောံဂှ် ဗွဲမဂၠိုၚ်တဵုဒၟံၚ်အခိၚ်ကသီု (သြောံကသီု) လၟိဟ်ဂၠိုၚ်အိုတ်တုဲ ဒးသ္ပပဓါန်ကဵုဍာ်ဗြဲတုဲ ဒးတဵုအာသြောံရ။ အဓိက လၟိဟ်သြောံတိတ်ဂွံတိတ်ဂၠိုၚ်မာန်ဂှ် ဒးချိၚ်ဆအာ ဗၞတ်ဗြဲဂူကဵု အခိၚ်တဵုသြောံ၊ အခိၚ်ပ္တံသြောံဂှ် ညံၚ်သ္ဂောံဒှ်မွဲဗ္စပ်၊ ညံၚ်သ္ဂောံကိတ်ညဳဂှ် ဒှ်ပၟိက်ဇၞော်ကီုရ။ ဂကူတၞံလ္ၚဵုလ္ၚဵု (ဗွဲတၟေၚ် ဂကူသြောံဒေသမူလ၊ ဂကူသြောံဗက်ရာသဳ) ဒးဂၞပ်ကဵုလျောဝ်ဗက်အာပယျးတ္ၚဲ( အလၚ်းရောၚ်တုံပြန်မှု) နွံအိုတ်ရ။ တၞံဂမၠိုၚ်လ္ၚဵုဂှ် ဒးဂၞပ်ကဵု ပယျးတ္ၚဲဂၠိုၚ်၊ ပယျးတ္ၚဲဂၠိၚ်၊ တၞံလ္ၚဵုဂှ် ဒးဂၞပ်ကဵု ပယျးတ္ၚဲအောန် ပယျးတ္ၚဲဂၠေံ ကေုာံ တၞံလ္ၚဵုဂှ် ပယျးတ္ၚဲဂၠိၚ်ကီု ပယျးတ္ၚဲဂၠေံကီု ဟွံဒးဂၞပ်လေဝ် နွံဒှ်ရ။ တၞံလ္ၚဵုဂှ် ဒုၚ်ဒဏ်မာန် ဘဲဒဏ်ဂမ္တဴသကာတ်မာန်တုဲ တၞံလ္ၚဵုဂှ် ဥတုရာသဳဂံက်ၜက်အာမ္ဂး တၞံဂှ် ဒုၚ်ဒဏ်ဟွံမာန်လေဝ် နွံတဴရ။
လ္တူတိယာဂှ် အခိၚ်ပယျးတ္ၚဲဂၠိုၚ် အခိၚ်ပယျးတ္ၚဲဂၠိၚ် မဒှ်အခိၚ်ဗြဲတမ်သၞာံ လေပ်တဵုလဝ် တၞံၜဲတိ၊ တၞံလ္ၚဴဂမၠိုၚ်ဂှ် ၜိုန်ရတၞံဖော်ဗြေဝ်တဴတက်ခိုဟ်၊ သတ်တိတ်ခိုဟ်ဒှ်ကီုလေဝ် အခိၚ်တမ်ဗြဲဂှ် အခါဗြဲဇၞော် (ဝါ) ဗြဲအောန် ဥတု ရာသဳဟွံတပ်တး၊ ဟွံညဳသၟဟ်မ္ဂး ဒးဒုၚ်လီုလာ်၊ ဒးဒုၚ်ဟောံလေၚ်အာလေဝ် ဒှ်မာန်ကီုရ။ ဟိုတ်နူဒးသ္ပအဓိကကဵု ဥတုရာသဳတုဲ ဒေသအညာ မဒှ်ဒေသတဵုဒၟံၚ်လ္တူဂကူတိယာ (ယာမြေအဓိကစိုက်ပျိုးသည့်ဒေသများ) ဂှ် အခါဗြဲဂၠိုၚ်၊ ဗြဲအောန်မ္ဂး တၞံလ္ၚဴ၊ တၞံၜဲတိ ဒးလီုလာ်အာ လၟိဟ်ဗွဲမဂၠိုၚ် ကေၚ်နွံကၠုၚ်ကီုရ။
စပ်ကဵုဂကူတၞံနာနာသာ် (သီးနှံအမျိုးမည်အမယ်စုံ) တဵုဒၟံၚ်လ္တူတိဗ္ၚ၊ လ္တူတိယာဂှ်ကီု မ္ၚးနူလ္တူ တိဗ္ၚ၊ လ္တူတိယာတုဲ လ္တူဂကူတိတၞဟ်တၞဟ်တေံလေဝ် တဵုလဝ်နွံတဴဗွဲမဂၠိုၚ်ရ။ စပ်ကဵုကမၠောန်ပရေၚ်တဵုလွဳမ္ဂး သၟာဗ္ၚ၊ သၟာတဵုလွဳတံ သ္ပဂရုဂၠိုၚ်၊ စွံသတိဂၠိုၚ်ဂှ် ပရူတိ၊ ပရူမ ကေုာံ ပရူစၟစၟန်၊ ယဲဟေၚ်ရ။ ဟိုတ်နူတိ၊ ဟိုတ်နူမ၊ ဟိုတ်နူစၟစၟန်ယဲဘဲဂှ် တၞံဂမၠိုၚ် တၞံသတ်ဒကောၚ်ဂမၠို မဒးလီုလာ်အာဂှ် ဗၞတ်ဗ္ၜတ်မွဲမွဲ သှ်ၜေက်နွံမာန်ဒၟံၚ်ဏီရ။ ဒဒှ်ရဥတုရာသဳ ဟွံတပ်တးတုဲ ဖံက်ပၠန်အာကီုဒှ်၊ ဗြဲဇၞော်၊ ဍာ်ဇၞော်ကဝ်၊ ကျာထတ်၊ လဗိုတ်ကျာထတ်၊ ဗြဲအေတ်သေတ်ဂူ၊ ဂမ္တဴကတူကတာန်သကာတ်မြဟ်ဒှ်အာမ္ဂး တၞံဂမၠိုၚ် ကေုာံ တၞံသတ်ဒ္ကောၚ်ဂမၠိုၚ် ဟွံဒးချိုတ်အာအိုတ်ဟာ၊ ဟွံဒးလေၚ်ဒိုခ်အာအိုတ်ဟာ။ စပ်ကဵုကမၠောန်ပရေၚ်တဵုလွဳမ္ဂး ဘဲဥတုရာသဳသကာတ်မြဟ်၊ ဖံက်ပၠန်တုဲ တၞံဂမၠိုၚ် တၞံသတ်ဒ္ကောၚ်ဂမၠိုၚ် ဒးဒုၚ်ဇီုကပိုက်တုဲ ဒးအာဘဲဒဏ်ဥတုဂှ် ဒးဂိနူဘဲတိ၊ ဘဲမ၊ ဘဲစၟစၟန်ယဲဂမၠိုၚ်ဂှ်ဏီရ။ ဂွံတိတ်ဗၠးအာ နူဘဲဥတုရာသဳဖံက်ပၠန်၊ သကာတ်မြဟ်ဂမၠိုၚ်မာန်ဂှ် ပရေၚ်ကမၠောန်စဵုဒုၚ် စဵုဒၞာနာနာသာ်ဂှ် ဗွဲစၟတ် မဒးကၠောန်လဝ်ထေက်ရောၚ်။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.