Categories
ပရိုၚ်

လ္တူသ္ၚိဇၞော်ဂှ် သိုၚ်စုတ်သ္ၚိဍောတ်တုဲ အပ္ဍဲဗော်လညာတ်ထ္ကးကၠုၚ် အ္စာသဝ်စောန်တၟး ဟီုပါ်ပါဲ

ပ္ဍဲဗော်ကောန်ဂကူမန် MNP ဂှ် လ္တူသ္ၚိဇၞော် ဟိုတ်နူသိုၚ်လဝ်သ္ၚိဍောတ်ဂှ်ရ လညာတ်ထ္ကးညးသ္ကံတုဲ အဲလေဝ် ဒးဒုၚ်ပ္တိတ်နူဗော်ရောၚါ သာ်ဝွံ ပ္ဍဲဂျူလာၚ် ၂၀ ဂှ် အ္စာသဝ်စောန်တၟး ညးစၞးကၠတ်ထဝ် နူဒေသမာဲစၟတ် (၁) ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ် ဟီုလဴကဵုဌာန်ပရိုၚ်မန်ရ။

“ပ္ဍဲသၞာံ ၂၀၁၂ အခါရ ဗော်ပိုဲထပ်ဗပေၚ်မၞိဟ်ဂှ် ရဲဝဳဂိုဏ်ဂနဂှ် လုပ်စိုပ်ကၠုၚ်၊ ဂိုဏ်ဂနဂှ် ဇၞော်တိုန်တှေ် ပ္ဍဲကဵုဗော်ပိုဲဂှ် အတူသ္ၚိဇၞော်ဂှ် သိုၚ်သ္ၚိဍောတ် ဍေံကော်စဗတ်အေၚ်္ဂလိက်တှေ် Fiction ပအ်၊ အေဂှ် က္တဵုဒှ်ကၠုၚ် အဲဂွံညာတ်ကေတ် နမတ်” သာ်ဝွံ အ္စာသဝ်စောန်တၟး ဂးရ။

အ္စာသဝ်စောန်တၟး(Facebook)
အ္စာသဝ်စောန်တၟးဝွံ ပပ္တံနူပ္တန်ကၠုၚ်ဗော်ဒဳမဝ်ကရေသဳ ကောန်ဂကူမန် MNDF ပ္ဍဲသၞာံ ၁၉၈၈ ဂိတုအံက်တဝ်ဗာ ၁၁ တေံတုဲ ပ္ဍဲခေတ်ပြံၚ်လှာဲယၟု ဗော်ဒဳမဝ်ကရေသဳမန် MDP ကီု၊ ပ္ဍဲကာလပြံၚ်ယၟု ဗော်ကောန်ဂကူမန် MNP ဂှ်ကီု ယိုက်ဂၠေၚ်ကၠုၚ်တာလျိုၚ် ညးအုပ်ကာနာနာ အလုံမွဲဒမြိပ် ဒဵုကဵုစိုပ် သၞာံ ၂၀၁၅ ဂိတုဂျာန်နဝါရဳအိုတ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

“ကၠာဟွံဂွံပံက်ဗော် MDP ဏီ ဗော်ပိုဲဂှ် တုပ်တဴညံၚ်ရဴ ဗော်ကောန်မွဲဇါတ် ဟီုဟဏံတှေ်ဗော် Family မွဲကီုရပအ်၊ ညးမွဲကဵုညးမွဲ ဆာန်ညးသ္ကံကွေံကွေံမွဲတဲ၊ ဆာန်မံၚ်ညး သ္ကံတှေ် ကၠောန်ကလောန်ဂှ်လေဝ် ခိုဟ်၊ ကၠောန်ဂှ်လေဝ် မိပ် အိုတ်အာလေဝ် ဟွံတီပုဟ်၊ အခါန်ဒးဂိုဟ်ဏောၚ် လေဝ် ဟွံတီပုဟ်၊ ကလောန်လီုလေဝ် ဒုၚ်ပလီုကလောန် မာန် ၊ ဆာန်ကၟိန်ညးသ္ကံတုဲ ကလောန်ဂှ် ၜိုတ်ထေက်ကြိုက် ဍေံဂြိပ်မံၚ်ဟဂှ်ရ၊ လက္ကရဴဏံ ပ္ဍဲဗော်ပိုဲ ဗပေၚ်ကၠုၚ်မၞိဟ်ဟီုတှေ် ဗီုကၠာကၠာတေံ ဟွံသေၚ်ရ” အ္စာသဝ်စောန်တၟး ဂးရ။

