Categories
ပရိုၚ်

သွက်ဂွံပ္တိုန်အခေါၚ် ဒက်ဗော်လုပ်သၞောဝ် နကဵုယၟု ဗော်ကောန်ဂကူမန် ဂှ် ဒးဆက်ပညဳမံၚ်ဏီ


DSC07500နာဲမာန် – ပ္ဍဲကောံဓရီုသောၚ်ကလး ဗော်ကောန်ဂကူမန် ဂိတုပုဟ် (၁၁) စွေက်၊ ဂိတုဂျာန္နဝါရဳ (၂၆)
မကၠောန်ဗဒှ် ပ္ဍဲကျာ်ဒေါဝ်သာသနာ ၂၅၀၀ ဂှ် ညးဍုၚ်ကွာန်မန်တအ်
တိုန်စိုပ်ကၠုၚ် လၟိဟ်ဂၠိုၚ်ကဵုကၠံကီုလေဝ် ဟိုတ်နူညးစၞး ဗော်ၜါလ္ပာ်
(AMDP – MDP) တံ ဟွံပြေပြံၚ်တုဲ ပရေၚ်ကမၠောန် သွက်ဂွံပ္တိုန်အခေါၚ်ဒက်ဗော်
ပ္ဍဲကမ္မယှေန်ဂှ် ချိုတ်တ်ပၠိုတ်တ် သွဟ်ဟွံတိတ်ကၠုၚ်ရ။


တုဲကၠုၚ်ဂျာန္နဝါရဳ (၁၂) ပေဲါကောံဓရီုဂကောံပညဳပညပ်ဗော်ၜါ ကၠောန်သ္ပလဝ်
ပ္ဍဲဘာဓါဓတုမာလာ ဍုၚ်မတ်မလီုဂှ် ဂွံလဝ်တၚ်တုပ်စိုတ် ညးစၞးမွဲဗော် (၈) တၠ
သွက်ဂွံရုဲဗပေၚ်ကဵုနွံရ၊ ၜိုန်ဂှ်လေဝ် လ္ပာ်ဗော် AMDP (ရဲနွံပၟိက်ပံၚ်)
ဗပေၚ်ကဵုမာန်ကၠာလေဝ် လ္ပာ်ဗော် MDP ဂှ် ရုဲဗပေၚ်ကဵုညးစၞးဟွံမာန်ဏီဂှ်ရ
ဒးဆက်ပညဳဗပေၚ်ကဵုရောၚ် ဖျေံလဝ်ရ။


ပ္ဍဲတ္ၚဲကောံဓရီုသောၚ်ကလး စပ်ကဵုဗော်ကောန်ဂကူမန် ဂိတုဂျာန္နဝါရဳ ၂၆ ဂှ်
ညးစၞးလ္ပာ်ဗော် MDP တံ ရုဲစှ်ပလံၚ်ကဵုဟွံမာန်ဏီဂှ်ရ ကိစ္စသ္ဂောံဖန်ဇန်
သွက်ဂွံပ္တိုန်အခေါၚ်ဒက်ဗော်တၟိ နကဵုယၟု “ဗော်ကောန်ဂကူမန်”
ဇရေၚ်ကမ္မယှေန်တေံဂှ်လေဝ် သ္ဂုတ်သွာတ်ဟွံစှေ် ပ္ဍဲကောံဓရီုဂှ်ကီုရ။
“စပ်ကဵုရုဲဗပေၚ်ညးစၞးတအ်ဂှ်တှေ် ပြဟ်ဟ်ဏအ် လ္ပာ်ဗော်ပိုဲ
ကော်ဂ္ဇံအာကောံဓရီုကေၚ်ကာကၠာဏောၚ်၊ သွဟ်မံက်တိတ်ကၠုၚ်နူဂှ်တုဲမှ
ဆက်ပညဳအာကဵု ရဲပံၚ် လ္ပာ်ဗော် AMDP တအ်ပၠန်တုဲ သွဟ်ဍေံဒှ်မာန်မွဲဂှ်
မံက်ကၠုၚ်ဏောၚ်” သာ်ဝွံ ညးမၞုံအခေါၚ်ဟီုဂး စၞးဗော် MDP ဒံက်တာစောန်တၟး
ဟီုကဵုသၞံၚ်တိုၚ်ရ။


အပ္ဍဲရဲပံၚ်ၜါလ္ပာ်တ္ၚဲဏံဂှ် ရဲကၠုၚ်နူဗော် AMDP (ရဲနွံပၟိက်ကဵုပံၚ်) တအ်
ပလီုထောံယၟုဗော်တမ်တုဲ ပ္တိုန်ကေတ်နကဵုယၟုဗော်တၟိညိ သာ်ဏံ
ပ္တိုန်ထ္ၜးလဝ်ကီုလေဝ် လ္ပာ်ဗော် MDP ဂှ် နကဵုမူဗော်ညးတံဂှ်ရ ဒုၚ်
သၠာဲပြံၚ်ထောံယၟုဗော်တုဲ ညးရဲပံၚ် လ္ပာ် AMDP တံ ကၠုၚ်လုပ်ပံၚ်ညိ ဗီုဏံ
ဟီုဂးလဝ်ညးသ္ကံနွံရ။


