Categories
ပရိုၚ်

ပၟတ်ဍုၚ်ဂွံတၟး အပ္ဍဲဍုၚ် ကွာန်မန်ဂှ် ဒးဒုၚ်အိုတ်စရိတ် ဟွံသက်သာဏီ

image_imna_2013_eleနာဲမာန် – ပ္ဍဲသၞာံ ၂၀၁၄ ဏံ သွက်တွဵုရးဍုၚ်မန်ဝွံ ညးဍုၚ်ကွာန်တံ သ္ဂောံဒုၚ်စသိုၚ်ပၟတ်ဍုၚ် ဗွဲမရုံဂပ်ရောၚ် တုဲကၠုၚ် ဂိတုကၠာဂှ် ပ္ဍဲပရိုၚ်ဂမၠိုၚ် ချူဗၟံက်လဝ်ရ၊ နဇိုၚ်နတဲ ပကတိတ္ၚဲဏံဂှ် ဇြဟတ်ဇကု ကဵုဇကု ညံၚ်သ္ဂောံ ဂစာန်ကၠောန်ကေတ်မာန်ဂှ် ညးတာလျိုၚ်ပၟတ်ဒေသတံ ကဵုဒၟံၚ်ဇြဟတ်ဓရိုဟ် ကုညးဍုၚ်ကွာန် ဟွံဂွံပၟတ်ဏီတံ နွံရ။

တ္ၚဲဏံဝွံ အကာဲအရာ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ပြံၚ်သၠာဲကၠုၚ်တုဲ ပ္တိုန်ထ္ၜး ကေတ်ပၟတ်လေဝ်လောဲကၠုၚ်၊ စရိတ်လေဝ်အိုတ်သက်သာစှေ်ကၠုၚ်၊ ညးတာလျိုၚ်ပၟတ်တံလေဝ် ဘိုၚ်ကၠောန်ၜိုတ်ကဵု နကဵုစေတနာ ဗုဗုသၟးသၟးရောၚ် ဂးသာ်ဂှ်ကီုလေဝ် ဍာံဍာံဂှ် သွာၚ်ညးကဵုညး ဟီုလှေံလှန် စန်ဒက် ညးဍုၚ်ကွာန်တံ ညံၚ်သြန်သ္ဂောံအိုတ် ဂၠိုၚ်ဂှ် ပၞော်တေံ ခရော်ဏံ ကၟာတ်ဒၟံၚ်မတ် ညးဍုၚ်ကွာန်တံရ။

အကြာဂှ် ကမ္မတဳပၟတ်ကွာန်ကဵု ညးတာလျိုၚ်ပၟတ် (ရုၚ်ပၟတ်) တံ ဟွံစှေ်စိုတ် ညးသ္ကအ်ကီု ကမ္မတဳပၟတ်ပ္ဍဲကွာန် (ကျေးရွာမီးလၚ်းရေးကော်မီတီ) တံ ဖေက်ဘဏ္ဍာ အိုတ်ဂၠိုၚ်တုဲ နအလဵုညးတံ ရာန်ကပေါတ်ကီု အာပ္တိုန်ကဆံၚ်လ္တူကီု ချဳဒရာၚ်ကေတ်တ် နကဵုအလဵုညးတအ်တုဲ ဒှ်ကၠုၚ်ပရူ ကဵုညးတာလျိုၚ်ပၟတ် (ရုၚ်ပၟတ်) လ္တူဍုၚ်တံတေံရ။

ရဲကာန်ထရိုက်တံလေဝ် ပၠံၚ်ၜေတ်လုပ် ညံၚ်သ္ဂောံဂွံအခေါၚ်ကၠောန်ပၟတ် (ဝါ) အခေါၚ်စွံစက်ပၟတ် ပ္ဍဲကွာန်မန်တံဂှ် ကဵုလာပ်ဓဇဲကဵု ညးတာလျိုၚ်ပၟတ် (ရုၚ်ပၟတ်) လ္တူဍုၚ်တံ စက်ဍာ်ကဠောံ ကေတ်ဟာ ကောန်ပျူတာကေတ်ဟာ ကဵုဏာရ။

