Categories
လိက်ပရေၚ်

သတိ — ပိုဲတံလေဝ် ညးဍုၚ်ကွာန်မန်ကီု

သ္ပပ္တံနူကဵု သၞောဝ်ဥပဒေကၟိန်ဍုၚ်ဗၟာ (၁၉၇၄) ဂှ်တုဲ ထ္ၜုတ်ကဵုတွဵုရးဍုၚ်မန် ဒုၚ်သ္ဇိုၚ်ကဵု ခရိုၚ်သဓီု ကေုာံ ခရိုၚ်မတ်မ လီု တုဲရ။ စနူဂှ် ကွာန်မန်မၞုံပွိုၚ်ဍုၚ်ဘာအၚ်၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်ကအ်ကြိက်၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်လှာဒကှ်၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်ဍာ်ဗုတံ ဟွံပါလုပ် ပ္ဍဲတွဵု ရးဍုၚ်မန်ရ။ ကွာန်မန် မၞုံပွိုၚ်ဍုၚ်ကအ်ကြိက်၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်လှာဒကှ်၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်ဘာအၚ် ပါလုပ်အာ ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်ကရေၚ်တုဲ ကွာန်မန်မၞုံပ္ဍဲ ပွိုၚ်ဍုၚ်ဍာ်ဗုတံ ပါလုပ်အာ ပ္ဍဲရးတၞၚ်သဳရ။ၜိုန်ဂှ်လေဝ် ဂကူမန်မတန်တဴမံၚ် သ္ပသ္ဇိုၚ်ဒၟံၚ် ပ္ဍဲကွာန်မန် မ္ၚးတွဵုရးဍုၚ်မန် ဗွဲမဂၠိုၚ်တံဂှ် ပွမထိၚ်ဒဝ်မၚ်မွဲလိက်ပတ်၊ အရေဝ်ဘာသာ၊ အခိုက်ကၞာယေန်သၞာၚ် ကေုာံ စိုတ်ဓာတ်ဆာန်ဂကူ ဂွံမြဟ်မြဴဇၞော်မောဝ်တိုန် ဂိုတ်ဂ္စါန်မံၚ် ဟွံသ္ကုတ်ရ။ ပၞောဝ်ကဵုကွာန်မန် မၞုံမ္ၚးတွဵုရးဍုၚ်မန်ဂမၠိုၚ် မိက်ဂွံဆက်မိတ် ပရေၚ်အာစိုပ် ကွာန်မန်မၞုံပွိုၚ်ဍုၚ်ဍာ်ဗု ဆက်စပ်မံၚ်ကဵု တွဵုရးဍုၚ်မန် တန်တဴဒၟံၚ် ပလိုတ်ဍာန် ကွဳစက် ဍုၚ်ရေဝ်၊ ဍုၚ်ထဝဲါတံ မွဲၜါကွာန်ရ။

