Categories
ပရိုၚ်

ကောန်ဒေသဒဵုသာဲ လၟိဟ် ၄၀၀၀ ပြၚ် ထ္ပက်စၟတ်တဲဒစဵုဒစး ကုကမ္ပဏဳ MCL

သွက်ရုၚ်စက်တိဗုတ်မတ်မလီု (MCL) မသိုၚ်ပ္တန်လဝ် ပ္ဍဲဂတှေ်ဒေသ ဒဵုသာဲ ပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်မြဟ် တွဵုရးဍုၚ်မန် သ္ဂောံဂေတ်ဂှ် ဟိုတ်နူစကာ ချးတၟံဏောၚ်ဂှ်ရ ရဲဒေသတံ ဟွံစှေ်စိုတ်တုဲ လၟုဟ်မ္ဂး ကောန်ဒေသ လၟိဟ် ၄ လ္ၚီပြၚ်တံ ထ္ပက်လဝ်စၟတ်တဲ ဒ္စဵုဒ္စးရ ဂွံတီကေတ်ရ။

ရုၚ်စက်ဂှ် ဟိုတ်နူနွံကဵုအစဳဇန် စကာချတၟံဂှ်ရ ရန်ကဵုကောန်ဒေသ ပွဳပွူရုၚ်စက်တိဗုတ်တံ သ္ဂောံတီကၠိုဟ် ပရေၚ်ချးတၟံတုဲ ပ္ဍဲဂိတုမာတ်ချ် (၁) မံက်ဂှ် ပ္ဍဲကွာန် ကံဒုန် ကံပၞဟ်ဂှ်ကီု၊ ပ္ဍဲဂိတုဖေဖဝ်ဝါရဳ (၂၉) ဂှ် ပ္ဍဲကွာန်နှေဟ်ဍုၚ်ကီု ကၠောန်ကၠုၚ် ပရေၚ်ကဵုပညာ ပရူချးတၟံတုဲ သွက်ဂွံဒ္စဵုဒ္စး ပရေၚ်ချးတၟံဂှ် တံၚ်တဲဗန်ကံ ထ္ပက်ကၠုၚ်စၟတ်တဲ ဂြုဂြုအိုတ်- သာ်ဝွံ မိစန္ဒာနန် မချဳဒၟံၚ်ပရေၚ်ကၠောန်ဗဒှ် ကဵုပညာဂှ် ဟီုလဴကဵု ဌာန်ပရိုၚ် ဗၠးၜးမန်ရ။

“စကာချးတၟံမ္ဂး ရဲဒေသတံ ဟွံဒုၚ်တဲရ။ ညံၚ်ဟဂွံဒှ်စကာ ချးတၟံဂှ် ဒ္စဵုဒ္စးအာဏောၚ်။ ရုၚ်စက်ဏံ စကာချးတၟံဏောၚ်ဂှ် ဟွံဂွံကဵုသမ္တီ ဟွံဂွံဟီုလဴလဝ် ကုရဲဒေသတံရ။ ဍေံတံလီပၠီဏာ လ္တူရဲဒေသရ။ ဒှ်သာ်ဂှ်ရ ကိစ္စဏံ သၚ်တံလေဝ် ဟွံဒုၚ်တဲ၊ သၚ်တံသ္ပက္ဍိုပ်တုဲ ဘိက်တလပညာတံ သွက်ဂွံ ဟီုတွံကဵု မှာဇန် ကောန်ဒေသ တံရ” မိစန္ဒာနန် ဂး။

အဃောထ္ပက်စၟတ်တဲ ဒ္စဵုဒ္စး facebook)
အဃောထ္ပက်စၟတ်တဲ ဒ္စဵုဒ္စး facebook)

ပေါဲပံၚ်ကောံ ထ္ပက်စၟတ်တဲဒ္စဵုဒ္စးဏံဂှ် ခမဳသၚ်မန်ဒေသဂှ်ရ သ္ပက္ဍိုပ်တုဲ ရမျှာၚ်ဆန္ဒမှာဇန် နူကွာန်ဂမၠိုၚ် မပ္တံ နှေဟ်ဍုၚ်၊ ကံဒုန်၊ ကံပၞဟ်၊ၜိုပ်ထဝ်၊ ကွာန်ၚ္ၚါၚ်၊ ကံဝါန်၊ အလှာ်တံ ညံၚ်ဂွံလုပ် ဗဗွဲသၞောဝ်ဂှ် ဆက်ပ္တိုန်ထ်ၜးကဵု အလဵုအသဳဏောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

