Categories
ကဗျ ပရိုၚ်

တာလျိုၚ်မွဲ

 ကမၠောန်ရေၚ်တၠုၚ်
ကဵုကၠုၚ်ဝတ်တာလျိုၚ်
ဇြိုၚ်သာလ္ပပါ်ပဲါ
ဂၠာဲသွဟ်တၚ်ရန်တၟံ
လံမံၚ်ဟွံသေၚ် ဆဵုအခေါၚ်တၟေၚ်
 ပြေၚ်လဝ်ဂၠံၚ်တရဴ
ကောန်ဂကူတံ ဂွံကွာ်ဒး
နဗီုပြၚ်စေဝ်ပၞောန်
ကၠောန်ညဳမှဆဵုသွဟ်ဍေံ
ပိုဲပတှေ်မ္ဂး ဗၠးဘဝဍိက်မာန်
 အဘိဒါန်ပံက်လဝ်မတ်
ဍောတ်ဇၞော်တြုံဗြဴဟွံရုဲ
စိုတ်ဂၠုဲက္လေၚ်ဝးပ္ကဝ်
စဝ်လံက်ဍာ်ထဝ်တုဲ
ညံၚ်ဂွံက္လေၚ်ကျိုၚ်
 တာလျိုၚ်လုပ်ဝေၚ်
ညးအဲက္လေၚ်ဒက်ပ္တိုန်
ဖန်အခေါၚ်ခိုဟ်ဏံ
တာလျိုၚ်မွဲရ

စေတနာ လှာၜိုပ်

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.