ပရူပရာအာဂှ် ဒးပ္တိုန်ထ္ၜးကဵုညိမ္ဂး နူကဵုဂကောံအ္စာဂဥုဲမန် ခရိုၚ်ထဝဲါ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ပံၚ်ပကောံကဵု အ္စာဂဥုဲခရိုၚ် ထဝဲါ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိတုဲ သွက်ဂွံကဵုဒါန်ဂဥုဲ ဒေသကွာန်မန်တံ အစဳအဇန်လဝ်နွံဂှ်ရ နူညးမအစဳအဇန်တံ ရုဲစှ်ကွာန် ဒေသ မဟီုဂးလဝ်ဂှ်ရ။ သွက်ဂွံအာစိုပ်ဂှ်လေဝ် ပအပ်ပြာပ်ကၠုၚ် တာလျိုၚ်နွံတုဲ ဓဇက်အစဳအဇန် သွက်ဂွံအာတရဴ ပကောံပကေဝ်ဂဥုဲ သွက်ဂွံဝဳယဲ၊ ပကောံအ္စာဂဥုဲ သွက်ဂွံရေၚ်တၠုၚ်၊ ရုဲစှ်ပ္တိတ်တ္ၚဲ သွက်ဂွံအာရ။ ဖျေံလဝ် ဗီု (၃၁-၈-၂၀၁၄) ဂှ် သွက်ဂွံစအစဳအဇန်ရ။

အတိုၚ်အစဳအဇန်လဝ်ဂှ်ဟေၚ် (၃၁-၈-၂၀၁၄) အခိၚ်နူဂယး ပိုဲညးမ္ဒးလဝ်တာလျိုၚ် ကွာ်တိတ်နူကွာန်ဍာ်ဂမ္တဴရ။ ကရောံပိုဲဂှ် အ္စာဂဥုဲနူကွာန်ဍာ်ဂမ္တဴ မိက်ဂွံဘိုၚ်ရေၚ်တၠုၚ်ကမၠောန် နွံကီုတုဲ ပါအာမွဲတၠ ကေုာံ အ္စာဂဥုဲခရိုၚ်ကွာန် ဗက်အာကရောံပိုဲမွဲတၠကီုဒှ်တုဲ တရဴပိုဲအာကွာ်တိုက်ဂှ် ဒှ်အာညး (၆) တၠရ။ သွက်ဂွံပကောံညးသ္ကအ် ပ္ဍဲကွာန်ဂြၚ်စိၚ် မဒှ်တုဲ နူကွာန်ဍာ်ဂမ္တဴ ကွာ်စှေ်အာလ္ပါ်ပလိုတ်ဂှ်ရ။ မွဲဒမြိပ်ဂၠံၚ်ကွာ်အာဂှ် တဵုလဝ်ကၠအ်ထၜိုတ်ဗွဲမဂၠိုၚ် ဂွံဆဵုကေတ်ရ။ ဂၠံၚ်အာဂှ်ဝွံ ဟိုတ်နူအခိၚ်ကသီု ဗြဲဂူဍာ်ထတ်ဒၟံၚ်ကီု ဒှ်မံၚ်ဂၠံၚ်တိဗ္ကေတ်ကီုတုဲ ကွဳစက်၊ ကွဳလိုန်ဓာတ်တံ ဟွံဂံၚ်အာကၠုၚ်ရ။ အခိၚ်ဟွံရုဲ ဒၞာဲဟွံရုဲ ဗၠိုက်နက်လီုလာ်လေပ်တုဲ ကွဳစက်၊ ကွဳလိုန်ဓာတ်တံ အာကၠုၚ်ဟွံမွဲကွေံ ရဲဒေသဂှ် သ္ဂးရ။
