Categories
ပရိုၚ် လိက်ပရေၚ်

လညာတ်ဘဝမွဲပ္ၚံက်

စေတနာ လှာၜိုပ်

ပိုဲမၞိဟ်တံ ဒးၜိၚ်တတ်မံၚ်ဘဝ မွဲသက္ကတုဲ မွဲမိနေတ်-တုဲမွဲနာဍဳ မွဲတ္ၚဲတုဲ မွဲဂိတု မွဲသၞာံ ပယျာံလုပ်ကဵုစှော်သၞာံ အခိၚ်ပၠံၚ်ကွာ်မံၚ်တရဴ ပ္ဍဲလိုက်သံသာဏံ ဒိုက်ကီု သိုက်ကီု ပါကၠုၚ်မံၚ်တုဲတုဲတံဂှ် ၜိုန်ရမၞိဟ်တံ ဟွံဆာန်ဘဝလေဝ် ဍေံဗာန်ဇာပ်မံၚ် ပ္ဍဲဖျုန်ကောန်တၟံတေံ နွံကဵုဗဗွဲဓဝ် လၟေၚ်ဓမ္မတာ သွက်မၞိဟ်တံ ဒှ်သ္ကံခိုဟ် သ္ကံပရေံ ဒးပံၚ်ကၠုၚ်မံၚ်ဂှ် ၜိုန်မၞိဟ်တံ က္ဍုဟ်ကီုလေဝ် ဒဒိုက်ကဵုတသိုက်ဂှ် ဍေံစာ်စ္ဍးတိတ်အာ နူကဵုခန္ဓပိုဲဟွံမာန်ရ။
လညာတ်ပါပ တန်တဴမံၚ်ပ္ဍဲပိုဲမ္ဂး ပရေၚ်ပြိုၚ်ပကာန်ဘဝဂှ် ဍေံမံက်ကၠုၚ်ရ၊ မိက်ဂွံတီ တသိုက်ခိုဟ်မ္ဂး ဗ္ဒလဝ်ကဵုလညာတ်၊ မိက်ဂွံတီပရေံမ္ဂး ပံၚ်ဗ္ဒလဝ်ကဵုစိုတ်သမၠီု ဂွံဆဵုကေတ်လျးအရံၚ်ဍေံရ။
ပ္ဍဲဂၠးကဝ်ဏံ မၞိဟ်ဟွံဆာန်ဇကုဇကုဂှ် ဂွံဆဵုကေတ်အောန်၊ ဇၟာပ်မၞိဟ်ရ ဇကုဇကုဂှ်ဆာန်ဂၠိုၚ် ရှေ်သှေ်ဂၠိုၚ် ဒှ်ဓမ္မတာသတ်တံရ၊ ဇၟာပ်မၞိဟ် နွံကဵုကၠေၚ်က္ဍဟ်ဖအိုတ်ရ၊ က္ဍဟ်ဂှ် မၚ်စၟဳဒၟံၚ် သွက်ဘဝမၞိဟ်တံ ဂွံခိုဟ်စရ၊ မၞိဟ်တံရ ဟွံချပ်လဝ်မွဲသာ် မၚ်ဒုၚ်တၠုၚ်ကေတ် ဒဒိုက်ကၠာတုဲ ပိုန်ကုသဵုမၞိဟ်ဂှ် ဒှ်ကၠုၚ်ဗီုဏံ ဂးတိုန်အိုတ်ရ။
ဍာံဍာံတေံဂှ် ဇဝ်ပကဴလညာတ်မွဲ မၚ်သိုၚ်ဒၟံၚ်သ္ၚိနန် ခပေါဲထဝ် ရပ်လဝ်ဓဝ်မာန်ဘဝ ဟွံကဵုကျထောံ ပ္ဍဲကဵုလိုက် မၚ်ယိုက်ပ္တိုန် အဆံၚ်ဘဝမၞိဟ် ညိဟွံကဵုသဝ်ပၠိုတ် ၜိုန်ရက္ဍဟ်ချိုတ် ဟိုတ်သိက္ခာ ဒးလ္ဇုဲအာ ပ္ဍဲအကြာဘဝမၞိဟ်ဂှ် ပရေၚ်ကံ ဒှ်ဓမ္မတာဟွံသေၚ် ပရေၚ်မၞိဟ်ဇကုဂှ် ၜိုတ်လဵုကၠိုဟ်တီ သီဂိုၚ်လဝ်မာန်ရော၊ အဓိက ဒးပံၚ်လဝ်ကဵုစိုတ်ဟေၚ် အတိုၚ်လၟေၚ်ကမၠောန်ဇကု ၜိုတ်လဵုစိုတ်ကဵုအခိၚ်- စိုတ်ဂှ်ဟွံသၠိၚ် ဂွိၚ်ကဵုခန္ဓရုပ်နာမ်တုဲ ဇၟာပ်မၞိဟ်သၠိၚ်မံၚ်အိုတ်ဂှ် စိုတ်ပိုဲတံ မၚ်ဂီုကၠီုမံၚ် ဘဝပိုဲရောၚ်၊ “ဂီုကၠီု ကော် စဵုဒၞါမၚ်မွဲ မၚ်ကၚ်”
