Categories
ပရိုၚ် လိက်ပရေၚ်

လိက်မန် ဗ္တောန်ပ္ဍဲဘာအလဵုအသဳ

နာဲအံၚ်ဇၞး (ရုတ်တံၚ်)

သၞာံ (၂၀၁၂) တုဲကၠုၚ်တေံ ကမ္မတဳချူခၞံလိက်ဇုတ်ဓရံၚ်ဗ္တောန် (မွန်သၚ်ရိုးညႊန်းတမ်း) ပ္ဍဲဘာအလဵုအသဳတံ ရန်တၟံကဵု ကောန်ၚာ်မန် မနွံအာယုက် (၆) သၞာံ ကေုာံ (၆) သၞာံ လ္ပာ်လ္တူ မနွံပ္ဍဲဘာအလဵုအသဳ သ္ဂောံကတ်လ္ၚတ်အာလိက်မန် အရေဝ်ဘာသာမန် ညံၚ်သ္ဂောံဖေါအ်ဗြေဝ် တောတက်အာမာန်ကီု၊ ကွးဘာကောန်ၚာ်မန်တံ သ္ဂောံကလေၚ်ပ္ကတ်ပ္ကေၚ်အာ အရေဝ်မန်၊ လိက်မန် ဗွဲမကၠးဖ္ဍး ဗွဲမချိုတ်ပၠိုတ် ပ္ဍဲဘာဗ္တောန်လိက် ဘာအလဵုအသဳကီု ရန်တၟံသာ်ဂှ်တုဲ ချူခၞံလဝ် လိက်ဇုတ်ဓရံၚ်တန်ဗ္တောန်ဏံရ။ ကောန်ၚာ်မန်တံ ပ္ဍဲအရာ မဟီု,မကလၚ်,မဗှ် အရေဝ်ဘာသာမိဂှ် ညံၚ်ဂွံခိုၚ်ဗိုန် (ချိုတ်ပၠိုတ်) အာ ကုကောန်ၚာ်မန်တံရ။ အတိုၚ်တၚ်ရန်တၟံ ကမ္မတဳချူခၞံလိက်တံ သ္ဂောံဍိုက်ပေၚ်ဂှ် အဓိကဇၞော်အိုတ် မနွံပ္ဍဲအ္စာဗ္တောန် မလေပ်ဗ္တောန်လိက်မန် ကုကွးဘာတံရ။ အ္စာဗ္တောန်လိက်တံ ချိုတ်ပၠိုတ်ဒၟံၚ် ပ္ဍဲလိက်ပတ်မန်မ္ဂး ချူထ္ၜးဗီုအ္ခဝ်တုဲ ကဵုကွးဘာတံ ဟီုပ္တိတ်ရမျှာၚ်အက္ခဝ်မန် ကၠးကၠးဖ္ဍးဖ္ဍး။ အ္စာတံ ပ္တိတ်ရမျှာၚ်အ္ခဝ်တုဲ ကဵုကွးဘာတံ ထံက်ထ္ၜးမအက္ခဝ်ကီု၊ ကဵုကွးဘာတံ ဗဵုဗီုရုပ်တုဲ ကဵုဍေံတံ ပ္တိတ်ရမျှာၚ် အ္ခဝ်မန်တံဂှ်ညိ။
သွက်အ္စာဘာ မဗ္တောန်လိက်မန် ပ္ဍဲဘာအလဵုအသဳတံ သ္ဂောံဗ္တောန်လောဲလောဲသွာသွာမာန် ကမ္မတဳချူခၞံလိက်ဇုတ်ဓရံၚ်တံ ချူခၞံလဝ်လိက် သွက်ဂွံဗ္တောန်ပ္ဍဲဘာအလဵုအသဳဂှ် –
• လိက်ဗွဟ်မန် နူတန်ပထမ ဒဵုစိုပ် ပဥ္စမ
• လိက်ပ္ကတ်ပ္ကေၚ်အ္စာ
• လိက်သကေံတဲအ္စာ
• လိက်ပုံအာဂီု
မွဲမွဲတန်မ္ဂး ချူပ္တိတ်လဝ် (၄) အုပ် ဗွဲမစုံရုံ (စုၚ်လေၚ်) ရ။ ဗ္တောန်လိက်မန် ညံၚ်ဂွံလောဲသွာဂှ် ဖန်ဇန်လဝ်ရ။ အ္စာဗ္တောန်လိက်မန် ပ္ဍဲဘာအလဵုအသဳဂှ် နူကၠာဟဂွံဗ္တောန်လိက်ဗွဟ်မန်ဏီ သ္ဒးဗှ်လဝ် လိက်ပ္ကတ်ပပ္ကေၚ်အ္စာကၠာရောၚ်တုဲ မ္ဒးဆက်လ္ၚတ်အာ လိက်သ္ကေံတဲအ္စာတေံပၠန်ရ။ ဗှ်လ္ၚတ် လိက်အုပ်တံဂှ်တုဲမ္ဂး ကာလလုပ်ဗ္တောန် လိက်ဗွဟ်မန် ပ္ဍဲဘာအလဵုအသဳတေံ တၚ်ခက်ခုဲ ဆိုအ်ဗဟွံမွဲရ။ အတိုၚ်ကမ္မတဳမချူခၞံလိက်တံ ရန်တၟံလဝ် အ္စာဗ္တောန်တံ ဗ္တောန်ကဵုအဆံၚ်စိုပ်ပ်မ္ဂး ကွးဘာမန် မနွံပ္ဍဲဘာအလဵုအသဳတံ အစောံစရာဲ အရေဝ်ဘာသာမန် ပ္ဍဲအရာ မဟီု၊ မကလၚ်၊ မဗှ်ဖ္ဍောတ်၊ မချူဆာဲလိက်မန်ဂှ် ဍိုက်ပေၚ်ကၠုၚ် ဗွဲမချိုတ်ပၠိုတ်ဍာံဍာံရ။ ဟိုတ်ဂှ်ရ အ္စာဗ္တောန်လိက်တံ ထေက်ကဵုသ္ဒးစွံသတိဇၞော်ဇၞော်ဂှ် ညံၚ်ဂွံဗှ်ပ္တိတ်ရမျှာၚ်လိက်မန် ကၠးကၠးဖ္ဍးဖ္ဍးရ။
တာလျိုၚ် မ္ဒးခါန်ကၞက်အ္စာ သွက်ဂွံဗ္တောန်လိက်မန် ပ္ဍဲဘာအလဵုအသဳဂှ် ဒှ်တာလျိုၚ် ဂကောံဗ္တောန်လိက်ပတ်မန် အလုံရးတံရ။ ဂကောံဗ္တောန်လိက်ပတ်အလုံရးတံ ကေတ်တာလျိုၚ် သ္ပက္ဍိုပ်တုဲ မ္ဒးဒက်ပ္တိုန်ဂကောံ ကမ္မတဳမရေၚ်တၠုၚ်ဗ္တောန်လိက်မန် ပ္ဍဲဘာအလဵုအသဳ မွဲဂကောံရ။ ကမ္မတဳ မံက်ကၠုၚ်တုဲမ္ဂး မ္ဒးကေတ်တာလျိုၚ် ကိစ္စခါန်ကၞက်အ္စာ၊ သ္ၚဳဂၠိပ်ဘာ၊ ကံက်စရၚ်ကွးဘာ၊ စရၚ်ဘာဗ္တောန်လိက်မန်၊ ဘာဟွံဗ္တောန်လိက်မန် ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ဇကုဇကုရ။ နူလ္တူလ္တူတေံ ၜိုန်ဖျေံနၚ်စၞောန်ပၟိၚ် သွက်ဂွံဗ္တောန်လိက်မန် ပ္ဍဲဘာအလဵုအသဳ မနွံတဴကီုလေဝ် ပ္ဍဲဘာလ္ၚဵုလ္ၚဵု ဂအုပ်ဘာဟွံဗ္တောန်လေဝ်နွံ၊ ဘာလ္ၚဵုဗ္တောန်ဒၟံၚ်လိက်မန် မ္ၚးအခိၚ်ဘာလေဝ်နွံရ။
ဂကောံဗ္တောန်လိက်မန် ကေုာံ ယေန်သၞာၚ်ဗုဒ္ဓဘာသာအလုံရးတံ ဒက်ကဵုဂကောံ ကမ္မတဳမရေၚ်တၠုၚ် ဗ္တောန်လိက်မန် ပ္ဍဲဘာအလဵုအသဳ (ဝါ) ကမ္မတဳမသ္ပစၞး အ္စာဘာမန် မဗ္တောန်လိက် ပ္ဍဲဘာအလဵုအသဳ ဒက်ပ္တိုန်ကဵု ဗွဲမချိုတ်ပၠိုတ်မွဲညိ၊ ကမ္မတဳဝွံ မံက်တုဲမ္ဂး မ္ဒးဆက်ကေတ်အာ တာလျိုၚ်၊ မ္ဒးထ္ၜးရုပ်ရဴ ကမၠောန် –
၁။ ခါန်ကၞက်အ္စာဘာဗ္တောန်လိက်မန် ပ္ဍဲဘာအလဵုအသဳ
၂။ မ္ဒးရုဲစှ် အဆံၚ်အ္စာဘာ LA-TA မလေပ်လိက်မန် ဍာ်ဒ္ကေဝ်ပေၚ်/ဟွံပေၚ်
၃။ နူကၠာဟွံဗ္တောန်ဏီ သ္ဒးကဵုလဝ်ကွတ်ပ္ကတ်ပ္ကေၚ်အ္စာတုဲတုဲ
