Categories
ပရိုၚ်

ဒးသၠုၚ်ပတိုန်ကဵု သွာၚ်ပရေၚ်ပညာ ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်ရောၚ် ညးစၞးကၠတ်ထဝ် ဟီု

ပရေၚ်ပညာပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်ဝွံ ပၞောဝ်ကဵုတွဵုရးဍုၚ်မန် (၁၀) ပွိုၚ်ဍုၚ်ဂှ် တန်တဴမံၚ်ကဆံၚ်လက္ကရဴအိုတ်တုဲ ညံၚ်ဂွံကလေၚ်ယာက္ဍိုပ်မာန် အစဳဇန်ဌာနပရေၚ်ပညာအလဵုအသဳတံ နွံမံၚ်ဗီုလဵုဂှ် ညးစၞးကၠတ်ထဝ်တွဵုရးဍုၚ်မန် သၟာန်သၟုက်ဏာ အပ္ဍဲကၠတ်ထဝ်တွဵုရးဍုၚ်မန်ရ။

စၟတ်တ္ၚဲ (၅) ဂိတုသေပ်တေမ်ဗာ သၞာံ (၂၀၁၄) ဂှ် ကၠတ်ထဝ်တွဵုရးဍုၚ်မန် အလန်ပထမ ကောံဓရီုလၟေၚ်နဝမ တ္ၚဲပထမဂှ် ကၠောန်ဗဒှ်ဏာလဝ် လ္တူဍုၚ်မတ်မလီု ဒၞာဲၝောံခန်ကၠတ်ထဝ်ဂှ် အမာတ်မာန် နူကဵုပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ် နာဲမာံတုၚ်ဟာန် ဟီုဂးဏာလဝ်ရ။

“ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်ဂှ် အပ္ဍဲကဵုတွဵုရးဍုၚ်မန် (၁၀) ပွိုၚ်ဍုၚ်ဂှ် လၟေၚ်ဂၞန် (၁၀) ဟေၚ် ထ္ၜးမံၚ်လၟေၚ်အံၚ်ဇၞးဂှ်တုဲ ပရေၚ်ပညာ ယုတ်သဝ်မံၚ် ဗွဲမလောန်ရ။ အကြာပရေၚ်အံၚ်ဇၞးသဝ်မံၚ်ဂှ် အ္စာဘာဂွံယိုက်ဂၠေၚ်တာလျိုၚ်ဂှ် လၟိဟ် (၄၂၂) တၠ ယုတ်ဒေက်မံၚ် (လစ်လပ်) ဏီရ” သာ်ဝွံ နာဲမာံတုၚ်ဟာန် ဟီုဂးဏာ အပ္ဍဲကၠတ်ထဝ်ဂှ်ရ။

အ္စာဘာဗ္တောန်လိက် အခေါၚ်ဒုၚ်စသိုၚ်လၟေၚ်တ္ၚဲ၊ လၟေၚ်ဂိတုတံကီု ညံၚ်ဂွံခါန်ကၞက်အာမာန်ဂှ် ပတိတ်လဝ်စရၚ်တုဲဒှ်ကီုလေဝ် စပ်ကဵုပါ်ပရအ်ခါန်ကၞက် သွက်ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်ဂှ် ဟွံပါလုပ်ကွေံကွေံဏီကီု လၟိဟ်အ္စာဘာကဵု လၟိဟ်ကွးဘာ ဟွံသၟဟ်ရေၚ်သ္ကအ် နွံမံၚ်အပ္ဍဲဘာဗွဲမဂၠိုၚ်ဏီရောၚ် ညးဆက်ဟီုရ။

နူကဵုညးလျိုၚ်ပရေၚ်ပညာ ဝန်ဇၞော်ပရေၚ်မၞိဟ် ဒံက်တာလှဥူဂှ် “အလုံတွဵုရးဍုၚ်မန် သွက်ဘာတန်မူလ ပရေၚ်အံၚ်ဇၞးဂွံသၠုၚ်တိုန်မာန် မၞိဟ်မ္ၚးကလိဂွံလဝ် တဆပ်ကြာ (ဘွဲ႕ရ) တံဂှ် အခေါၚ်ဒုၚ်စသိုၚ်လၟေၚ်တ္ၚဲ၊ ကဵုသြန်လၟေၚ်ဂိတု လၟိဟ်အ္စာဗ္တောန်လိက်တန်မူလ (၈၄၀) တၠတံ ခါန်ကၞက်လဝ်တုဲယျရောၚ်” သာ်ဝွံ ညးကလေၚ်ဟီုလဝ်နွံရ။

“ပရေၚ်အံၚ်ဇၞးသဝ်မံၚ်ဟီုဂှ် ကွးဘာသ္ကေက်သ္ကာတံ အာတိုန်မံၚ်ဘာ လပါ်မုဟ်ဍုၚ်၊ ဇြပ်ဗု၊ မတ်မလီုတအ်ရ ဂၠိုၚ်မံၚ်လေဝ်၊ အပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်ဏံ အံၚ်အောန်မံၚ်တုဲ ညးစွံမံၚ်ဘာ လပါ်ဍုၚ်ဇၞော်တေံ အဲလေဝ် အာမံၚ်လဝ်ဘာ အပ္ဍဲမုဟ်ဍုၚ်တုဲ အံၚ်ကၠုၚ်လဝ် (၁၀) တန်ရ” သာ်ဝွံ ရဲဍုၚ်ခေါဇာမွဲတၠ ဟီုရ။

အပ္ဍဲကဵုဘာတန်မူလလောန် ပွိုၚ်ဍုၚ်ဍုၚ်ရေဝ် ဗွဲမဂၠိုၚ်ဂှ် နကဵုလၟိဟ်အ္စာဘာတန်မူရဟေၚ် ဒးဗ္တောန်မံၚ်တုဲ ကွးဘာတန်မူလသၟဝ်ဂှ် ယုတ်ဒေက်မံၚ်ရ။ သွက်ဘာတန်မူလလောန်တံဂှ် နူကဵုဌာနပရေၚ်ပညာအလဵုအသဳ ထပ်ခါန်ကၞက်လဝ်ကဵုကီုလေဝ် မၞိဟ်အာယိုက်ဂၠေၚ် အပ္ဍဲဍုၚ်ရေဝ်ဂှ် ဟွံပေၚ်လၟိဟ်မွဲလှေ်ဏီရ။

ပရေၚ်အံၚ်ဇၞး (၁၀) တန်အံၚ်ဂှ် တွဵုရးဍုၚ်မန်ဝွံ (၆) သၞာံအဆက်က် ကလိဂွံကၠုၚ်လဝ် အဆံၚ်ပထမတုဲ အပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန်ဝွံ ကွးဘာစှ်တန် ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်ဂှ် ပရေၚ်အံၚ်ဇၞး အောန်အိုတ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.