“ရဲညးစိုတ်လုပ်စမံၚ်ကဵု ဗော်တၟိ ဗော်ကောန်ဂကူမန်ဏံဂှ် နွံဗွဲမဂၠိုၚ်ရောၚ်၊
အပ္ဍဲဂှ် နူဗော်ၜါလ္ပာ်ကီု အပ္ဍဲဗော်ၜါဂှ် ဟွံသေၚ်ကီု ဆဂှ်သၟးဟွံက
ညးဒေံါဇူနူဗော်ဍုၚ်မန်တၟိလေဝ် ပါလုပ်မံၚ်ရ၊ ယဝ်ခါရ ဗော်ၜါဏံ ဖန်
ဟွံစှေ်ဗီု ဟွံဒးရးတှေ် ညးမ္ၚး ညးမၚ်ဗဵုမံၚ်သ္ကဲတေံ လ္ပဟီုဏီ၊
ပိုဲရဲရိုဟ်လဝ်ဖံၚ်တုဲတုဲတံလေဝ် သွက်ဂွံပရာတ်တိတ်ရနွံ” သာ်ဏံ
ညးဂွံအခေါၚ်ဟီုဂး စၞးဗော် AMDP (ရဲပံၚ်) နာဲအံက်သာ ဟီုရ။


ပ္ဍဲတ္ၚဲကောံဓရီု ၂၆-၁-၂၀၁၄ ဂှ်ဝွံ စပ်ကဵုဗော်ကောန်ဂကူမန်
သ္ဂုတ်သွာတ်ကၠးကၠးမးမး ဟွံမွဲမွဲသာ်ဂှ်ရ ညးစၞးဂကောံ ပွိုၚ်ဍုၚ်နာနာ
ရဲတိုန်စိုပ် ပေဲါကောံဓရီုဂမၠိုၚ်တံလေဝ် ဟွံဂွံတီဏာသွဟ်
ချိုတ်တ်ပၠိုတ်တ်တုဲ ဟွံပေၚ်ကဵုစိုတ်အိုတ်ရ။


“တိုန်ကောံဓရီုတ္ၚဲဏံဂှ် အဲဒးတိုန်ကၠုၚ် နူကဵုဍုၚ်ရေဝ်တေံဏောဝ်၊
ချိၚ်လဝ်သၟာန်ဒဵုကဵုကၠးရောၚ် စပ်ကဵု ဗော်ဏအ်၊ ပလေဝ်လဝ်တၚ်သၟာန်ဂှ်လေဝ်
ယျေယျေရ၊ ဆဂး ဟွံဂွံအခိၚ်သၟာန် ဒးတုဲအာ”  သာ်ဝွံ ညးစၞးတိုန်စိုပ်
နူပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်မွဲတၠ ဟီုဂးဏာရ။


ဆဂး ညးစၞးတိုန်စိုပ်လဝ်မွဲတၠဂှ် “လ္ပာ်ရးလ္ဂုၚ်ပိုဲတေံ
ဟိုတ်နူဒှ်မံၚ်ၜါဗော်ဂှ်ရ ဗော်လဵုလေဝ် ပိုဲဟွံပစူလဝ် ဂတဵုမုက် (သာၚ်ဗုက်)
ဗော်ရ၊ လၟုဟ်ဗော်ကောန်ဂကူမန်ဏံ ဒှ်တုဲ ကာလအခေါၚ်ဗွဲသၞောဝ် (မှတ်ပုံတၚ်) ဗော်
စှေ်ကၠုၚ်တုဲမ္ဂး ပ္ဍဲလ္ဂုၚ်တေံ သွက်ဂွံပံက်အာဗော်ဏံကီုဂှ် ပိုဲတံ
ပလေဝ်စလဝ်နွံရောၚ်” ဂှ် နာဲမိုၚ်တဝ် နူရးလ္ဂုၚ် ဟီုရ။


ပ္ဍဲကောံဓရီုသောၚ်ကလး စပ်ကဵုဗော်ကောန်ဂကူမန်ဂှ်
ဂကောံခမဳသၚ်လုပ်စရၚ် (၉၇) ဇကုတုဲ နူဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဖက်ဆောညးအုပ်ကာ နာဲဇဲယ၊
ကေၚ်ကာဗွိုၚ်အပ္ဍဲဍုၚ် နာဲတၠညး၊ ဂကောံရုၚ်အပ္ဍဲဍုၚ်ဂမၠိုၚ်၊ က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်
ဂကောံဗော် MDP ကေုာံ AMDP လ္ပာ်ပံၚ်ဂမၠိုၚ်၊ ဂကောံနာနာ၊
ညးဍုၚ်ကွာန်ပွိုၚ်ဍုၚ်နာနာတံ သီုဖအိုတ် လၟိဟ်မၞိဟ် (၄၅၅) တၠပြၚ် တိုန်စိုပ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.