Categories
ပရိုၚ်

ကျာ်ဇၞော်ဗၟာယှိုဲညဝါ က္ညကၠုၚ်စိုပ်ကဵုသြဝါဒ ပ္ဍဲဍုၚ်ကျာ်ပိ

မာံအဲ – ညးမဒးဒုၚ်ကၟာတ်လဝ် ပေဲါတွံဓဝ် နူဍုၚ်လ္ဂုၚ် သၚ်ခၟဳဗၟာဒယှ်တှ် ကျာ်ဇၞော်အစာ ယှိုဲညဝါ-ဥူပညာသဳဟ (ရွှေညဝါ ဆရာတော် ဦးပညာသီဟ) ဝွံ ပ္ဍဲဂိတုဒဳဇြေန် ၂၅ အခိၚ်တ္ၚဲစေၚ် ၃ နာဍဳပြၚ်ၚ်ဂှ် နအစဳဇန်ဂေတ်ဂ္ၚေၚ် ဍုၚ်ၜံၚ်ကံက်မွဲကဆံၚ် စိုပ်ကၠုၚ်ဒေသပယျဵု ဍုၚ်ကျာ်ပိတုဲ ကၠောန်ပေါဲကဵုသြဝါဒ ကုဒါယကာတံရ သာ်ဝွံ ဂွံတီကေတ် နူဒါယကာညးတိုန်စိုပ်လဝ်တံရ။

ကျာ်ဇၞော်ဗၟာယှိုဲညဝါ အဃောကဵုမံၚ်သြဝါဒဍုၚ်ကျာ်ပိ
ကျာ်ဇၞော်ဗၟာယှိုဲညဝါ အဃောကဵုမံၚ်သြဝါဒဍုၚ်ကျာ်ပိ
ဗော် NLD ဍုၚ်ကျာ်ပိသ္ကိုပ်သ္က ကၠောန်သ္ပဏာ ပေဲါကဵုသြဝါဒ ဒၞာဲဘာဓမ္မဟေဝန်ဂှ် ဒါယကာမၞိဟ် ၁၀၀ တၠပြၚ်ပြၚ်တိုန်စိုပ်တုဲ ကဵုဏာဒါန်ကု ကျာ်ဇၞော် အစာယှိုဲညဝါ ဂွံတီရ။

“သဝ်တ္ၚဲ ၅ နာဍဳမွဲဝါ၊ ဗတံ ၈ နာဍဳမွဲဝါ ကျာ်ဇၞော်အစာဟီုဂလာန်ကဵုသြဝါဒၜိုတ်ပွိုၚ် ၁ နာဍဳပြၚ်ပြၚ်ဂှ် ဒါယကာတံ ကဵုဒါန်သြန်သေံ ဗၞတ် ၅ ဠက်ၜါတ် ဒှ်မံၚ်ဏောၚ်"သာ်ဝွံ ဒကာဘာ ဓမ္မဟေဝန် မွဲတၠဟီုလဴကဵု ဋ္ဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးမန်ရ။

ပ္ဍဲကဵုဂလာန်သြဝါဒကျာ်ဇၞော်အစာတၠဂှ် စပ်ကဵုပရေၚ်ညဳသာသၟဟ်န်ၜိုဟ်လလံကောန်ဍုၚ်အရၚ် အလုံမွဲဍုၚ်မွဲကဵု ပရေၚ်ပိုန်ဒြပ် သွက်ကၟိုန်ဍုၚ်ဂွံဇၞော်မောဝ်ဗောအ်ဗြောဝ်တဴတက်အာမာန်၊ ပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ်နွံမှ ပရေၚ်ပိုန်ဒြပ်ခိုဟ်တုဲ ကၟိန်ဍုၚ်ပိုဲတဴတက်မာန်ရောၚ် ဂးရ။

