Categories
ပရိုၚ် လိက်ပရေၚ်

သွက်ညးသၟတ်တံ ထေက်ကဵုဒးချပ်

စေတနာ လှာၜိုပ်
(၂၈/၂/၂၀၂၂)

ယွံသၟတ်တံ ပရေၚ်မၞိဟ် ပ္ဍဲလောကဏံ ထုဲထံၚ်ဂၠိုၚ်အိုတ်ရောၚ် မိက်ဂွံသ္ဂးတုဲ ယဝ်ရံၚ်အာ ၜိုတ်လ္တူကျာရမ္ဂး ပရေၚ်မၞိဟ်ဂှ် ဂွံဆဵုကေတ် ကောလဟောလံၚ် မတ်ဍေံဟွံပေၚ်ရ၊ က္လေၚ်ရံၚ်ကဵု မတ်ဒိပ်- ဗွိုၚ်ပရေၚ်မၞိဟ် အလုံဂၠးကဝ်မွဲမ္ဂး ဂွံဆဵုကေတ် ခန်လ္ၚတ် သွက်ပၟိက်ဇၞော် ပ္ဍဲပိုဲမၞိဟ်တံ ဂွံဆက်အာတရဴ ဂွံတန်တဴအာ ဘဝမဂျိုၚ်မံၚ်ဏံ အဓိက ဒှ်ဂဥုဲသွက်ဂွံစဵုဒၞါယဲမွဲရောၚ်။
ပိုဲမၞိဟ်ဂျိုၚ်မံၚ်ဏံ သွက်ညးဂမၠိုၚ် မုတာလျိုၚ် ဒးဘိုၚ်ရေၚ်တၠုၚ်ထေက်ရော? ယဝ်ကၠိုဟ်တီကေတ် သ္ၚောဲသ္ၚောဲဟွံမာန်ကၠာလေဝ် ၜိုတ်ဆပ္ဍဲဂကူဇကု ၜိုတ်ဆဍုၚ်ကွာန်ဇကု- အောန်အိုတ် ပ္ဍဲပရေၚ်အိန်ထံၚ် သ္ၚိမိမဇကု ကောဒေံဇကု ဒးပြုပြေၚ်လဝ် စိုတ်စေတနာဒးမှ ကမၠောန်ဇကုရန်လဝ်တေံဂှ် ပံၚ်ဗ္စပ်ကေတ်မာန်ရ။
ကမၠောန်ဟီုဂှ် အဓိကစိုတ်ဇကု ဆာန်ပရေၚ်ကမၠောန်ၜိုတ်လဵု ဒှ်ဓဝိၚ်ကဵုပရေၚ်ကမၠောန်ၜိုတ်လဵု ယဝ်ချပ်မံၚ် လ္တူကမၠောန်ဇကု မကၠောန်လဝ်ဂှ်တွဵုမ္ဂး ကမၠောန်ုဂှ် ဍေံကဵုဖဵု သွက်ဇကုဇကုရ၊ ရှ်သာကမၠောန်ဂှ် နွံမံၚ်ပ္ဍဲအရာဇကု ကၠောန်ပ္တုဲလဝ်ဂှ် သွဟ်ဍေံမံက်ရ၊ ကမၠောန်ဇကု ကၠောန်လဝ် ကလိတ်ကလောတ်တံဂှ် ၚိတ်ခၜမ်လဝ် ပ္ဍဲကၠေၚ်က္ဍဟ်ဇကုတုဲ ကမၠောန်ဇကုကၠောန်လဝ် တၚ်ယောၚ်ယာ တၚ်ဗၠေတ်မှာ တၚ်လ္ဇုဲလ္ဇ တၚ်ဟွံဇိပ်ဂၠိပ်တံဂှ် ဒှ်အ္စာသွက်ဇကု အရၚ်ဂွံဒးပလေဝ်ရ။
ဇကုကၠိုဟ် ပရေၚ်ကမၠောန်ၜိုတ်ဒးရး/ထေက်ကြိုက်ကၠာလေဝ် ကာလဒးပံၚ်ကဵု ဂကောံညးဂမၠိုၚ်မ္ဂး ဇကုဂှ် ၜိုတ်အာဂွံညိဓဝ်ရ၊ မုဟိုတ်ရော ပရေၚ်ဇကုဟွံတီ ဂၠိုၚ်ကဵုဒၞါဲဂှ် ယဝ်ညးတၞဟ်လးကဵု ဇကုဒးကၠောန်မ္ဂး ဇကုဂှ် ဒှ်ညးလ္ဇုဲကဵု ပရေၚ်ကမၠောန်မွဲရ၊ ပ္ဍဲစိုတ်ဇကု ၜိုန်မိက်ဂွံသ္ပအ္စာကၠာလေဝ် လျိုၚ်ပ္ဍဲဇကု ၜိုတ်လဵုကေတ်မာန်ရော? ချိၚ်ကေဝ်ကေတ် နကဵုလညာတ်ဇကုတုဲ ဇြိုၚ်သာဂှ် ယိုက်ကေတ်မာန်ရ။