အခိၚ်တက် ၜိုတ် (၉းဝဝ) နာဍဳ စိုပ်ကွာန်ကျာ်ပိ ဇူသ္ၚိအ္စာဂဥုဲတာန်နာၚ်ဂှ် မွဲလ္စုတ်ရ။ ကွာန်ကျာ်ပိဂှ် မဒှ်ကွာန် ထဝဲါတုဲ ဟီုဂးအရေဝ်ထဝဲါ အိုတ်ရ။ သၟာန်စပရူညးတံဂှ် ညးတံပြံၚ်ကၠုၚ်နူကွာန်ဂြၚ်စိၚ် ၜိုတ် (၁၅) သၞာံရ။ ပိုဲသၟာန် မန်နွံမူစိသ္ၚိရောဂှ် ညးလဴထ္ၜး နွံၜိုတ်ပိပန်သ္ၚိဂးရ။ ရးတၞၚ်သဳဏံ ဂကူမန်ပိုဲ ကံက်မံၚ်စရၚ် လၟိဟ်ဂကူမန်ဂှ် ဂွံစုတ်လဝ်စရၚ်ကီုဟာ သၟာန်တိုန်ဂှ် ညးဟွံတီရ။ ရဲကံက်စရၚ်လေဝ် ဟွံတီမန်နွံ၊ မန်နွံဏံလေဝ် ဟွံတီကံက် မံၚ်စရၚ် လၟိဟ်ဂကူမန်သွံ ချပ်စိုပ်တဴ ပ္ဍဲစိုတ်ရ။

ဇူဖဲ ဆက်အာတရဴ ကွာ်ဗက်အာဂၠံၚ်ဇၞော် သ္ကဲဂၠံၚ်ကွဳပၟတ်ရ။ ဂၠံၚ်ဝွံ ကမ္ပဏဳ “တိုဝ်တေဝ်” တိုပ်ဏာလဝ် ပၠံၚ်သၟုဟ်ဓာတ် (gas) တုဲ တုက်ဏာ လဝ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ် နူရဲဌာန်ဒေသဂှ်ရ။ မွဲဒမြိပ်ဍာန်ဂှ် ကၠအ်ထ္ၜိုတ် ပိပန်ကသီု နွံမံၚ်ဗွဲမဂၠိုၚ်တုဲ အကြာဂှ် ဆဵုတိုန်ကၠအ်သတ် ညိညရ။ ဌာန်ဒေသဏံဝွံ အခိၚ်တေံ ဒှ်မံၚ်ပေဲါဗတိုက် ဒပ်ဗၟာကဵု ဒပ်ပၞာန်မန်၊ ဒပ်ဗၟာကဵု ဒပ်ပၞာန်ကရေၚ်၊ ဒပ်ပၞာန်မန်ကဵု ဒပ်ပၞာန်ကရေၚ်တံ နွံတုဲ အလဵုအသဳတံ ထ္ၜုတ်လဝ်တိဍာ်လမ္စံက်ရ။ ဟိုတ်ဂှ်တုဲ ရဲဌာန်ဒေသဏံ ပြံၚ်ပဆုဲဒၞာဲတန်တဴ ဂၠိုၚ်ရ။ ကာလဗော်ဍုၚ်မန်တၟိကဵု အလဵုအသဳဒေံါပန် ပှော်တုဲမှ ကလေၚ်ဖျေံဒၞာဲတန်တဴတုဲ ဂွံကလေၚ်မံၚ်စံၚ်အိုတ်ရ။ ရံၚ်ကဵုကၠအ်သွဝ် တၞံဍောတ်မံၚ် ဏီမ္ဂး ဌာန်တံဝွံ ဂွံကၠောန်စၜိုဟ်ဟ်သြိုဟ်ဟ် ဟွံလအ်ဏီ ထေၚ်ကေတ်ရ။ ကွာ်ဂွံ ၜိုတ်မွဲနာဍဳပြၚ်ဂှ် စိုပ်ကွာန်စိၚ်ဗုၚ် (စိန်ပုံ) ရ။ ကွာန်ဏံဂှ်လေဝ် ထဝဲါဂၠိုၚ်တုဲ မန်အောန်ရ။ ကွာန်ဝွံ တန်တဴဒှ်ကၠုၚ် ဟွံလအ်ဏီ။ ဂတမုက်သ္ၚိဖျာပိုဲဇူဂှ် မၞုံဇြပ်မွဲဍောတ် သၞေဟ်ကွဳပၟတ်ကွာန်ဏံရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