ဒုၚ်သဇိုၚ်ကဵု စေဝ်ပၞောန်သၞောဝ်ဗော် အခန် (၁၀) ပိုဒ်ဇၞော်(၂၀) ပိုဒ်ဍောတ် (ဂ) ဂှ်တုဲ ပ္တိတ်ထောံ ကမ္မတဳရေၚ်တၠုၚ်ကေၚ်ကာဗဟဵု ဒံက်တာမာံသဵုလေန် နူဗော်ကောန်ဂကူမန်ရောၚ် သာ်ဝွံ ဂွံဆဵုကေတ် လိက်လလောၚ်ပၟိၚ် ၁/၂၀၁၇ ၊နစၟတ်တ္ၚဲ ဂိတုဂျူလာၚ် ၁၉ ၊ သၞာံ ၂၀၁၇ ရ။

“ဍေံတံဂှ် အဆက်ပိုတ်မံၚ်ကဵုဗော် မွဲသၞာံပြၚ်၊ လ္ၚဵုဂှ်တှေ် ဗ္ဒါဲ ၂ သၞာံ အဆက်ပိုတ်မံၚ်ကဵုဗော်၊ ကလောန်ဗော်လေဝ် ညးတံဟွံကၠောန်ပုဟ်၊ အဆံၚ်သဝ်အိုတ် ကောံဓရီုလေဝ် ညးတံတိုန်ကၠုၚ် ဟွံမာန်ပုဟ်တှေ် ကမ္မတဳဗဟဵုတံ ဖျေံသ္ဂုတ်သွာတ် ဗီုလဵုရောဟီုတှေ် အေမၞိဟ်တံဏံ ဆက်ကေတ်မံၚ် တာလျိုၚ်ပ္ဍဲဗော်၊ ကၠောန်မံၚ်ပ္ဍဲဗော်ဏီဟာ ၊ ကၠောန်မာန် ဟွံမာန် နလိက်လုပ်သၞောဝ် အာတ်ဆန္ဒညးသ္ကံ၊ ပိုဲကဵုဏာလိက်၊ ပိုဲကဵုလဝ်အခိၚ် ပွိုၚ် ၂ ဂိတု၊ ဆ္ဂး ညးမွဲလေဝ် ဟွံက္လေၚ်နၚ် ဆန္ဒပုဟ်” နာဲလျးတၟး ညးအုပ်ကာနာနာ ဗော်ကောန်ဂကူမန် ဟီုရ။

ကဵုလဝ်အခိၚ်ပွိုၚ် ၂ ဂိတုဂှ် ဍေံပေၚ်အာ ပ္ဍဲဂိတုဂျူလာၚ် ၁၈ တုဲကၠုၚ်ဏံဂှ်တုဲ ညးမွဲလေဝ် ဟွံက္လေၚ်နၚ်ပရိုၚ်ရ၊ ဟိုတ်ဂှ်ရ ညးတံပၟိက်ဆန္ဒလုပ်ယိုက်ဂၠေၚ် တာလျိုၚ်ပ္ဍဲ ဗော်ဟွံမွဲရ ၊ ဒိုအ်အာအလဵုလဵုရ ကၠိုဟ်ကေတ်သာ်ဂှ်တုဲ ကမ္မတဳရေၚ်တၠုၚ်ကေၚ်ကာဗဟဵုတံ ဒးဖျေံသ္ဂုတ်သွာတ် ပ္တိတ်လလောၚ်ပၟိၚ် ဗဒိုအ်ထောံနူဗော်ရ။ အ္စာသဝ်စောန် တၟးဂှ် ဟိုတ်နူဒှ်ညးစၞးကၠတ်ထဝ် မွဲတၠဂှ်ရ ညးလျိုၚ် ဌာနမဆေၚ်စပ်တံကီု ညးဍုၚ်ကွာန်တံကီု ညံၚ်ဂွံတီမာန် မဒးပ္တိတ်လလောၚ်ပၟိၚ်ဂှ်ရောၚ် နာဲလျးတၟး ဂးရ။

သၟာၚ်နူဂှ်ပၠန် နာဲသိုက်လောန် ဒုဥက္ကဌတြေံ ဗော်ကောန်ဂကူမန် (လၟုဟ် ဝန်ဇၞော်ပရေၚ်ကေၚ်ကာ ကောန်ဍုၚ်အရၚ် အဆံၚ်ကၟိန်ဍုၚ်) လေဝ် နုက်တိတ်အာနူဗော်တုဲ နာဲမန်ရာဇာ ကော် နာဲသဵုဝေန် ဖက်ဆောညးအုပ်ကာတြေံ လၟိဟ် (၂) ဂှ်လေဝ် ဒးဒုၚ်ပ္တိတ်လဝ် နူဗော် ပ္ဍဲဂိတုဒဳဇြေမ်ဗာ တုဲကၠုၚ်တေံကီုရ ဂွံဆဵုကေတ်။