သၟာသွံကပေါတ်ပၟတ် လ္တူဍုၚ်လ္ၚဵုပၠန်ဂှ် နူကဵုသဝ်တ္ၚဲ စဵုကဵုတ္ၚဲပလိုတ် ဗက်ဂေတ်ကြေဝ် ဆေၚ်စသုၚ် ဆေၚ်ဗဳယျာရ၊ ဆေၚ်အလဵု ညးတာလျိုၚ် ယိုက်ဝန်ပၟတ်တံ စသုၚ်လဝ်ဂှ် ဗက်အာကဵု သြန်စသုၚ် ပ္ဍဲဆေၚ်တံရ၊ သွက်ဂွံကေတ်အဆက်ကဵု ညးတာလျိုၚ် ယိုက်ဝန်ပၟတ် ရဲတက်ပၟတ်တံဂှ် ရဲတၠဆေၚ် သွံကပေါတ်ပၟတ်တံ သီုကဵုဗက်ပရအ်ကဵုလဝ် ပရၚ်တဲ Sim card ဖုၚ်ညးမွဲ မွဲတၞးဏီရ။

ညးတာလျိုၚ်ပၟတ်တံ ၜိုန်လဵု ယျေလ္ဂူတပ်တးဂှ် ယဝ်ရ သၟာန်လ္ၚတ်ဂၠုက်ဂၠာဲရံၚ် ပ္ဍဲကဵု တိုၚ်ပၟတ်မွဲတၞုၚ် မူစိ ရဲကွာန်တံ ဒးကဵုရောဂှ် မံက်ကၠးအာရ၊ တိုၚ်ပၟတ်မွဲတၞုၚ် နူတမ်တေံ မွဲတၞုၚ်ၚုဟ်နွံ အကြာ (၈၀၀၀၀) ဒကေဝ်ရ၊ ကာလရဲကွာန်တံ ဒးကဵုဂှ် ကွာန်လ္ၚဵု မွဲတၞုၚ်မွဲကိုဋ် ကွာန်လ္ၚဵု မွဲကိုဋ်ပြၚ် ဒးကဵုရ၊ ဘဏ္ဍာလုပ်အာ အကြာကရေပ် အကြာခရော်ဂှ် ပ္ဍဲမွဲတၞုၚ် (၂၀၀၀၀) ဒကေဝ်ပြၚ် နွံရ။

ဗီုဂှ်ကီု စပ္တံနူ ဇုက်ပၟတ် ထရာန်သဖဝ်မာ ကပေါတ်စကာ ပ္ဍဲဓါတ်ပၟတ်နာနာသာ် ညးတာလျိုၚ် သွာၚ်ကဆံၚ်ကဆံၚ်တံ ဗက်ဍေက်စလဝ် ၚုဟ်မး လ္တူရဲကွာန်ကီု ဗီုကဵုကမ္မယှေန်ကီုဂှ် သွက်ညးဍုၚ်ကွာန်တံ ဒးဒုၚ်ဂိ ဟွံသက်သာ လးလးဏီရ။