ဂွံဒှ်မၞိဟ်လေပ် မၞိဟ်ကၠိုဟ် ပရေၚ်အိုဿီုဂှ် ပြဟ်ဟ်ဏံ တၟံကၠံ (၁၀၀%) ဂှ် ညးမွဲလေဝ် ဟွံဂံၚ်ပစူ လပုဟ်တဲဏီရ၊ ဆၜိုတ်ဇကုကဵုဂကောံပြဝါဇကု ရၚ်တၠုၚ်အာဂွံဂှ် ချိၚ်ဖါတ်ဏာ ဗီုလညာတ် ညးကဵုညး ပံၚ်ဗ္စပ်ဗက်အာညးသ္ကံ ကမၠောန်မွဲမွဲဂှ် ဍေံတုဲအာကဵု ခန်လ္ၚတ်မွဲဝါပၠန်ရ။
ပိုဲမၞိဟ်တံ ပရေၚ်ချပ်သဳကၠဳမွဲမွဲဂှ် ၜိုတ်ဂကောံဇကု (EC) အာက္ဍိုပ်ဇကုသၟးရ ကေတ်တၚ်တုပ်စိုတ် ကၠာတုဲ ရဲဒးပူဗိုၚ် ပ္ဍဲညးဍုၚ်ကွာန်တံဂှ် မုလေဝ်ဟွံလး ပၠာမ်ဗ္ဇးလဝ်မွဲသာ် ကေတ်ဇြဟတ်မွဲမွဲတှေ် ကော်သၟတ်တံ မိမညးဍုၚ်ကွာန်တံ ညးဒးဒုၚ်အာမံၚ် ပရေၚ်ကမၠောန်တံဂှ် အခါညးတၞဟ်သၟာန်မ္ဂး မုကိစ္စ ပရေၚ်ကမၠောန်မုရော? ဟီုသွဟ်ဟွံဒး ၜိုတ်မိၚ်လဝ် ခဗုၚ်ခဗုၚ်ခပါခပါရ ဟီုဏာ ဒးဟာ လုပ်ကဵုလၟေၚ်ကမၠောန်ဟာဂှ် ညိလေဝ် ချပ်လဝ်ဟၟဲရ။
လ္တူမိမ ဒးက္လၚ်တံဂှ် ကတောဝ်တေံကဵု ပရေၚ်သွဟ်ဍာံ ဗုလမ္စံက်ဟွံတီမ္ဂး ညးတံ ထေက်ကဵုဒးဇြိုဟ်နက် ကွေံကွေံဟၟဲဒှ်မာန်ရ။
လ္တူညးအာက္ဍိုပ် ဒးကော်ဆဵုဂဗ ဂၠာဲလညာတ် ကေတ်ကသပ် အကြာညးဍုၚ်ကွာန်ကီုမှ ကမၠောန်ချပ်လဝ်ဂှ် ဂွံသ္ဂုတ်သွာတ် ဗွဲမအံၚ်ဇၞးရ၊ ပ္ဍဲကမၠောန်ဇကု ဒးကၠောန်တံဂှ် ယဝ်က္လေၚ်ပံက်ပ္တိုန် ဂကောံအဆံၚ်ကွာန် ဍောတ်တ်မွဲဂကောံမ္ဂး ဇၟာပ်ကမၠောန်ကေၚ်ကာအိုဿီု ကလိတ်ကလောတ် ဗွဲစၟတ်ဨကန်ရ။
ပိုဲလးလဝ်ကမၠောန် ပြေပြံၚ်တုဲရမ္ဂး သွက်ဒးချပ်ကမၠောန်ဂတဂှ် ၜိုတ်လဵုပိုဲညာတ်ကေတ်မာန်ရော? ပ္ဍဲသၟတ်အကြာဍုၚ်ကွာန်မ္ဂး ဒှ်တၚ်ဆိုအ်ဗ တၟာဂလိုၚ်ဏီ၊ အဲညးချူလိက်ဏံ ဂွံဆဵုကေတ်ခန်လ္ၚတ် သွက်သၟတ်တံ တၚ်ဒးဒှ်ဓဝိၚ် အဓိကဇၞော်ဇၞော်ရ။