ညးကလၚ်ကၠုၚ်ဓဝ်မွဲတၠဂှ် “ကျာ်ဇၞော်ဂှ် တွံဓဝ်ဟွံသေၚ်ပုဟ်၊ ဟီုဏာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်သၟးရ၊ ညးဟီုဏာဂှ် စှေ်မံၚ်ဗဗွဲဓဝ်ဖအိုတ် ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ကတဵုဒှ်မံၚ် ပကတိလၟုဟ်ဏံဖအိုတ်” သာ်ဝွံဂးရ။

လောန်ကၠုၚ်သၞာံ ၂၀၁၁ ဂိတု ဖေဖဝ်ဝါရဳတေံတုဲ နူဂကောံသံဃမဟာနာယက(ဗဟဵု) ဍုၚ်ဗၟာ ကၟာတ်အခေါၚ်တွံဓဝ် ကုကျာ်ဇၞော်အစာယှိုဲညဝါ ပွိုၚ်မွဲသၞာံရ။

ၜိုန်ဂှ်လေဝ် ကာလပေၚ်ကၠောံပေၚ် ပွိုၚ်မွဲသၞာံပြၚ်အာကီုလေဝ် နူဌာနဝန်ဇၞော်ပရေၚ်သာသၞာဂှ် ဟွံကဵုအခေါၚ်တွံဓဝ်ဏံတုဲ ဒဵုကဵုလၟုဟ် ဟွံဂွံအခေါၚ်တွံဓဝ်ဏီ ဂွံတီကေတ်ရ။

ပ္ဍဲဂိတု ဖေဖဝ်ဝါရဳလောန်ကၠုၚ်တေံဂှ်လေဝ် နူဘာတိုက်သာဓု ဒၞာဲကျာ်ဇၞော်အစာယှိုဲညဝါတန်တဴဒၟံၚ် ဗုဒ္ဓတက္ကသဵုဂှ် ညံၚ်ဂွံတိတ်အာ နူဂကောံသံဃမဟာနာယက(ဗဟဵု)တံ ပ္တိတ်အမိၚ်တုဲ လၟုဟ်ဒးဆက်တန်တဴဒၟံၚ် ဒၞာဲတၞဟ်ဟ်တံဂှ်ရ။

ကျာ်ဇၞော်အစာယှိုဲညဝါဝွံ သၟာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဒယှ်တှ်ဂမၠိုၚ် ရှေ်သှေ်ဗွဲမလောန်တုဲ အလဵုအသဳရဲအုပ်ဓုပ်ပၞာန်တံ ကၟာတ်ကၠေံလဝ်အခေါၚ်အရာညးဗွဲမဂၠိုၚ် ဂွံဆဵုရ။

ကျာ်ဇၞော်ကဵု ခၟိသၚ်ဗၟာ ၃ ဇကုတံ ပ္ဍဲဒဳဇြေန်ပါ ၂၆ အခိၚ်ဒေါဝ်တ္ၚဲဂှ် ကလေၚ်က္ညစဴအာဍုၚ်ၜံၚ်ကံက် နကဵုကွဳစက်ဒါယကာညးတံရ။

One reply on “ကျာ်ဇၞော်ဗၟာယှိုဲညဝါ က္ညကၠုၚ်စိုပ်ကဵုသြဝါဒ ပ္ဍဲဍုၚ်ကျာ်ပိ”

ဗ္စိုပ် ဌာန်ပရိုၚ် ဗၠးၜးမန် ပရိုၚ်ၜက်သၞာံၜက်ဗြဲဂှ် သီဂိုၚ်ရုပ်ထောံဂွံရ ပရိုၚ်ဂတာပ်ခေတ် က္တဵုဒှ်မံၚ်အခိၚ်တ္ၚဲဏံ ပ္ဍဲကၟိန်ဍုၚ်မန်ဗၟာတ္ၚဲဏံပြဟ်ဟ်မာန်ဂှ် သြဝ်ပတိုန်ထ္ၜးကဵုပုရိသာဒ်ဂကူပိုယ်ဗှ်ကေတ်ဘာသာမန်မာန်ညိဂှ် အာတ်မိက်ဏာ လတူညးမပတိတ် ပရိုၚ်မန်တံ ဗွဲလၟေၚ်မေတ္တာရအဴ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.