ပ္ဍဲမွဲကွာန်ဂှ် ယဝ်ရကေတ်ဒြဟတ်ပၟတ်ဍုၚ် ထရာန်သဖဝ်မာ ဗၞတ်အကြာဇြဟတ်ၜိုတ် (၂၀၀) မ္ဂး ညးဍုၚ်ကွာန်တံ ဒးပ္တိတ်သြန်ဂအုံ ၜိုတ်လ္ၚီကိုဋ်ပြၚ်မံၚ်ရ၊ ဓမ္မတာမ္ဂး ပ္ဍဲမွဲကွာန် သ္ၚိမွဲမဂှ် သွက်မဳတာဗံက်ဂှ် ဟီုမွဲသာ်ပၠန် ပၟတ်ဍုၚ် ဂွံစိုပ်ကွာန်ဇကု ဂွံတတ်စိုပ် ဂတမုက်သ္ၚိဇကုဂှ် ဒးအိုတ် ဒးအကြာ (၄၅၀၀၀၀) ဒကေဝ် စွံလဝ်၊ သၟေဟ်နူဂှ် စရိတ်တက်ပၟတ်၊ စရိတ်ရာန်ကပေါတ်ပၟတ် သွက်ဂွံတက်ပ္ဍဲသ္ၚိဂှ် သရုပ်မ္ဂး ပ္ဍဲမွဲသ္ၚိ ဒးဒုၚ်အိုတ် စတံနူ (၇၀၀၀၀) ဒကေဝ် စဵုကဵု (၁၀၀၀၀၀) ဒကေဝ်၊ တန်တဴမံၚ်ကဵု တက်ပၟတ်ပ္ဍဲသ္ၚိရ။

တွဵုရးဍုၚ်မန် တုပ်ပ်ရ ဒေသပွိုၚ်ဍုၚ်သဓီု ကျာ်ထဝ်ဂှ် ညးကွာန်တံ ဒးဒုၚ်အိုတ် အကြာၜိုတ် (၃၅၀၀၀၀) ဒကေဝ် ၚုဟ်တၞဟ်ခြာမံၚ်ကဵု လ္ပာ်ဒေသသၠုၚ်ကျာ နူဍုၚ်မတ်မလီု ၜိုတ်ကဝက် ဒှ်ကီုလေဝ် ညးတာလျိုၚ်ပၟတ်တံ ဒးဒုၚ်ဂ္ဇံသဝ်ကဵု ညးဍုၚ်ကွာန်တံဏီရောၚ် ညးဍုၚ်ကွာန်တံ လဴရ။

ကွာန်မန်ဗွဲမဂၠိုၚ်ဂှ် သ္ဂောံစကာ ပၟတ်ပ္ဍဲသ္ၚိမာန်ဂှ် သေဌဳတံ ကၠောန်စ ပရေၚ်ပိုန်ဒြပ်တုဲ သိုၚ်ခၞံလဝ်စက် ပၟတ်ပ္ဍဲကွာန်ရ၊ ကၠောန်လဝ်သီုမဳတာဗံက်ကီုရ မွဲယူနေတ်မ္ဂး တုပ်ကဵုၚုဟ်ကၠေၚ်ဓါတ်မွဲပလၚ် တၠစက်ပၟတ်တံ ဗက်ဒၟံၚ်ရ၊ လၟုဟ်မ္ဂး တၠစက်ပၟတ်တံ ဓမ္မတာ မွဲယူနေတ်မ္ဂး အကြာ (၇၀၀) ဒကေဝ် တၠသ္ၚိတံ ဒးကဵုဒၟံၚ်ရ၊ ပွိုၚ်မွဲဂိတုဗက်မွဲအလန်တုဲ မွဲဂိတု ပ္ဍဲမွဲသ္ၚိ ယဝ်ရသုၚ်စောဲအိုတ်(၂၀)ယူနေတ်မ္ဂး တၠသ္ၚိဂှ် ဒးကဵုၚုဟ်ပၟတ် ပ္ဍဲမွဲဂိတု (၁၄၀၀၀) ဒကေဝ်ရ၊ ယဝ်ရ သရောပ်ထောံ ပွိုၚ်မွဲသၞာံမ္ဂး ပ္ဍဲမွဲသ္ၚိဂှ် ဒးကဵုဒၟံၚ်စရိတ် ပၟတ် (၁၆၀၀၀၀) ဒကေဝ် ဒှ်မံၚ်ရ။