ပ္ဍဲအရာတဵုဘဝပိုဲမၞိဟ်တံ ဂွံခိုဟ်စဂှ်လေဝ် စိုတ်ရ၊ စိုတ်ဂှ် ပံၚ်ဒးကဵုသမၠီု ဇၟာပ်မၞိဟ်ဂျိုၚ်မံၚ်တံ ဒှ်ဒဒိုက် အိုတ်ဏောၚ်၊ ဒဵုကဵုက္ဍုဟ်မၠေံစိုတ်တုဲ စိုတ်ဇကု ခန္ဓရုပ်နာမ်ဇကု ဂစိုတ်ထောံ ဗွဲအဓမ္မ နွံတဴဍာံဍာံရ၊ လ္ၚဵု ဒက်ကအ် သုၚ်ဂဥုဲ ဆၚ်ဍာ် ကောန်ပ္ဍဲဗုၚ် ပတ်ဂစိုတ် ထ္ပက်ကဵုၜုန် ပန်ကဵုလွဟ် (ခၜမ်ပၠံၚ်) ဂံၚ်ပြိုၚ်ပကာန် ကဵု ဘဝဇကုဇကုတုဲ စံၚ်သ္ၚိ ဒုၚ်ချိုတ် ဟိုတ်နာနာဂမၠိုၚ်လေဝ် နွံတဴတၟာဂလိုၚ်၊ စိုတ်ဂှ်ဗ္ဂေတ်ဒၟံၚ် ပၟိက်မၞိဟ်တံရ၊ ဘဝဂှ် ဟွံက္ဍုဟ်စိုတ် စိုတ်တံရ က္ဍုဟ်တုဲ မၞိဟ်ကျဘဝ လ္တူလောက မၞိဟ်ဘပဠ ကေတ်ဇၞး ၚုဟ်မးဘဝ သၟိၚ်မာရဏလဵုလေဝ် ဒုၚ်တၠုၚ် ဆာန်ဟွံသေၚ် တုပ်ဟေၚ် အတိုၚ်ဇကု ဓဇန်လဝ် ပ္ဍဲစိုတ်ဂှ် ချိုတ်အာလေဝ် သၟိၚ်မာရဏကဵုဖဵုရ။
လညာတ်ဗီုဏံ မၞိဟ်တံ သှေ်ဒၟံၚ်ဂှ် ပါဲကဵုသ္ၚောဲညိ မၞိဟ်တံ၊ ဒှ်ကၠုၚ်မၞိဟ်မွဲ သ္ကံလ္ၚဝ်ခိုဟ်အိုတ်ဂှ် စိုတ်ရ၊ သမ္တီလဝ်အိုတ်ညိ၊ စိုတ်ဂှ် ကဵုဖဵု သွက်ဘဝ ဂွံခိုဟ်စ ဂၠိုၚ်နူကဵုပရေံတေံဏီရ၊ “ဂွံခိုဟ်စဂှ် ကၠောန်ဝါတ်ဍာံရ ဂွံပရေံဂှ် ကၠောန်လောဲဟေၚ်ရ” ဇၟာပ်မၞိဟ်တံဖအိုတ် ပၟိက်မိက်ဂွံမံၚ်တသိုက်စိုတ် ၜိုဟ်ဟ်သြိုဟ်ဟ် ကပေါတ်ထဝ်သြန် ဂၠိုၚ်ပၠန်ပိုန်ဂြပ် နွံဗီုပၟိက်မၞိဟ်တံဂှ် လဟိၚ်စောဲလာံမံၚ်တွဵုရ။
ဖဵုစိုတ် ယဝ်တဵုလေပ်မ္ဂး ဟွံဒှ်ဒဒိုက်စိုတ် မၞိဟ်ဂှ် ဒးဒုၚ်ဖအိုတ်လဝ်အခိၚ် ပ္ဍဲကမၠောန်မမိက်မွဲမွဲကၠာတုဲ လညာတ်မွဲ လးလဝ်ဂတမ္ဂး ဗွဲမအံၚ်ဇၞး ဂွံၜှ်ကေတ် အခေါၚ်ဘဝမွဲပ္ၚံက်ရ၊ ပ္ဍဲအခိၚ်မဂျိုၚ်မံၚ်ဏံတၟံမၞိဟ်ရ၊ တဵုပယျေဝ်ဒၟံၚ် ယၟုခိုဟ်ပရေံရောၚ်။