မၞိဟ်စိုပ်ကောံအိုတ်တုဲ ဆဝ်မ္ၚုဟ်ကဵုရဲကွာန်တံ ကောံတိုန်ဘာလကျာ်အိုတ်ရ။ ဟိုတ်ပိုဲကၠုၚ်စိုပ်ကွာန်ဏံဂှ် လဴထ္ၜးကဵုညးတံတုဲ ကလၚ်ရမျာၚ် ညးတံဟီုဂးရ။ အ္စာဂဥုဲဂမၠိုၚ် ပြေၚ်ရေၚ်ကပေါတ်ဂဥုဲတုဲဒှ်တုဲ ကဵုအခေါၚ်စမ် ၜတ်ဝဳဝတ်ယဲရ။ မၞိဟ်ဍောတ်ဇၞော်အဝဲစုၚ် စပ္တံနူကောန်ၚာ်တံ မၚ်စမ်မံၚ်ယဲ ဗွဲမဂၠိုၚ်ရ။ အ္စာဂဥုဲတံ ပါ်ၜါက္ဍိုပ်တုဲ စမ် ၜတ်ဝဳဝတ် သောၚ်ကလး ပရေၚ်မံၚ်စံၚ်သၟးဇ္ၚး ဇကုမၞိဟ်ယဲတံရ။ ပိုဲတံညးပိပန်ဂှ် လေဝ် သၟာန်ကလးသဳကၠဳမံၚ်ရဲ ကွာန်သှေ်မံၚ်တံရ။

ကွာန်ညးတံဂှ် အခိၚ်ဒှ်မံၚ်ပေဲါဗတိုက်တေံ ဒှ်ကၠုၚ်တိဍာ်လမ္စံက်ကီု၊ ဒပ်ဗၟာကၠုၚ်မ္ဂး အဆက်သပုန် ခုတ်ဟီုဂးတုဲ ၜုၚ် တက်ဗွဲမဓဇန်ကြာန် နွံကၠုၚ်တုဲ အခိၚ်ကၠောန်ဍာန်ကွဳပၟတ် ဍုၚ်ရေဝ် – ထဝဲါဂှ် ဗွဲအဓမ္မ ဒးအာကၠောန်ဂၠိုၚ်ကဵုတ္ၚဲ နကဵုစရိတ်ဇကုကဵုဇကုကီု ဒမၠတံ ကၠုၚ်ဘပဠ ရပ်ဓရတ်ကေတ်မံၚ်သြန် ဟွံဇူကီု ရဲကွာန်ဌာန်ဒေသကွာန်ဏံ ပြံၚ်ပဆုဲတိတ်အာ ကွာန်တၞဟ်ဟ်နွံ ဂွံတီကေတ်ရ။

ဂွံကၠောန်စၜိုဟ်ဟ်သြိုဟ်ဟ် ဟွံလအ်ကွေံကွေံဏီ ပရေၚ်ဒမၠတံ အာတ်သြန်ဂှ် နွံမံၚ်ဏီ ဂွံတီကေတ်ရ။ ကၠုၚ်စိုပ်ကဵုဗီုဏံဂှ် ညးတံမိပ်စိုတ် ဟွံလအ်ဟွံလအ် ညံၚ်ဂွံကၠုၚ်ကဵုကီု၊ ဒှ်မာန်မ္ဂး ညံၚ်သ္ဂောံစွံကဵုအ္စာဂဥုဲကီု ညးတံအာတ်မိက် ဗွဲမယျေလ္ဂူရ။ ကွာန်ဂြၚ်စိၚ်ဝွံ အခိၚ်ကသီုမ္ဂး အာကၠုၚ်ဂွံစိုပ် ဍာန်ကွဳစက်ဂှ် ဟွံလောဲ၊ ဂၠုၚ်စက်နွံကီုလေဝ် ဂွံအာဍုၚ်ဇၞော်ဂှ်ဝါတ်၊ ကွဳပၟတ်ပၠန်လေဝ် မွဲတ္ၚဲမှ မွဲအခိၚ်၊ အ္စာဂဥုဲ ဗဒမ်ဂဥုဲလေဝ် ဟွံမွဲ၊ ယဲမွဲဒိုက်ၜါ ကတဵုဒှ်မ္ဂး ကံကုသဵုဟေၚ် ဒးတၟော်ထောံရ။