ပၟတ်ရဲကွာန်တံ စကာဒၟံၚ် ပၟတ်ဍုၚ်လၟုဟ်ဂှ် နူကဵုရုၚ်ပၟတ်တံ ဗက်ဒၟံၚ်ၚုဟ်ဍာံဍာံဂှ် မွဲယူနေတ်မ္ဂး (၃၅) ဒကေဝ်နွံ ကွာန်လ္ၚဵုဂှ် သွက်ဂွံဒှ်သြန်ဂအုံကမ္မတဳပၟတ် ပ္ဍဲကွာန်ဂးတုဲ ဗက်ဂလိုၚ်လဝ် မွဲယူနေတ် (၆၀-၇၀) ဒကေဝ် ဂၠိုၚ်မံၚ် ၜိုတ်ကဝက်ရ၊ လအ်ညိဂှ် သြန်ဂအုံပၟတ်ဂှ် ဒှ်ဂၠိုၚ်တိုန်တုဲ ကမ္မတဳပၟတ်တံ ကဵု ညးဍုၚ်ကွာန်တံ ဒှ်ပဋိပက္ခ ပါ်ထ္ကး ပြးညးသ္ကံ ဗီုဏံလေဝ် ပ္ဍဲကွာန်ဗွဲဂမၠိုၚ် ဒှ်ကၠုၚ်မံၚ်ရ။

အကြာဏံဝွံ ညးဍုၚ်ကွာန်တံ ဂွံစကာပၟတ်ဍုၚ်မာန် ဂးတုဲ ညးတာလျိုၚ်သွာၚ်ပၟတ်တံ စှေ်စန်ဒက် ညးဍုၚ်ကွာန် ဗက်ဆဝ်ဗ္ၚုဟ်ညးဍုၚ်ကွာန် ကဵုရာန်ကေတ်ပၟတ်ဍုၚ်ရ၊ အခိုက်အလဵုအသဳတ္ၚဲဏံဝွံ ဒြဟတ် ဇကုကဵုဇကု (ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုး) ဟီုဂှ် ညးဍုၚ်ကွာန်တံ ပံၚ်ပ္တိတ်သြန်ဂအုံတုဲ ရာန်စကာ ပၟတ် အလဵုအသဳရ၊ အလဵုအသဳ ထံက်ပၚ်ကဵုပၟတ်ဍုၚ် ကုညးဍုၚ်ကွာန် ဟွံသေၚ်ရ။

ညးဍုၚ်ကွာန်မန်တံ သ္ဂောံရာန်စကာ ပၟတ်ဍုၚ်ပၠန်ဂှ် ဒးထ္ၜးသြန် ပ္ဍဲတိုက်သြန်ဘာဏ် (Bank) (၁၀၀) ကိုဋ် ပြၚ်တုဲမှ ဂွံအခေါၚ်ပ္တိုန်ထ္ၜး ကေတ်ပၟတ်ဍုၚ် ပ္ဍဲရုၚ်ပၟတ် ကဆံၚ်ၚ်ရ၊ ဂွံအခေါၚ် နူညးလျိုၚ်ပၟတ်ကဆံၚ်ကဆံၚ်တုဲမှ ဂွံအခေါၚ်ရာန်ကပေါတ်ပၟတ်ရ။

၂၀၁၄ ဏံ ညးဍုၚ်ကွာန်တံ ဂွံအခေါၚ်ဒုၚ်စသိုၚ် ရပ်စပ်ပၟတ် ဗွဲမရုမ်ဂပ်ရောၚ် ရုၚ်ဒြဟတ်စက်ပၟတ် ပ္ဍဲဍုၚ်မတ်မလီု တုဲဒှ်မ္ဂး ညးဍုၚ်ကွာန် ဒေသမန် ဒေသကရေၚ်တံ ဖဲသၟဳပရေၚ်ပၟတ်ရောၚ် ဗီုဏံ လလောၚ်တြး ကဵုညးဍုၚ်ကွာန်တံ ဒးရာန်စကာဒၟံၚ် ပၟတ်ဍုၚ်တ္ၚဲဏံဂှ် သွက်ညးဍုၚ်ကွာန်တံ ယွီုဟွံဖဲဏီရ။