၄။ မ္ဒးဂၠာဲအာတ်ဒါန်သြန် ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ညးကဵုညး သွက်ဂွံချဳဒရာၚ် ဂေတ်သ္ၚဳဂၠိပ်ကမၠောန်
၅။ စၟဳတ်ဘာဗ္တောန်လိက်မန်-မ္ၚးအခိၚ်/အပ္ဍဲအခိၚ်
၆။ မ္ဒးကၠောန်သ္ပကဵု အဆံၚ်သွဟ်လိက်မန် ညံၚ်ကွးဘာဥတုက္ညၚ်
ရ။ အ္စာဘာတံ ပ္တိုန်ထ္ၜးတၚ်အခက်ခုဲမ္ဂး မ္ဒးကေတ်တာလျိုၚ် သောၚ်က္လးကဵု ဂအုပ်ပညာ ပွိုၚ်ဍုၚ်
ခရိုၚ် ဘာအလဵုအသဳ
ကမ္မတဳရေၚ်တၠုၚ်တံ ကေတ်တာလျိုၚ် ဗၟံက်ရုပ်ရဴမာန်မ္ဂး လိက်မန်စိုပ်ရုၚ်မန်တံ အဆံၚ်သၠုၚ်တိုန်ရောၚ်။ ဗွဲတွဵုမယုတ် ကောန်ၚာ်မန် မစိုပ်ဒၟံၚ်ပ္ဍဲဘာဗၟာတံ လေပ်ကၠုၚ်လိက်မန်၊ ချူလိက်မန်လေပ်ကၠုၚ်ဂှ် ဒှ်ပရဲသွက်ဂကူမန်ရ။ သွက်မန် သ္ဂောံတိတ်ဗၠးနူဘဝဍိက်ဂှ် သ္ဒးလုပ်ကေတ်ဒၞါဲ ပၞော်ညးကဵုညးရ။ အ္စာဘာဗ္တောန်လိက်မန်တံ စိုတ်ဓါတ်သွက်ဂကူ ယဝ်သၠုၚ်ဒၟံၚ်မ္ဂး သီုသ္ဂောံဒၠေါံဗ္တောန် ပံက်အာလညာတ်ကွးဘာတံလေဝ်နွံရ။ ဝၚ်ဂကူမန် ဗွဲမဗဗွဲလေဝ် သောၚ်က္လးကဵုကောန်ၚ္ၚ္ၚာ်ဂွံရ။
သၞောဝ်နူရုၚ်ဝန်ဇၞော် ပရေၚ်ကေၚ်ကာကောန်ဍုၚ်အရၚ်တေံ ပ္တိတ်လဝ်ဂှ် ဇၟာပ်ဘာအလဵုအသဳ မနွံပ္ဍဲကွာန်မန် ဟွံဗ္တောန်လိက်မန် မံၚ်ဟွံဂွံ၊ သ္ဒးဗ္တောန်ကဵုလိက်မန်ရောၚ်။ အလဵုအသဳတံ ထပ်ခါန်ကၞက်လဝ် အ္စာဗ္တောန်လိက်မန် TA ဂှ် သွက်ဗ္တောန်လိက်မန်ဟွံသေၚ်၊ ကွးဘာဂကူမန် မနွံပ္ဍဲတန် မပ္တံ (၅/၆) တန်တံ ဗ္တောန်လိက်ဗၟာဟွံကၠးပ္ဍဲစိုတ်တုဲ ကွးဘာတံ အာတ်မိက် သောၚ်က္လးကဵုဗတ်မန်ညိမ္ဂး အ္စာအဆံၚ် TA ဂှ် မ္ဒးလုပ်သောၚ်က္လးကဵုဗတ်မန်၊ အရေဝ်မန် ကၠးကၠးဖ္ဍးဖ္ဍးရ။ ကွးဘာကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံ ဟွံကၠိုဟ်အရေဝ်ဗၟာတုဲ မ္ဒးကတ်ဒၟံၚ်လိက်ဗၟာမွဲဓဝ်ဂှ် က္ဍဟ်လီု၊ လေပ်ကလေၚ်လဴဟွံဒး၊ လေပ်လိက် ဟွံကၠိုဟ်လိက်ဗၟာတံ ညာတ်တုဲ ညံၚ်သ္ဂောံဒှ်တၠပညာ လေပ်ပညာ ဂွံကလေၚ်ဟီုလဴထ္ၜးဒးဂှ် မ္ဒးခါန်ကၞက်လဝ် အ္စာဗ္တောန်လိက် TA မကဵုၚုဟ်လိၚ်တ္ၚဲ (နေ႔စားလပေး) မွဲဂိတု (၁၃၀,၀၀၀) ဒ္ကေဝ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.