ကမၠောန်သၟတ်တံ ဆာန်မံၚ်ဂကူ ဆာန်မံၚ်လိက်ပတ် လ္တူကျာသၟးဂှ် ဍေံဟွံရုံဂပ်၊ ( ရန်တၟံဆာန်ဂှ် မိက်ဂွံကဵုပံၚ်စုက်က်ရ)၊ ဆဂှ်သၟးဟွံက သၟတ်ဂှ် ဂၠိုၚ်ကဵုအဝဲ သၟတ်ဖအိုတ်မံၚ်အခိၚ်ကဵု ဍာ်ဂဥုဲၜူမာဲ တၟံကၠံ (၉၀%) ပြၚ်ၚ်ပၠန်ရ၊ ကမၠောန်ကေၚ်ကာဇကု ဒးကၠောန်ရိုဟ်ဟ်တ္ၚဲဂှ် ချပ်လဝ်ပ္ဍဲက္ဍဟ် နွံဆဂဥုဲၜူမာဲ မွဲဓဝ်ရ၊ ဒးပြုပြေၚ်သာသနာ ပ္ဍဲဍုၚ်ကွာန် သီုဂကူ ဘာသာဇကု အိုဿီုဂှ် ဝိုတ်တၠိၚ်မံၚ်ဂၠိုၚ်တုဲ ဖအိုတ်မံၚ်အခိၚ် ၜိၚ်မံၚ်ဍာ်ဂဥုဲပလီုက္ဍဟ်ဂၠိုၚ်မ္ဂး ဘဝလျးသၟတ်ဂှ် တုဲအာကဵုခန်လ္ၚတ်သၟးသၟးပၠန်ရ။
ရံၚ်ကဵုအကာဲအရာ ပ္ဍဲအကြာဂကူပိုဲ အကြာဍုၚ်ကွာန်ပိုဲ တ္ၚဲဏံမ္ဂး သွက်ဒးက္လေၚ်ချပ်နွံရောၚ်၊ သၟတ်တံဂှ် တိုပ်လဝ်သုက် ပ္ဍဲဍုၚ်ကွာန် ဌာန်ဇကုအပိုၚ်ဂှ် ဂွံကၠောန်ပ္တုဲဖဵုကွာန်ကီု ဂကူဘာသာကီုဂှ် အောန်တုဲ လ္ၚဵုမွဲစွံဂှ် ရိုဟ်ဂၞန်သချာၚ်္ဟွံဒး က္လိဂွံလဝ်ပညာဒဳဂရဳက္ဆံၚ်သၠုၚ် လ္ၚဵုက္လိဂွံလဝ် တန်ဓမ္မစရိယ နွံလၟိဟ်ကဵုလ္ၚီ-ဟီုဆု ဒှ်ဒုန်- ဂၠံၚ်ၚံက် စဴသ္ၚိဟွံဒး- ဂွံကဵုအာက္ဍိုပ် ပြုပြေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂှ် ဇြိုၚ်သန်မံၚ်ရောၚ်။
လီဠာန်မိမ အာရာန်သြန်ဖုံ အာပဠေဝ်ကွဳလိုန်ဓါတ် စပ်ကဵုအခိၚ်သ္ဘၚ်ညိပၠန်တှေ် အာဍုၚ် (တိုန်ဍုၚ်) အာရာန်ဂၠိက်ယာတ် ဍိုက်ဂွံကွဳလိုန်ဓါတ်သၠာၜါ အာမံၚ်က္ဍိုပ်ဍုတ်ဟွံတီ၊ မိမညးဇၞော်ဟီုလေဝ် က္လေၚ်ဟီုစုတ်ပြက်က် ၊ ဟွံကေတ် ဟွံက္လၚ် တီဆ အာတ်သြန် ပၠေၚ်မိမ ဖျေံဘဝသိက္ခာဇကု ပလီုယၟု ဂကူဇကု ဒၟါနူဇကုမွဲ မိမကောဒေံမသ ဂကောံဂမၠိုၚ်တံ ဒးချပ်ကသပ် ဒှ်လလေၚ်ဖဵုအိုတ်ရ။