ဗီုလဵုဟီုဟီုရ မၞိဟ်ကီု စိုတ်ကီု လညာတ်ဂှ် နွံမံၚ်သ္ၚိခန္ဓဇကုဇကု လၟိုန်န်ရ၊ ပၟိက်ဇကု မံက်ကၠုၚ် မွဲမွဲမ္ဂး စိုတ်ဂှ်ကဵုတိုန်အမိၚ် လညာတ်ဂှ် ပြေၚ်လးကဵုကမၠောန် အရာကေၚ်ကာအိုဿီု ပြေပြံၚ်တုဲ စိုတ်ကဵုမၞိဟ်ဂှ် ဒှ်ဒၟံၚ်မွဲအိန်ထံၚ် ပ္ဍဲခပေါဲခန္ဓဘုံမၞိဟ်ရ။
ပ္ဍဲခေတ်သၟိၚ်ဗၟာဓဇန်ကြံၚ် ပၠံၚ်သ္ပမာန် ကေတ်ဇၞး လ္တူဂကူမန်ပိုဲ လက်ထက်သၟိၚ် ဥပရာဇာ ပၠံၚ်ဍုၚ်မန် ဟွံဆာန်ဍူ ဘဝမၞိဟ်တံတုဲ စိုတ်ဇကုဟေၚ်ရ၊ မၚ်ပလန်မံၚ် လ္တူညးတၞဟ်သၟးသၟးဂှ် ဟွံဂတးရံၚ် ပ္ဍဲပွဳဗွိုၚ် အိန်ထံၚ်ဇကု အဃောဂၞကျာ်ဇကု စသုၚ်မံၚ်စံၚ် ပံၚ်ကဵုဂြပ်ရတ်ထဝ်သြန် လဟိၚ်တန်မံၚ်ပ္ဍဲနန် အောန်ကဵုပတၠအယုက် သုန် (၃၀) သၞာံပြၚ်ၚ် ဇွဇကုမွဲဒးဆၚ်စှေ်နူနန် အိန်ထံၚ် ကဝံၚ်ဇကု ရပ်လဝ်သၞသတြု လ္တူညးဂမၠိုၚ် ဇိုၚ်ဝိပက်ဏံ ဍေံဟွံကွာ်အာ မ္ၚးစက္ကဝါတေံရ။
ၜိုန်ဂှ်လေဝ် ဒှ်ဨကရာဇ် မာန်လဝ်စိုတ် ဂၞကျာ်ချိုတ်မွဲ ရံၚ်တဲမသုန်တၞုၚ် ကေတ်ကၠုၚ်ဂွံပၠန် လ္ၚဵုပံၚ်လေဝ်ဟွံမာန် ဒါန်လေဝ်ဟွံသေၚ် လ္ၚဵုဂြိပ်ဒဴတိတ်ဟေမာ လ္ၚဵုဇကုဇကု ပကာဂစိုတ် ချိုတ်အာ ကေတ်တ် ပ္ဍဲသ္ၚိနန်လေဝ်နွံရ၊ အမာတ်ဇၞော် ဗိုလ်လဗး သ္ကိုပ်ပၞာန်သ္ဂံၚ် လွဟ်ဍောတ်ဇၞော် ဖအိုတ် ကောံကၠုၚ် သီုမၚ်ရာကျဝ်သွာ ပၠုပ်ဏာ ကာရန်စိုတ် ကုသၟိၚ်ဥပရာဇာ ယွံသၟိၚ်ဇၞော်မပြဲ ပိုဲအမာတ် သ္ကိုပ်ပၞာန်ဂမၠိုၚ် ဆာန်သၟိၚ်တၠတုဲ ပြာပ်ကၠုၚ်သဳကၠဳ ပ္ဍဲနန်ထဝ် သၟဝ်က္ဍိုၚ်ဗ္တာၚ် ဂၠိုၚ်ဗွဝ်ဒက်ပ္တန်လဝ်စိုတ် မိက်ဂွံခစကဵုသၟိၚ် သာ်ဏံရ။