နာဲၚိုဲတိၚ် ဥက္ကဌ ဗော်ကောန်ဂကူမန် အဃောပလံၚ် ဗ္စိုပ်လိက်နုက်တိတ် ပ္ဍဲဂိတုသေပ်တေမ်ဗာ သၞာံ ၂၀၁၆ တေံဂှ်လေဝ် “ သွက်ဓဝ်ညဳသာ အပ္ဍဲဗော် ညံၚ်ဟဂွံလီုဂှ် နကဵုအဲ ယိုက်ဂၠေၚ်ကၠုၚ်တာလျိုၚ် ကီုလေဝ် ပူဂဵုဂမၠိုၚ် မအပ်လဝ်တာလျိုၚ်ကုအဲဂှ် ကၠောန်သ္ပကၠုၚ် ပွဒ္စဵုဒ္စး ညံၚ်ဗော်ဟဂွံဇၞော်မောဝ်ဂှ် အဲဂွံဆဵုကေတ်။ ဒှ်သာ်ဂှ်ရ သွက်ဂွံနုက်တိတ်နူဗော်ဂှ် ၜိုန်အဲဂစာန်ဂၠိုၚ်ကဵုဝါကီုလေဝ် လ္ပတိတ်ဏီ ဆက်ထိၚ်ကဵုဗော်ညိ၊ ဆက်တန်တဴ အာကၠာညိ ဟိုတ်နူအာတ်မိက် ဖ္တိုက်ဖအောဝ်ကၠုၚ်ဂှ်ရ အဲဒးဆက်ယိုက်ဂၠေၚ် တာလျိုၚ်ဗော်၊ လၟုဟ်မ္ဂး အယုက်လေဝ်ဇၞော် လုပ်ဗော်ဇရာ မတ်ဂၠုသပါ ကာယဟွံသၟဟ်အစောံရ။ ပ္ဍဲအကာဲအရာ ခန္ဓကာယ အဲဟွံသၟဟ်အစောံဏံ ညးလ္ၚဵုလ္ၚဵု ကေတ်အခေါၚ် ခိုဟ် ပၠေဝ်ထ္ၜးလဝ်အဲတုဲ လုပ်ထ္ဍဟ်ထ္ဍာဲ ဗဂေတ် ပလှေ်ဒၟံၚ်ပ္ဍဲဗော်ဂှ်လေဝ် ဂွံဆဵုကေတ်” ချူလဝ်သာ်ဏံဂှ် လေဝ် ဌာန်ပရိုၚ်မန် ဂွံဒုၚ်လဝ်တဲကီုရ။

ပ္ဍဲသ္ဘၚ်သဳကၠဳအလန်ပထမ ဗော်ကောန်ဂကူမန် သၞာံ ၂၀၁၅ ဂှ် ရုဲပ္တိုန်လဝ် ကမ္မတဳကေၚ်ကာဗဟဵု (၃၁) တၠ ကေုာံ ကမ္မတဳဗဟဵု (၉၁) တၠကီုလေဝ် လၟုဟ်မ္ဂး သှေ်ကမ္မတဳကေၚ်ကာ (၂၅) တၠ ကေုာံ ကမ္မတဳဗဟဵု (၇၂) တုဲ လၟိဟ်ကောန်ဗော်နွံ ရ ဠက်ပြၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

ဗော်ကောန်ဂကူမန် ကၠာဟဂွံကၠောန်သ္ဘၚ်သဳကၠဳ ဗော်အလန်ပထမဏီဂှ် နာဲထောန်တိၚ် (နာဲထဝ်သောန်-စုတိ)၊ နာဲၚိုဲတိၚ်၊ နာဲသိုက်လောန်တံ ကေတ်ကၠုၚ် တာလျိုၚ် ဥက္ကဌ/ဒုဥက္ကဌအိုတ်တုဲ အ္စာသဝ်စောန်တၟး၊ အ္စာသဝ်ဟံၚ်ဍုၚ်၊ နာဲမန်ရာဇာ တံ ကေတ်ကၠုၚ်တာလျိုၚ် ပ္ဍဲဂကောံညးအုပ်ကာ ပွိုၚ် ၂၇ သၞာံရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.