ပ္ဍဲသၞာံ ၂၀၁၃ ဏံသၟးဂှ် ညးတာလျိုၚ်ပၟတ်တံ ကဵု ညးတာလျိုၚ်ကမ္မတဳပၟတ်ကွာန် (ကျေးရွာမီးလၚ်းရေးကော်မီတီ) ဂမၠိုၚ်တံ ဂစာန်တုဲ ပွိုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ် ကဵု ပွိုၚ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗုဂှ် ဂွံအခေါၚ်ရာန်စကာပၟတ်ဍုၚ် ဂၠိုၚ်ကဵုကွာန် ကီုရ၊ ဂွံအခေါၚ်ရာန်စကာပၟတ်ဍုၚ် ဒးဒုၚ်အိုတ်သြန် ဂလိုၚ်ဂှ်ကီုလေဝ် နလုပ်သၞောဝ်ချိုတ်တ် ဂွံအခေါၚ်စကာ ဟွံသေၚ်ဏီ ဗီုဏံ ညးတာလျိုၚ်ပၟတ် ကဆံၚ်ပွိုၚ်ဍုၚ်တံ လဴထ္ၜးရ။

နကဵုဓဝ်ကၠိုဟ်ခၠၚ် ညးတာလျိုၚ်ပၟတ်ဍုၚ် ဒေသတွဵုရးဇကုဟေၚ် ဓမံက်ရုပ်ရဴရ၊ မိဿဟာဲညးယိုက်ဝန်ပၟတ်ဍုၚ် မၞုံပ္ဍဲရုၚ်ပၟတ်မွဲတၠ ဟီုမ္ဂး – “ပၟတ်ဍုၚ်ဂှ် ဇကုဒးရာန်ကေတ်တှေ် (ညးဍုၚ်ကွာန် ဒးရာန်ကေတ်) ဒေံါဂွံတှေ် လ္ပကေတ်ညိ – ရဲကွာန်တံ ရာန်လဝ်တုဲ ဖအိုတ်လဝ်သြန်တုဲ တိုၚ်ပၟတ်မွဲတၞုၚ်လေဝ် ရဲကွာန်တံ ကမ္မတဳပၟတ်ကွာန်တံ ဟွံဂွံပိုၚ်ပုဟ် – ဇုက်မွဲဒကုတ်လေဝ် ညးကွာန်တံ ဟွံဂွံပိုၚ်ပုဟ် – သၠဲဇကုပ္တိတ်တုဲ ရာန်လဝ် ဖအိုတ်ကီုလေဝ် တုဲဒှ်ဂှ် ဆေၚ်စပ်ကဵု အလဵုအသဳ ဖအိုတ်ရောၚ်” ဗီုဏံ မိဿဟာဲ ညးယိုက်ဝန်ပၟတ်ဂှ် သှ်ကလးကဵုရ။

ကမ္မတဳပၟတ် ကဆံၚ်ကွာန်ကီု ညးတာလျိုၚ်ပၟတ် ပ္ဍဲရုၚ်ပၟတ်တံကီု ယဝ်ရ စေတနာဗုအး လ္တူညးဍုၚ်ကွာန်ဂှ်မ္ဂး ညးကွာန်တံ စရိတ်အိုတ်သက်သာ ညိရ၊ အကာဲအရာ တ္ၚဲဏံမ္ဂး ၜိုတ်တီ ၜိုတ်မိၚ် ၜိုတ်ညာတ်ဂှ် မွဲလေဝ် ဟွံယျေလ္ဂူရ၊ သ္ဂောံဂွံအခေါၚ်ပ္တိုန်ပၟတ်ဂှ် ဒးပၠုပ်သြန်ကဵု ညးတာလျိုၚ်ရုၚ်ပၟတ်ဂှ် – ပ္ဍဲကဵုရာန်ကပေါတ်ဂှ် ယဝ်ရ ကၠိုဟ်ခၠၚ်ကမ္မတဳကွာန်ဇကု အာရာန်ကေတ်မ္ဂး သက်သာညိရ၊ ယဝ်ရ ရဲကာန်ထရိုက်တံ သာ်ဂှ်ဟွံသေၚ် ယဝ်ရ ညးလျိုၚ်ပၟတ်တံ ဒးအာရာန်ကဵုမ္ဂး သွက်ၚုဟ်ကမ္မယှေန်ညးတံ တန်တဴကဵု ၚုဟ်မးကပေါတ်တုဲ ညးတံ ကလိဂွံရ စရိတ်ကမ္မယှေန်ဟီုဟီု သြန်လာပ်ဟီုဟီု သြန်တံဂှ် သြန်နူတဲ ညးဍုၚ်ကွာန်တံရ။