အ္စာဂၞန်တး ပံက်ဏာရမျှာၚ် နဒွါပါၚ်ကျာ်သြဳကၠာ ဓဝ်မာနစိုတ် မူဟိုတ်ဟွံလွဳ ဂကူဂွံညဳသာ ဆက်က် တက်ကၠာ်ကေတ်ဇၞးပၠံၚ်ဒၞါဲ ဂၠိုၚ်ဂွံဆဵုပၠန်ရ၊ ယွံသၟိၚ်ဇၞော်မဟာ ဥပကာမတ်ဒိပ် ဍကျောဝ်စိုတ်ဇကု ဂၠိုၚ်ၚ်ညိ၊ ပွဳဗွိုၚ်ခန္ဓရုပ်နာံ ဒးယာံလေၚ်ဓဇူ ဗ္ၜူမံၚ်ကဵုအဝဵု ဗလးဏာစိုတ်ဆဆဵု ညးလောက ဟွံဒှ်တသိုက်ရောဟၟဲ စိုတ်ထဝ် စိုတ်သြန် ပ္တန်လဝ်ပ္ဍဲဘဝ ဇွတိက်ဂၠေၚ်လဝ် ဂွံမံၚ်တသိုက်ဏီဟာ ပံက်ရံၚ်ကွပ်စိုတ် ချပ်အိုတ်တုဲစၞောန် အရာကေၚ်ကာကမၠောန် ဒှ်ဖဵုသွက်ပိုဲညးလိုက်ရ။
တသိုက်ခိုဟ်ဒုၚ်ကေတ် ဒ္ဂေတ်ခိုဟ်မၚ်မွဲ ပ္ဍဲအရာဏံလေဝ် သတ်ပဠောတံ ဆာန်မံၚ်ဏီ ဟွံစွံၚုဟ်မးကဵုစိုတ် ချပ်ရပ်သၞောဝ်ပိုတ် အိုတ်ကဵုသတ်လောကဳ သ္ၚဳရံၚ်ပ္ဍဲက္တိုၚ်ချိုတ် ဒးဒုၚ်ဗွဲစၟတ်ရ။
ၜိုန်ဇကု ဒှ်သၟိၚ်တၠတိဇၞော်ကီုလေဝ် သ္ကိုပ်ပၞာန် ကောန်ရဲ ဗိုလ်လဗး ညာတ်ဒးသၟိၚ် ရပ်စိုတ်ဟွံဆာဲ ကောံကၠုၚ်ပအပ်သ္ဇၚ် ထံက်က္ၜံၚ်ဟွံသေၚ် မိက်ဂွံက္လေၚ်တဵုကဵုမစိုတ် ကုသၟိၚ်တၠဂှ် စိုတ်ဇကုမွဲ က္လေၚ်ယိုက်လဝ် သီုဒဒိုက်ဂှ် မတ်ပၠိုတ်ချိုတ်အာ ဂွံယၟုစိုတ်ခိုဟ်ဂှ် ဟၟဲဍာံဍာံရ၊ ၜိုန်ရ မၞိဟ်ဟွံဆာန်စိုတ် စိုတ်ဂှ်ဆာန်မံၚ်မၞိဟ်ရ၊ ဗီုလဵုဗ္ဂေတ်တ် အဲပါဲထောံစိုတ်ဟီုဂှ် စိုတ်ဂှ် ဟွံပါဲအာနူခန္ဓဇကုရ၊ နကဵုစိုတ်သမ္မာ လွဳလဝ်စေတနာ လညာတ်မ္ဂး ဂွံပ္တိုန်ဘဝမၞိဟ်မာန်ရ။
ပ္ဍဲလောကဏံ မၞိဟ်ဟီုဂှ် ခန္ဓဏံ တုပ်ပၟာ အရာဝတ္ထုမွဲရမ္ဂး ဟွံသေၚ်ရ၊ စိုတ်ဂှ်မ္ဂး တုပ်ပၟာအရာဝတ္ထုမ္ဂး ဗွဲစၟတ်ဨကန် နွံတဴသဘာဝရ၊ ဟိုတ်ဂှ်တုဲ ဂွံဒုၚ်ယၟုမၞိဟ် လညာတ်ခိုဟ်ပရေံမွဲ ပ္ဍဲဘဝမဂျိုၚ်မံၚ်ဏံ လညာတ်ဇကု ကေဝ်ချိၚ်ကဵုဗ္ၜတ်ပၞောန်ဗ္ဒာဇကုတုဲ အတိုၚ်ဇကုမချပ်လဝ် ကသပ်အိုဿီုဂှ် ဂွံဒုၚ်သိုၚ် ဖဵုဍေံမွဲပ္ၚံက်ဏံ မၞိဟ်ပြဲမွဲ ဒက်ပ္တန်လဝ်စိုတ်ညိ မိက်ဂွံသ္ဂးရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.