ရံၚ်ကဵုဝတ် ပ္ဍဲဍုၚ်ကွာန်ဇကုတုဲ စိုပ်အခိၚ်မ္ဂး ဒးက္လေၚ်ရုဲစှ် ညးအာက္ဍိုပ် ကောပ်ကာဲဍုၚ်ကွာန် (ရုဲစှ်အုပ်ဓုပ်ကွာန်) ဇကုဇကုပၠန်ဂှ် ဇကုဟွံပတှေ်စဒှ်မာန်ရ၊ ရံၚ်ကဵုကွာန်ဇကုပၠန်လေဝ် ဂကူပြံက်နှဴ နွံဂၠိုၚ်တုဲ ဂကူညးတၞဟ် ကၠုၚ်ဇူတန်တဴ ပ္ဍဲကွာန်ဇကုဂှ် ဇိုၚ်တဲ သာဍာ ဟီုအရေဝ် “ယွံ,အဴ” ဍာတ်တဴကဵုကတောဝ် ညးဂမၠိုၚ်၊ စိုတ်သဝ် ဍေံရပ်လဝ်လေပ်အိုတ်ရ၊ အခါဒးထ္ၜုတ်ပ္တိုန် အုပ်ဓုပ်ကွာန်မ္ဂး ဒးစုတ်မာဲ ကုဍေံဒှ်မာန်ရ။
ကွာန်ဇကု ဇကုရ ဒှ်လဝ်မၞိဟ်တိုပ်လဝ်သုက် ပ္ဍဲကွာန်ဂှ် ထေက်ကဵုဒးဂိကဟောံ မွဲဘဝရ၊ ဇကုဂှ်လေဝ် ဒှ်မၞိဟ်သုည၊ ဘဝ ဂွလေဝ်ဟွံလေပ် ဂိလေဝ်ဟွံလေပ် သီုအီတိုန်မံၚ်သောဲသောဲအိုတ်ရ။
ၚုဟ်မးသိက္ခာဇကုဂှ် ဟွံက္လေၚ်ရံၚ် ဗၟံက်ပလိုတ်၊ ဇကုဂှ် ဒးမံၚ်သၟဝ်အဝဵုဍေံ၊ ပၟိက်ဍေံစကာ ကဵုဏာသြန်ညိတှေ် မိပ် ခိုဟ် ဟီုထိုၚ်သးစ လ္တူစေတနာဍေံ-ဂးတိုန်အိုတ်ရ၊ ၜိုတ်ပိုဲထေၚ်လဝ် အဝဵုအုပ်ဓုပ် ပိတ္ၚဲပိဗြဲဂှ် ဂကူညးတၞဟ် ကၠုၚ်လိုန်ပ္ဍဵုပိုဲ သွက်ဍေံတှေ် ပရဲပရၚ်တဲဍေံ ဒှ်ခိုဟ်အိုတ်မွဲ ပ္ဍဲကွာန်ဇကုရ။
ၜိုန်က္တဵုဒှ်မံၚ် ဗီုဗီုဏံ သၟတ်တံ ထေက်ကဵုဒးချပ်ဒးရ၊ ယဝ်က္လေၚ်ရံၚ် သွက်ဘဝပိုဲမ္ဂး စိုတ်သ္ပအ်သာရောၚ်၊ မံၚ်ဂွံတှေ် အတိုၚ်ဏံလေဝ် ပြေပြံၚ်မံၚ်ရဂး (မာနမန်) ယွံသၟတ်တံ ပိုဲမၞိဟ်ဇၞော်ဇၞော်တံ အယုက်ကဵုကၠုၚ်တာလျိုၚ်အိုတ်မ္ဂး အရၚ်သၟတ်တံရ ဒးကေတ်တာလျိုၚ် ထိၚ်ဒဝ် ကောပ်ကာဲဍုၚ်ကွာန်၊ သၟတ်တံဂှ် တဵုပယျေဝ်လဝ် စရာဲဍုၚ်ကွာန်ကီု သီုကဵုစရာဲ ဂကူဇြိုဟ်ဟ်နက်က်တုဲ ကောန်ၚာ်လက္ကရဴတေံ သွက်ဂွံဆက်ယိုက်ဂၠေၚ်အာ တာလျိုၚ် ပ္ဍဲဍုၚ်ကွာန် ဂကူပိုဲပၠန်ဂှ် အဓိက သၟတ်အခိၚ်တ္ၚဲဏံရ၊ က္လေၚ်လးဖျေံကဵုကမၠောန် စၞောန်ထ္ၜးကဵုဂၠံၚ်တရဴ လ္တူဍုၚ်ကွာန် ဌာန်ဒေသဇကု ဂွံယးတၟးမာန် သၟတ်တံပဓာန်လဝ်စိုတ်တုဲ ယဵုဒုၚ်ကေတ်အိုတ်ညိ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.