ပရေၚ်ကမၠောန်ပၟတ်ဝွံ လ္တူဍုၚ်ကဵု ပ္ဍဲကဵုကွာန်ဂှ် ၚုဟ်စရိတ်နာနာသာ် တၞဟ်ခြာမံၚ်ရ၊ ဥပမာ- စပ်ကဵု တက်ပၟတ်ဂှ် ၚုဟ်လ္တူဍုၚ် ကဵု ပ္ဍဲကဵုကွာန်ဂှ် ၚုဟ်စရိတ်ခြာဒၟံၚ် ကြပ်ကဝက်ဒှ်ရ၊ ၚုဟ်ကပေါတ်ပၟတ်တံကီု ၚုဟ်စရိတ်သွာၚ်နာနာဂှ် ညးတာလျိုၚ်ပၟတ်နူကဵုသွာၚ်နာနာတံ ဂွံအခေါၚ်တက်ပၟတ် ပ္ဍဲကဵုကွာန်မွဲကွာန်ရ ဟီုမ္ဂး သွက်ဂုဏ်ဖဵု ညးတာလျိုၚ် သွာၚ်နာနာတံ ဒှ်ဂုဏ်ဖဵုတုဲ သွက်ညးဍုၚ်ကွာန်တံ ဒးဒုၚ်အိုတ် ဟွံသက်သာ နူလ္တူဍုၚ် တၟာဂလိုၚ်ရ၊ ပ္ဍဲကွာန်မန်တံ အခေါၚ်ဓမံက်ရုပ်ရဴ ပၟတ်ဍုၚ် စှေ်ကၠုၚ် ဂွံအခေါၚ်ယျ ဟီုမ္ဂး ရဲကာန်ထရိုက် ပၟတ်တံကီု၊ ညးယိုက်ဝန်ပၟတ်ကဆံၚ်ကဆံၚ်တံကီု၊ ရဲသွံကပေါတ်ပၟတ်တံကီု ဒုၚ်ဗ္စ ကဵုကဵုလာပ် ကဵုပရၚ်တဲ ကုညးတာလျိုၚ်ပၟတ် ပ္ဍဲရုၚ် ဟွံဆဟွံတန်ရ။

သွက်ဂွံဗၟံက်ရုပ်ရဴပၟတ် ပ္ဍဲကဵုကွာန်မွဲကွာန်ဂှ် ပ္ဍဲအကြာသြန်စကာပ္ဍဲကမၠောန်ဂှ် သြန်စရၚ်ဟွံမံက်ဂမၠိုၚ်တံ လုပ်စိုပ်အာ ဇျှော်တေံ ခရော်ဏံ ဗွဲဂမၠိုၚ်ရ၊ သြန်လုပ်ဒၟံၚ် ဇျှော်တေံ ခရော်ဏံ ဖအိုတ်ဂှ် ဒှ်သြန်ညးဍုၚ် ကွာန်တံ ဖအိုတ်ရ။