တ္ၚဲပၠိုတ် ဗဒှ်စက်ပၟတ် ပ္ဍဲဘာတုဲ အ္စာဂဥုဲတံ ဝဳဝတ်စမ်ၜတ် စဵုကဵု (၉းဝဝ) နာဍဳဗ္တံရ။ သၟာန်စမ်ရံၚ် အ္စာဂဥုဲဂှ်မ္ဂး ယဲမတ်၊ ယဲကသအ်၊ ယဲဆီ ၜေတ်တံ ကတဵုဒှ်ဂၠိုၚ် ဂွံတီရ။ လ္တူအ္စာဂဥုဲဂမၠိုၚ် စွံစေတနာဝဳဝတ်ကဵုဂှ် ရဲကွာန်တံ မိပ်မြဟ်သၠောၚ်သ္ပဝ် ဗွဲမလောန်တုဲ ပရေၚ်စသုၚ်ကီု ပရေၚ်အာကၠုၚ်ကီု ဘိုၚ်ဖန်ဇန်အိုတ်ရ။ တ္ၚဲယးတ္ၚဲတၟးဂှ် ပါ်ထောံၜါက္ဍိုပ်တုဲ အာကွာန်ခရိုၚ်စိၚ် မွဲက္ဍိုပ်၊ ဆက်ဝဳယဲ ကွာန်ဂြၚ်စိၚ်ဂှ် မွဲက္ဍိုပ်ရ။ ကွာန်ဏံဂှ် လၟိဟ်သ္ၚိ မၞုံၜိုတ် (၃၀) မရ။ ဘာတန်မူလကောန်ဂကူမန် နွံရ။ ပရူဒဒှ်ကၠုၚ်စိုပ်ဂှ် လဴကလးသောၚ်ထ္ၜးတုဲ အ္စာဂဥုဲတံ ပြေၚ်ရေၚ် စဝဳဝတ်ယဲရ။ ကုရဲကွာန်ဂမၠိုၚ် တက်ကျာသဳကၠဳတုဲ ပရေၚ်ညးတံမိက်ဂွံတီဂှ် ဟီုလဴကဵုဒၟံၚ်ရ။ ကွာန်ဏံလေဝ် ဟွံတၟေၚ်ခြာကဵု ကွာန်ဂြၚ်စိၚ်ရ။ ဂကောံအ္စာဂဥုဲဝဳဝတ်မံၚ်ယဲဂှ် ပိုဲပသှေ်စွံလဝ်ဂှ်တုဲ စဴကၠုၚ်ကွာန်ဂြၚ်စိၚ်၊ ဒုၚ်အ္စာဂဥုဲ မၞုံပ္ဍဲကွာန်ဂှ်တုဲ ဆက်အာကွာန်ရတ်ဂတဝ်ရ။

တၠဂုဏ်အ္စာဘာရတ်ဂတဝ်ဂှ် ကော်ပကောံကဵု ဒါယကာညးဂမၠိုၚ်တုဲ ပိုဲလဴထ္ၜး ပရေၚ်ပိုဲကၠုၚ်စိုပ်ရ။ တရဴပိုဲကၠုၚ်ဂှ် ကောန်ကွာန်ရတ်ဂတဝ် လေဝ် ဒုၚ်တၠုၚ်ဗွဲမကတိုၚ်ကၟိုဟ်ရ။ တရဴပိုဲကၠုၚ်ဗီုဏံဂှ် ညံၚ်ဂွံကၠုၚ်ကဵုအဆက်က်ကီု၊ ညံၚ်ဂွံ စွံကဵုအ္စာဂဥုဲကွာန်ညးတံကီု ညးတံအာတ်မိက် တိုန်ရ။ ဆက်စပ်ဂှ်တုဲ လောန်ကၠုၚ်ခြာဟွံလအ်ဂှ် ကောန်ကွာန်ညးဗြဴသၠးဂဝ်ဂၞဴမွဲတၠ ခက်ခုဲကဵုပရေၚ်သၠးဂၠံဂဝ်တုဲ ရုၚ်ဂဥုဲလေဝ်ဟွံစိုပ် သၠးဂဝ်ဂၞဴအကြာဂၠံၚ်ပ္ဍဲဂၠုၚ် ကောန်ၚာ်ချိုတ်အာဂှ် ဂွံတီကေတ်နူညးတံရ။ နူကွာန်ရတ်ဂတဝ် ရုၚ်ဂဥုဲကြပ်အိုတ်ဂှ် မ္ဒးအာဍုၚ်ကာန်ပံက် (ကံပေါက်မြို႕) ရ။ ကွာန်ဏံဂှ် အခိၚ်ကသီုမ္ဂး ကွာ်တိုက်ကဵု ဍာ်ဂၠုၚ်ဟေၚ် အာကၠုၚ်ဂွံရ။ ဟိုတ်နူဂၠံၚ်တရဴခက်ခုဲကီု ပရေၚ်ဝဳဝတ်ယဲ ဟွံတုဲဒှ်အာကီုတုဲ ပ္ဍဲဗ္တံဂှ် တိက်ထောံပ္ဍဲဘာလကျာ် ကွာန်ရတ်ဂတဝ်ဂှ်ရ။ အ္စာဂဥုဲတံဂှ် ဝဳယဲ၊ ပိုဲတံဂှ် သၟာန်ဂၠိုက်ဂၠာဲမံၚ် ပရေၚ်ကွာန်ညးတံရ။
တၠဂုဏ်အ္စာကီု၊ ရဲကွာန်ညးဇၞော်တံလ္ၚဵုလ္ၚဵုဂှ်ကီု ဟီုထ္ၜးပရူ ကွာန်ရတ်ဂတဝ်ဝွံ လောန်ကၠုၚ်ၜိုတ် (၂၅) သၞာံတေံ လၟိဟ်သ္ၚိၜိုတ် (၁၀၀) မ နွံရ။ ဟိုတ်နူဒှ်မံၚ်ဒေသပေဲါဗတိုက် ဒပ်ပၞာန်မန်ကဵု ဒပ်ပၞာန်ဗၟာတုဲ ဒပ်ပၞာန်ဗၟာတံ စၟတ်လဝ် ကွာန်ကောန်ပၞာန်မန်ရ။ ရပ်ပဝ်တာ၊ ပျဲပျာံ၊ ဓဇန်မံၚ်ကီုရ။ အခိၚ်သ္ၚိပြံၚ်တိတ်ဂၠိုၚ်ဂှ် အခိၚ်ကၠောန်ဍာန်ကွဳပၟတ် ဍုၚ်ထဝဲါ-ရေဝ် ဂှ်ရ။ ရိုဟ်ဟ်တ္ၚဲ ဒးကဵုအရီုအဗၚ်ကၠောန်ဍာန်ဂှ်တုဲ ဟွံဂွံကၠောန်စ၊ ဟွံဂွံပလေဝ်ဝါ၊ ဟွံဂွံကၠောန်ဗ္ၚ ဒှ် ကၠုၚ်ရ။

လက္ကရဴဏံ ဒပ်ဍာ် လုပ်ကေတ်ဒၞာဲ ချဳဓရာၚ်ဆက်စပ်ကၠုၚ်ကီု၊ ဍာ်ဇၞော်ကၟိုန်ပိုတ်ဂၠိုၚ်ကီု ကွာန်သ္ပပ ဓါန်ကဵုဝါဂှ် ထောံဝါ အာကၠောန်စဍုၚ်မ္ၚး၊ ထောံကွာန်ပြံၚ်အာဌာန်သၟာၚ်တံနွံ ဂွံတီကေတ်ရ။ ပ္ဍဲမွဲၜါသၞာံဏံ ကၞိပလီု သြောံဂၠိုၚ်ဒၟံၚ်ကီု၊ ကၟိုန်ဍာ်ပြိုဟ်ပိုတ်ဂၠိုၚ်တုဲ ဍာ်ဇၞော်ကီု သြောံသ္ၚုဟွံဂွံ စကွေံကွေံရ။ ရဲကၠောန်ကၠအ်သွဝ် နွံမံၚ်ညိ ညရ။ ဒှ်မံၚ်ဗ္တံတုဲ ညးဝဳယဲတံ သောၚ်အာဂှ် အ္စာၝောံဂဥုဲတံ စှေ်တိက် ကရောံအ္စာၝောံဗ္တောန်လိက် ရ။ ဗ္တံဂၠုဂွံမွဲလစုတ်တုဲ ကျာ်ဇၞော်ပလိုတ်ထောံပၟတ်စက်ရ။ ကာလကျာ်ဇၞော်ပလိုတ်ပၟတ်စက်မှ ဒကုတ်ဒေသဏံဂှ် ဒှ်ဒကုတ်ဒေသ သၟုဟ်ဓာတ် (gas) တိတ်တုဲ ပၠံၚ်ဍေံတတ်ကၠောံအာမံၚ် ဇၟာပ်ကွာန်ရောၚ် ဟီုစဂွံရ။ ဆဂး ၜိုတ်ပၟတ်စၟလဳလိၚ်မှ ရဲကွာန်ဒကုတ်ဏံ ဟွံဂွံဒုၚ်စသိုၚ်ဂှ် အဲချပ် ဂွံရ။ ဒကုတ်ဒေသဏံဖအိုတ်ဂှ် လုပ်မံၚ်ပွဳပွူတိ ဒပ်ဍာ်ပိုၚ်ပြဳရ။ ကၠအ်သွဝ်ဂူဗ္ၚညးဍုၚ်ကွာန် ဒကုတ်ဒေသဏံ ကၠောန်ၜိုတ်တဵုလွဳလဝ်ဏံ တိဒပ်ဍာ်ပိုၚ်ပြဳဏောၚ်၊ မွဲတ္ၚဲ ဒပ်ဍာ်ဟီုကၠုၚ်မ္ဂး ပရေၚ်ပိုန်ဒြပ်ညးဍုၚ်ကွာန်တံဂမၠိုၚ် လုပ်အဝေါၚ်ဒပ်ဍာ်ပိုၚ်ပြဳပၠန်ဟာ။ ချိုတ်ပၠိုတ်မံၚ်မွဲဂှ် ကၠာဂရာန် တိဒပ်ဍာ်ဟွံကဏီ ညးဍုၚ်ကွာန်တံ မံၚ်စံၚ်တန်တဴကၠုၚ်မံၚ်သ္ကုတ်ဏံ ဗွဲမလအ်ရ။ ကၠောန်ၜိုတ်မံၚ်ဝါဗ္ၚဏံ ဗွဲမလအ် လရ။

ပၞောဝ်ဗီုတိဒပ်ဍာ်လၟိဟ်ဨက (၉၄၁၂၂.၇၂) ဂှ် သီကေတ်လဝ် (၈၁၁၉၆.၇၂) ဨကရ။ တိဍာ်ညးဍုၚ်ကွာန် ဒကုတ်ဒေသဏံ တဵုလွဳဂယိုၚ်မံၚ် လမျီုဂှ် ပါလုပ်မံၚ်တိဒပ်ဍာ် သီလဝ်ရ။ ဍုၚ်မၞုံသၠးပွး ဍိုက်ပေၚ်ကဵုဒဳမဝ်ကရေဇြဳဂှ် အဝဵုဇွောဝ်စှေ်ကၠုၚ် နူညးဍုၚ်ကွာန်ရောၚ် သ္ဂးလဝ်နွံရ။ အၚပ်ညးဍုၚ်ကွာန် တံ နွံပၟိက်မံၚ် ပရေၚ်ရံၚ်စံၚ်ဝဳဝတ်ထတ်ယုက်ဂှ်ကီု ဂၠံၚ်ဍာန်ဆက်စၠောံ ဂွံကလိတ်ကလောတ်ကီု ပရေၚ်ဂူယာဝါဗ္ၚ သ္ဂောံဂွံအရီုအဗၚ်ကီု ဂူယာဝါဗ္ၚ သ္ဒးဒုၚ်သ္ပလဝ် တိဒပ်ဍာ်ဂှ် ညံၚ်ဂွံဗဇးထောံကီုတံဂှ် ဒးစွံတၚ်ဇြိုဟ်ဟ်နက်က် ထေက်ရ။ ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ် ကွာန်မန်ပိုဲတံလေဝ် ရေၚ်တၠုၚ်ထ္ၜလ္ဘါ် အၚပ်စိုတ်ညးဍုၚ်ကွာန်မန် သ္ကုတ်ဒေသဏံမာန် အာမ္ဂး ညးဍုၚ်ကွာန်သ္ကုတ်ဒေသဏံ မိပ်သၠောၚ်သ္ပဝ်တိုန်တုဲ ဗျာပ်တြးအာ အလုံဂကူပိုဲကီုဏောၚ် မိက်ဂွံသ္ဂးရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.