Categories
ကဗျ ပရိုၚ်

ပခိုၚ်အိုတ်ညိ

ညံၚ်ဟွံဂွံဆက်ဒေါံကၟိုၚ်
ပခိုၚ်အိုတ်ညိ
ညံၚ်ရဴဝိပက်ဂွံအိုတ်
စိုတ်ဓါတ် ချိုတ်တုပ် ဂျိုၚ်တုပ်ကဵုဂွံနွံ —

ဆီပြး သှေ်ဝၚ်
ဂၚ်မံၚ် ပ္ဍဲအာရီု
ဆ္ဂး မၚ်စၟဳမံၚ်ဂှ် ဂီုကၠီု
ဍာ်ရမတ်ဒးပြဟ်မံၚ် ညံၚ်ရဴပုံအာဂီု —

ညးဒး ညးဒုၚ်
နူဍုၚ်စိုပ်ရး
ပြးဇးပေၚ်မံၚ် ဒေသဆီမည
သၞဟာ ? မိတ်ဟာ ? ညးမွဲဟွံဂံၚ်ချပ်ဗ္စာ —

ဣလဵုရော–? ဂီုကၠီုမန်
ဣလဵုရော–? ရီုဗၚ်မန်
ဣလဵုရော–? ဆာန်မ္ဂးရီုဗၚ် ဂိုဟ်မ္ဂးမၚ်မွဲ
ဘဲဝိပက် ထပိုတ်မံၚ်ရိုဟ်ကၞက် မၞိဟ်မၞုံကဵုကဆံၚ် —

အဝ် ဘဝဍိက်ပၠက်
ကြက်ဟွံမွဲ ညံၚ်ရဴဆုကြိက်
ညးထနိက် အဲဗါ် ဍေံဗိုန် ဗှေ်လိုန်
ဒုၚ်အာလၟိုန်ထာဝရ ရဟာ–? ဟံသာချပ်ရံၚ် —

ရာမည သ္ဂံၚ်နန် ကလအ်

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.