ဟိုတ်နူဂှ်ရ သ္ကံရဲမိဿဟာဲ ညးယိုက်ဝန်ပၟတ်ဍုၚ် မကၠောန်ဒၟံၚ် ပ္ဍဲရုၚ်ပၟတ် မွဲတၠဂှ်၊ “ကမၠောန်ပၟတ်ဍုၚ် လၟုဟ် ဟီုမံၚ် ဇြဟတ်ဇကုကဵုဇကု (ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုး) ဂှ် ဒေံါဂွံတှေ် လ္ပကေတ်ညိ – ဟွံလံရ ကွာန် ပၟတ်ဍုၚ် ဟွံဂွံဏီဂှ် အလဵုအသဳဒးဖျေံကဵုတွဵုရ မၚ်အေၚ်ဒုၚ်ထောံ မွဲချိုန်ခဏကၠာ – ယးကဠဳတှေ် သ္ၚိဂှ် ဟွံကေတ် ပၟတ်တှေ် အလဵုအသဳ ညးတာလျိုၚ်ပၟတ်တံ သီုဒးကဵုၚုဟ်မးသၟးသၟး သီုဒးဒုၚ်ဂုဏ် တၠသ္ၚိတံရောၚ် အဵုဠဂှ်တှေ် ကေတ်ပၟတ်ညိ အဲထဴ – လၟုဟ်တှေ် အဲထဴ လ္ပကေတ်ပၟတ်ဍုၚ်ညိ ကေတ်တှေ် ညးဍုၚ်ကွာန်တံ ဒးအိုတ်သၠဲ ဟွံသက်သာရ” သာ်ဏံ ညးယိုက်ဝန်ပၟတ်ဂှ် ဟီုထ္ၜးရ။

သၞောတ်ဍုၚ်ဒဳမဝ်ကရေသဳမ္ဂး စပ်ကဵုပရေၚ်ဖောအ်ဗြေဝ်ဍုၚ်ကွာန်ဂှ် ပၟတ်ကီု ဍာ်ကီု ဆေၚ်ကဵုအလဵု အသဳဍုၚ်ရ၊ အကာဲအရာပၟတ်ဍုၚ် ကၟိန်ဍုၚ်ဗၟာတ္ၚဲဏံဂှ် ပ္ဍဲကဵုလ္ဒောဝ်ဂြိုဟ်ဍုၚ်ဇၞော်တံဂှ် ပၟတ် (၂၄) နာဍဳ ပၟတ်တၟးတုဲ ပ္ဍဲကဵုတွဵုရးဍုၚ် ကောန်ဂကူဂမၠိုၚ်တံ ပၟတ်ဟွံတၟးဂှ် ဒဒှ်ရ အလဵုအသဳပါ်ခြာလဝ် ကဆံၚ်ကောန်ဂကူ ကောန်ဍုၚ်ရ။

တ္ၚဲဏံ သၞောဝ်ဒဳမဝ်ကရေသဳ မံက်တိုန်ညိဂှ် အတိုၚ်ဒးကဵုပၟတ်ကဵုဍုၚ် ကုညးဍုၚ်ကွာန်တံ သၟးသၟးဂှ် ထဴကဵုညးဍုၚ်ကွာန်တံ ညံၚ်ဂွံရာန်စကာကေတ် ပၟတ်ဍုၚ်ရ၊ ဂွံအခေါၚ်ရာန်စကာပၟတ်ဍုၚ်ဂွံတုဲလေဝ် ညးတာလျိုၚ်ကဆံၚ်ကဆံၚ်တံ ဗက်ဍေက်စတၞုၚ်တေံ တၞးဏံ ဂွံဒှ် ပရေၚ်ပိုန်ဒြပ်ညးတံရ၊ ညးဍုၚ်ကွာန်တံဂှ် ဒုၚ်ဖအိုတ်သြန်ရ၊ ဂွံအခေါၚ်ရာန်စကာပၟတ်ဍုၚ်တုဲပၠန်လေဝ် စကာပၟတ် ဟွံရုံဂပ်၊ ပၟတ်ကၠုၚ် ဟွံမှာန် ဒဒိုက်နာနာသာ် ညးဍုၚ်ကွာန်ရဲရာန်စကာပၟတ်ဍုၚ်ဂမၠိုၚ် ကြက်သ္ဒးဆဵုဂဗပၠန်ရောၚ်။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.