ဆဏံသၟးဟွံသေၚ် ကွာန်ကရေၚ် ကွာန်ဗၟာ ဂမၠိုၚ်နွံ ဇရေၚ် ဇရေၚ်တံဂှ်လေဝ် ညံၚ်ဂွံပါလုပ်ကၠုၚ်ကီုဂှ် ကော်ဘိက် ကသေံကၟဝ်အာကီုဏောၚ် ဂးရ။

“ချးတၟံလျိုၚ်တာန် ဗ္ဒါဲ ၅ ဠက် အရၚ်ဂွံစကာ သွက်မွဲသၞာံဂှ်လေဝ် ပွိုၚ်မွဲၜါတ္ၚဲဏံရ နူကဵုပါၚ်ၜဳကျာ်ခမဳတေံ ဍေံတံဇက်နၚ် နကဵုက်ၜၚ်ဣရ” သာ်ဝွံ မိစန္ဒာနန် ဂးရ။

ရုၚ်စက်ဏံ သ္ဂောံဂေတ်ဂှ် နွံပၟိက်ဗၞတ်ဗ်ၜတ်ဓါတ်လလဳ (၄၉) မဂ္ဂါဝတ်ဒှ်တုဲ သွက်ဒြဟတ်ဓါတ်လလဳ ၄၀ မဂ္ဂါဝါတ်ဂှ် စံၚ်ဗဂဵုချးတၟံ ကေုာံ အပေါတ်ဇဳဝ မထောံကၠဟ်တံတုဲ ပ္တိတ်ဓတ်ပၟတ်ဏောၚ်၊ သွက် ၉ မဂ္ဂါဝါတ်ဂှ် က္လေၚ်စကာ ကျာဂမ္တဴ Waste Heat Generator (WHG) မတိတ်နူရုၚ်စက်ဂှ်တုဲ ပ္တိတ်ကဵုဓတ်ပၟတ်ဏောၚ် ဂးရ။

ညောန်ကၠုၚ်ကဵု ရုၚ်စက်ကြပ်ဂေတ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ် ဒဒှ်စကာချးတၟံဂှ် ရဲဒေသတံ ဟွံစှေ်စိုတ်တုဲ က္တဵုဒ္စဵုဒ္စးတိုန်ရ။ ကိစ္စ ချးတၟံဏံ နူဗော်ကောန်ဂကူမန်လေဝ် ပ္တိတ်လဝ်လိက်လလောၚ်တရးတုဲကီုရ။

ရန်ကဵု ရဲဒေသတံ သ္ဂောံတီကၠိုဟ် ဘဲအန္တရာဲ ချးတၟံတုဲ ခမဳသၚ်မန်တံ အာဂတပၠတရဴ ကော်ဘိက် တလပညာဂမၠိုၚ် မတွံဂး ဒံက်တာခေန်မိုၚ်ညဵု၊ ဥူသိၚ်မျေအ် (သတ္တုတွၚ်းအၚြိမ်းစား)၊ ဒံက်တာ ဒေဝဳတဇြေန် (မြန်မာအစိမ်းရောၚ်ကွန်ယက်) MGN တံတုဲ ကဵုညးတံ ဟီုတွံလဴက္လးကဵု မှာဇန်တံရ။

ကမ္ပဏဳ MCL လေဝ် ပံၚ်ဖက်လဝ်ကဵု ဂကောံကဵုကသပ်ဂၞန် ဆေၚ်ကဵုပရေၚ်ထိၚ်ဒဝ်မၚ်မွဲ သဘာဝပွဳပွူ (Resource and Environment Myanmar ) တုဲ သွက်ပရေၚ်ဖေါအ်ဗြေဝ်ဒေသ ဗွဲအဓာန်ဂတ ဗီုလဵုသ္ဂောံပ ရောဂှ် ပ္ဍဲဂိတုဖေဖဝ်ဝါရဳ ဒုတိယသတ္တဟ မတုဲကၠုၚ်ဏံ နူကမ္ပနဳ သ္ပလဝ်ပေါဲသောၚ်က္လး ကုရဲဒေသဂှ်တံ တုဲဒၟံၚ်ကီုရဂှ်လေဝ် ဓမံက်ထ်ၜးလဝ် ပ္ဍဲပရိုၚ်တုဲတုဲကၠုၚ်တေံ နွံမံၚ်ကီုရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.